2.2.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 28/60


NÕUKOGU OTSUS 2011/71/ÜVJP,

31. jaanuar 2011,

millega muudetakse otsust 2010/656/ÜVJP, millega uuendatakse Côte d’Ivoire’i vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 29. oktoobril 2010 vastu otsuse 2010/656/ÜVJP, millega uuendatakse Côte d’Ivoire’i vastu suunatud piiravaid meetmeid (1).

(2)

Võttes arvesse Côte d’Ivoire’is valitseva olukorra tõsidust, tuleb lisada veel isikuid ja üksuseid otsuse 2010/656/ÜVJP II lisas esitatud loetellu isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Artikli 7 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Kui nõukogu otsustab kohaldada isiku või üksuse suhtes artikli 4 lõike 1 punktis b ja artikli 5 lõike 1 punktis b osutatud meetmeid, muudab ta vastavalt II lisa.”

Artikkel 2

Käesoleva otsuse lisas nimetatud isikud ja üksused lisatakse otsuse 2010/656/ÜVJP II lisas esitatud loetellu.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 31. jaanuar 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  ELT L 285, 30.10.2010, lk 28.


LISA

ARTIKLIS 2 OSUTATUD ISIKUD JA ÜKSUSED

 

Nimi (ja võimalikud varjunimed)

Identifitseerimisandmed

Põhjused

1.

Philippe Henry Dacoury-Tabley

 

Lääne-Aafrika Riikide Keskpanga juht: isik, kes keeldub allumast demokraatlikult valitud presidendi võimule; osalemine Laurent Gbagbo ebaseadusliku administratsiooni rahastamises

2.

Denis N’Gbé

Sünniaeg ja -koht: 6. september 1956, Danane;

passi number: PS-AE/094GD07 (kehtiv kuni 26. juulini 2012)

Lääne-Aafrika Riikide Keskpanga Côte d’Ivoire’i riigi direktor: isik, kes keeldub allumast demokraatlikult valitud presidendi võimule; osalemine Laurent Gbagbo ebaseadusliku administratsiooni rahastamises

3.

Ibrahim Ezzedine

Sünniaeg ja -koht: 5. veebruar 1968, Bariche (Liibanon);

passi number: 08AB14590 (kehtiv kuni 4. oktoobrini 2014)

Ettevõtja: osalemine Laurent Gbagbo ebaseadusliku administratsiooni rahastamises

4.

Roland Dagher

Sünniaeg ja -koht: 8. mai 1952, Bamako (Mali);

passide numbrid: PD-AE/075FN01 (kehtiv kuni 16. jaanuarini 2011); 08AA15167 (kehtiv kuni 1. detsembrini 2013)

Ettevõtja, majandus-ja sotsiaalnõukogu liige: osalemine Laurent Gbagbo ebaseaduslikus rahastamises

5.

Oussou Kouassi

Sünniaeg ja -koht: 1. jaanuar 1956, Oumé;

passide numbrid: PD-AE/016EU09 (kehtiv kuni 31. augustini 2009); 08AA80739 (kehtiv kuni 12. juulini 2014)

Majanduse peadirektor: isik, kes keeldub allumast demokraatlikult valitud presidendi võimule osalemine Laurent Gbagbo ebaseadusliku administratsiooni rahastamises

6.

Ossey Eugène Amonkou

Sünniaeg ja -koht: 13. juuli 1960, Akoupé;

passi number: 04LE10026 (kehtiv kuni 19. juunini 2011)

Riikliku investeerimispanga peadirektor: isik, kes keeldub allumast demokraatlikult valitud presidendi võimule osalemine Laurent Gbagbo ebaseadusliku administratsiooni rahastamises


B.   Üksused

 

Nimi (ja võimalikud varjunimed)

Identifitseerimisandmed

Põhjused

1.

Côte d’Ivoire’i Hoiupank

REGISTRIJÄRGNE ASUKOHT:

Abidjan-Plateau, Immeuble SMGL,

11 Avenue Joseph Anoma, 01 BP 6889 Abidjan 01 RCI Tel: +225 20 25 43 00

Faks: +225 20 25 53 11 SWIFT: CNCGCIAB E-post: info@caissepargne.ci

Osalemine Laurent Gbagbo ebaseadusliku administratsiooni rahastamises

2.

Côte d’Ivoire’i Eluasemepank (BHCI)

22 Avenue Joseph Anoma - 01

BP 2325 Abidjan 01 Côte d’Ivoire

Tel: +225 20 25 39 39 Faks: +225 20 22 58 18

Osalemine Laurent Gbagbo ebaseadusliku administratsiooni rahastamises