12.8.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 212/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 709/2010,

22. juuli 2010,

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 9. detsembri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel, (1) eriti selle artikli 19 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 338/97 on loetletud looma- ja taimeliigid, millega kauplemine on piiratud või kontrolli all. Need loetelud hõlmavad ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (edaspidi „konventsioon”) lisades toodud loetelusid. Konventsiooniosaliste konverentsi 15. istungil, mis toimus Dohas (Qatar) 2010. aasta märtsis, tehti teatavad muudatused konventsiooni lisadesse.

(2)

Liik Anas oustaleti jäeti I lisast välja.

(3)

Liigid Euphorbia misera, Orothamnus zeyheri ja Protea odorata jäeti II lisast välja.

(4)

Liigi Crocodylus niloticus Egiptuse populatsioon kanti konventsiooni II lisast konventsiooni I lisasse nullkvoodiga looduslike isendite suhtes.

(5)

Liigi Crocodylus moreletii Mehhiko ja Belize populatsioon kanti konventsiooni I lisast konventsiooni II lisasse nullkvoodiga looduslike isendite suhtes.

(6)

Liik Neurergus kaiseri lisati I lisasse.

(7)

Liigid Ctenosaura bakeri, C. oedirhina, C. melanosterna, C. palearis, Agalychnis spp., Dynastes satanas, Operculicarya hyphaenoides, O. pachypus, Zygosicyos pubescens, Z. tripartitus, Aniba rosaeodora (märkega), Adenia olaboensis, Cyphostemma elephantopus, C. montagnacii ja Bulnesia sarmientoi (märkega) lisati II lisasse.

(8)

II lisa loetelu seoses liikidega Beccariophoenix madagascariensis ja Neodypsis decaryi laiendati, et lisada Madagaskarilt pärit seemned.

(9)

Malaysia taotlusel jäeti konventsiooni III lisast välja järgmised liigid: Arborophila campbelli, Arborophila charltonii, Caloperdix oculeus, Lophura erythrophthalma, Lophura ignita, Melanoperdix niger, Polyplectron inopinatum, Rhizothera dulitensis, Rhizothera longirostris ja Rollulus rouloul ning Haliotis midae liigid jäeti konventsiooni III lisast välja Lõuna-Aafrika taotlusel.

(10)

Muudeti konventsiooni I ja II lisa kirjete märkeid seoses liigiga Canis lupus.

(11)

Muudeti konventsiooni I lisa kirjete märkeid seoses liikidega Orchidaceae spp.

(12)

Muudeti konventsiooni II lisa kirjete märkeid seoses liikidega Cactaceae spp. ja seoses kõigi taimetaksonitega märkega #1.

(13)

Ükski liikmesriik ei ole esitanud reservatsiooni nende muudatuste suhtes.

(14)

Konventsiooni I, II ja III lisa muudatuste tõttu tuleb seega muuta määruse (EÜ) nr 338/97 lisa lisasid A, B ja C.

(15)

Liike Physignathus cocincinus, Abronia graminea ja Ctenosaura quinquecarinata, mis ei ole praegu määruse (EÜ) nr 338/97 lisas loetletud, tuuakse praegu liitu sisse sellisel määral, et nende sisetoomise jälgimine on põhjendatud. Seepärast tuleks kõnealused liigid kanda määruse (EÜ) nr 338/97 lisa lisasse D.

(16)

Konventsiooniosaliste konverentsi 15. istungil võeti vastu uued loomi käsitlevad nomenklatuuriviited.

(17)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 338/97 vastavalt muuta. Vajalike muudatuste ulatust silmas pidades on selguse huvides vaja kõnealuse määruse lisa tervikuna asendada.

(18)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 18 alusel asutatud looduslike looma- ja taimeliikidega kauplemise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 338/97 lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. juuli 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 61, 3.3.1997, lk 1.


LISA

„LISA

Märkusi lisade A, B, C ja D tõlgendamise kohta

1.

Lisades A, B, C ja D on liigid märgitud:

a)

liiginime järgi või

b)

kõrgemasse taksonisse kuuluva liigina tervikuna või selle määratletud osana.

2.

Lühend „spp.” tähistab kõrgema taksoni kõiki liike.

3.

Viidetel taksonitele, mis on kõrgemad kui liik, on üksnes teavitav või klassifitseeriv eesmärk.

4.

