8.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 323/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1088/2010,

23. november 2010,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 976/2009 seoses allalaadimis- ja transformeerimisteenustega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2007. aasta direktiivi 2007/2/EÜ, millega rajatakse Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE), (1) eriti selle artiklit 16,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 19. oktoobri 2009. aasta määruses (EÜ) nr 976/2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses võrguteenustega, (2) on sätestatud kahte tüüpi võrguteenuste – vaatamis- ja otsinguteenuste – ühised tehnilised kirjeldused ja toimivuse miinimumkriteeriumid.

(2)

Võrguteenused hõlmavad ka allalaadimis- ja transformeerimisteenuseid. Allalaadimisteenused on teenused, mis võimaldavad kasutajale juurdepääsu direktiivis 2007/2/EÜ määratletud ruumiandmevaldkondadega seotud ruumiandmekogumites sisalduvale teabele. Allalaadimisteenuste kaudu kättesaadavad ruumiandmekogumid peaksid olema kooskõlas komisjoni määrusega (EL) nr 1089/2010 (3). Transformeerimisteenused on teenused, mille abil võib ruumiandmekogumid viia vastavusse kõnealuse määrusega.

(3)

Selleks et tagada liikmesriikide rajatud ruumiandmete infrastruktuuride ristkasutatavus, on asjakohane sätestada allalaadimis- ja transformeerimisteenuste ühised tehnilised kirjeldused ja toimivuse miinimumkriteeriumid.

(4)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 976/2009 vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2007/2/EÜ artikli 22 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 976/2009 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 2 teisele lõigule lisatakse järgmine punkt 12:

„12.   „otsepöördusega allalaadimine”– allalaadimisteenus, mis võimaldab päringu alusel juurdepääsu ruumiandmekogumi ruumiobjektidele”.

2)

Artiklisse 3 lisatakse järgmised punktid c ja d:

„c)

allalaadimisteenused vastavad I ja IV lisas sätestatud erinõuetele ja omadustele;

d)

transformeerimisteenused vastavad I ja V lisas sätestatud erinõuetele ja omadustele.”

3)

Artiklisse 4 lisatakse järgmised lõiked 3–6:

„3.   Liikmesriigid võimaldavad juurdepääsu esialgse töövõimega allalaadimisteenustele hiljemalt 28. juuni 2012.

4.   Liikmesriigid võimaldavad juurdepääsu käesoleva määruse nõuetele vastavatele allalaadimisteenustele hiljemalt 28. detsember 2012.

5.   Liikmesriigid võimaldavad juurdepääsu esialgse töövõimega transformeerimisteenustele hiljemalt 28. juuni 2012.

6.   Liikmesriigid võimaldavad juurdepääsu käesoleva määruse nõuetele vastavatele transformeerimisteenustele hiljemalt 28. detsember 2012.”

4)

I lisa asendatakse käesoleva määruse I lisas esitatud tekstiga.

5)

Määrusele lisatakse käesoleva määruse II lisas esitatud IV lisa.

6)

Määrusele lisatakse käesoleva määruse III lisas esitatud V lisa.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. november 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 108, 25.4.2007, lk 1.

(2)  ELT L 274, 20.10.2009, lk 9.

(3)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 11.


I LISA

„I LISA

TEENUSE KVALITEET

Teenuse kvaliteedi hindamisel ei võeta arvesse direktiivi 2007/2/EÜ artikli 12 kohaselt ühendatud kolmanda isiku võrguteenuseid, et vältida kaskaadmõjudest tingitud võimalikku kvaliteedi halvenemist.

Kohaldatakse järgmisi jõudluse, läbilaskevõime ja kättesaadavusega seotud teenusekvaliteedi kriteeriume.

1.   JÕUDLUS

Normaalne olukord tähendab aega väljaspool tippkoormust. Selleks loetakse 90 % ajast.

