29.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 169/40


KOMISJONI OTSUS,

24. juuni 2011,

millega kehtestatakse käsinõudepesuvahenditele ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid

(teatavaks tehtud numbri K(2011) 4448 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2011/382/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 66/2010 ELi ökomärgise kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 2,

olles nõu pidanud Euroopa Liidu ökomärgise komisjoniga

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 66/2010 alusel võib ELi ökomärgise anda toodetele, mille keskkonnamõju kogu toote olelusringi jooksul on väike.

(2)

Määruses (EÜ) nr 66/2010 on sätestatud, et ELi ökomärgise andmise konkreetsed kriteeriumid kehtestatakse tooterühmade kaupa.

(3)

Komisjoni otsusega 2005/342/EÜ (2) on kehtestatud käsinõudepesuvahenditele ökoloogilised kriteeriumid ning nendega seotud hindamis- ja kontrollinõuded, mis kehtivad kuni 30. juunini 2011.

(4)

Kriteeriume on hiljem seoses tehnoloogia arenguga läbi vaadatud. Uued kriteeriumid ning nendega seotud hindamis- ja kontrollinõuded peaksid kehtima neli aastat alates käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäevast.

(5)

Otsus 2005/342/EÜ tuleks selguse huvides asendada.

(6)

Tootjate jaoks, kelle toodetud käsinõudepesuvahenditele on antud ökomärgis vastavalt otsuses 2005/342/EÜ sätestatud kriteeriumidele, tuleks ette näha üleminekuperiood, et neil oleks piisavalt aega viia oma tooted vastavusse läbivaadatud kriteeriumide ja nõuetega. Tootjatel tuleks ka lubada esitada taotlusi otsuses 2005/342/EÜ või käesolevas otsuses sätestatud kriteeriumide alusel kuni otsuse 2005/342/EÜ kehtivusaja lõpuni.

(7)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 66/2010 artikli 16 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Tooterühm „käsinõudepesuvahendid” hõlmab kõiki detergente, mida kasutatakse nõude, keraamiliste nõude, söögiriistade, pottide, pannide, köögitarvete jms käsitsipesul.

Kõnealune tooterühm hõlmab tooteid, mida võib kasutada nii eratarbeks kui ka kutsetegevuses. Kõnealused tooted on keemiliste ainete segud ega tohi sisaldada tootja poolt tahtlikult lisatud mikroorganisme.

Artikkel 2

Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „aine”– looduslik või mis tahes meetodi abil toodetud keemiline element või selle ühend, kaasa arvatud toote stabiliseerimiseks vajalik lisaaine või tootmismeetodist tingitud lisand, kuid välja arvatud lahusti, mida on võimalik aine stabiilsust vähendamata ja selle koostist muutmata eraldada;

2)   „toode” (või „segu”)– kahest või enamast mittereageerivast ainest koosnev segu või lahus.

Artikkel 3

Selleks et määruse (EÜ) nr 66/2010 alusel saaks anda ELi ökomärgise käsinõudepesuvahendile, peab see kuuluma käesoleva otsuse artiklis 1 kindlaksmääratud tooterühma „käsinõudepesuvahendid” ja vastama käesoleva otsuse lisas sätestatud kriteeriumidele ning hindamis- ja kontrollinõuetele.

Artikkel 4

Tooterühmale „käsinõudepesuvahendid” kehtestatud kriteeriumid ning asjaomased hindamis- ja kontrollinõuded kehtivad neli aastat alates käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäevast.

Artikkel 5

Haldusotstarbel omistatakse tooterühmale „käsinõudepesuvahendid” kood „019”.

Artikkel 6

Otsus 2005/342/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 7

1.   Erandina artiklist 6 hinnatakse tooterühma „käsinõudepesuvahendid” kuuluvatele toodetele ELi ökomärgise andmise taotlusi, mis on esitatud enne käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäeva, vastavalt otsuses 2005/342/EÜ sätestatud tingimustele.

2.   Tooterühma „käsinõudepesuvahendid” kuuluvatele toodetele ELi ökomärgise andmise taotlused, mis on esitatud pärast käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäeva, kuid hiljemalt 30. juuniks 2011, võivad olla koostatud kas otsuses 2005/342/EÜ või käesolevas otsuses sätestatud kriteeriumide alusel. Kõnealuseid taotlusi hinnatakse vastavalt kriteeriumidele, mille alusel taotlus on koostatud.

3.   Ökomärgist, mis on antud vastavalt otsuses 2005/342/EÜ sätestatud kriteeriumidele hinnatud taotluse alusel, võib kasutada 12 kuud alates käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäevast.

Artikkel 8

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 24. juuni 2011

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Janez POTOČNIK


(1)  ELT L 27, 30.1.2010, lk 1.

(2)  ELT L 115, 4.5.2005, lk 9.


