9.11.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 291/31


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1004/2010,

8. november 2010,

2010. aasta püügikvootide vähendamise kohta eelmisel aastal ülepüütud koguse võrra

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, muudetakse määrusi (EÜ) nr 847/96, (EÜ) nr 2371/2002, (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 676/2007, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1300/2008, (EÜ) nr 1342/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006, (1) ning eelkõige selle artikli 105 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Püügikvoodid 2009. aastaks on kehtestatud järgmiste õigusaktidega:

nõukogu 28. novembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1322/2008, millega määratakse kindlaks teatavate Läänemere kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning nendega seotud tingimused 2009. aastaks (2),

nõukogu 10. novembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1139/2008, millega määratakse 2009. aastaks kindlaks teatavate Musta mere kalavarude suhtes kohaldatavad püügivõimalused ning nendega seotud tingimused (3),

nõukogu 28. novembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1359/2008, millega kehtestatakse 2009. ja 2010. aastaks ühenduse kalalaevadele püügivõimalused seoses teatavate süvamere kalavarudega (4) ning

nõukogu 16. jaanuari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 43/2009, millega määratakse 2009. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused, mida kohaldatakse ühenduse vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes.

(2)

Püügikvoodid 2010. aastaks on kehtestatud järgmiste õigusaktidega:

nõukogu määrus (EÜ) nr 1359/2008,

nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1226/2009, millega määratakse kindlaks teatavate Läänemere kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning lisatingimused 2010. aastaks (5),

nõukogu määrus (EÜ) nr 1287/2009, millega määratakse kindlaks teatavate Musta mere kalavarude suhtes kohaldatavad püügivõimalused ning nendega seotud tingimused 2010. aastaks (6) ning

nõukogu 14. jaanuari 2010. aasta määrus (EL) nr 53/2010, millega määratakse 2010. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1359/2008, (EÜ) nr 754/2009, (EÜ) nr 1226/2009 ja (EÜ) nr 1287/2009 (7).

(3)

Kui komisjon teeb määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 105 lõike 1 kohaselt kindlaks, et liikmesriik on ületanud temale eraldatud püügikvoodid, teeb komisjon mahaarvamised kõnealuse liikmesriigi tulevastest püügikvootidest.

(4)

Teatavad liikmesriigid on ületanud neile 2009. aastaks antud püügikvoodid. Seepärast on asjakohane teha mahaarvamised neile 2010. aastaks antud püügikvootidest.

(5)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 649/2009 (8) on 2009. aasta püügikvoote vähendatud 2008. aastal ülepüütud koguse võrra. Teatavate liikmesriikide puhul olid kohaldatud vähendamised suuremad kui neile 2009. aastaks antud püügikvoot, mistõttu kõnealusel aastal ei olnud võimalik kohaldada vähendamisi täies ulatuses. Tagamaks, et ka niisugustel juhtudel arvataks maha täielik kogus, tuleks järelejäänud koguseid arvesse võtta 2010. aasta püügikvootidest tehtavate vähendamiste kehtestamisel.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud vähendamiste kohaldamine ei tohiks piirata 2010. aasta kvootide suhtes kohaldatavaid vähendamisi, mida tehakse vastavalt järgmistele õigusaktidele:

komisjoni 15. veebruari 2007. aasta määrus (EÜ) nr 147/2007, millega kohandatakse teatavaid kalapüügikvoote aastateks 2007–2012 vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 2371/2002 (ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta) artikli 23 lõikele 4 (9) ning

komisjoni 3. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 635/2008, millega kohandatakse Poolale Läänemeres (alarajoonid 25–32, EÜ veed) ajavahemikuks 2008–2011 eraldatavaid tursapüügikvoote vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 338/2008 (10).

(7)

Määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 105 lõikes 2 on sätestatud, et mahaarvamised püügikvoodist tehakse vastavalt kõnealuses lõigus sätestatud korrutustegurit kohaldades.

