21.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 161/25


NÕUKOGU OTSUS 2011/357/ÜVJP,

20. juuni 2011,

millega muudetakse otsust 2010/639/ÜVJP teatavate Valgevene ametnike vastu suunatud piiravate meetmete kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 25. oktoobril 2010 vastu otsuse 2010/639/ÜVJP teatavate Valgevene ametnike vastu suunatud piiravate meetmete kohta (1).

(2)

Võttes arvesse olukorra tõsidust Valgevenes, tuleks kehtestada täiendavad piiravad meetmed.

(3)

Lisaks sellele tuleks kanda täiendavad isikud ja üksused otsuse 2010/639/ÜVJP IIIA lisas esitatud nimekirja isikutest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(4)

Nõukogu otsust 2010/639/ÜVJP tuleks vastavalt muuta.

ON VASTU VÕTNUD KÄSOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2010/639/ÜVJP muudetakse järgmiselt:

1.

Otsuse 2010/639/ÜVJP pealkiri asendatakse järgmisega:

2.

Lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 3a

1.   Keelatakse relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide, sealhulgas tulirelvade ja laskemoona, sõjaväeveokite ja -seadmete, poolsõjalise varustuse ja eespool nimetatuile ettenähtud varuosade, samuti vahendite, mida võidakse kasutada siserepressioonideks, Valgevenesse müümine, tarnimine, üleandmine või eksportimine liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt või liikmesriikide lipu all sõitvate laevade või liikmesriikides registreeritud õhusõidukite abil, olenemata sellest, kas need tooted on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte.

2.   Keelatud on:

a)

otseselt või kaudselt pakkuda tehnilist abi, vahendusteenuseid või muid teenuseid, mis on seotud lõikes 1 nimetatud toodetega või nendega varustamise, nende tootmise, hoolduse ja kasutamisega, füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või organile Valgevenes või kasutamiseks Valgevenes;

b)

otseselt või kaudselt tagada rahastamist või osutada rahalist abi, mis on seotud lõikes 1 nimetatud toodetega (sealhulgas eelkõige toetused, laenud ja ekspordikrediidikindlustused), kõnealuste toodete müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või nendega seotud vahendusteenuste või muude teenuste osutamiseks füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või organile Valgevenes või kasutamiseks Valgevenes;

c)

osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvale hoida punktides a või b nimetatud keeldudest.

Artikkel 3b

1.   Artiklit 3a ei kohaldata:

a)

üksnes humanitaar- või kaitseotstarbeks või ÜRO ja liidu institutsioonide väljaarendamise programmide jaoks ette nähtud või ELi ja ÜRO kriisiohjamisoperatsioonides kasutamiseks ette nähtud mittesurmava sõjavarustuse, mida võidakse kasutada siserepressioonideks, müümise, tarnimise, üleandmise või ekspordi suhtes;

b)

sõidukite, mis ei ole lahingumasinad ja mis on valmistatud kuulikindlatena või niisuguseks kohandatud ning mis on mõeldud üksnes liidu ja selle liikmesriikide töötajate kaitseks, Valgevenes müümise, tarnimise, üleandmise või ekspordi suhtes;

c)

sellise varustuse või selliste programmide ja operatsioonidega seotud tehnilise abi osutamise ning vahendus- ja muude teenuste suhtes;

d)

sellise varustuse või selliste programmide ja operatsioonide rahastamise ja nendega seotud finantsabi suhtes,

tingimusel, et selline eksport ja abi on eelnevalt asjaomase pädeva ametiasutuse poolt heaks kiidetud.

2.   Artiklit 3a ei kohaldata kaitseriietuse, sealhulgas kuulivestide ja sõdurikiivrite suhtes, mida ajutiselt ekspordivad Valgevenesse ÜRO töötajad, liidu või selle liikmesriikide töötajad, meedia esindajad, humanitaar- ja arenguabitöötajad ning nendega seotud töötajad üksnes oma isiklikuks kasutamiseks”.

Artikkel 2

Käesoleva otsuse lisas loetletud isikud ja üksused kantakse otsuse 2010/639/ÜVJP IIIA lisas esitatud nimekirja.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Luxembourg, 20. juuni 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  ELT L 280, 26.10.2010, lk 18.


