30.11.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 314/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1059/2010,

28. september 2010,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate energiamärgistusega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta direktiivi 2010/30/EL (energiamõjuga toodete energia- ja muude ressursside tarbimise näitamise kohta märgistuses ja ühtses tootekirjelduses), (1) eelkõige selle artiklit 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2010/30/EL kohaselt peab komisjon vastu võtma selliste energiamõjuga toodete energiamärgistamist käsitlevad delegeeritud õigusaktid, mille puhul on olemas suured energiasäästu võimalused ja mille töönäitajad on ühesuguse toime juures oluliselt erinevad.

(2)

Komisjoni 16. aprilli 1997. aasta direktiiviga 97/17/EÜ, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 92/75/EMÜ kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate energiamärgistuse puhul, (2) on kehtestatud sätted kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate energiamärgistuse kohta.

(3)

Kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate tarbitav elekter moodustab ELis olulise osa kodumajapidamise kogu energiavajadusest. Lisaks juba saavutatud energiatõhususe parandamisele on veel palju võimalusi kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate energiatarbimise edasiseks vähendamiseks.

(4)

Direktiiv 97/17/EÜ tuleks tunnistada kehtetuks ja käesoleva määrusega tuleks esitada uued sätted selle tagamiseks, et energiamärgis pakuks tarnijatele dünaamilisi stiimuleid majapidamises kasutatavate nõudepesumasinate energiatõhususe edasiseks parandamiseks ja et turul mindaks kiiremini üle energiatõhusamatele tehnilistele lahendustele.

(5)

Märgisel oleva teabe saamiseks tuleks kasutada usaldusväärseid, täpseid ja korratavaid mõõtmismenetlusi, mille puhul võetakse arvesse üldtunnustatult parimaid mõõtmismeetodeid ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiivi 98/34/EÜ (millega nähakse ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord) (3) I lisas nimetatud Euroopa standardiorganite poolt vastu võetud harmoneeritud standardeid, kui need on olemas.

(6)

Käesolevas määruses tuleks täpsustada kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate märgise ühetaoline kujundus ja sisu.

(7)

Lisaks sellele tuleks määruses kindlaks määrata kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate tehnilise dokumentatsiooni ja tootekirjelduse nõuded.

(8)

Samuti tuleks määruses kindlaks määrata nõuded teabe kohta, mis tuleb esitada kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate reklaamimisel ning neid käsitlevates tehnilistes reklaammaterjalides mis tahes kaugmüügi korral.

(9)

Tehnika arengu arvestamiseks on kohane näha ette käesoleva määruse sätete läbivaatamine.

(10)

Selleks et hõlbustada üleminekut direktiivilt 97/17/EÜ käesolevale määrusele, on kohane sätestada, et kodumajapidamises kasutatavaid nõudepesumasinaid, mis on märgistatud kooskõlas käesoleva määrusega, käsitataks vastavana direktiivile 97/17/EÜ.

(11)

Direktiiv 97/17/EÜ tuleks seepärast kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse kodumajapidamises kasutatavate võrgutoitega nõudepesumasinate ning vajaduse korral ka akutoitega töötavate nõudepesumasinate, sealhulgas muuks kui kodumajapidamises kasutamiseks ettenähtud nõudepesumasinate ning sisseehitatud kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate märgistamise ja täiendava tootekirjelduse esitamise nõuded.

Artikkel 2

Mõisted

Lisaks direktiivi 2010/30/EL artiklis 2 sätestatud mõistetele kasutatakse käesolevas määruses järgmisi mõisteid:

1)   „kodumajapidamises kasutatav nõudepesumasin”– masin, mis on ette nähtud enamasti kodumajapidamises nõude, klaaside, söögiriistade ja köögitarvikute pesemiseks, loputamiseks ja kuivatamiseks keemiliste, mehaaniliste, termiliste ja elektriliste protsesside abil;

2)   „kodumajapidamises kasutatav sisseehitatud nõudepesumasin”– kodumajapidamises kasutatav nõudepesumasin, mis paigaldatakse kappi, selleks ettevalmistatud seinaorva või muusse sarnasesse kohta ning mis viimistletakse mööbliks;

