28.9.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 253/46


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 851/2010,

27. september 2010,

millega 136. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. mai 2002. aasta määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 467/2001, millega keelustatakse teatavate kaupade ja teenuste eksport Afganistani, laiendatakse Afganistani rühmitusega Taliban seotud lennukeeldu ning rahaliste vahendite ja muude finantsallikate külmutamist, (1) eriti selle artikli 7 lõike 1 punkti a ja artikli 7a (2) lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas on esitatud nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid nimetatud määruse alusel külmutatakse.

(2)

9. septembril 2010 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee muuta nelja füüsilise isiku andmeid nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelus, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist.

(3)

Seepärast tuleks I lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. september 2010

Komisjoni nimel, presidendi eest

välissuhete peadirektori kohusetäitja

Karel KOVANDA


(1)  EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9.

(2)  Artikkel 7a lisati nõukogu määrusega (EÜ) nr 1286/2009 (ELT L 346, 23.12.2009, lk 42).


LISA

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse järgmiselt:

(1)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all asendatakse kanne „Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (teiste nimedega a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah). Aadress: a) Via Romagnosi 6, Varese, Itaalia, b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Itaalia. Sünniaeg: a) 4.6.1966, b) 4.9.1966. Sünnikoht: Kairouan, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: G025057 (23.6.1999 välja antud Tuneesia pass, mis kaotas kehtivuse 5.2.2004). Muu teave: a) Itaalia maksukood: BDA YSF 66P04 Z352Q, b) 2003. aasta jaanuaris mõisteti Itaalias 2 aastaks ja 6 kuuks vangi. 17. mail 2004 tühistas Itaalia apellatsioonikohus karistuse ja määras kohtuotsuse läbivaatamisele.” järgmisega:

„Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (teiste nimedega a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah), d) Abou Abdullah, e) Abdullah Youssef). Aadress: a) Via Romagnosi 6, Varese, Itaalia, b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Itaalia, c) Via Torino 8/B, Cassano Magnago (VA), Itaalia, d) Jabal Al-Rayhan, Al-Waslatiyyah, Kairouan, Tuneesia. Sünniaeg: 4.9.1966. Sünnikoht: Kairouan, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: G025057 (23.6.1999 välja antud Tuneesia pass, mis kaotas kehtivuse 5.2.2004). Muu teave: a) Itaalia maksukood: BDA YSF 66P04 Z352Q, b) Schengeni alale sisenemise keeld, c) 2009. aasta juuni seisuga elas Itaalias, d) ema nimi: Fatima Abdaoui. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.6.2003.”.

(2)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all asendatakse kanne „Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Aadress: Via Catalani 1, Varese, Itaalia. Sünniaeg: 10.8.1965. Sünnikoht: Sfax, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: L965734 (6.2.1999 välja antud Tuneesia pass, mis kaotas kehtivuse 5.2.2004). Muu teave: a) Itaalia maksukood: BDL MMD 65M10 Z352S, b) Milano esimese astme kohus mõistis isiku 3. detsembril 2004 4 aastaks ja 8 kuuks vangi. 29. septembril 2005 vähendas Milano apellatsioonikohus isiku karistust 3 aastale ja 4 kuule. Kassatsioonikohus kinnitas otsuse 10. novembril 2006. Isik on olnud vangis või tema suhtes on rakendatud muid meetmeid ajavahemikus 24.6.2003–6.5.2005. Isiku suhtes on välja antud Itaalia territooriumilt väljasaatmise order.” järgmisega:

„Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi (teise nimega Mohamed Ben Mohamed Abdelhedi). Aadress: a) Via Galileo Ferraries 64, Varese, Itaalia, b) 261 Kramdah Road (km 2), Sfax, Tuneesia. Sünniaeg: 10.8.1965. Sünnikoht: Sfax, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: L965734 (6.2.1999 välja antud Tuneesia pass, mis kaotas kehtivuse 5.2.2004). Muu teave: a) Itaalia maksukood: BDL MMD 65M10 Z352S, b) ema nimi: Shadhliah Ben Amir; c) 2009. aasta augusti seisuga elas Itaalias. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 23.6.2004.”.

(3)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all asendatakse kanne „Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi. Aadress: via Cuasso 2, Porto Ceresio, Varese, Itaalia. Sünniaeg: 1.5.1966. Sünnikoht: Rainneen, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: L945660 (4.12.1998 välja antud Tuneesia pass, mis kaotas kehtivuse 3.12.2001). Muu teave: a) Itaalia maksukood: TRB CBN 66E01Z352O, b) 3.12.2004 mõistis Milano esimese astme kohus isiku õigeks. 2007. aasta septembri seisuga oli apellatsioonimenetlus Milano apellatsioonikohtus veel pooleli.” järgmisega:

„Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi (teise nimega Chabaane Ben Mohamed Trabelsi). Aadress: Via Salvo D’Acquisto 2, Varese, Itaalia. Sünniaeg: 1.5.1966. Sünnikoht: Menzel Temime, Nabeul, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: L945660 (4.12.1998 välja antud Tuneesia pass, mis kaotas kehtivuse 3.12.2001). Muu teave: a) Itaalia maksukood: TRB CBN 66E01 Z352O, b) 2009. aasta detsembri seisuga elas Itaalias. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 23.6.2004.”.

(4)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all asendatakse kanne „Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (teise nimega Kamel Darraji). Aadress: Via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Itaalia. Sünniaeg: 22.7.1967. Sünnikoht: Menzel Bouzelfa, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: L029899 (14.8.1995 välja antud Tuneesia pass, mis kaotas kehtivuse 13.8.2000). Siseriiklik isikukood: a) DDR KML 67L22 Z352Q (Itaalia maksukood), b) DRR KLB 67L22 Z352S (Itaalia maksukood). Muu teave: a) isik on olnud vangis või tema suhtes on rakendatud muid kinnipidamismeetmeid ajavahemikus 24.6.2003–17.11.2006; b) isiku suhtes on välja antud Itaalia territooriumilt väljasaatmise order. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 23.6.2004.” järgmisega:

„Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (teise nimega Kamel Darraji). Aadress: Via Varzi 14/A – Busto Arsizio, Varese, Itaalia. Sünniaeg: 22.7.1967. Sünnikoht: Menzel Bouzelfa, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: L029899 (14.8.1995 välja antud Tuneesia pass, mis kaotas kehtivuse 13.8.2000). Muu teave: a) Itaalia maksukood: i) DDR KML 67L22 Z352Q, ii) DRR KLB 67L22 Z352S, b) 2009. aasta detsembri seisuga elas Itaalias. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 23.6.2004.”.