25.3.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 79/13


NÕUKOGU OTSUS,

21. märts 2011,

millega nimetatakse ametisse kontrollikoja liige

(2011/183/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 286 lõiget 5,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Kontrollikoja liige Hubert WEBER astus tagasi alates 1. jaanuarist 2011.

(2)

Hubert WEBER tuleks asendada tema järelejäänud ametiajaks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Harald WÖGERBAUER nimetatakse kontrollikoja liikmeks ajavahemikuks 1. aprill 2011 kuni 31. detsember 2013.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 21. märts 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

MARTONYI J.


(1)  8. märtsi 2011. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).