(8)

Kuna tehtavaid mahaarvamisi kohaldatakse aga 2009. aastal tehtud ülepüügi suhtes ning seega ajal, kui määrust (EÜ) nr 1224/2009 veel ei kohaldatud, on õiguslikust etteaimatavusest tingitult asjakohane teha sellised mahaarvamised, mis ei ole rangemad kui need, mis oleks tulenenud kõnealusel ajal kehtinud eeskirjade kohaldamisest, nimelt määruse (EÜ) nr 847/96 (millega kehtestatakse lubatud kogupüükide (TAC) ja kvootide haldamise täiendavad tingimused ühest aastast teise ülekandmisel) (11) artikli 5 lõikes 2 sätestatud eeskirjade kohaldamisest,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määrustega (EÜ) nr 1226/2009, (EÜ) nr 1287/2009, (EÜ) nr 1359/2008 ja (EL) nr 53/2010 kehtestatud püügikvoote vähendatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

2.   Lõike 1 kohaldamine ei piira määrustes (EÜ) nr 147/2007 ja (EÜ) nr 635/2008 sätestatud vähendamisi.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. november 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(2)  ELT L 345, 23.12.2008, lk 1.

(3)  ELT L 308, 19.11.2008, lk 3.

(4)  ELT L 352, 31.12.2008, lk 1.

(5)  ELT L 330, 16.12.2009, lk 1.

(6)  ELT L 347, 24.12.2009, lk 1.

(7)  ELT L 21, 26.1.2010, lk 1.

(8)  ELT L 192, 24.7.2009, lk 14.

(9)  ELT L 46, 16.2.2007, lk 10.

(10)  ELT L 176, 4.7.2008, lk 8.

(11)  EÜT L 115, 9.5.1996, lk 1.


LISA

Liikmesriik

Liigi kood

Piirkonna kood 2009

Liigi nimi

Piirkonna nimetus 2009

Sanktsioonid (määruse 847/96 artikli 5 lõige 2)

Lõplikud kvoodid 2009

Marginaal

Kohandatud kvoot kokku 2009

Eritingimustel püük 2009

Püük 2009

Püük kokku 2009

%

Mahaarvamised

Algne kogus 2010

2009. aastast jäänud mahaarvam ised

Läbivaadatud kogus 2010

Jääk

BGR

TUR

F3742C

kammeljas

Must meri

jah

50,00

0,0

50,00

0,0

52,26

52,26

104,5 %

–2,26

48,00

 

46

 

DEU

PLE

3BCD-C

merilest

Alarajoonide 22–32 EÜ veed

jah

305,00

0,0

305,00

0,0

314,70

314,70

103,2 %

–9,70

242,00

 

232

 

DNK

DGS

03A-C.

ogahai

IIIa püügipiirkonna EÜ veed

jah

36,00

0,0

36,00

0,0

51,10

51,10

141,9 %

–15,10

3,00

 

 

12

ESP

BLI

67-

sinine molva

VI ja VII püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

jah

68,00

0,0

68,00

0,0

187,60

187,60

275,9 %

– 159,96

57,00

 

 

103

EST

COD

3BC+24

tursk

Alarajoonide 22–24 EÜ veed

jah

190,00

0,0

190,00

0,0

192,50

192,50

101,3 %

–2,50

171,00

 

169

 

EST

HER

03D.RG

heeringas

Alarajoon 28.1

jah

16 113,00

0,0

16 113,00

0,0

17 279,00

17 279,00

107,2 %

–1 166,00

16 809,00

 

15 643

 

EST

RED

N3M.

meriahvenad

NAFO 3M

jah

1 540,00

0,0

1 540,00

0,0

2 182,10

2 182,10

141,7 %

– 729,54

1 571,00

 

841

 

EST

SPR

03A.

kilu

IIIa

jah

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

– 150,00

 

150

FRA

BLI

245-

sinine molva

II, IV ja V püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

ei

51,00

0,0

51,00

0,0

59,50

59,50

116,7 %

–8,50

25,00

 

17

 

GRC

BFT*

AE045W

harilik tuun

Atlandi ookean ida pool 45° läänepikkust ja Vahemeri

ei

362,40

0,0

362,40

0,0

373,10

373,10

103,0 %

–10,70

130,30

 

120

 

IRL

HER

1/2.

heeringas

I ja II püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

jah

9 965,00

8 539,0

18 504,00

9 560,1

9 333,70

18 893,80

102,1 %

– 389,80

8 563,00

 

8 173

 

IRL

HER

*2AJMN

heeringas

Norra veed põhja pool 62° N ja Jan Mayeni ümbruse püügipiirkond

jah

8 539,00

0,0

8 539,00

0,0

9 560,10

9 560,10

112,0 %

–1 037,82

7 707,00

 

6 669

 