Lisas A poolpaksus kirjas toodud liigid on loetletud seal kooskõlas nende kaitsega, mis on sätestatud nõukogu direktiivis 2009/147/EÜ („linnudirektiiv”) või nõukogu direktiivis 92/43/EMÜ („elupaikade direktiiv”).

5.

Taimetaksonite tähistamiseks allpool liigitasandit kasutatakse järgmisi lühendeid:

a)

„ssp.” – alamliik,

b)

„var(s).” – teisend (teisendid) ning

c)

„fa.” – vorm.

6.

Märked (I), (II) ja (III) liigi või kõrgema taksoni nime juures viitavad konventsiooni lisadele, milles kõnealused liigid on märkuste 7–9 kohaselt loetletud. Kui osutatud märkeid ei esine, ei ole kõnealuseid liike konventsiooni lisades loetletud.

7.

Märge (I) liigi või kõrgema taksoni nime juures osutab, et see liik või kõrgem takson esineb konventsiooni I lisas.

8.

Märge (II) liigi või kõrgema taksoni nime juures osutab, et see liik või kõrgem takson esineb konventsiooni II lisas.

9.

Märge (III) liigi või kõrgema taksoni nime juures osutab, et see esineb konventsiooni III lisas. Sel juhul on osutatud ka riik, millega seoses kõnesolev liik või kõrgem takson esineb III lisas.

10.

Ristandeid võib lisadesse kanda, kuid üksnes tingimusel, et need moodustavad looduses eristatava ja püsiva populatsiooni. Hübriidloomad, kellel neljas eelmises põlvnemisliinis on üks või rohkem lisas A ja B loetletud liikide isendit, peavad vastama käesoleva määruse sätetele samamoodi nagu terviklikku liiki moodustades, isegi kui kõnealune hübriid ei ole lisadesse eraldi kantud.

11.

Kui liik on kantud A, B või C lisasse, kuuluvad samasse lisasse ka kõik selle liigi isendite osad ja neist saadu, välja arvatud juhul, kui liigi juures on märge, et hõlmatud on ainult isendite teatavad osad ja neist saadu. Kooskõlas käesoleva määruse artikli 2 punktiga t tähistab märk „#” koos sellele järgneva numbriga B või C lisas loetletud liigi või kõrgema taksoni nime juures kõnealuste isendite kindlaksmääratud osi või neist saadut, mida määratletakse käesolevas määruses järgmiselt:

#1

tähistab kõiki isendi osi ja neist saadut, välja arvatud:

a)

seemned, eosed ja õietolm (sh polliiniumid),

b)

tahkes või vedelas keskkonnas olevad seemiku- või in vitro saadud koekultuurid, mida transporditakse steriilsetes mahutites,

c)

kunstlikult paljundatud taimed lõikelilledena ja

d)

perekonna Vanilla kunstlikult paljundatud taimede viljad ning taimede osad ja neist saadu;

#2

tähistab kõiki isendi osi ja neist saadut, välja arvatud:

a)

seemned ja õietolm ja

b)

jaekaubamüüki saatmiseks pakendatud valmistooted;

#3

tähistab terveid ja viilutatud juuri ning juureosi;

#4

tähistab kõiki isendi osi ja neist saadut, välja arvatud:

a)

seemned (sh Orchidaceae seemnekojad), eosed ja õietolm (sh polliiniumid)). V.a Mehhikost pärit Cactaceae spp. seemned ja Madagaskarist pärit Beccariophoenix madagascariensis ja Neodypsis decaryi seemned,

b)

tahkes või vedelas keskkonnas olevad seemiku- või in vitro saadud koekultuurid, mida transporditakse steriilsetes mahutites,

c)

kunstlikult paljundatud taimed lõikelilledena,

d)

naturaliseerunud või kunstlikult paljundatud taimede liigist Vanilla (Orchidaceae) ja perekonnast Cactaceae viljad ning taimede osad ja neist saadu,

e)

perekonna Opuntia alamperekonna Opuntia ja Selenicereus (Cactaceae) naturaliseerunud või kunstlikult paljundatud taimede varred, õied ning taimede osad ja neist saadu ja

f)

jaemüüki saatmiseks pakendatud Euphorbia antisyphilitica valmistooted;

#5

tähistab palke, saematerjali ja spooni;

#6

tähistab palke, saematerjali, spooni ja vineeri;

