24.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 164/14


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS 2011/367/ÜVJP,

23. juuni 2011,

millega rakendatakse otsust 2011/273/ÜVJP Süüria vastu suunatud piiravate meetmete kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 31 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 9. mai 2011. aasta otsust 2011/273/ÜVJP Süüria vastu suunatud piiravate meetmete kohta, (1) eriti selle artikli 5 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

Süürias valitseva olukorra tõsidust arvesse võttes tuleks otsuse 2011/273/ÜVJP lisas esitatud nende isikute ja üksuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, kanda täiendavad isikud ja üksused,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesoleva otsuse lisas nimetatud isikud ja üksused lisatakse otsuse 2011/273/ÜVJP lisas esitatud isikute ja üksuste loetellu.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Brüssel, 23. juuni 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

MARTONYI J.


(1)  ELT L 121, 10.5.2011, lk 11.


LISA

ARTIKLIS 1 OSUTATUD ISIKUD JA ÜKSUSED

A.   Isikud

 

Nimi

Tuvastamisandmed (sünniaeg, sünnikoht jms)

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

1.

Zoulhima CHALICHE

(Dhu al-Himma SHALISH)

Sündinud 1951. või 1946. aastal Kerdahas.

Presidendi kaitsemeeskonna ülem; seotud meeleavaldajate vastu suunatud vägivallaga; president Bachar Al-Assadi nõbu;

23.6.2011

2.

Riyad CHALICHE

(Riyad SHALISH)

 

Sõjaväe majutuskompleksi direktor; annab režiimile rahalist toetust; president Bachar Al-Assadi nõbu.

23.6.2011

3.

Brigaadikomandör Mohammad Ali JAFARI (teise nimega JA'FARI, Aziz; teise nimega JAFARI, Ali; teise nimega JAFARI, Mohammad Ali; teise nimega JA'FARI, Mohammad Ali; teise nimega JAFARI-NAJAFABADI, Mohammad Ali)

Sündinud 1. septembril 1957; sünnikoht Yazd, Iraan.

Iraani revolutsioonilise kaardiväekorpuse ülemjuhataja, on andnud Süüria režiimile varustust ja toetust, et aidata maha suruda rahulolematuseavaldusi.

23.6.2011

4.

Kindralmajor Qasem SOLEIMANI

(teise nimega Qasim SOLEIMANY)

 

Iraani revolutsioonilise kaardiväekorpuse IRGC - Qods komandör, on andnud Süüria režiimile varustust ja toetust, et aidata maha suruda rahulolematuseavaldusi.

23.6.2011

5.

Hossein TAEB (teise nimega TAEB, Hassan; teise nimega TAEB, Hosein; teise nimega TAEB, Hossein; teise nimega TAEB, Hussayn; teise nimega. Hojjatoleslam Hossein TA'EB)

sündinud 1963;

sünnikoht Teheran, Iraan.

Iraani revolutsioonilise kaardiväekorpuse luureüksuse asekomandör, on andnud Süüria režiimile varustust ja toetust, et aidata maha suruda rahulolematuseavaldusi.

23.6.2011

6.

Khalid QADDUR

 

Maher Al-Assadi äripartner;

annab režiimile rahalist toetust.

23.6.2011

7.

Ra'if AL-QUWATLI (teise nimega Ri'af AL-QUWATLI)

 

Maher Al-Assadi äripartner;

annab režiimile rahalist toetust.

23.6.2011


B.   Üksused

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

1.

Bena Properties

 

Rami Makhloufi kontrolli all. annab režiimile rahalist toetust.

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (teise nimega Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

Po Box 108, Damaskus

Tel: 963 112110059 / 963112110043

Faks: 963 933333149

Rami Makhloufi kontrolli all. annab režiimile rahalist toetust.

23.6.2011

3.

Hamcho International

(teise nimega Hamsho International Group)

rue Bagdad, Po Box 8254, Damaskus

Tel: 963 112316675

Faks: 963 112318875

Veebisait: www.hamshointl.com

E-post: info@hamshointl.com ja hamshogroup@yahoo.com

Mohamed Hamcho või Hamsho kontrolli all; annab režiimile rahalist toetust.

23.6.2011

4.

Military Housing Establishment (teise nimega MILIHOUSE)

 

Riyad Shalishi ja kaitseministeeriumi kontrollitav ehitusfirma; annab režiimile rahalist toetust.

23.6.2011