Reaktsiooniaeg otsinguteenusenõudele esialgse vastuse saatmiseks on normaalses olukorras maksimaalselt 3 sekundit.

470 kilobaidise kujutise puhul (nt 800×600 pikslit 8-bitise värvisügavusega) on reaktsiooniaeg vaatamisteenusenõudele „Küsi kaarti” esialgse vastuse saatmiseks normaalses olukorras kuni 5 sekundit.

Toimingu „Küsi allalaadimisteenuse metaandmeid” puhul on reaktsiooniaeg esialgse vastuse saatmiseks normaalses olukorras kuni 10 sekundit.

Toimingute „Küsi ruumiandmekogumit” ja „Küsi ruumiobjekti” ning ainult piirdekattest koosneva päringu puhul on reaktsiooniaeg esialgse vastuse saatmiseks normaalses olukorras kuni 30 sekundit ning allalaadimisteenus säilitab normaalses olukorras püsiva vastuse, mis on suurem kui 0,5 megabaiti või 500 ruumiobjekti sekundis.

Toimingute „Kirjelda ruumiandmekogumit” ja „Kirjelda ruumiobjekti” puhul on reaktsiooniaeg esialgse vastuse saatmiseks normaalses olukorras kuni 10 sekundit ning allalaadimisteenus säilitab normaalses olukorras püsiva vastuse, mis on suurem kui 0,5 megabaiti või 500 ruumiobjekti kirjeldust sekundis.

2.   LÄBILASKEVÕIME

Sekundis töödeldakse vähemalt 30 üheaegselt esitatud otsinguteenusenõuet teenuse jõudluse kvaliteedinõuete kohaselt.

Sekundis töödeldakse vähemalt 20 üheaegselt esitatud vaatamisteenusenõuet teenuse jõudluse kvaliteedinõuete kohaselt.

Sekundis töödeldakse vähemalt 10 üheaegselt esitatud allalaadimisteenusenõuet teenuse jõudluse kvaliteedinõuete kohaselt. Paralleelselt töödeldavate nõuete arvu võib piirata 50-ni.

Sekundis töödeldakse vähemalt 5 üheaegselt esitatud transformeerimisteenusenõuet teenuse jõudluse kvaliteedinõuete kohaselt.

3.   KÄTTESAADAVUS

Võrguteenus peab olema kättesaadav 99 % ajast.”


II LISA

„IV LISA

ALLALAADIMISTEENUSED

A   OSA

Allalaadimistoimingud

1.   TOIMINGUTE LOETELU

Selleks et allalaadimisteenus vastaks direktiivi 2007/2/EÜ artikli 11 lõike 1 punktile c, peab see võimaldama teha käesoleva lisa tabelis 1 loetletud toiminguid.

Tabel 1

Toiming

Ülesanne

Küsi allalaadimisteenuse metaandmeid (Get Download Service Metadata)

Annab kogu vajaliku teabe teenuse kohta ja kättesaadavad ruumiandmekogumid ning kirjeldab teenuse jõudlusega seotud omadusi.

Küsi ruumiandmekogumit (Get Spatial Data Set)

Toiming Küsi ruumiandmekogumit võimaldab otsida ruumiandmekogumit.

Kirjelda ruumiandmekogumit (Describe Spatial Data Set)

See toiming saadab kirjelduse iga ruumiandmekogumis sisalduva ruumiobjektitüübi kohta.

Ühenda allalaadimisteenus (Link Download Service)

Võimaldab ametiasutusel või kolmandal isikul teha allalaadimisteenus kättesaadavaks ruumiandmekogumite või, võimaluse korral, ruumiobjektide allalaadimiseks liikmesriigi allalaadimisteenuse kaudu, säilitades samal ajal allalaadimise võimaluse ametiasutuse või kolmanda isiku asukohas.

Iga toimingu nõude ja vastuse parameetrid täiendavad iga toimingu kirjeldust ja on allalaadimisteenuse tehniliste spetsifikatsioonide lahutamatud osad.