#7

tähistab palke, laaste, puidutolmu ja -ekstrakte;

#8

tähistab maa-aluseid osi (st juured, risoomid): tervetena, osadena ja pulbristatult;

#9

tähistab kõiki isendi osi ja neist saadut, välja arvatud neid osi, millel on silt „Toodetud Hoodia spp. materjalist, mis on saadud kontrollitud saagikoristuse ja tootmise teel koostöös Botswana/Namiibia/Lõuna-Aafrika CITESi juhtimisasutustega vastavalt lepingule nr BW/NA/ZA xxxxxx”;

#10

tähistab palke, saematerjali, spooni, kaasa arvatud keelpillide poognate valmistamiseks kasutatavaid lõpetamata puittooteid;

#11

tähistab palke, saematerjali, spooni, vineeri, puidutolmu ja -ekstrakte;

#12

tähistab palke, saematerjali, spooni, vineeri, eeterlikku õli, v.a jaekaubamüüki saatmiseks pakendatud valmistooted.

12.

Kuna ühelegi lisas A loetletud taimeliigile või taimestiku kõrgemale taksonile ei ole lisatud märget, et nende hübriide tuleb käsitleda kooskõlas käesoleva määruse artikli 4 lõike 1 sätetega, tähendab see, et ühest või mitmest kõnealusest liigist või taksonist saadud kunstlikult paljundatud hübriididega võib kaubelda kunstliku paljundamise tunnistuse olemasolu korral ning et käesoleva määruse sätted ei kohaldata selliste hübriidide seemnete ja õietolmu (sh polliiniumide), lõikelillede, tahkes või vedelas keskkonnas olevate seemikute ja in vitro saadud koekultuuride suhtes, mida transporditakse steriilsetes mahutites.

13.

Käesoleva määruse sätted ei kohaldata uriini, fekaalide ja ambra suhtes, mis on jäätmed ja saadud asjaomaseid loomi käsitsemata.

14.

Lisas D loetletud loomaliikide puhul kohaldatakse sätteid üksnes elusisendite ning tervete või peaaegu tervete surnud isendite suhtes, välja arvatud taksonite puhul, mille juures on märge, mis osutab, et ka muud osad ja saadused on hõlmatud:

§ 1

Terved või peaaegu terved toor- või parknahad

§ 2

Suled, sulgedega nahk või muu sulgedega osa

15.

Lisas D loetletud loomaliikide puhul kohaldatakse sätteid üksnes elusisendite suhtes, välja arvatud taksonite puhul, mille juures on märge, mis osutab, et ka muud osad ja saadused on hõlmatud:

§ 3

Kuivatatud ja värsked taimed, sh lehed, juured/pookealused, varred, seemned/eosed, puukoor ja viljad

§ 4

Palgid, saematerjal ja spoon

 

A lisa

B lisa

C lisa

Üldnimetus

FAUNA

CHORDATA (KEELIKLOOMAD)

MAMMALIA

 

 

 

IMETAJAD

ARTIODACTYLA

 

 

 

SÕRALISED

Antilocapridae

 

 

 

Harksarviklased

Antilocapra americana (I) (üksnes Mehhiko populatsioon;muid populatsioone ei ole käesoleva määruse lisades loetletud)

 

 

Harksarvik

Bovidae

 

 

 

Veislased

Addax nasomaculatus (I)

 

 

Addaks

 

Ammotragus lervia (II)

 

Lakklammas

 

 

Antilope cervicapra (III Nepal)

Vintsarvgasell

 

Bison bison athabascae (II)

 

Ameerika metsapiison

Bos gaurus (I) (välja arvatud kodustatud liik Bos frontalis, mille suhtes ei kohaldata käesoleva määruse sätteid)

 

 

Gaur

Bos mutus (I) (välja arvatud kodustatud liik Bos grunniens, mille suhtes ei kohaldata käesoleva määruse sätteid)

 

 

Ulukjakk

Bos sauveli (I)

 

 

Kuprei

 

 

Bubalus arnee (III Nepal) (välja arvatud kodustatud liik Bubalus bubalis, mille suhtes ei kohaldata käesoleva määruse sätteid)

Vesipühvel e arni

Bubalus depressicornis (I)

 

 

Anoa e kääbuspühvel

Bubalus mindorensis (I)

 

 

Tamarau

Bubalus quarlesi (I)

 

 

Mägianoa

 

