16.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 158/37


EUROOPA KESKPANGA OTSUS,

9. mai 2011,

millega muudetakse otsust EKP/2004/3 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Keskpanga dokumentidele

(EKP/2011/6)

(2011/342/EL)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artiklit 12.3,

võttes arvesse 19. veebruari 2004. aasta otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord, (1) eelkõige selle artiklit 23,

ning arvestades järgmist:

(1)

vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 127 lõikele 6 võib nõukogu anda Euroopa Keskpangale (EKP) eriülesandeid, mis käsitlevad krediidiasutuste ja muude rahaasutuste, välja arvatud kindlustusseltsid, usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalvega seotud poliitikat. Nõukogu on seda õigust kasutanud ning on nõukogu 17. novembri 2010. aasta määruse (EL) nr 1096/2010, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu tegevusega, (2) artikli 2 kohaselt pannud EKP-le ülesande moodustada sekretariaat, mis pakub Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule (ESRB) tuge analüüsi, statistika, logistika ja halduse valdkonnas. Antud ülesannete raames peab EKP ka koostama või hoidma dokumente, mis seonduvad ESRBga seotud EKP tegevuse, poliitika või otsustega ning mis on EKP dokumendid 4. märtsi 2004. aasta otsuse EKP/2004/3 (üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Keskpanga dokumentidele) (3) tähenduses.

(2)

Kuna määruse (EL) nr 1096/2010 artikli 7 lõike 1 kohaselt tagab ESRB sekretariaat, et kohaldatakse Euroopa Keskpanga 4. märtsi 2004. aasta otsust EKP/2004/3, mis määratleb tingimused ja piirangud, mille alusel ESRB oma dokumentidele juurdepääsu võimaldab, peaks EKP kohandama otsust EKP/2004/3 ja kajastama asjaolu, et EKP koostab või hoiab dokumente, mis seonduvad ESRBga seotud EKP tegevuse, poliitika või otsustega ning mis on EKP dokumendid otsuse EKP/2004/3 tähenduses.

(3)

Tuleb tagada, et EKP saaks keelduda juurdepääsu võimaldamisest dokumentidele, mis seonduvad EKP tegevuse, poliitika või otsustega vastavalt lepingu artikli 127 lõigetele 5 ja 6 ning finantsstabiilsuse valdkonnas EKP poolt koostatud või hoitud dokumentidele, kaasa arvatud dokumendid, mis on seotud ESRB toetamisega ning mille avalikustamine võib kahjustada avalike huvide kaitset seoses liidu finantssüsteemi stabiilsusega.

(4)

Otsust EKP/2004/3 tuleb muuta ka selleks, et viia sisse Lissaboni lepingu jõustumisest tulenevad terminoloogiaga ja artiklite nummerdamisega seotud muudatused,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust EKP/2004/3 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 4 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

a)

punktis a lisatakse järgmine taane:

„—

liidu või liikmesriigi finantssüsteemi stabiilsus;”

b)

sõna „ühenduse” asendatakse sõnaga „liidu”.

2)

Artikli 4 lõikes 4 lisatakse järgmine lause:

„Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu dokumentidele juurdepääsu võimaldamise taotlustele kohaldatakse Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 3. juuni 2011. aasta otsust ESRN/2011/5 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu dokumentidele (4), mis on vastu võetud nõukogu 17. novembri 2010. aasta määruse (EL) nr 1096/2010 (millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu tegevusega) (5) artikli 7 alusel.

3)

Artiklis 8 asendatakse viited lepingu artiklile 230 viidetega artiklile 263 ning viited artiklile 195 viidetega artiklile 228.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub 18. juunil 2011.

Frankfurt Maini ääres, 9. mai 2011

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  ELT L 80, 18.3.2004, lk 33.

(2)  ELT L 331, 15.12.2010, lk 162.

(3)  ELT L 80, 18.3.2004, lk 42.

(4)  ELT C 176, 16.6.2011, lk 3.

(5)  ELT L 331, 15.12.2010, lk 162.”