3)   „nõudekomplekt”– ühele inimesele kasutamiseks mõeldud lauanõude, klaaside ja söögiriistade kindlaksmääratud komplekt;

4)   „nimimahutavus”– nende tarnija märgitud nõudekomplektide ja serveerimisnõude maksimaalne arv, mida saab kodumajapidamises kasutatavas nõudepesumasinas valitud programmil töödelda, kui nõud on asetatud masinasse tarnija juhiste kohaselt;

5)   „programm”– selliste eelnevalt kindlaksmääratud toimingute järjekord, mis tarnija arvates on sobilikud konkreetse määrdumisastme või konkreetsete masinasse asetatud nõudeliikide või mõlema puhul ja mis koos moodustavad täieliku tsükli;

6)   „programmi kestus”– ajavahemik alates programmi käivitamisest kuni programmi lõpuni, v.a lõppkasutaja programmeeritud viivitus;

7)   „tsükkel”– valitud programmi jaoks ettenähtud täielik pesemis-, loputamis- ja kuivatamisprotsess;

8)   „väljalülitatud seisund”– seisund, milles kodumajapidamises kasutatav nõudepesumasin on välja lülitatud lõppkasutaja tavapärase kasutuse jaoks ettenähtud seadmenupu või -lüliti abil ja milles masina võimsustarve on kõige väiksem ning mis võib kesta määramata aja, kui nõudepesumasin on ühendatud toiteallikaga ja kui seda kasutatakse vastavalt tarnija juhistele; kui kodumajapidamises kasutataval nõudepesumasinal ei ole tarbijale kasutamiseks ettenähtud nuppe ega lüliteid, on „väljalülitatud seisund” seisund, mis saavutatakse pärast seda, kui nõudepesumasin lülitub ise püsivasse võimsustarbe seisundisse;

9)   „ooteseisund”– väikseima võimsustarbega seisund, mis võib kesta määramata aja pärast seda, kui programm on töö lõpetanud ja kui kodumajapidamises kasutatav nõudepesumasin on tühjendatud ning kui lõppkasutaja ei tee enam mingeid toiminguid;

10)   „samaväärne kodumajapidamises kasutatav nõudepesumasin”– turul saadaolev nõudepesumasina mudel, mille nimimahutavus, tehnilised ja tööparameetrid, energia- ja veetarbimine ning õhus leviva müra tase on samaväärsed sama tarnija poolt erineva koodi all turule lastud muu kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina mudeli omadega;

11)   „lõpptarbija”– tarbija, kes ostab või eeldatavalt ostab kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina;

12)   „müügikoht”– koht, kus kodumajapidamises kasutatavaid nõudepesumasinaid esitletakse või pakutakse müügiks, rentimiseks või järelmaksuga müügiks.

Artikkel 3

Tarnijate kohustused

Tarnijad tagavad järgmise:

a)

iga kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasinaga on trükitud märgis, mille vorm ja millel esitatav teave on sätestatud I lisas;

b)

kättesaadavaks tehakse II lisas esitatud nõuetele vastav tootekirjeldus;

c)

III lisas sätestatud tehnilised dokumendid tehakse nõudmise korral kättesaadavaks liikmesriikide asutustele ja komisjonile;

d)

kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina konkreetse mudeli reklaamis esitatakse energiatõhususe klass, kui reklaamis avaldatakse energia- või hinnateavet;

e)

kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina konkreetse mudeli tehnilistes reklaammaterjalides, milles kirjeldatakse tehnilisi parameetreid, esitatakse alati kõnealuse mudeli energiatõhususe klass.