Budorcas taxicolor (II)

 

Takin

Capra falconeri (I)

 

 

Keerdsarvkits e markuur

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

Hiina serau

Capricornis rubidus (I)

 

 

Punane serau

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

Sumatra serau

Capricornis thar (I)

 

 

Himaalaja serau

 

Cephalophus brookei (II)

 

Brooke kabrik

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Rannakabrik

Cephalophus jentinki (I)

 

 

Sadulkabrik

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Ogilbi kabrik

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Kollaselg-kabrik

 

Cephalophus zebra (II)

 

Sebrakabrik

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

Bontbok

Gazella cuvieri (I)

 

 

Cuvier gasell

 

 

Gazella dorcas (III Alžeeria/Tuneesia)

Dorkasgasell

Gazella leptoceros (I)

 

 

Kitsas-sarv gasell

Hippotragus niger variani (I)

 

 

Must-hobuantiloop

 

Kobus leche (II)

 

Pikksaba-vohlu

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

Goral (liigist Naemorhedus baileyi)

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

Pikksaba-goral

Naemorhedus goral (I)

 

 

Himaalaja goral

Naemorhedus griseus (I)

 

 

Hiina goral

Nanger dama (I)

 

 

Kabegasell

Oryx dammah (I)

 

 

Mõõksarv-orüks

Oryx leucoryx (I)

 

 

Valge-orüks

 

Ovis ammon (II) (välja arvatud lisas A loetletud alamliigid)

 

Mägilammas e muflon

Ovis ammon hodgsonii (I)

 

 

Tiibeti mägilammas

Ovis ammon nigrimontana (I)

 

 

Karatau mägilammas

 

Ovis canadensis (II) (üksnes Mehhiko populatsioon;muid populatsioone ei ole käesoleva määruse lisades loetletud)

 

Lumelammas

Ovis orientalis ophion (I)

 

 

Küprose mägilammas

 

Ovis vignei (II) (välja arvatud lisas A loetletud alamliigid)

 

Urial

Ovis vignei vignei (I)

 

 

Urial (alamliigist Ovis vignei vignei)

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

Orongo

 

Philantomba monticola (II)

 

Sinikabrik

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

Siola

Rupicapra pyrenaica ornata (I)

 

 

Ibeeria mägikits

 

Saiga borealis (II)

 

Mongoolia saiga

 

Saiga tatarica (II)

 

Saiga tatarica

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepal)

Nelisarv

Camelidae

 

 

 

Kaamellased

 

Lama guanicoe (II)

 

Guanaako

Vicugna vicugna (I) (välja arvatud järgmised populatsioonid:Argentina [Jujuy ja Catamarca provintsi ning Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja ja San Juani provintsi poolkodustatud populatsioonid]; Boliivia [kogu populatsioon]; Tšiili [Primera piirkonna populatsioon]; ja Peruu [kogu populatsioon]; mis on loetletud B lisas)

Vicugna vicugna (II) (üksnes Argentina  (1) populatsioonid [Jujuy ja Catamarca provintsi ning Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja ja San Juani provintsi poolkodustatud populatsioonid];Boliivia  (2) [kogu populatsioon]; Tšiili  (3) [Primera piirkonna populatsioon]; Peruu  (4) [kogu populatsioon]; muud populatsioonid on loetletud B lisas.)

 

Vikunja

Cervidae

 

 

 

Hirvlased

Axis calamianensis (I)

 

 

Sigahirv (liigist Axis calamianensis)

Axis kuhlii (I)

 

 

Bawea hirv

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

Sigahirv (alamliigist Axis porcinus annamiticus)

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

Soohirv

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Buhhaara punahirv

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Alžeeria/Tuneesia)

Punahirv (alamliigist Cervus elaphus barbarus)

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

Kašmiiri punahirv

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

Iraani kabehirv

Hippocamelus spp. (I)

 

 

Guemalid

 

 

Mazama temama cerasina (III Guatemala)

Suurmasaama

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

Must muntjak

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

Hiidmuntjak

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)

Valgesaba-pampahirv

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

Pampahirv

 

Pudu mephistophiles (II)

 

Põhja-puduhirv

Pudu puda (I)

 

 

Lõuna-puduhirv

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

Barasingha

Rucervus eldii (I)

 

 

Eldi hirv

Hippopotamidae

 

 

 

Jõehobulased

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Kääbusjõehobu

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Jõehobu

Moschidae

 

 

 

Muskushirvlased

Moschus spp. (I) (üksnes Afganistani, Bhutani, India, Myanmari, Nepali ja Pakistani populatsioonid;muud populatsioonid on loetletud B lisas.)