2.   TOIMING KÜSI ALLALAADIMISTEENUSE METAANDMEID (GET DOWNLOAD SERVICE METADATA)

2.1.   Nõue Küsi allalaadimisteenuse metaandmeid

2.1.1.   Nõude Küsi allalaadimisteenuse metaandmeid parameetrid

Nõude Küsi allalaadimisteenuse metaandmeid parameeter näitab nõude Küsi allalaadimisteenuse metaandmeid vastuse sisu loomulikku keelt.

2.2.   Nõude Küsi allalaadimisteenuse metaandmeid vastus

Nõude Küsi allalaadimisteenuse metaandmeid vastus sisaldab järgmisi parameetreid:

allalaadimisteenuse metaandmed;

toimingute metaandmed;

keeled;

ruumiandmekogumite metaandmed.

2.2.1.   Allalaadimisteenuse metaandmete parameeter

Allalaadimisteenuse metaandmete parameetrid sisaldavad vähemalt allalaadimisteenuse INSPIRE metaandmeelemente.

2.2.2.   Toimingute metaandmete parameeter

Toimingute metaandmete parameeter näitab allalaadimisteenuse rakendatud toimingute metaandmeid. See näitab vähemalt iga toimingu kirjeldust, sealhulgas vähemalt vahetatud teabe kirjeldust ja võrguaadressi.

2.2.3.   Keelte parameeter

Antakse kaks keele parameetrit:

parameeter Vastuse keel, mis näitab nõude Küsi allalaadimisteenuse metaandmeid vastuse parameetrites kasutatud loomulikku keelt;

parameeter Tugikeeled, mis sisaldab nende loomulike keelte loetelu, mida allalaadimisteenus toetab.

2.2.4.   Ruumiandmekogumite metaandmete parameetrid

Esitatakse kättesaadavate ruumiandmekogumite INSPIRE metaandmeelemendid. Lisaks esitatakse iga ruumiandmekogumi puhul loetelu sellistest määruses (EL) nr 1089/2010 osutatud koordinaatide referentssüsteemidest, mis on kättesaadavad.

3.   TOIMING KÜSI RUUMIANDMEKOGUMIT (GET SPATIAL DATA SET)

3.1.   Nõue Küsi ruumiandmekogumit

Nõue Küsi ruumiandmekogumit sisaldab järgmisi parameetreid:

keel;

ruumiandmekogumi identifikaator;

koordinaatide referentssüsteem.

3.1.1.   Keele parameeter

Keele parameeter näitab ruumiandmekogumi jaoks nõutud loomulikku keelt.

3.1.2.   Ruumiandmekogumi identifikaatori parameeter

Ruumiandmekogumi identifikaatori parameeter sisaldab ruumiandmekogumi allika kordumatut identifikaatorit.

3.1.3.   Koordinaatide referentssüsteemi parameeter

Koordinaatide referentssüsteemi parameeter sisaldab üht punktis 2.2.4 osutatud kättesaadavate koordinaatide referentssüsteemide loetellu kantud koordinaatide referentssüsteemi.

3.2.   Nõude Küsi ruumiandmekogumit vastus

3.2.1.   Nõude Küsi ruumiandmekogumit vastuse parameeter

Nõude Küsi ruumiandmekogumit vastuse parameeter on nõutud ruumiandmekogum nõutud keeles ja koordinaatide referentssüsteemis.

4.   TOIMING KIRJELDA RUUMIANDMEKOGUMIT (DESCRIBE SPATIAL DATA SET)

4.1.   Nõue Kirjelda ruumiandmekogumit

Nõue Kirjelda ruumiandmekogumit sisaldab järgmisi parameetreid:

keel;

ruumiandmekogumi identifikaator.

4.1.1.   Keele parameeter

Keele parameeter näitab ruumiobjektitüübi kirjeldamiseks nõutud loomulikku keelt.