Artikkel 4

Edasimüüjate kohustused

Edasimüüjad tagavad järgmise:

a)

müügikohas on iga kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina esi- või ülaosa välispinnal selgelt nähtav artikli 3 punkti a kohane märgis, mille tarnijad on kättesaadavaks teinud;

b)

kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina pakkumisel müügiks, rendile andmiseks või järelmaksuga müügiks, kui lõppkasutajal ei ole esitletavat nõudepesumasinat eeldatavasti võimalik näha, edastavad turustajad tarnijate poolt IV lisa kohaselt esitatud teabe;

c)

kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina konkreetse mudeli reklaamis esitatakse viide selle energiatõhususe klassile, kui reklaamis avaldatakse energia- või hinnateavet;

d)

kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina konkreetse mudeli tehnilistes reklaammaterjalides, milles kirjeldatakse masina tehnilisi parameetreid, esitatakse alati viide kõnealuse mudeli energiatõhususe klassile.

Artikkel 5

Mõõtmismeetodid

Artiklite 3 ja 4 alusel esitatava teabe saamiseks kasutatakse usaldusväärseid, täpseid ja korratavaid mõõtmismeetodeid, mille puhul võetakse arvesse üldtunnustatult parimaid mõõtmismeetodeid.

Artikkel 6

Turujärelevalve kontrollimenetlus

Liikmesriik kohaldab V lisas esitatud menetlust, kui ta hindab deklareeritud energiatõhususe klassi, aastase energiatarbimise, aastase veetarbimise, kuivatamistõhususe indeksi, programmi kestuse, väljalülitatud seisundi ja ooteseisundi võimsustarbe, ooteseisundi kestuse ning õhus leviva müra taseme vastavust nõuetele.

Artikkel 7

Läbivaatamine

Tehnoloogilist arengut arvestades vaatab komisjon käesoleva määruse läbi hiljemalt neli aastat pärast jõustumist. Eelkõige hinnatakse läbivaatamisel V lisa kohaseid kontrollimisel lubatud hälbeid.

Artikkel 8

Kehtetuks tunnistamine

Direktiiv 97/17/EÜ tunnistatakse kehtetuks alates 20. detsembrist 2011.

Artikkel 9

Üleminekusätted

1.   Artikli 3 punkte d ja e ning artikli 4 punkte b, c ja d ei kohaldata trükitud reklaamile ja trükitud tehnilistele reklaammaterjalidele, mis on avaldatud enne 30. märtsi 2012.

2.   Kodumajapidamises kasutatavad nõudepesumasinad, mis on lastud turule enne 30. novembrit 2011, peavad vastama direktiivi 97/17/EÜ sätetele.

3.   Kui võetakse vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ (4) rakendusmeede seoses kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate ökodisaini nõuetega, loetakse direktiivi 97/17/EÜ nõuetele vastavaks need kodumajapidamises kasutatavad nõudepesumasinad, mis vastavad kõnealuse rakendusmeetme puhastamistõhususe-alastele ja käesoleva määruse sätetele ning mis on lastud turule või mida pakutakse müügiks, rendiks või järelmaksuga müügiks enne 20. detsembrit 2011.

Artikkel 10

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 20. detsembrist 2011. Artikli 3 punkte d ja e ning artikli 4 punkte b, c ja d kohaldatakse siiski alates 20. aprillist 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. september 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 153, 18.6.2010, lk 1.

(2)  EÜT L 118, 7.5.1997, lk 1.

(3)  EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37.

(4)  ELT L 285, 31.10.2009, lk 10.


I LISA

Märgis

1.   MÄRGIS

Image

1)

Märgisel esitatakse järgmine teave.

I.

Tarnija nimi või kaubamärk.

II.

Tarnija mudelitähis, mis tavaliselt on tähtnumbriline kood, mis eristab konkreetset kodumajapidamises kasutatavat nõudepesumasina mudelit teistest sama kaubamärgiga või tarnija nimega mudelitest.

III.

Energiatõhususe klass, mis on määratud kindlaks VI lisa punkti 1 kohaselt; kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina energiatõhususe klassi osutava noole ots paigutatakse asjakohase energiatõhususe klassi osutava noole otsaga samale kõrgusele.

IV.

Aastane energiatarbimine (AEC ) kilovatt-tundides aasta kohta, arvutatud vastavalt VII lisa punkti 1 alapunktile b ja ümardatud lähima täisarvuni.

V.