Moschus spp. (II) (välja arvatud Afganistani, Bhutani, India, Myanmari, Nepali ja Pakistani populatsioonid, mis on loetletud lisas A)

 

Muskushirv

Sigalased

 

 

 

Sigalased

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

Babirussa e hirvsiga (liigist Babyrousa babyrussa)

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

Babirussa e hirvsiga (liigist Babyrousa bolabatuensis)

Babyrousa celebensis (I)

 

 

Babirussa e hirvsiga (liigist Babyrousa celebensis)

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

Babirussa e hirvsiga (liigist Babyrousa togeanensis)

Sus salvanius (I)

 

 

Kääbussiga

Tayassuidae

 

 

 

Pekaarilased

 

Tayassuidae spp. (II) (välja arvatud lisas A loetletud liigid ning Pecari tajacu Mehhiko ja Ameerika Ühendriikide populatsioonid, mida ei ole loetletud käesoleva määruse lisades)

 

Pekaarilased

Catagonus wagneri (I)

 

 

Chaco pekaari

CARNIVORA

 

 

 

KISKJALISED

Ailuridae

 

 

 

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

Punane e väike panda

Canidae

 

 

 

Koerlased

 

 

Canis aureus (III India)

Šaakal

Canis lupus (I/II)

(Kõik populatsioonid, välja arvatud Hispaanias Duero jõest põhja pool esinevad populatsioonid ja Kreekas 39. laiuskraadist põhja pool esinevad populatsioonid.Bhutani, India, Nepali ja Pakistani populatsioonid on loetletud I lisas; muud populatsioonid II lisas. Välja arvatud on kodustatud liik ja dingo, mis esinevad nimede all as Canis lupus familiaris ja Canis lupus dingo).

Canis lupus (II) (Kõik Hispaanias Duero jõest põhja pool esinevad populatsioonid ja Kreekas 39. laiuskraadist põhja pool esinevad populatsioonid.Välja arvatud on kodustatud liik ja dingo, mis esinevad nimede all as Canis lupus familiaris ja Canis lupus dingo).

 

Hall hunt

Canis simensis

 

 

Mägikoer

 

Cerdocyon thous (II)

 

Krabisööja rebane

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Guara e lakkhunt

 

Cuon alpinus (II)

 

Punahunt

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

Rebane (liigist Lycalopex culpaeus)

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

Rebane (liigist Lycalopex fulvipes)

 

Lycalopex griseus (II)

 

Rebane (liigist Lycalopex griseus)

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

Pamparebane

Speothos venaticus (I)

 

 

Võsakoer

 

 

Vulpes bengalensis (III India)

Bengaali rebane

 

Vulpes cana (II)

 

Afgaani rebane

 

Vulpes zerda (II)

 

Fennek

Eupleridae

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

Fossa

 

 

Eupleres goudotii (II)

 

Pudi-falanukk

 

 

Fossa fossana (II)

 

Fanaloka

Felidae

 

 

 

Kaslased

 

Felidae spp. (II) (välja arvatud lisas A loetletud liigid.Kodustatud vormi isendite suhtes käesoleva määruse sätteid ei kohaldata.)

 

Kaslased

Acinonyx jubatus(I) (Elusisendite ja jahitrofeede ekspordi aastakvoodid kehtestatakse järgmiselt:Botswana: 5; Namiibia: 150; Zimbabwe: 50. Selliste isenditega kauplemisel kohaldatakse käesoleva määruse artikli 4 lõiget 1.)

 

 

Gepard

Caracal caracal(I) (üksnes Aasia populatsioon;muud populatsioonid on loetletud B lisas.)