LISA

RAAMISTIK

Kriteeriumide eesmärk

Järgnevate kriteeriumide eesmärk on eelkõige edendada tooteid, mille puhul on vähendatud mürgiste või muude saasteainete juhtimist veekeskkonda, vähendada või tõkestada ohtlike ainete kasutamisest tervisele või keskkonnale tekkivaid ohte, viia pakendijäätmete hulk miinimumini, levitada teavet, mis aitab tarbijal kasutada toodet tõhusalt, ning vähendada keskkonnamõju.

KRITEERIUMID

1.

Mürgine toime veeorganismidele

2.

Pindaktiivsete ainete biolagunevus

3.

Ained ja segud, mille kasutamine on keelatud või lubatud piirangutega

4.

Lõhnaained

5.

Söövitavad omadused

6.

Pakendamisnõuded

7.

Kasutuskõlblikkus

8.

Kasutusjuhend

9.

ELi ökomärgisel esitatav teave

Hindamis- ja kontrollinõuded

a)   Nõuded

Iga kriteeriumi juures on esitatud konkreetsed hindamis- ja kontrollinõuded.

Kui taotleja peab kriteeriumide täitmise tõenduseks esitama deklaratsioone, dokumente, analüüse, katsearuandeid või muid dokumentaalseid tõendeid, siis eeldatakse, et need võivad pärineda taotlejalt ja/või tema tarnija(te)lt ja/või selle/nende allhankija(te)lt jne.

Võimaluse korral tehakse katsed standardi EN ISO 17025 nõuetele vastavas või samaväärses laboris.

Vajaduse korral võib kasutada ka muid katsemeetodeid peale iga kriteeriumi puhul esitatute, kui taotlust hindav pädev asutus kinnitab nende samaväärsust.

I liites viidatakse detergentide koostisainete andmebaasile (DID loend), kuhu on kantud enim kasutatavad detergentide koostisained. Seda andmebaasi kasutatakse kriitilise lahjendusmäära (CDV) arvutamiseks vajalike andmete saamiseks ja koostisainete biolagunevuse hindamiseks. Ainete jaoks, mis ei kuulu DID loendisse, on antud vajalike andmete väljaarvutamise või ekstrapoleerimise juhised. DID loendi uusim versioon on esitatud ELi ökomärgise veebisaidil ja pädevate asutuste veebisaitidel.

Vajaduse korral võivad pädevad asutused nõuda täiendavaid dokumente ja teha sõltumatuid kontrolle.

b)   Mõõtmispiirid

ELi ökomärgise kriteeriumidele peavad vastama kõik tootes sisalduvad ained, sealhulgas koostisainete hulgas olevad lisaained (nt säilitusained või stabilisaatorid), mille sisaldus lõpptootes on suurem kui 0,010 massiprotsenti, v.a kriteerium 1, mille puhul tuleb hõlmata kõik tahtlikult lisatud ained, olenemata massist. Kriteeriumidele peavad vastama ka koostisainete tootmisprotsessist pärinevad lisandid, mille sisaldus lõpptootes on üle 0,010 massiprotsendi.

c)   Standardannus

Käsinõudepesuvahendite puhul loetakse standardannuseks valmistaja soovitatud tootekogust grammides ühe liitri nõudepesuvee valmistamiseks, millega pestakse tavapäraselt määrdunud nõusid; seda standardannust kasutatakse arvutusteks, mis on vajalikud ELi ökomärgise kriteeriumide täitmise dokumenteerimiseks ja puhastusvõime hindamiseks.

ELi ÖKOMÄRGISE KRITEERIUMID

Kriteerium 1.   Mürgine toime veeorganismidele

Iga aine (i) puhul arvutatakse kriitiline lahjendusmäär (CDVkrooniline) järgmise valemi abil:

Formula

kus mass (i) on valmistaja poolt ühe liitri nõudepesuvee valmistamiseks soovitatud annuses sisalduva aine mass (grammides). DF (i) on lagunevustegur ning TFkrooniline(i) on aine mürgisustegur (milligrammi/liitri kohta).

DF ja TFkrooniline puhul tuleb anda detergentide koostisainete andmebaasi loendi A osas (DID loendi A-osa) olev väärtus (I liide). Kui kõnealust ainet DID loendi A-osas ei ole, peab taotleja andma hinnangulise väärtuse, toimides DID loendi B-osas (I liide) kirjeldatud viisil. Kõikide ainete CDVkrooniline väärtuste summa on toote CDVkrooniline.

CDVkrooniline arvutatakse, võttes aluseks valmistaja soovitatud tootekoguse grammides ühe liitri nõudepesuvee valmistamiseks, millega pestakse tavapäraselt määrdunud nõusid. Soovitatud annuse CDVkrooniline, väljendatuna nõudepesuvee ühe liitri kohta, ei tohi ületada 3 800 liitt.

Hindamine ja kontroll: pädevale asutusele esitatakse toote täpne koostis ja üksikasjalikud kriitilise lahjendusmäära (CDVkrooniline) arvutused, mis näitavad vastavust kõnealusele kriteeriumile.

Kriteerium 2.   Pindaktiivsete ainete biolagunevus

a)   Kiire (aeroobne) biolagunevus

Kõik tootes kasutatud pindaktiivsed ained peavad olema kiirelt biolagunevad.