Aastane veetarbimine (AW C) liitrites aasta kohta, arvutatud vastavalt VII lisa punktile 3 ja ümardatud lähima täisarvuni.

VI.

Kuivatamistõhususe klass, mis on määratud kindlaks VI lisa punkti 2 kohaselt.

VII.

Nimimahutavus tavaliste nõudekomplektide ja tavalise pesemistsükli puhul.

VIII.

Õhus leviva müra tase, väljendatuna dB(A) re 1 pW ja ümardatuna lähima täisarvuni.

2)

Märgise kujundus on kooskõlas punktiga 2. Erandina võib lisada ELi ökomärgise, kui mudelile on antud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 66/2010 (1) kohane ELi ökomärgis.

2.   MÄRGISE KUJUNDUS

Märgise kujundus vastab järgmisele joonisele.

Image

Selgitus:

a)

märgise laius on vähemalt 110 mm ja kõrgus 220 mm. Kui märgis trükitakse suuremas formaadis, peab sisu siiski jääma proportsionaalselt samaks eespool esitatud kirjeldusega;

b)

taust on valge;

c)

neljavärvitükk (CMYK: tsüaansinine, magentapunane, kollane ja must) vastavalt järgmisele näidisele: 00–70-X-00: 0 % tsüaansinist, 70 % magentapunast, 100 % kollast, 0 % musta.

d)

märgis vastab kõikidele järgmistele tingimustele (numbrid viitavad eespool esitatud joonisele):

Image

Äärejoon: 5 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Image

ELi logo – värvused: X-80–00-00 ja 00–00-X-00.

Image

Energialogo

:

värvus: X-00–00-00; piktogramm vastavalt näidisele; ELi logo ja energialogo (koos): laius: 92 mm, kõrgus: 17 mm.

Image

Logode all olev joon: 1 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – pikkus: 92,5 mm.

Image

Skaala A–G

Nool: kõrgus: 7 mm, vahe: 0,75 mm – värvus:

kõrgeim klass: X-00-X-00,

teine klass: 70–00-X-00,

kolmas klass: 30–00-X-00,

neljas klass: 00–00-X-00,

viies klass: 00–30-X-00,

kuues klass: 00–70-X-00,

viimane klass: 00-X-X-00.

Tekst: poolpaks Calibri 18 pt, suurtähed ja valge; +-märgid: poolpaks Calibri 12 pt, suurtähed, valged, ühel real.

Image

Energiatõhususe klass

Nool: laius: 26 mm, kõrgus: 14 mm, 100 % musta.

Tekst: poolpaks Calibri 29 pt, suurtähed ja valge; +-märgid: poolpaks Calibri 18 pt, suurtähed, valged, ühel real.

Image

Energia

Tekst: tavaline Calibri 11 pt, 100 % mustad trükitähed.

Image

Aastane energiatarbimine

Äärejoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Väärtus: poolpaks Calibri 37 pt, 100 % musta.

Teine joon: tavaline Calibri 17 pt, 100 % musta.

Image

Aastane veetarbimine:

Piktogramm vastavalt näidisele

Äärejoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Väärtus: poolpaks Calibri 24 pt, 100 % musta ja tavaline Calibri 16 pt, 100 % musta.

Image

Kuivatamistõhususe klass:

Piktogramm vastavalt näidisele

Äärejoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Väärtus: tavaline Calibri 16 pt, horisontaalne skaala 75 %, 100 % musta ning poolpaks Calibri 22 pt, horisontaalne skaala 75 %, 100 % musta.

Image

Nimimahutavus:

Piktogramm vastavalt näidisele

Äärejoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Väärtus: poolpaks Calibri 24 pt, 100 % musta ja tavaline Calibri 16 pt, 100 % musta.

Image

Müratasemed:

Piktogramm vastavalt näidisele

Äärejoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

Väärtus: poolpaks Calibri 24 pt, 100 % musta ja tavaline Calibri 16 pt, 100 % musta.

Image

Tarnija nimi või kaubamärk

Image

Tarnija mudelitähis.

Image

Tarnija või kaubamärk ja mudeli tähis peaksid mahtuma alale suurusega 92 × 15 mm.