4.1.2.   Ruumiandmekogumi identifikaatori parameeter

Ruumiandmekogumi identifikaatori parameeter sisaldab ruumiandmekogumi allika kordumatut identifikaatorit.

4.2.   Nõude Kirjelda ruumiandmekogumit vastus

4.2.1.   Nõude Kirjelda ruumiandmekogumit vastuse parameeter

Nõude Kirjelda ruumiandmekogumit vastuse parameeter on ruumiobjektide kirjeldus nõutud ruumiandmekogumis ja keeles.

5.   TOIMING ÜHENDA ALLALAADIMISTEENUS (LINK DOWNLOAD SERVICE)

Toiming Ühenda allalaadimisteenus võimaldab teha kättesaadavaks käesoleva määruse nõuetele vastava allalaadimisteenuse allikate otsimiseks liikmesriigi allalaadimisteenuse kaudu, säilitades samal ajal allikad omaniku asukohas.

5.1.   Nõue Ühenda allalaadimisteenus

5.1.1.   Nõude Ühenda allalaadimisteenus parameeter

Nõude Ühenda allalaadimisteenus parameeter esitab kogu teabe ametiasutuse või kolmanda isiku allalaadimisteenuse kohta, mis on kooskõlas käesoleva määrusega, ning võimaldab liikmesriigi allalaadimisteenuse kaudu taotleda ruumiandmekogumeid ja, võimaluse korral, ruumiobjekte ametiasutuste või kolmandate isikute allalaadimisteenuselt.

B   OSA

Otsepöördusega allalaadimise toimingud

6.   TOIMINGUTE LOETELU

Kui allalaadimisteenus võimaldab vahetut juurdepääsu ruumiandmekogumitele, peab see lisaks tabelis 1 loetletud toimingutele võimaldama teha käesoleva lisa tabelis 2 loetletud toiminguid.

Tabel 2

Toiming

Ülesanne

Küsi ruumiobjekti (Get Spatial Object)

Võimaldab vastavalt päringu alusel otsida ruumiobjekte.

Kirjelda ruumiobjektitüüpi (Describe Spatial Object Type)

Saadab konkreetsete ruumiobjektitüüpide kirjelduse.

Iga toimingu nõude ja vastuse parameetrid täiendavad iga toimingu kirjeldust ja on allalaadimisteenuse tehniliste spetsifikatsioonide lahutamatud osad.

7.   TOIMING KÜSI RUUMIOBJEKTI (GET SPATIAL OBJECT)

7.1.   Nõue Küsi ruumiobjekti

Nõue Küsi ruumiobjekti toetab järgmisi parameetreid:

keel;

ruumiandmekogumi identifikaator;

koordinaatide referentssüsteem;

päring.

7.1.1.   Keele parameeter

Keele parameeter näitab ruumiobjektide loomulikku keelt.

7.1.2.   Ruumiandmekogumi identifikaatori parameeter

Ruumiandmekogumi identifikaatori parameeter sisaldab nõutud ruumiandmekogumi allika kordumatut identifikaatorit. Kui parameetrit ei esitata, eeldatakse, et on valitud kõik kättesaadavad ruumiandmekogumid.

7.1.3.   Koordinaatide referentssüsteemi parameeter

Koordinaatide referentssüsteemi parameeter sisaldab üht määruses (EL) nr 1089/2010 sätestatud koordinaatide referentssüsteemide loetellu kantud koordinaatide referentssüsteemi.

7.1.4.   Päringu parameeter

Päringu parameeter koosneb C osas esitatud otsingukriteeriumidest.

7.2.   Nõude Küsi ruumiobjekti vastus

Nõude Küsi ruumiobjekti vastus sisaldab järgmisi parameetreid:

ruumiobjektikogumid;

ruumiobjektikogumi metaandmed.