Hindamine ja kontroll: pädevale asutusele esitatakse toote täpne koostis ja iga aine toime kirjeldus. DID loendi A-osas (I liide) on märgitud, kas teatav pindaktiivne aine on aeroobsetes tingimustes biolagunev või mitte (pindaktiivsed ained, mille aeroobse biolagunemise veerus on märge „R”, on kiirelt biolagunevad). Selliste pindaktiivsete ainete kohta, mida DID loendi A-osas ei ole, tuleb esitada asjakohane teave kirjandus- või muude allikate või katsete põhjal, millest nähtub, et need ained on aeroobselt biolagunevad. Kiiret biolagunevust tõendatakse meetoditega, mida on nimetatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määruses (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta (1). Pindaktiivseid aineid käsitatakse kiirelt biolagunevana, kui nende biolagunemise tase (mineralisatsioon) 28 päeva möödumisel on vähemalt 60 % mõõdetuna ühega järgmisest viiest katsemeetodist: gaasifaasi analüüs (OECD 310), süsinikdioksiidi (CO2) eraldumise modifitseeritud Sturmi katse (OECD 301B; nõukogu määruse (EÜ) nr 440/2008 (2) kohane meetod C.4-C), suletud pudeli katse (OECD 301D; määruse (EÜ) nr 440/2008 kohane meetod C.4-E), manomeetriline respiromeetria (OECD 301F; määruse (EÜ) nr 440/2008 kohane meetod C.4-D) või MITI (I) katse (OECD 301C; määruse (EÜ) nr 440/2008 kohane meetod C.4-F) või nendega samaväärsed ISO meetodid. Sõltuvalt pindaktiivse aine füüsikalistest omadustest võib kiire biolagunevuse tuvastamiseks kasutada ühte järgmisest meetoditest, kui biolagunemise tase 28 päeva möödumisel on vähemalt 70 %: lahustunud orgaanilise süsiniku (Dissolved Organic Carbon, DOC) kadumine (OECD 301 A; määruse (EÜ) nr 440/2008 kohane meetod C.4-A) või modifitseeritud OECD DOC kadumise sõeluuring (OECD 301E; määruse (EÜ) nr 440/2008 kohane meetod C.4-B) või nendega samaväärsed ISO meetodid. Lahustunud orgaanilise süsiniku mõõtmisel põhinevate meetodite kasutatavust on vaja vastavalt põhjendada, sest kõnealused meetodid võivad iseloomustada eraldumist ja mitte biolagunevust. Kiire aeroobse biolagunevuse katsetes ei tohi kasutada eelnevat kohandamist. Kümnepäevase akna põhimõtet ei kohaldata.

b)   Anaeroobne biolagunevus

Pindaktiivseid aineid, mis ei ole anaeroobsetes tingimustes biolagunevad, võib tootes kasutada, tingimusel et kõnealustele pindaktiivsetele ainetele ei ole omistatud riskilauset H400/R50 (väga mürgine veeorganismidele) allpool täpsustatud piirides.

Anaeroobselt biolagunematute pindaktiivsete ainete kogumass ei tohi ületada 0,20 g nõudepesuvee ühe liitri kohta soovitatud annusest.

Hindamine ja kontroll: pädevale asutusele esitatakse toote täpne koostis ja iga aine toime kirjeldus. DID loendi A-osas (I liide) on märgitud, kas teatav pindaktiivne aine on anaeroobselt biolagunev või mitte (pindaktiivsed ained, mille kohta anaeroobse biolagunevuse veerus on märge „Y”, on anaeroobselt biolagunevad). Selliste pindaktiivsete ainete kohta, mida DID loendi A-osas (ELT L 115, 4.5.2005, lk 18 A osa) ei ole, tuleb esitada asjakohane teave kirjandus- või muude allikate või katsete põhjal, et need ained on anaeroobsetes tingimustes biolagunevad. Aine anaeroobset lagunevust tuleb testida OECD 311, ISO 11734, ECETOC nr 28 (juuni, 1988) põhjal või muu samaväärse meetodiga, kusjuures täieliku anaeroobse biolagunevuse määr peab olema vähemalt 60 %. Selle dokumenteerimiseks, et aine 60 % täieliku anaeroobse biolagunevuse määr on saavutatud, võib kasutada ka vastava anaeroobse keskkonna tingimuste modelleerimist (vt II liide).