LISA

Artiklis 2 osutatud isikud ja üksused

A.   Isikud

 

Nimed

Transkriptsioon inglise keelde valgevene keele põhjal

Transkriptsioon inglise keelde vene keele põhjal

Nimed

(kirjapilt valgevene keeles)

Nimed

(kirjapilt vene keeles)

Sünnikoht ja -aeg, muud tuvastamisandmed

(passi number)

Põhjus

1

Andrey Kazheunikau

Andrey Kozhevnikov

Андрэй Кажэўнiкаў

Андрей Кожевников

 

Riiklik süüdistaja endiste presidendikandidaatide Vladimir Neklajevi ja Vitali Rimaševski, Neklajevi kampaaniameeskonna liikmete Andrei Dmitrijevi, Aleksandr Feduta ja Sergei Vozniaki ning Valgevene Noorte Rinde asejuhi Anastassia Položanka vastases kohtuasjas. Tema esitatud süüdistusel oli selge poliitiline motiiv ning see rikkus selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Tema süüdistus põhines 19. detsembri 2010. aasta sündmuste valel liigitamisel, mida ei toeta tõendid, tõendusmaterjal ja tunnistajate ütlused.

2

Grachova, Liudmila

(Grachova, Ludmila; Grachova Lyudmila)

Gracheva Liudmila

(Gracheva Lyudmila; Grachiova Ludmila)

Грачова Людмiла

Грачева Людмила

 

Minski Leninski piirkonnakohtu kohtunik. Tegeles endiste presidendikandidaatide Nikolai Statkevitši ja Dmitri Ussi ning poliitika- ja kodanikuühiskonna aktivistide Andrei Pozniaki, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kvetkevitši, Artjom Gribkovi ja Dmitri Bulanovi kohtuasjaga. Viis protsessi läbi viisil, mis selgelt rikkus kriminaalmenetluse seadustikku. Jättis jõusse süüdistatavate isikute vastu ebaoluliste tunnistuste ja tõendusmaterjali kasutamise.

3

Chubkavets Kiril

Chubkovets Kirill

Чубкавец Кiрыл

Чубковец Кирилл

 

Riiklik süüdistaja endiste presidendikandidaatide Nikolai Statkevitši ja Dmitri Ussi ning poliitika- ja kodanikuühiskonna aktivistide Andrei Pozniaki, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kvetkevitši, Artjom Gribkovi ja Dmitri Bulanovi kohtuasjas. Tema esitatud süüdistusel oli selge poliitiline motiiv ning see rikkus selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Tema süüdistus põhines 19. detsembri 2010. aasta sündmuste valel liigitamisel, mida ei toeta tõendid, tõendusmaterjal ja tunnistajate ütlused.

4

Peftiev Vladimir

Peftiev Vladimir Pavlovich

Пефцiеў Уладзiмiр Паўлавiч

Пефтиев Владимир Павлович

Sündinud 1. juulil 1957 Berdjanski linnas, Zaporožskaja oblastis, Ukrainas

Praeguse passi number: MP2405942

President Lukašenko ja tema perekonnaga seotud isik. President Lukašenko peamine majandusnõustaja ning Lukašenko režiimi põhisponsor. Beltechexporti, Valgevene suure kaitseotstarbeliste toodete ekspordi ja impordiga tegeleva ettevõtja nõukogu esimees.


B.   Üksused

 

Nimed

Transkriptsioon inglise keelde valgevene keele põhjal

Transkriptsioon inglise keelde vene keele põhjal

Nimed

(kirjapilt valgevene keeles)

Nimed

(kirjapilt vene keeles)

Tuvastamisandmed

Põhjus

1

Beltechexport

 

ЗАО «Белтехэкспорт»

Valgevene Vabariik,

220012, Minsk,

Nezavisimost ave., 86-B

Tel: (+375 17) 263-63-83,

Faks: (+375 17) 263-90-12

Vladimir Peftijevi kontrolli all olev üksus

2

Sport-Pari

(Riikliku loterii korraldaja)

 

ЗАО «Спорт-пари» (оператор республиканской лотереи)

 

Vladimir Peftijevi kontrolli all olev üksus

3

Private Unitary Enterprise (PUE) BT Telecommunications

 

частное унитарное предприятие ЧУП «БТ Телекоммуникации»

 

Vladimir Peftijevi kontrolli all olev üksus