3.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 320/43


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

30. november 2011,

millega kehtestatakse liidu rahaline toetus kulutuste jaoks, mis on tehtud seoses erakorraliste meetmetega Newcastle’i haiguse vastu võitlemiseks Hispaanias 2009. aastal

(teatavaks tehtud numbri K(2011) 8717 all)

(Ainult hispaaniakeelne tekst on autentne)

(2011/797/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 25. mai 2009. aasta otsust 2009/470/EÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas, (1) eriti selle artiklit 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas finantsmääruse artikliga 75 ja rakenduseeskirjade artikli 90 lõikega 1 eelneb liidu eelarvest kulukohustuse võtmisele rahastamisotsus, milles sätestatakse sellise meetme olulised osad, millega kaasneb kulude rahastamine eelarvest; rahastamisotsuse teeb institutsioon või asutus, kelle institutsioon on selleks volitanud.

(2)

Otsuses 2009/470/EÜ on sätestatud kord, millega reguleeritakse veterinaariaalastele erimeetmetele, sealhulgas erakorralistele meetmetele antavat liidu rahalist toetust. Et aidata kaasa Newcastle’i haiguse võimalikult kiirele likvideerimisele, peaks liit rahalise toetusega osalema liikmesriigi tehtud abikõlblike kulutuste kandmises. Kõnealuse otsuse artikli 3 lõike 6 esimeses taandes on sätestatud eeskirjad protsendimäära kohta, mida tuleb kohaldada liikmesriigi kantud kulutuste suhtes.

(3)

Komisjoni 28. veebruari 2005. aasta määruse (EÜ) nr 349/2005 (millega kehtestatakse eeskirjad ühenduse toetuse osas erakorraliste ning teatavate loomahaiguste vastaste meetmete jaoks, mis on ette nähtud nõukogu otsuses 90/424/EMÜ) (2) artiklis 3 on kehtestatud tingimused, mille alusel võib saada liidu rahalist toetust nende kulutuste katteks.

(4)

Komisjoni 1. aprilli 2011. aasta rakendusotsusega 2011/208/EL liidu rahalise toetuse kohta seoses Hispaanias 2009. aastal Newcastle’i haiguse vastu võitlemiseks võetud erakorraliste meetmetega (3) andis liit muu hulgas rahalist toetust Hispaanias 2009. aastal Newcastle’i haiguse vastu võitlemiseks võetud erakorralistele meetmetele. Hispaania esitas 31. mail 2011 ametliku hüvitise taotluse, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 349/2005 artikli 7 lõigetes 1 ja 2.

(5)

Liidu rahalist toetust antakse üksnes tingimusel, et kavandatud tegevus viidi tegelikult ellu ja ametiasutused esitasid kogu vajaliku teabe ettenähtud tähtaegadeks.

(6)

Hispaania on vastavalt otsuse 2009/470/EÜ artikli 3 lõikele 4 teavitanud viivitamata komisjoni ja teisi liikmesriike meetmetest, mida on rakendatud kooskõlas teatavakstegemist ja likvideerimist käsitlevate liidu õigusaktidega, ning nende tulemustest. Vastavalt määruse (EÜ) nr 349/2005 artiklile 7 esitatud hüvitise taotlusele olid lisatud finantsaruanne, täiendavad dokumendid, epidemioloogiline aruanne iga ettevõtte kohta, kus loomad tapeti ja likvideeriti, ja vastavate auditite tulemused.

(7)

Komisjoni tähelepanekud, abikõlblike kulutuste arvutamise meetod ja lõppjäreldused edastati Hispaaniale 20. oktoobril 2011. aastal. Hispaania väljendas nõusolekut 20. oktoobril 2011 saadetud e-kirjas.

(8)

Seetõttu tuleks nüüd kinnitada liidu rahalise toetuse kogusumma abikõlblike kulutuste katteks, mis tehti seoses Newcastle’i haiguse likvideerimisega Hispaanias 2009. aastal.

(9)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liidu rahaline toetus kulutuste jaoks, mis tehti seoses Newcastle’i haiguse likvideerimisega Hispaanias 2009. aastal, on 103 219,22 eurot.

Artikkel 2

Käesolev otsus kujutab endast rahastamisotsust finantsmääruse artikli 75 tähenduses ning see on adresseeritud Hispaania Kuningriigile.

Brüssel, 30. november 2011

Komisjoni nimel

komisjoni liige

John DALLI


(1)  ELT L 155, 18.6.2009, lk 30.

(2)  ELT L 55, 1.3.2005, lk 12.

(3)  ELT L 87, 2.4.2011, lk 29.