Kriteerium 3.   Ained ja segud, mille kasutamine on keelatud või lubatud piirangutega

Punktides a, b ja c esitatud nõudeid kohaldatakse kõigi ainete või segude, sealhulgas biotsiidide, värvainete ja lõhnaainete suhtes, mille sisaldus lõpptootes on üle 0,010 massiprotsendi. See hõlmab samuti kõikide toote koostises kasutatud segude koostissaineid, mille sisaldus lõpptootes on üle 0,010 massiprotsendi. Tootele kavatsetult lisatud nanovormide puhul tuleb tõendada kriteeriumi 3.c täitmist mis tahes kontsentratsiooni puhul.

a)   Keelatud ained

Tootes ega üheski selle koostisse lisatud segus ei tohi olla järgmisi aineid:

alküülfenooletoksülaadid ja nende derivaadid

EDTA (etüleendiamiintetraäädikhape) ja selle soolad

5-bromo-5-nitro-1,3-dioksaan

–2-bromo-2-nitropropaan-1,3-diool

diasolinidüülkarbamiid

formaldehüüd

naatriumhüdroksümetüülglütsinaat

nitromuskused ja polütsüklilised muskused, nagu näiteks:

muskusksüleen: 5-tert-butüül-2,4,6-trinitro-m-ksüleen

muskusambrett: 4-tert-butüül-3-metoksü-2,6-dinitrotolueen

muskusmoskeen: 1,1,3,3,5-pentametüül-4,6-dinitroindaan

muskustibetiin: 1-tert-butüül-3,4,5-trimetüül-2,6-dinitrobenseen

muskusketoon: 4’-tert-butüül-2’,6’-dimetüül-3’,5’-dinitroatsetofenoon

HHCB (1,3,4,6,7,8-heksahüdro-4,6,6,7,8,8-heksametüültsüklopenta(g)-2-bensopüraan)

AHTN (6-atsetüül-1,1,2,4,4,7-heksametüültetraliin).

Hindamine ja kontroll: taotleja esitab deklaratsiooni, vajaduse korral koos valmistajate koostatud deklaratsioonidega, millest on näha, et toode ei sisalda loetletud aineid.

b)   Kvaternaarseid ammooniumsooli, mis ei ole kiirelt biolagunevad, ei tohi kasutada toote koostises või selles sisalduvates segudes.

Hindamine ja kontroll: taotleja esitab tõendid kõikide kasutatud kvaternaarsete ammooniumsoolade biolagunevuse kohta.

c)   Ohtlikud ained ja segud

Vastavalt määruse (EÜ) nr 66/2010 (ELi ökomärgise kohta) artikli 6 lõikele 6 ei sisalda toode ega ükski selle osa aineid (mis tahes vormis, kaasa arvatud nanovorm), mis vastavad järgmiste ohu- või riskilausetega klassifitseerimise tingimustele vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1272/2008 (3) või nõukogu direktiivile 67/548/EMÜ, (4) ega sisalda aineid, millele on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (5) artiklis 57. Alljärgnevad riskilaused viitavad üldjuhul ainetele. Ensüümide ja lõhnaainete segude suhtes, mille puhul ei ole võimalik teavet saada, kohaldatakse siiski segude klassifitseerimise-eeskirju.

Ohulausete ja riskilausete loetelu:

Ohulause (6)

Riskilause (7)

H300 Allaneelamisel surmav

R28

H301 Allaneelamisel mürgine

R25

H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav

R65

H310 Nahale sattumisel surmav

R27

H311 Nahale sattumisel mürgine

R24

H330 Sissehingamisel surmav

R23;R26

H331 Sissehingamisel mürgine

R23

H340 Võib põhjustada geneetilisi defekte

R46

H341 Arvatavasti põhjustab geneetilisi defekte

R68

H350 Võib põhjustada vähktõbe

R45

H350i Sissehingamisel võib põhjustada vähktõbe

R49

H351 Arvatavasti põhjustab vähktõbe

R40

H360F Võib kahjustada viljakust

R60

H360D Võib kahjustada loodet

R61

H360FD Võib kahjustada viljakust. Võib kahjustada loodet

R60-61

H360Fd Võib kahjustada viljakust. Arvatavasti kahjustab loodet

R60-63

H360Df Võib kahjustada loodet. Arvatavasti kahjustab viljakust

R61-62

H361f Arvatavasti kahjustab viljakust

R62

H361d Arvatavasti kahjustab loodet

R63

H361fd Arvatavasti kahjustab viljakust. Arvatavasti kahjustab loodet

R62-63

H362 Võib kahjustada rinnaga toidetavat last

R64

H370 Kahjustab elundeid

R39/23; R39/24; R39/25; R39/26; R39/27; R39/28

H371 Võib kahjustada elundeid

R68/20; R68/21; R68/22

H372 Kahjustab elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel

R48/25; R48/24; R48/23

H373 Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel

R48/20; R48/21; R48/22

H400 Väga mürgine veeorganismidele

R50

H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega

R50-53

H411 Mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega

R51-53

H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajalise toimega

R52-53

H413 Võib avaldada veeorganismidele pikaajalist kahjulikku toimet

R53

EUH059 Ohtlik osoonikihile

R59

EUH029 Kokkupuutel veega eraldub mürgine gaas

R29

EUH031 Kokkupuutel hapetega eraldub mürgine gaas

R31

EUH032 Kokkupuutel hapetega eraldub väga mürgine gaas

R32

EUH070 Silma sattumisel mürgine

R39-41

Ülitundlikkust põhjustavad ained

H334: Sissehingamisel võib põhjustada allergiat, astma sümptomeid või hingamisraskusi

R42

H317: Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni

R43

Eespool esitatud nõuet ei kohaldata selliste ainete ja segude suhtes, mis muudavad töötlemisel oma omadusi (nt kaotavad oma bioloogilise kättesaadavuse, muutuvad keemiliselt), nii et kirjeldatud ohtu enam ei ole.

