15.11.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 296/58


KOMISJONI OTSUS,

9. november 2011,

millega muudetakse komisjoni kodukorda

(2011/737/EL, Euratom)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 249,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 106a,

võttes arvesse 24. veebruari 2010. aasta otsust 2010/138/EL, millega muudetakse komisjoni kodukorda (1),

võttes arvesse komisjoni presidendi 27. oktoobri 2011. aasta otsust K(2011) 8000,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Komisjoni kodukorra artiklisse 12 lisatakse lõige 5, mille sõnastus on järgmine:

„5.   Komisjoni iga liige, kes soovib peatada liikmesriikide, eelkõige euroala liikmesriikide majandus- ja eelarvepoliitika koordineerimise ja järelevalvega seotud kirjalikku menetlust, esitab presidendile sellekohase põhjendatud taotluse, mis põhineb asjaomase otsuse eelnõu ajastuse, struktuuri, argumentide või mõju erapooletul ja objektiivsel hinnangul ning kus on selge sõnaga märgitud, millistest otsuse eelnõu tahkudest taotlus on tingitud.

Kui president leiab, et taotlus ei ole põhjendatud, kuid seda ei võeta siiski tagasi, võib ta jätta peatamistaotluse rahuldamata ja otsustada kirjalikku menetlust jätkata; sel juhul palub peasekretär teistel komisjoni liikmetel väljendada oma seisukohta, et oleks tagatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 250 nimetatud kvoorum. Samuti võib president võtta küsimuse otsuse eelnõu vastuvõtmiseks komisjoni järgmise koosoleku päevakavasse.”

Artikkel 2

Komisjoni kodukorra artiklisse 23 lisatakse lõige 5a, mille sõnastus on järgmine:

„5a.   Majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraadiga tuleb konsulteerida kõikide algatuste puhul, millel on potentsiaalne mõju Euroopa Liidu või euroala majanduskasvule, konkurentsivõimele või majanduslikule stabiilsusele.”

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 9. november 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 55, 5.3.2010, lk 60.