7.2.1.   Ruumiobjektikogumi parameeter

Ruumiobjektikogumi parameeter on ruumiobjektikogum, mis on kooskõlas määrusega (EL) nr 1089/2010 ning täidab päringu otsingukriteeriumid nõutud keeles ja koordinaatide referentssüsteemis.

7.2.2.   Ruumiobjektikogumi metaandmete parameeter

Ruumiobjektikogumi metaandmete parameeter sisaldab vähemalt ruumiobjektikogumi INSPIRE metaandmeelemente.

8.   TOIMING KIRJELDA RUUMIOBJEKTITÜÜPI (DESCRIBE SPATIAL OBJECT TYPE)

8.1.   Nõue Kirjelda ruumiobjektitüüpi

Nõue Kirjelda ruumiobjektitüüpi sisaldab järgmisi parameetreid:

keel;

ruumiobjektitüüp.

8.1.1.   Keele parameeter

Keele parameeter näitab ruumiobjektitüübi kirjeldamiseks nõutud loomulikku keelt.

8.1.2.   Ruumiobjektitüübi parameeter

Ruumiobjektitüübi parameeter sisaldab keeleliselt neutraalset ruumiobjektitüübi nime nagu on sätestatud määruses (EL) nr 1089/2010. Kui parameetrit ei esitata, eeldatakse, et on valitud kõik ruumiobjektitüübid.

8.2.   Nõude Kirjelda ruumiobjektitüüpi vastus

8.2.1.   Nõude Kirjelda ruumiobjektitüüpi vastuse parameeter

Nõude Kirjelda ruumiobjektitüüpi vastuse parameeter on ruumiobjektitüübi kirjeldus määruse (EL) nr 1089/2010 kohaselt.

C   OSA

Toimingu Küsi ruumiobjekti otsingukriteeriumid

Allalaadimisteenuse toimingu Küsi ruumiobjekti kohaldamisel rakendatakse vähemalt järgmisi otsingukriteeriume:

ruumiandmekogumi allika kordumatu identifikaator;

kõik asjaomased peamised atribuudid ja ruumiobjektide vaheline seos määruse (EL) nr 1089/2010 kohaselt; eelkõige ruumiobjekti kordumatu identifikaator ning ajalise dimensiooniga seotud omadused, sealhulgas ajakohastamise kuupäev;

piirdekate, mis on esitatud määruses (EL) nr 1089/2010 loetletud mis tahes koordinaatide referentssüsteemis;

ruumiandmevaldkond.

Selleks et ruumiobjekte oleks võimalik otsida otsingukriteeriumeid kombineerides, peab teenus toetama loogilisi operaatoreid ja võrdlusoperaatoreid.”


III LISA

„V LISA

TRANSFORMEERIMISTEENUSED

Transformeerimistoimingud

1.   TOIMINGUTE LOETELU

Selleks et transformeerimisteenus vastaks direktiivi 2007/2/EÜ artikli 11 lõike 1 punktile d, peab see võimaldama teha käesoleva lisa tabelis 1 loetletud toiminguid.

Tabel 1

Toiming

Ülesanne

Küsi transformeerimisteenuse metaandmeid (Get Transformation Service Metadata)

Annab kogu vajaliku teabe teenuse kohta ning kirjeldab teenuse jõudlusega seotud omadusi, sealhulgas transformatsiooni kategooriat ja transformatsioone, mida teenus toetab, vastuvõetavaid sisendandmetüüpe, toetatavaid mudeli kirjeldamiskeeli ja teisenduskeeli.

Transformeeri (Transform)

Viib läbi transformeerimise.

Ühenda transformeerimisteenus (Link Transformation Service)

Võimaldab transformeerimisteenuse teha kättesaadavaks ruumiandmekogumite transformeerimiseks liikmesriigi transformeerimisteenuse kaudu, säilitades samal ajal transformeerimise võimaluse ametiasutuse või kolmanda isiku asukohas.

Iga toimingu nõude ja vastuse parameetrid täiendavad iga toimingu kirjeldust ja on transformeerimisteenuse tehniliste spetsifikatsioonide lahutamatud osad.