Erandid: kõnealust nõuet ei kohaldata järgmiste ainete ja segude suhtes:

Pindaktiivsed ained

Sisaldus tootes < 25 % (8)

H400 Väga mürgine veeorganismidele

R 50

Lõhnaained

H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajalise toimega

R52-53

Ensüümid (9)

H334: Sissehingamisel võib põhjustada allergiat, astma sümptomeid või hingamisraskusi

R42

Ensüümid (9)

H317: Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni

R43

NTA (trinaatriumnitrilotriatsetaat) lisandina MGDAs (metüülglütsiindiatsetaat) ja GLDAs (dikarboksümetüülglutamiinhape) (10)

H351 Arvatavasti põhjustab vähktõbe

R40

Hindamine ja kontroll: taotleja teatab pädevale asutusele toote täpse koostise. Taotleja tõendab sellele kriteeriumile vastavust tootes olevate ainete puhul, esitades vähemalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 VII lisas täpsustatud teabe. Selline teave peab olema konkreetselt aine sellise vormi kohta, kaasa arvatud nanovormid, mida on kasutatud tootes. Taotleja esitab deklaratsiooni sellele kriteeriumile vastavuse kohta, lisades koostisainete loetelu ja ohutuskaardid vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 II lisale toote ja kõigi koostisainete loetelu(de)s esitatud ainete kohta. Kontsentratsiooni piirmäärad esitatakse ohutuskaardil vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklile 31.

d)   Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 59 lõike 1 kohaselt loetletud ained

Määruse (EÜ) nr 66/2010 artikli 6 lõike 6 kohast erandit väljajätmisest ei või kohaldada ainete puhul, mida käsitatakse väga ohtlike ainetena ning mis on kantud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikliga 59 ette nähtud loetellu ning mille sisaldus segudes on üle 0,010 massiprotsendi.

Hindamine ja kontroll: määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 59 kohasesse kandidaatainete loetellu kantud väga ohtlikuks peetavate ainete loetelu on järgmisel aadressil:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Viide loetelule esitatakse taotluse esitamise kuupäeva seisuga.

Kontsentratsiooni piirmäärad esitatakse ohutuskaardil vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklile 31.

e)   Biotsiiidid

i)

Tootes tohib olla üksnes toote säilitamiseks vajalikke biotsiide ning üksnes selleks vajalikus koguses. See ei kehti pindaktiivsete ainete kohta, millel võivad samuti olla biotsiididele iseloomulikud omadused.

Hindamine ja kontroll: kõikide lisatud säilitusainete kohta tuleb taotlejal esitada materjaliohutuskaartide koopiad koos teabega tootes kasutatud säilitusainete täpse koguse kohta. Säilitusainete valmistaja või tarnija peab esitama teabe vajaliku säilitusaine koguse kohta kõnealuses tootes.

ii)

Keelatud on pakendil või muul moel väita või vihjata, et tootel on mikroobivastane toime.

Hindamine ja kontroll: taotleja esitab pädevale asutusele igale pakenditüübile kantava teksti ja selle kujunduse ja/või iga pakenditüübi näidise.

iii)

Toote koostisosana või sellesse lisatud segude koostisosana on lubatud biotsiidid, mida kasutatakse toote säilivuse tagamiseks ning millele on omistatud riskialused H410/R50-53 või H411/R51-53 vastavalt direktiivile 67/548/EMÜ või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 1999/45/EÜ (11) või määrusele (EÜ) nr 1272/2008, kuid üksnes juhul, kui kõnealuste biotsiidide bioakumuleerumisvõime log Pow (oktanooli-vee jaotusteguri) väärtus on < 3,0 või kui nende katseliselt määratud biokontsentratsioonitegur (BCF) on ≤ 100.

Hindamine ja kontroll: kõikide biotsiidide kohta tuleb taotlejal esitada materjaliohutuskaartide koopiad koos tõendusmaterjaliga biotsiidide kontsentratsiooni kohta lõpptootes.

Kriteerium 4.   Lõhnaained

a)

Tootes ei tohi olla lõhnaaineid, mis sisaldavad nitromuskuseid või polütsüklilisi muskuseid (nagu on täpsustatud kriteeriumis 3a).

b)

Iga tootele lisatava lõhnaaine valmistamisel ja/või käitlemisel tuleb järgida Rahvusvahelise Lõhnaainete Assotsiatsiooni (IFRA) tegevusjuhiseid. Tegevusjuhised on esitatud IFRA veebisaidil: http://www.ifraorg.org.

c)

Lõhnaained, mille suhtes määruses (EÜ) nr 648/2004 (detergentide kohta) (VII lisa) sätestatud deklareerimisnõuet ja mis ei ole juba kriteeriumi 3c kohaselt välja arvatud ning (muud) lõhnaained, millele on omistatud ohu-/riskilaused H317/R43 (võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni) ja/või H334/R42 (sissehingamisel võib põhjustada allergiat, astma sümptomeid või hingamisraskusi), ei või esineda koguses ≥ 0,010 % (≥ 100 ppm) aine kohta.

d)

Lõhnaaineid ei tohi kasutada kutselisele kasutajale ettenähtud käsinõudepesuvahendites.

