21.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 336/17


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1228/2010,

15. detsember 2010,

millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) I lisa

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, (1) eriti selle artiklit 9,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 kehtestati kombineeritud nomenklatuur (CN), et täita ühise tollitariifistiku, liidu väliskaubanduse statistika ning kaupade impordi ja ekspordiga seotud liidu muu poliitika nõudeid.

(2)

Nõukogu 16. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1186/2009, millega kehtestatakse ühenduse tollimaksuvabastuse süsteem, (2) kohaldatakse juhtudel, mil maksustamine ei ole põhjendatud.

(3)

Teatavatel juhtudel, võttes arvesse määruses (EÜ) nr 1186/2009 osutatud mõnede kaupade liikumise iseloomu, on asjakohane vähendada halduskoormust kõnealuste kaupade liikumise deklareerimisel nii, et kaupadele määratakse konkreetne CN-kood. Seda eriti juhul, kui eri viisil liikuvate kõnealuste kaupade klassifitseerimine tollideklaratsiooni koostamiseks suurendab saadava kasuga võrreldes ebaproportsionaalselt töökoormust ja kulu.

(4)

Komisjoni 9. veebruari 2010. aasta määrusega (EL) nr 113/2010 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega) seoses kaubavahetusandmete katvuse ja andmete määratlemisega ning kaubavahetusstatistika koostamisega ettevõtte tunnuste ja arve esitamise vääringu järgi ning seoses erikaupade või -liikumistega) (3) ning komisjoni 18. novembri 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 1982/2004 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 638/2004 liikmesriikidevahelise kaubavahetuse statistika kohta ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrused (EÜ) nr 1901/2000 ja (EMÜ) nr 3590/92) (4) lubatakse liikmesriikidel kasutada teatavate kaupade puhul ELi-siseses ja ELi-välises kaubandusstatistikas lihtsustatud kodeerimissüsteemi.

(5)

Kõnealuste määrustega on ette nähtud konkreetsed kaubakoodid, mida tuleb teatud tingimustel kasutada. Läbipaistvuse suurendamiseks ja teabe andmiseks tuleks kõnealused koodid esitada kombineeritud nomenklatuuris.

(6)

Seepärast on asjakohane lisada kombineeritud nomenklatuurile grupp 99.

(7)

Seetõttu tuleks määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2011.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. detsember 2010

Komisjoni nimel, presidendi eest

komisjoni liige

Algirdas ŠEMETA


(1)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.

(2)  ELT L 324, 10.12.2009, lk 23.

(3)  ELT L 37, 10.2.2010, lk 1.

(4)  ELT L 343, 19.11.2004, lk 3.


LISA

Määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa muudetakse järgmiselt:

1)

sisukorras asendatakse teise osa XXI jaotise grupis 99 fraas „(Reserveeritud ühenduse pädevate ametiasutuste määratud erikasutuseks)” järgmisega: „Kombineeritud nomenklatuuri erikoodid”;

2)

teise osa XXI jaotises lisatakse grupi 98 lõpu ja kolmanda osa vahele grupp 99:

GRUPP 99

KOMBINEERITUD NOMENKLATUURI ERIKOODID

I   alamgrupp

Kombineeritud nomenklatuuri koodid kaupade teatava konkreetse liikumise jaoks

(Import või eksport)

Lisamärkused

1.

Käesoleva alamgrupi sätted kehtivad üksnes siia klassifitseeritavate kaupade liikumise kohta.

Selliseid kaupu deklareeritakse asjakohases vastavas alamrubriigis, kui on täidetud alamrubriigi tingimused ja nõuded ning muud kohaldatavad eeskirjad. Selliste kaupade kirjeldus peab olema piisavalt täpne, et võimaldada nende identifitseerimist.

Liikmesriigid võivad otsustada jätta käesoleva alamgrupi sätted kohaldamata, kui kaalul on imporditollimaksud või muud tasud.

2.

Käesoleva alamgrupi sätteid ei kohaldata liikmesriikidevahelise kaubanduse suhtes.

3.

Sellised määruses (EÜ) nr 1186/2009 osutatud imporditud ja eksporditud kaubad, millele ei anta vabastust impordi- või eksporditollimaksust, ei kuulu sellesse alamgruppi.

Samuti ei kuulu sellesse alamgruppi keelu- ja piirangumeetmete objektiks olevate kaupade liikumine.

CN-kood

Kauba kirjeldus

Märkus

1

2

3

 

Määruses (EÜ) nr 1186/2009 osutatud teatavad kaubad (import ja eksport):

 

9905 00 00

alalist elukohta vahetava füüsilise isiku isiklikud asjad

 (1)

9919 00 00

järgmised kaubad, v.a eespool nimetatud:

 

abielu sõlmimise tõttu alalisse elukohta asuvale isikule kuuluv kaasavara ja majatarbed; pärimise teel saadud isiklikud asjad

 (1)

õpilase või üliõpilase riideesemed ja kodutekstiil, õppetarbed ning muud majatarbed

 (1)

kirstud surnuga ja urnid lahkunu tuhaga ning hauakaunistused

 (1)

kaubad heategevusorganisatsioonidele ja katastroofiohvrite heaks

 (1)

II   alamgrupp

Statistilised koodid teatavate erikaupade liikumise jaoks

Lisamärkused

1.

Komisjoni 9. veebruari 2010. aasta määrusega (EL) nr 113/2010 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega) seoses kaubavahetusandmete katvuse ja andmete määratlemisega ning kaubavahetusstatistika koostamisega ettevõtte tunnuste ja arve esitamise vääringu järgi ning seoses erikaupade või -liikumistega) (2) ning komisjoni 18. novembri 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 1982/2004 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 638/2004 liikmesriikidevahelise kaubavahetuse statistika kohta ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrused (EÜ) nr 1901/2000 ja (EMÜ) nr 3590/92) (3) lubatakse liikmesriikidel kasutada teatavate kaupade puhul ELi-välises ja ELi-siseses kaubandusstatistikas lihtsustatud kodeerimissüsteemi.

2.

Käesolevas alamgrupis esitatud koodide suhtes kohaldatakse määruses (EL) nr 113/2010 ja määruses (EÜ) nr 1982/2004 sätestatud tingimusi.

Kood

Kauba kirjeldus

1

2

9930

Laevadele ja õhusõidukitele tarnitud kaubad:

9930 24 00

kombineeritud nomenklatuuri kaubagruppidesse 1–24 kuuluvad kaubad

9930 27 00

kombineeritud nomenklatuuri kaubagruppi 27 kuuluvad kaubad

9930 99 00

mujale klassifitseeritud kaubad

9931

Avamererajatiste käitajate jaoks või mootorite, masinate ja muude avamererajatisseadmete tööks ette nähtud kaubad:

9931 24 00

kombineeritud nomenklatuuri kaubagruppidesse 1–24 kuuluvad kaubad

9931 27 00

kombineeritud nomenklatuuri kaubagruppi 27 kuuluvad kaubad

9931 99 00

mujale klassifitseeritud kaubad

9950 00 00

Kood, mida kasutatakse andmete esitamiseks üksnes liikmesriikidevahelises kaubanduses alla 200-euroste üksiktehingute puhul ja mõnel juhul ka jääktoodete kohta


(1)  Impordil klassifitseeritakse kaubad sellesse alamrubriiki ja vabastatakse imporditollimaksust vastavalt määruses (EÜ) nr 1186/2009 sätestatud tingimusele.

(2)  ELT L 37, 10.2.2010, lk 1.

(3)  ELT L 343, 19.11.2004, lk 3.