Image

Määruse number: poolpaks Calibri 9 pt, 100 % musta.


(1)  ELT L 27, 30.1.2010, lk 1.


II LISA

Tootekirjeldus

1.

Kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina tootekirjelduses olev teave esitatakse järgmises järjekorras ja avaldatakse tootebrošüüris või muudes trükimaterjalides, mis on tootega kaasas:

a)

tarnija nimi või kaubamärk;

b)

tarnija mudelitähis, mis tavaliselt on tähtnumbriline kood, mis eristab konkreetset kodumajapidamises kasutatavat nõudepesumasina mudelit teistest sama kaubamärgiga või tarnija nimega mudelitest;

c)

nimimahutavus tavaliste nõudekomplektide ja tavalise pesemistsükli puhul;

d)

energiatõhususe klass vastavalt VI lisa punktile 1;

e)

kui kodumajapidamises kasutatavale nõudepesumasinale on määruse (EÜ) nr 66/2010 kohaselt antud ühenduse ökomärgis, võib lisada ka selle teabe;

f)

aastane energiatarbimine (AEC ) kilovatt-tundides aasta kohta, arvutatud vastavalt VII lisa punkti 1 alapunktile b ja ümardatud lähima täisarvuni. Seda kirjeldatakse järgmiselt: „Energiatarbimine „X” kilovatt-tundi aastas, võttes aluseks 280 tavalist pesemistsüklit külma vee ühenduse korral ning vähese võimsustarbega seisundite energiatarbimise. Tegelik tarbimine oleneb seadme kasutusviisist.”;

g)

standardse pesemistsükli energiatarbimine (Et );

h)

võimsustarve väljalülitatud seisundis ja ooteseisundis (Po ja Pl );

i)

aastane veetarbimine (AWC ), liitrites aasta kohta, arvutatud vastavalt VII lisa punktile 3 ja ümardatud lähima täisarvuni; seda kirjeldatakse järgmiselt: „Veetarbimine „X” liitrit aastas, võttes aluseks 280 tavalist pesemistsüklit. Seadme tegelik veetarbimine oleneb selle kasutusviisist.”;

j)

kuivatamistõhususe klass, mis määratakse kindlaks vastavalt VI lisa punktile 2 ja mida väljendatakse järgmiselt: „Kuivatamistõhususe klass „X” skaalal G-st (kõige ebatõhusam) A-ni (kõige tõhusam)”. Kui kõnealune teave on esitatud tabelis, võib seda väljendada ka muul viisil, tingimusel et selgelt on tegemist astmestikuga G-st (kõige ebatõhusam) kuni A-ni (kõige tõhusam);

k)

märge selle kohta, et nn tavaprogramm on tavaline pesemistsükkel, mida käsitleb märgisel ja tootekirjelduses esitatud teave, et kõnealune programm sobib tavapäraselt määrdunud lauanõude pesemiseks ning et see on nii energia- kui ka veetarbimise seisukohast kõige tõhusam;

l)

tavalise pesemistsükli programmi kestus minutites ümardatuna lähima täisminutini;

m)

ooteseisundi kestus (Tl ), kui kodumajapidamises kasutatav nõudepesumasin on varustatud võimsustarbe juhtimise süsteemiga;

n)

õhus leviva müra tase, väljendatuna dB(A) re 1 pW ja ümardatuna lähima täisarvuni;

o)

kui kodumajapidamises kasutatav nõudepesumasin on ette nähtud kasutamiseks sisseehitatud seadmena, siis sellekohane märge.

2.

Üks tootekirjeldus võib hõlmata mitut sama tarnija tarnitavat kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina mudelit.

3.

Tootekirjelduses sisalduva teabe võib esitada märgise koopiana värviliselt või mustvalgena. Sel juhul tuleb esitada ka punktis 1 loetletud teave, mida ei ole veel märgisel esitatud.


III LISA

Tehniline dokumentatsioon

1.