Hindamine ja kontroll: deklaratsioon kriteeriumi punktidele a, b ja d vastavuse kohta. Kriteeriumi c puhul esitab taotleja allkirjastatud vastavusdeklaratsiooni, kus on märgitud tootes sisalduvate lõhnaainete hulk. Taotleja esitab ka lõhnaaine valmistajalt saadud deklaratsiooni, kus on määratletud kõik need lõhnaaine koostisained, mis on loetletud nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ (12) III lisa I osas, samuti riskilausetega R43/H317 ja/või R42/H334 hõlmatud (muude) ainete sisaldus.

Kriteerium 5.   Söövitavad omadused

Toode ei tohi olla direktiivi 1999/45/EÜ kohaselt klassifitseeritud „söövitavaks” (C) seguks, millele on omistatud riskilause R34 või R35, ega määruse (EÜ) nr 1272/2008 kohaselt „nahale avaldatava toime 1. kategooriasse” kuuluvaks seguks.

Hindamine ja kontroll: pädevale asutusele esitatakse täpsed kontsentratsioonid nii toote kui ka sellele lisatud segude koostisesse kuuluvate ainete kohta, mis direktiivi 1999/45/EÜ kohaselt on klassifitseeritud „söövitavaks” (C) ja millele on omistatud riskilause R34 või R35 või mis on määruse (EÜ) nr 1272/2008 kohaselt klassifitseeritud „nahale avaldatava toime 1. kategooriasse” kuuluvaks seguks, ning materjaliohutuskaartide koopiad.

Kriteerium 6.   Pakendamisnõuded

a)

Põhikonteinerites kasutatud plastid tuleb märgistada vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 1994. aasta direktiivile 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta (13) või standardi DIN 6120 1. ja 2. osale koostoimes standardi DIN 7728 1. osaga.

b)

Kui esmane pakend on valmistatud ringlussevõetud materjalist, peab pakendil olev sellekohane viide olema kooskõlas ISO standardiga nr 14021 („Ökomärgised ja keskkonnaalased avaldused – oma väited (II tüübi kohased ökomärgised)”).

c)

Plastpakendi koosseisus võib kasutada üksnes selliseid ftalaate, mille riskihindamine on taotluse esitamise ajaks läbi viidud ja mida ei ole liigitatud kriteeriumi 3c alla kuuluvaks.

d)

Esmase pakendi massi/kasulikkuse suhe (WUR) ei tohi ületada järgmisi väärtusi:

Tooteliik

WUR

Enne kasutamist veega lahjendatavad käsinõudepesuvahendid

1,20 g pakkematerjali liitri kasutuslahuse (nõudepesuvesi) kohta

Massi/kasulikkuse suhe arvutatakse üksnes esmase pakendi kohta (sealhulgas korgikapslid, korgid ja käsipumbad/pihustid), kasutades järgmist valemit:

Formula,

kus

Wi

=

esmase pakendi (i) mass (g), kaasa arvatud etikett, kui see on olemas.

Ui

=

ringlussevõtmata (toormel põhineva) materjali mass (g) esmases pakendis (i). Kui ringlussevõetud materjali osakaal esmases pakendis on 0 %, siis Ui = Wi.

Di

=

esmases pakendis (i) sisalduvate funktsionaalsete mahuannuste arv (= valmistaja poolt ühe liitri pesuvee valmistamiseks soovitatud annuste arv).

ri

=

ringlussevõtu kordade arv, st kui mitu korda esmast pakendit (i) kasutatakse samal otstarbel taaskasutamis- või täitmissüsteemi kaudu (ri = 1, kui pakendit ei taaskasutata samal otstarbel). Pakendi taaskasutamise korral määratakse ringlussevõtu kordade arvuks 1, v.a juhul, kui taotleja suudab tõendada suuremat arvu.

Hindamine ja kontroll: taotleja esitab pädevale asutusele toote massi/kasulikkuse suhtarvu arvutused ning deklaratsiooni kõnealuse kriteeriumi igale osale vastavuse kohta. Kriteeriumi c puhul esitab taotleja täidetud ja allkirjastatud vastavusdeklaratsiooni.

Kriteerium 7.   Kasutuskõlblikkus

Toode peab olema kasutuskõlblik ja vastama tarbijate vajadustele.

Puhastusvõime ja -tõhusus peavad olema samaväärsed või paremad kui allpool täpsustatud tavadetergendil.

Hindamine ja kontroll: puhastusvõimet ja -tõhusust tuleb katsetada küllaldase ja põhjendatud laboratoorse katsega ja selle kohta aruanne koostada täpselt määratletud parameetrite kohaselt vastavalt raamistikule „Framework for testing the performance of hand dishwashing detergents” (raamistik käsinõudepesuvahendite toimivuse hindamiseks), mis on esitatud järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/hand_dishwashing_detergents_en.htm.

