15.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 185/79


Nõukogu 7. juuni 2011. aasta otsuse 2011/332/ÜVJP (millega muudetakse otsust 2011/137/ÜVJP piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 149, 8. juuni 2011 )

Leheküljel 10 artiklis 1, otsuse 2011/137/ÜVJP artiklisse 6 lisatavas lõikes 2a

asendatakse

„2a.   Sadamate käitajate puhul ei takista rahaliste vahendite, finantsvarade ja majandusressursside kättesaadavaks tegemise keeld lõike 1 punktis b osutatud isikutele või üksustele enne käesoleva otsuse jõustumist sõlmitud lepingute täitmist kuni 15. juulini 2011, välja arvatud naftat, gaasi või rafineeritud tooteid käsitlevate lepingute korral.”

järgmisega:

„2a.   Sadamate käitajate puhul ei takista rahaliste vahendite, finantsvarade ja majandusressursside kättesaadavaks tegemise keeld lõike 1 punktis b osutatud isikutele või üksustele enne 7. juunit 2011 sõlmitud lepingute täitmist kuni 15. juulini 2011, välja arvatud naftat, gaasi või rafineeritud tooteid käsitlevate lepingute korral.”