Artikli 3 punktis c osutatud tehniline dokumentatsioon sisaldab järgmist:

a)

tarnija nimi ja aadress;

b)

nõudepesumasina mudeli üheseks ja lihtsaks identifitseerimiseks piisav üldkirjeldus;

c)

vajaduse korral viited kohaldatud harmoneeritud standarditele;

d)

vajaduse korral muud kasutatud tehnilised standardid ja spetsifikatsioonid;

e)

selle isiku andmed ja allkiri, kellel on õigus tarnija nimel alla kirjutada;

f)

järgmised mõõdetud tehnilised parameetrid:

i)

energiatarbimine,

ii)

veetarbimine,

iii)

programmi kestus,

iv)

kuivatamistõhusus,

v)

võimsustarve väljalülitatud seisundis,

vi)

võimsustarve ooteseisundis,

vii)

ooteseisundi kestus,

viii)

õhus leviv müra;

g)

VII lisa kohaselt tehtud arvutuste tulemused.

2.

Kui kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina konkreetse mudeli kohta tehnilises dokumentatsioonis esitatud andmed on saadud tehniliste näitajate põhjal tehtud arvutuste või muude samaväärsete kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate andmete ekstrapoleerimise tulemusel või mõlemal viisil, peab kõnealune tehniline dokumentatsioon sisaldama nimetatud arvutuste või ekstrapoleerimise või mõlema üksikasju ja tarnija poolt läbiviidud katsetuste üksikasju, et oleks võimalik kontrollida arvutuste täpsust. Teave peab sisaldama ka kõikide muude samaväärsete kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate mudelite loetelu, mille andmed on saadud samal viisil.


IV LISA

Teave, mis tuleb esitada juhtudel, kui lõppkasutajal ei ole eeldatavasti võimalik esitletavat seadet näha

1.

Artikli 4 punktis b osutatud teave esitatakse järgmises järjekorras:

a)

energiatõhususe klass, mis on määratletud VI lisa punktis 1;

b)

nimimahutavus tavaliste nõudekomplektide ja tavalise pesemistsükli puhul;

c)

aastane energiatarbimine (AEC ), mis arvutatakse vastavalt VII lisa punkti 1 alapunktile b, väljendatakse kilovatt-tundides aasta kohta ja ümardatakse ülespoole lähima täisarvuni;

d)

aastane veetarbimine (AWC ), mis arvutatakse vastavalt VII lisa punktile 3, väljendatakse liitrites aasta kohta ja ümardatakse lähima täisarvuni;

e)

kuivatamistõhususe klass vastavalt VI lisa punktile 2;

f)

õhus leviva müra tase, väljendatuna dB(A) re 1 pW ja ümardatuna lähima täisarvuni;

g)

märge selle kohta, kui mudel on ette nähtud kasutamiseks sisseehitatud seadmena.

2.

Kui esitatakse ka muud tootekirjelduses sisalduvat teavet, tuleb see esitada II lisas määratletud kujul ja järjekorras.

3.

Kogu käesolevas lisas osutatud teave trükitakse või esitatakse loetava suuruse ja kirjatüübiga kirjas.


V LISA

Turujärelevalve kontrollimenetlus

Artiklites 3 ja 4 sätestatud nõuetele vastavuse kontrollimiseks katsetavad liikmesriikide ametiasutused üht kodumajapidamises kasutatavat nõudepesumasinat. Kui mõõdetavad parameetrid ei vasta tarnija deklareeritud väärtustele tabelis 1 sätestatud vahemikus, mõõdetakse veel kolme kodumajapidamises kasutatavat nõudepesumasinat. Nimetatud kolme kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina puhul mõõdetud väärtuste aritmeetiline keskmine peab vastama tarnija deklareeritud väärtustele tabelis 1 kindlaksmääratud vahemikus, välja arvatud energiatarbimine, mis ei tohi olla energiatarbimise nimiväärtusest Et üle 6 % suurem.

Vastasel korral käsitatakse kõnealust mudelit ja kõiki teisi samaväärseid kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate mudeleid artiklis 3 ja 4 esitatud nõuetele mittevastavana.