Tavadetergent on kehtestatud IKW toimivuse katses „Recommendation for the quality assessment of the cleaning performance of hand dishwashing detergents” (soovitus käsinõudepesuvahendite puhastustoime kvaliteedi hindamise kohta) (SÖFW-Journal, 128, 5, lk 11–15, 2002), kohandusega, et tõhususkatses lisatakse võrdlusdetergenti 2,5 ml 5 l vee kohta.

IKW toimivuse katse „Recommendation for the quality assessment of the cleaning performance of hand dishwashing detergents” (SÖFW-Journal, 128, 5, lk 11–15, 2002) meetodit võib kohaldada nimetatud kohandusega ning selle saab alla laadida järgmiselt veebisaidilt: http://www.ikw.org/pdf/broschueren/EQ_Handgeschirr_e.pdf.

Kriteerium 8.   Kasutusjuhend

Toote pakendil esitatakse järgmine teave.

a)

„Ärge peske nõusid voolava vee all, vaid pange nõud vette ning kasutage nõudepesuvahendit soovitatud koguses” (või samaväärne tekst).

b)

Teave soovitatud annuse kohta peab olema pakendil esitatud küllaldase suurusega ja nähtaval taustal. Tuleb öelda kohta, mitu milliliitrit (ja teelusikatäit) toodet tuleb kasutada viie liitri nõudepesuvee valmistamiseks, et pesta „määrdunud” ja „vähem määrdunud” nõusid.

c)

Soovitatav on öelda, mitmeks nõudepesukorraks peaks jätkuma ühest pudelist, kuid see ei ole kohustuslik.

Selle arvutamiseks jagatakse toote pakendis olev kogus annusega, mis kulub selleks, et valmistada viis liitrit pesuvett määrdunud nõude pesemiseks.

Hindamine ja kontroll: taotleja esitab toote pakendi näidise koos märgisega, samuti deklaratsiooni kõnealuse kriteeriumi kõigile osadele vastavuse kohta.

Kriteerium 9.   ELi ökomärgisel esitatav teave

Tekstiväljaga vabatahtlikul märgisel peab olema järgmine tekst:

„—

nõrk mõju veeorganismidele,

sisaldab vähem ohtlikke aineid,

tekib vähem pakendijäätmeid,

selge kasutusjuhend.”

Juhised tekstiväljaga vabatahtliku märgise kasutamise kohta on esitatud „Ökomärgise kasutamisjuhendis” järgmisel veebisaidil: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm

Hindamine ja kontroll: taotleja esitab märgise näidise ja deklaratsiooni kõnealusele kriteeriumile vastavuse kohta.


(1)  ELT L 104, 8.4.2004, lk 1.

(2)  ELT L 142, 31.5.2008, lk 1.

(3)  ELT L 353, 31.12.2008, lk 1.

(4)  EÜT 196, 16.8.1967, lk 1.

(5)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(6)  Nagu on sätestatud määruses (EÜ) nr 1272/2008.

(7)  Nagu on sätestatud direktiivis 67/548/EMÜ.

(8)  Protsendimäär tuleb jagada määruse (EÜ) nr 1272/2008 kohaselt kehtestatud korrutusteguriga.

(9)  Sealhulgas valmististes sisalduvad stabilisaatorid ja muud lisaained.

(10)  Sisaldus toormaterjalis alla 1,0 % juhul, kui kogusisaldus lõpptootes on alla 0,10 %.

(11)  EÜT L 200, 30.7.1999, lk 1.

(12)  EÜT L 262, 27.9.1976, lk 169.

(13)  EÜT L 365, 31.12.1994, lk 10.

I liide

Detergentide koostisainete andmebaas (DID loend)

DID loend (A-osa) sisaldab teavet detergentide koostisse kuuluvate koostisainete mürgise mõju kohta veekeskkonnale ja nende biolagunevuse kohta. Loend sisaldab teavet suure hulga pesemis- ja puhastusvahendites sisalduvate ainete mürgisuse ja biolagunevuse kohta. Loend ei ole ammendav, kuid DID loendi B-osas on esitatud suunised, kuidas määrata kindlaks koostisaine parameetrid (nt mürgisustegur (TF) ja lagunevustegur (DF), mida kasutatakse kriitilise lahjendusmäära arvutamiseks) juhul, kui kõnealune aine ei ole kantud DID loendisse. See loetelu on vaid üldine teabeallikas ja DID loendisse kuuluvad ained ei ole ELi ökomärgisega toodetes kasutamiseks automaatselt heaks kiidetud. DID loend (A- ja B-osa) on esitatud ELi ökomärgise veebisaidil: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/did_list_en.htm.