2.   TOIMING KÜSI TRANSFORMEERIMISTEENUSE METAANDMEID (GET TRANSFORMATION SERVICE METADATA)

2.1.   Nõue Küsi transformeerimisteenuse metaandmeid

2.1.1.   Nõude Küsi transformeerimisteenuse metaandmeid parameeter

Nõude Küsi transformeerimisteenuse metaandmeid parameeter näitab nõude Küsi transformeerimisteenuse metaandmeid vastuse sisu loomulikku keelt.

2.2.   Nõude Küsi transformeerimisteenuse metaandmeid vastus

Nõude Küsi transformeerimisteenuse metaandmeid vastus sisaldab järgmisi parameetreid:

transformeerimisteenuse metaandmed;

toimingute metaandmed;

keeled.

2.2.1.   Transformeerimisteenuse metaandmete parameeter

Transformeerimisteenuse metaandmete parameeter sisaldab vähemalt transformeerimisteenuse INSPIRE metaandmeelemente.

2.2.2.   Toimingute metaandmete parameeter

Toimingute metaandmete parameeter näitab transformeerimisteenuse rakendatud toimingute metaandmeid.

See kirjeldab iga toimingut, sealhulgas vähemalt vahetatud teabe kirjeldust ja võrguaadressi, ning esitab järgmise teabe:

transformeerimistoimingu poolt vastuvõetavad transformatsioonikategooriad;

transformeerimistoimingu poolt vastuvõetava sisendruumiandmekogumi kodeering;

transformeerimistoimingu poolt vastuvõetavad andmemudeli keeled;

transformeerimistoimingu poolt vastuvõetavad teisenduskeeled.

2.2.3.   Keelte parameeter

Antakse kaks keele parameetrit:

parameeter Vastuse keel, mis näitab nõude Küsi transformeerimisteenuse metaandmeid vastuses kasutatud loomulikku keelt;

parameeter Tugikeeled, mis sisaldab nende loomulike keelte loetelu, mida transformeerimisteenus toetab.

3.   TRANSFORMEERIMISTOIMING (TRANSFORM OPERATION)

3.1.   Nõue Transformeeri

Nõue Transformeeri sisaldab järgmisi parameetreid:

sisendruumiandmekogum;

lähtemudel;

sihtmudel;

mudelteisendus.

3.1.1.   Sisendruumiandmekogumi parameeter

Sisendruumiandmekogumi parameeter näitab transformeeritavat ruumiandmekogumit.

3.1.2.   Lähtemudeli parameeter

Lähtemudeli parameeter täpsustab sisendruumiandmekogumi mudelit.

3.1.3.   Sihtmudeli parameeter

Sihtmudeli parameeter täpsustab mudelit, millesse sisendruumiandmekogum transformeeritakse.

3.1.4.   Mudelteisenduse parameeter

Mudelteisenduse parameeter täpsustab teisendamisprotsessi lähtemudelist sihtmudelisse.

3.2.   Nõude Transformeeri vastus

3.2.1.   Nõude Transformeeri vastuse parameeter

Nõude Transformeeri vastuse parameeter sisaldab määruse (EL) nr 1089/2010 kohaselt transformeeritud ruumiandmekogumit.

4.   TOIMING ÜHENDA TRANSFORMEERIMISTEENUS (LINK TRANSFORMATION SERVICE)

4.1.   Nõue Ühenda transformeerimisteenus

4.1.1.   Nõude Ühenda transformeerimisteenus parameeter

Nõude Ühenda transformeerimisteenus parameeter esitab kogu teabe ametiasutuse või kolmanda isiku transformeerimisteenuse kohta, mis on kooskõlas käesoleva määrusega, ning võimaldab kasutada ametiasutuste või kolmandate isikute transformeerimisteenust liikmesriigi transformeerimisteenuse kaudu.”