Liikmesriikide ametiasutused kasutavad usaldusväärset, täpset ja korratavat mõõtmismenetlust, võttes arvesse üldtunnustatult parimaid mõõtmismeetodeid, sealhulgas sellistes dokumentides sätestatud meetodeid, mille viitenumbrid on sel eesmärgil avaldatud Euroopa Liidu Teatajas.

Tabel 1

Mõõdetav parameeter

Lubatud hälbed

Aastane energiatarbimine

Mõõdetud väärtus ei ole AEC nimiväärtusest (1) üle 10 % suurem.

Veetarbimine

Mõõdetud väärtus ei ole Wt nimiväärtusest üle 10 % suurem.

Kuivatamistõhususe indeks

Mõõdetud väärtus ei ole ID nimiväärtusest üle 19 % väiksem.

Energiatarbimine

Mõõdetud väärtus ei ole Et nimiväärtusest üle 10 % suurem.

Programmi kestus

Mõõdetud väärtus ei ole Tt nimiväärtusest üle 10 % suurem.

Võimsustarve väljalülitatud seisundis ja ooteseisundis

Kui võimsustarbe Po ja Pl mõõdetud väärtus on suurem kui 1,00 W, ei tohi see olla nimiväärtusest üle 10 % suurem. Kui võimsustarbe Po ja Pl mõõdetud väärtus on 1,00 W või väiksem, ei tohi see olla nimiväärtusest üle 0,10 W suurem.

Ooteseisundi kestus

Mõõdetud väärtus ei tohi olla Tl nimiväärtusest üle 10 % suurem.

Õhus leviva müra tase

Mõõdetav väärtus peab vastama nimiväärtusele.


(1)  „Nimiväärtus” – tarnija deklareeritud väärtus.


VI LISA

Energia- ja kuivatamistõhususe klassid

1.   ENERGIATÕHUSUSE KLASSID

Kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina energiatõhususe klass määratakse kindlaks tabeli 1 kohase energiatõhususe indeksi (EEI) alusel.

Kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina energiatõhususe indeks (EEI) arvutatakse vastavalt VII lisa punktile 1.

Tabel 1

Energiatõhususe klassid

Energiatõhususe klass

Energiatõhususe indeks

A+++ (kõige tõhusam)

EEI < 50

A++

50 ≤ EEI < 56

A+

56 ≤ EEI < 63

A

63 ≤ EEI < 71

B

71 ≤ EEI < 80

C

80 ≤ EEI < 90

D (kõige ebatõhusam)

EEI ≥ 90

2.   KUIVATAMISTÕHUSUSE KLASSID

Kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina kuivatamistõhususe klass määratakse kindlaks tabeli 2 kohase kuivatamistõhususe indeksi (ID ) alusel.

Kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina kuivatamistõhususe indeks (ID ) arvutatakse vastavalt VII lisa punktile 2.

Tabel 2

Kuivatamistõhususe klassid

Kuivatamistõhususe klass

Kuivatamistõhususe indeks

A (kõige tõhusam)

ID > 1,08

B

1,08 ≥ ID > 0,86

C

0,86 ≥ ID > 0,69

D

0,69 ≥ ID > 0,55

E

0,55 ≥ ID > 0,44

F

0,44 ≥ ID > 0,33

G (kõige ebatõhusam)

0,33 ≥ ID


VII LISA

Energiatõhususe indeksi, kuivatamistõhususe indeksi ja veetarbimise arvutamise meetod

1.   ENERGIATÕHUSUSE INDEKSI ARVUTAMINE

Energiatõhususe indeksi (EEI) arvutamisel võrreldakse kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina mudeli aastast energiatarbimist selle aastase normatiivse energiatarbimisega.

a)

Energiatõhususe indeks (EEI), ümardatuna esimese kümnendkohani, arvutatakse järgmiselt:

Formula

kus:

AEC

=

nõudepesumasina aastane energiatarbimine;

SAEC

=

nõudepesumasina aastane normatiivne energiatarbimine.

b)

Aastane energiatarbimine (AEc ), ümardatuna teise kümnendkohani, arvutatakse kilovatt-tundides aasta kohta (kWh/aasta) järgmiselt:

i)