Kui puuduvad andmed aine mürgise mõju kohta veekeskkonnale ja selle biolagunevuse kohta, võib selle mürgisusteguri ja lagunevusteguri hindamiseks kasutada samalaadseid aineid (struktuurianalooge). ELi ökomärgiseid väljastav pädev asutus peab sellise struktuurianaloogia valiku heaks kiitma. Alternatiivselt võib kohaldada halvimat stsenaariumi, kasutades allpool esitatud parameetreid:

Halvim stsenaarium:

 

Äge mürgisus

Krooniline mürgisus

Lagunduvus

Koostisaine

LC50/EC50

SF(äge)

TF(äge)

NOEC (1)

SF(krooniline)  (1)

TF(krooniline)

DF

Aeroobne

Anaeroobne

„Nimetus”

1 mg/l

10 000

0,0001

 

 

0,0001

1

P

N

Kiire biolagunevuse dokumenteerimine

Kiire biolagunevuse dokumenteerimiseks kasutatakse järgmisi katsemeetodeid.

1)

Kuni 1. detsembrini 2010 ja üleminekuperioodi vältel alates 1. detsembrist 2010 kuni 1. detsembrini 2015:

direktiivis 67/548/EMÜ, eelkõige selle V lisa osas C4 sätestatud katsemeetodid kiire biolagunevuse dokumenteerimiseks või nendega samaväärsed OECD 301 A–F või ISO katsemeetodid.

Kümnepäevase akna põhimõtet pindaktiivsete ainete suhtes ei kohaldata. Vastuvõetavuse künnis on 70 % määruse (EÜ) nr 440/2008 kohaste meetodite C.4-A ja C.4-B (ja nendega samaväärsete OECD 301 A ning E või ISO katsemeetodite) puhul ning 60 % meetodite C.4-C, C.4-D, C.4-E ja C.4-F (ja nendega samaväärsete OECD 301 B, C, D ning F või ISO katsemeetodite) puhul.

2)

Pärast 1. detsembrit 2015 ja üleminekuperioodi vältel alates 1. detsembrist 2010 kuni 1. detsembrini 2015:

määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud katsemeetodid.

Anaeroobse biolagunevuse dokumenteerimine

Standardkatse anaeroobse lagunduvuse määramiseks tehakse katsemeetodiga EN ISO 11734, ECETOC nr 28 (juuni 1988), OECD 311 või muu samaväärse katsemeetodiga, kusjuures nõutav täieliku lagunduvuse määr anaeroobsetes tingimustes on 60 %. Selle dokumenteerimiseks, et aine 60 % lagunduvuse määr anaeroobsetes tingimustes on saavutatud, võib kasutada ka vastava anaeroobse keskkonna tingimuste modelleerimist.

Ekstrapolatsioonide tegemine DID loendisse mittekuuluvate ainete kohta

Kui koostisaine ei ole kantud DID loendisse, võib anaeroobse biolagunevuse dokumenteerimiseks toimida järgmiselt:

1)

kasutatakse mõistlikku ekstrapoleerimist. Ühe lähteainega saadud tulemusi kasutatakse selle ainega struktuuripoolest analoogilise pindaktiivse aine täieliku anaeroobse biolagunevuse määramiseks ekstrapoleerimise abil. Kui teatava pindaktiivse aine (või homoloogide grupi) puhul on DID loendi andmetega tõendatud, et aine on anaeroobselt biolagunev, võib oletada, et ka muud samalaadsed pindaktiivsed ained on anaeroobselt biolagunevad (nt C12-15 A 1–3 EO sulfaat [DID nr 8] on anaeroobsetes tingimustes biolagunev, järelikult võib oletada, et ka C12-15 A 6 EO sulfaat on samamoodi anaeroobselt biolagunev). Kui teatava pindaktiivse aine anaeroobne biolagunduvus on tõendatud sobiva katsemeetodi abil, võib oletada, et ka muud samalaadsed pindaktiivsed ained on anaeroobselt biolagunevad (nt kirjanduse andmeid, mis kinnitavad alküülestrite ammooniumsoolade gruppi kuuluvate pindaktiivsete ainete biolagunduvust, võib kasutada ka muude alküülahela(te)s estersidemeid sisaldavate kvaternaarsete ammooniumsoolade samalaadse anaeroobse biolagunevuse dokumenteerimiseks);

2)

tehakse anaeroobse lagunduvuse sõelkatse. Kui uus katsetamine on vajalik, tehakse sõelkatse, kasutades meetodit EN ISO 11734, ECETOC nr 28 (juuni 1988), OECD 311 või mõnda muud samaväärset meetodit;

3)

tehakse lagunduvuse katse väikese annusega. Kui on vaja uusi katseid, kuid sõelkatsete puhul esineb eksperimentaalseid raskusi (nt lagunemise aeglustumine uuritava aine mürgisuse tõttu), korratakse katset pindaktiivse aine väikese annusega, kusjuures lagunemist jälgitakse

Formula

-mõõtmismeetodil või keemiliste analüüside abil. Väikese annuse katse puhul võib kasutada meetodit OECD 308 (august 2000) või mõnda muud samaväärset meetodit.

(1)  Kui sobivaid andmeid kroonilise mürgisuse kohta ei leitud, on need veerud tühjad. Sellisel juhul loetakse TF(krooniline) võrdseks TF(ägedaga).