IRL

HAD

7X7A34

kilttursk

VIIb-k, VIII, IX ja X; CECAF 34.1.1 ELi veed

jah

2 965,00

0,0

2 965,00

0,0

2 984,00

2 984,00

100,6 %

–19,00

2 573,00

 

2 554

 

NLD

PLE

03AN.

merilest

Skagerrak

jah

303,00

0,0

303,00

0,0

305,60

305,60

100,9 %

–2,60

910,00

 

907

 

NLD

OTH

4AB-N

muud liigid

IV püügipiirkonna Norra veed

jah

64,00

0,0

64,00

0,0

68,90

68,90

107,7 %

–4,90

200,00

 

195

 

NLD

BSF

56712-

süsisaba

V, VI, VII ja XII püügipiirkonna EÜ veed ning veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

ei

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–5,00

 

5

NLD

SBR

678-

besuugo

VI, VII, VIII püügipiirkonna EÜ veed ning veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

ei

15,00

0,0

15,00

0,0

6,60

6,60

44,0 %

0,00

0,00

–6,00

 

6

POL

COD

1/2B.

tursk

I ja IIb püügipiirkonna rahvusvahelised veed

jah

1 188,00

0,0

1 188,00

0,0

1 189,60

1 189,60

100,1 %

–1,60

1 838,00

 

1 836

 

POL

HER

3BC+24

heeringas

Alarajoonid 22–24

jah

4 666,00

0,0

4 666,00

0,0

5 479,70

5 479,70

117,4 %

– 848,41

2 953,00

 

2 105

 

POL

COD

1N2AB.

tursk

I ja II püügipiirkonna Norra veed

jah

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–2,00

 

2

POL

GHL

514GRN

süvalest

V ja XIV püügipiirkonna Gröönimaa veed

jah

1 002,00

0,0

1 002,00

0,0

974,10

974,10

97,2 %

0,00

0,00

–2,00

 

2

POL

GHL

1N2AB.

süvalest

I ja II püügipiirkonna Norra veed

jah

8,00

0,0

8,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–1,00

 

1

POL

RED

514GRN

süvalest

V ja XIV püügipiirkonna Gröönimaa veed

jah

602,00

0,0

602,00

0,0

177,80

177,80

29,5 %

0,00

0,00

–1,00

 

1

POL

HAD

2AC4.

kilttursk

IV; IIa püügipiirkonna EÜ veed

jah

80,00

0,0

80,00

0,0

0,20

0,20

0,3 %

0,00

0,00

–16,00

 

16

POL

WHB

1X14

põhjaputassuu

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII ja XIV püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

jah

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–8,00

 

8

POL

MAC

2A34.

makrell

IIIa ja IV püügipiirkond; IIa, IIIb, IIIc ja IIId püügipiirkonna EÜ veed

jah

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–5,00

 

5

PRT

GFB

89-

niituimlutsud

VIII ja IX püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

ei

9,00

0,0

9,00

0,0

9,90

9,90

110,0 %

–0,90

10,00

 

9

 

PRT

RED

51214.

meriahvenad

V püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed, XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

jah

1 628,00

0,0

1 628,00

0,0

1 708,40

1 708,40

104,9 %

–80,40

896,00

 

816

 

PRT

ANF

8C3411

merikurat

VIIIc, IX ja X püügipiirkond; CECAF 34.1.1 EÜ veed

jah

328,00

0,0

328,00

0,0

338,60

338,60

103,2 %

–10,60

248,00

 

237

 

PRT

HAD

1N2AB.

kilttursk

I ja II püügipiirkonna Norra veed

jah

395,00

0,0

395,00

0,0

357,30

357,30

90,5 %

0,00

0,00

– 458,00

 

458

PRT

POK

1N2AB.

süsikad

I ja II püügipiirkonna Norra veed

jah

203,00

0,0

203,00

0,0

128,20

128,20

63,2 %

0,00

0,00

– 294,00

 

294

PRT

GHL

1N2AB.

süvalest

I ja II püügipiirkonna Norra veed

jah

0,00

0,0

0,00

0,0

10,00

10,00

0,0 %

–10,00

0,00

–1,00

 

11

UK

BET

ATLANT

suursilm-tuun

Atlandi ookean

 

26,30

0,0

26,30

0,0

26,30

26,30

100,0 %

0,00

0,00

–10,00

 

10