15.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 331/162


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1096/2010,

17. november 2010,

millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu tegevusega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut ja eriti selle artikli 127 lõiget 6,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (1),

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Finantskriis on toonud esile olulised puudujäägid finantsjärelevalves, mis ei suutnud prognoosida ebasoodsaid arenguid makrotasandi usaldatavusjärelevalve valdkonnas ning vältida ülemääraste riskide kuhjumist finantssektoris, ja mis on eriti esile toonud makrotasandi usaldatavusjärelevalve nõrku kohti.

(2)

Komisjon tegi 2008. aasta novembris Jacques de Larosière’i juhitud kõrgetasemelisele töörühmale („de Larosière’i töörühm”) ülesandeks esitada komisjonile soovitused selle kohta, kuidas tugevdada Euroopa järelevalvekorda, et paremini kaitsta kodanikke ja taastada usaldus finantssüsteemi vastu.

(3)

De Larosière’i töörühm soovitas 25. veebruari 2009. aasta lõpparuandes lisaks muudele aspektidele luua liidu tasandil asutus, mille ülesanne on teostada järelevalvet kogu finantssüsteemi riskide üle.

(4)

Komisjon tervitas ja toetas igati 4. märtsi 2009. aasta teatises „Euroopa majanduse elavdamine” de Larosière’i töörühma esitatud soovitusi. Euroopa Ülemkogu jõudis 19. ja 20. märtsil 2009. aastal toimunud kohtumisel kokkuleppele, et liidus on vaja täiustada finantseerimisasutuste tegevust reguleerivaid õigusakte ja kõnealuste asutuste järelevalvet ning et tegevuse aluseks võetakse de Larosière’i töörühma aruanne.

(5)

Komisjon sätestas 27. mai 2009. aasta teatises „Euroopa finantsjärelevalve” ELi tasandil finantsstabiilsuse tagamise praeguse korra mitmed ELi tasandil läbiviidavad reformid, täpsemalt ka makrotasandi usaldatavusjärelevalve eest vastutatava Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu loomise. Nõukogu 9. juunil 2009 ja Euroopa Ülemkogu oma 18. ja 19. juuni 2009. aasta kohtumistel toetasid komisjoni seisukohta ja tervitasid komisjoni kavatsust esitada õigusaktide ettepanekud, et oleks võimalik kehtestada uus raamistik.

(6)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1092/2010 (3) loodi liidu tasandil finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve ja asutati Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu.

(7)

Võttes arvesse Euroopa Keskpanga (EKP) kogemusi makrotasandi usaldatavusjärelevalve alal, saab EKP oluliselt kaasa aidata liidu finantssüsteemi tõhusale usaldatavusjärelevalvele makrotasandil.

(8)

EKP peaks tagama Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu sekretariaadi (sekretariaat) ning eraldama sel eesmärgil vajalikud inim- ja rahalised ressursid. Sekretariaadi töötajate suhtes tuleks seetõttu kohaldada EKP töötajate teenistustingimusi. Eelkõige tuleks EKP 9. juuni 1998. aasta otsuse (Euroopa Keskpanga töötajate teenistustingimuste vastuvõtmise kohta), mida on muudetud 31. märtsi 1999. aasta otsusega (EKP/1998/4), (4) preambuli kohaselt EKP töötajad tööle võtta liikmesriikide kodanike seast võimalikult laialt geograafiliselt alalt.

(9)

Nõukogu jõudis 9. juunil 2009 järeldusele, et EKP peaks Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule pakkuma tuge analüüsi, statistika, halduse ja logistika valdkonnas. Kuna Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ülesandeks on hõlmata finantsstabiilsuse kõiki aspekte ja valdkondi, peaks EKP kaasama liikmesriikide keskpangad ja järelevalveasutused, et nad annaksid oma spetsiifilisi ekspertteadmisi. Seega tuleks kasutada Euroopa Liidu toimimise lepinguga ettenähtud võimalust anda EKPle eriülesandeid, mis käsitlevad usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalvega seotud poliitikat, tehes talle ülesandeks Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu sekretariaadi töö tagamise.

(10)

EKPle tuleks teha ülesandeks pakkuda Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule tuge statistika valdkonnas. Käesolevas määruses sätestatud teabe kogumine ja töötlemine, mis on vajalik Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ülesannete täitmiseks, peaks seetõttu toimuma Euroopa Keskpankade Süsteemi ja EKP põhikirja artikli 5 ning nõukogu 23. novembri 1998. aasta määruse (EÜ) nr 2533/98 (statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt) (5) alusel. Sellele vastavalt tuleks EKP või Euroopa Keskpankade Süsteemi kogutud salajast statistilist teavet Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukoguga jagada. Samuti ei tohiks käesoleva määruse kohaldamine piirata Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määruse (EÜ) nr 223/2009 (Euroopa statistika kohta) (6) kohaldamist.

(11)

Sekretariaat peaks ette valmistama Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu koosolekuid ning toetama selle haldusnõukogu, juhtkomitee, tehnilise nõuandekomitee ja teadusliku nõuandekomitee tööd. Sekretariaat peaks Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu nimel koguma teavet, mis on vajalik selle ülesannete täitmiseks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Liikmed

Euroopa Keskpanga (EKP) president ja asepresident on määruse (EL) nr 1092/2010 alusel asutatud Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu haldusnõukogu liikmed.