Formula

kus:

Et

=

tavalise pesemistsükli energiatarbimine kilovatt-tundides (kWh), ümardatuna kolme kümnendkohani;

Pl

=

tavalise pesemistsükli võimsustarve ooteseisundis vattides (W), ümardatuna kahe kümnendkohani;

Po

=

tavalise pesemistsükli võimsustarve väljalülitatud seisundis vattides (W), ümardatuna kahe kümnendkohani;

Tt

=

tavalise pesemistsükli programmi kestus minutites ümardatuna lähima täisminutini;

280

=

tavaliste pesemistsüklite koguarv aastas.

ii)

Kui kodumajapidamises kasutatav nõudepesumasin on varustatud võimsustarbe juhtimise süsteemiga, arvutatakse kodumajapidamises kasutatava, pärast programmi lõppemist automaatselt väljalülitatud seisundisse lülituva nõudepesumasina aastane energiatarbimine AEC ooteseisundi tegelikku kestust arvesse võttes vastavalt järgmisele valemile:

Formula

kus:

Tl

=

tavalise pesemistsükli ooteseisundi mõõdetud kestus minutites, ümardatuna lähima täisminutini;

280

=

tavaliste pesemistsüklite koguarv aastas.

c)

Aastane normatiivne energiatarbimine (SAEC ), ümardatuna teise kümnendkohani, arvutatakse kilovatt-tundides aasta kohta (kWh/aasta) järgmiselt:

i)

kodumajapidamises kasutatavad nõudepesumasinad nimimahutavusega ps ≥ 10 ja laiusega > 50 cm:

SAEC = 7,0 × ps + 378

ii)

kodumajapidamises kasutatavad nõudepesumasinad nimimahutavusega ps ≤ 9 ning kodumajapidamises kasutatavad nõudepesumasinad nimimahutavusega 9 < ps ≤ 11 ja laiusega ≤ 50 cm:

SAEC = 25,2 × ps + 126

kus:

ps

=

nõudekomplektide arv.

2.   KUIVATAMISTÕHUSUSE INDEKSI ARVUTAMINE

Kuivatamistõhususe indeksi (ID ) arvutamisel võrreldakse kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina mudeli kuivatamistõhusust sellise võrdlusnõudepesumasina kuivatamistõhususega, mille tehnilised andmed on kindlaks määratud üldtunnustatult parimate mõõtmismeetoditega, sealhulgas meetoditega, mis on esitatud dokumentides, mille viitenumbrid on sel eesmärgil avaldatud Euroopa Liidu Teatajas.

a)

Kuivatamistõhususe indeks (ID ) arvutatakse järgmiselt ja ümardatakse kahe kümnendkohani:

Formula

ID = exp(lnID )

kus:

DT,i

=

kodumajapidamises kasutatava nõudepesumasina kuivatamistõhusus ühe katsetustsükli (i) jooksul;

DR,i

=

võrdlusnõudepesumasina kuivatamistõhusus ühe katsetustsükli (i) jooksul;

n

=

katsetustsüklite arv, n ≥ 5.

b)

Kuivatamistõhususe indeks (D) on kõigi pestud nõude keskmine märgusaste pärast tavalise pesemistsükli lõppemist. Märgusaste arvutatakse vastavalt tabelile 1:

Tabel 1

Veejälgede (WT ) või veenirede (WS ) arv

Märg kogupind (Aw), mm2

Märgusaste

WT = 0 ja WS = 0

Ei kohaldata

2 (kõige tõhusam)

1 < WT ≤ 2 või WS = 1

Aw < 50

1

2 < WT või WS = 2

või WS = 1 ja WT = 1

Aw > 50

0 (kõige ebatõhusam)

3.   AASTASE VEETARBIMISE ARVUTAMINE

Nõudepesumasina aastane veetarbimine (AWC ) liitrites, ümardatuna lähima täisarvuni, arvutatakse järgmiselt:

AWC = Wt × 280

kus:

Wt

=

tavalise pesemistsükli veetarbimine liitrites ümardatuna esimese kümnendkohani.