Artikkel 2

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu tegevuse toetamine

EKP tagab sekretariaadi, mis pakub Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule tuge analüüsi, statistika, halduse ja logistika valdkonnas. Sekretariaadi ülesanded, mis on kindlaks määratud määruse (EL) nr 1092/2010 artikli 4 lõikes 4, hõlmavad eelkõige järgmist:

a)

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu koosolekute ettevalmistamine;

b)

vastavalt Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artiklile 5 ning käesoleva määruse artiklile 5 teabe, sealhulgas statistilise teabe, kogumine ja töötlemine Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu nimel ja selleks, et võimaldada tal oma ülesandeid täita;

c)

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule tema ülesannete täitmiseks vajalike analüüside ettevalmistamine, tuginedes liikmesriikide keskpankade ja järelevalveasutuste tehnilistele nõuannetele;

d)

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule toetuse osutamine rahvusvahelise koostöö korraldamiseks teiste oluliste asutustega makrotasandi usaldatavusjärelevalve küsimustes;

e)

haldusnõukogu, juhtkomitee, tehnilise nõuandekomitee ja teadusliku nõuandekomitee töö toetamine.

Artikkel 3

Sekretariaadi struktuur

1.   EKP tagab sekretariaadi ülesannete täitmiseks vajalikud inim- ja rahalised ressursid.

2.   EKP määrab ametisse sekretariaadi juhataja, konsulteerides selleks Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu haldusnõukoguga.

Artikkel 4

Haldamine

1.   Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu nimel annab sekretariaadi juhatajale juhiseid Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu eesistuja ja juhtkomitee.

2.   Sekretariaadi juhataja või tema esindaja osaleb Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu haldusnõukogu, juhtkomitee, tehnilise nõuandekomitee ja teadusliku nõuandekomitee koosolekutel.

Artikkel 5

Teabe kogumine Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu nimel

1.   Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu määrab kindlaks teabe, mida ta vajab oma ülesannete täitmiseks, mis on sätestatud määruse (EL) nr 1092/2010 artiklis 3. Selleks kogub sekretariaat Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu nimel vajalikku teavet korrapäraselt või konkreetsete ülesannete täitmiseks ning tehes seda kooskõlas määruse (EL) nr 1092/2010 artikliga 15 ja käesoleva määruse artikli 6 kohaselt.

2.   Sekretariaat teeb Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu nimel Euroopa järelevalveasutustele kättesaadavaks riske käsitleva teabe, mida nad vajavad oma ülesannete täitmiseks.

Artikkel 6

Teabe ja dokumentide konfidentsiaalsus

1.   Ilma et see piiraks kriminaalõiguse kohaldamist, ei tohi sekretariaat avaldada ühelegi isikule ega ametiasutusele väljaspool Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu talle ametikohustuste täitmisel teatavaks saanud konfidentsiaalset teavet, välja arvatud kokkuvõttena või üldistatuna, nii et üksikut finantsinstitutsiooni ei ole võimalik tuvastada.

2.   Sekretariaat tagab, et dokumendid esitatakse Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule viisil, millega tagatakse nende konfidentsiaalsus.

3.   EKP tagab käesoleva määruse kohaste EKP ülesannete täitmiseks sekretariaadi poolt vastuvõetud teabe konfidentsiaalsuse. EKP loob sisemehhanismid ja võtab vastu sise-eeskirjad, et tagada Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu nimel sekretariaadi poolt kogutud teabe kaitse. EKP töötajad täidavad kohaldatavaid ametisaladuse nõudeid.

4.   Käesoleva määruse kohaldamise tulemusena EKP poolt taotletud teavet kasutatakse üksnes artiklis 2 osutatud eesmärkidel.

Artikkel 7

Juurdepääs dokumentidele

1.   Sekretariaat tagab, et kohaldatakse Euroopa Keskpanga 4. märtsi 2004. aasta otsust üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Keskpanga dokumentidele (EKP/2004/3) (7).

2.   Otsuse EKP/2004/3 kohaldamise praktiline kord Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukoguga seonduvate dokumentide suhtes võetakse vastu 17. juuniks 2011.

Artikkel 8

Läbivaatamine

Nõukogu vaatab käesoleva määruse läbi hiljemalt 17. detsembriks 2013, võttes arvesse komisjoni aruannet. Pärast Euroopa Keskpanga ja Euroopa järelevalveasutuste arvamuse saamist otsustab nõukogu, kas käesolev määrus tuleks läbi vaadata.

Artikkel 9

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 16. detsembrist 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. november 2010

Nõukogu nimel

eesistuja

D. REYNDERS


(1)  22. septembri 2010. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  ELT C 270, 11.11.2009, lk 1.

(3)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 1.

(4)  EÜT L, 125, 19.5.1999, lk 32.

(5)  EÜT L 318, 27.11.1998, lk 8.

(6)  ELT L 87, 31.3.2009, lk 164.

(7)  ELT L 80, 18.3.2004, lk 42.