 

 

Karakal

Catopuma temminckii (I)

 

 

Temmincki kass

Felis nigripes (I)

 

 

Pudikass e kääbuskass

Felis silvestris (II)

 

 

Metskass

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

Soolakass

Leopardus jacobitus (I)

 

 

Mägikass

Leopardus pardalis (I)

 

 

Otselot

Leopardus tigrinus (I)

 

 

Oncilla

Leopardus wiedii (I)

 

 

Margai e pikksaba-pugalkass

Lynx lynx (II)

 

 

Ilves

Lynx pardinus (I)

 

 

Ibeeria ilves

Neofelis nebulosa (I)

 

 

Pantrik

Panthera leo persica (I)

 

 

India lõvi

Panthera onca (I)

 

 

Jaaguar

Panthera pardus (I)

 

 

Leopard

Panthera tigris (I)

 

 

Tiiger

Pardofelis marmorata (I)

 

 

Marmorkass

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (üksnes Bangladeshi, India ja Tai populatsioonid;muud populatsioonid on loetletud B lisas.)

 

 

Bengaali kass

Prionailurus iriomotensis (II)

 

 

Iriomoto kass

Prionailurus planiceps (I)

 

 

Lapikpea-kass

Prionailurus rubiginosus (I) (üksnes India populatsioon;muud populatsioonid on loetletud B lisas.)

 

 

Roostekass

Puma concolor coryi (I)

 

 

Florida puuma

Puma concolor costaricensis (I)

 

 

Costa Rica puuma

Puma concolor couguar (I)

 

 

Puuma (alamliigist Puma concolor couguar)

Puma yagouaroundi (I) (üksnes Kesk-ja Põhja-Ameerika populatsioonid;muud populatsioonid on loetletud B lisas.)

 

 

Jaguarundi

Uncia uncia (I)

 

 

Lumeleopard e irbis

Herpestidae

 

 

 

Mangustlased

 

 

Herpestes fuscus (III India)

India pruunmangust

 

 

Herpestes edwardsi (III India)

Hallmangust

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III India)

Mangust (liigist Herpestes javanicus auropunctatus)

 

 

Herpestes smithii (III India)

Smithi mangust

 

 

Herpestes urva (III India)

Krabimangust

 

 

Herpestes vitticollis (III India)

Mangust (liigist Herpestes vitticolis)

Hyaenidae

 

 

 

Hüäänlased

 

 

Proteles cristata (III Botswana)

Tsiibethüään

Mephitidae

 

 

 

Vinuklased

 

Conepatus humboldtii (II)

 

Skunk (liigist Conepatus humboldtii)

Mustelidae

 

 

 

Kärplased

Lutrinae

 

 

 

Saarmaslased

 

Lutrinae spp. (II) (välja arvatud lisas A loetletud liigid)

 

Saarmaslased

Aonyx capensis microdon (I) (üksnes Kameruni ja Nigeeria populatsioonid;muud populatsioonid on loetletud B lisas.)

 

 

Väikeküüs-saarmas

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

Lõuna-California kalaan

Lontra felina (I)

 

 

Kassiksaarmas

Lontra longicaudis (I)

 

 

Neotroopiline saarmas

Lontra provocax (I)

 

 

Saarmas (liigist Lontra provocax)

Lutra lutra (I)

 

 

Harilik saarmas

Lutra nippon (I)

 

 

Jaapani saarmas

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

Hiidsaarmas

Mustelinae

 

 

 

Päriskärplased

 

 

Eira barbara (III Honduras)

Taira

 

 

Galictis vittata (III Costa Rica)

Suurgrison

 

 

Martes flavigula (III India)

Harsa

 

 

Martes foina intermedia (III India)

Kivinugis (alamliigist Martes foina intermedia)

 

 

Martes gwatkinsii (III India)

Nugis (liigist Martes gwatkinsii)

 

 

Mellivora capensis (III Botswana)

Meemäger

Mustela nigripes (I)

 

 

Mustjalg-tuhkur

Odobenidae

 

 

 

Morsklased

 

Odobenus rosmarus (III Kanada)

 

Morsk

Otariidae

 

 

 

Kõrvukhülglased

 

Arctocephalus spp (II) (välja arvatud lisas A loetletud liigid)

 

Merikarud

Arctocephalus philippii (II)

 

 

Merikaru (liigist Arctocephalus philippii)

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

Merikaru (liigist Arctocephalus townsendi)

Phocidae

 

 

 

Hülglased

 

Mirounga leonina (II)

 

Lõuna lonthüljes

Monachus spp. (I)

 

 

Munkhülged

Procyonidae

 

 

 

Pesukarulased

 

 

Bassaricyon gabbii (III Costa Rica)

Pesukarulane (liigist Bassaricyon gabbii)

 

 

Bassariscus sumichrasti (III Costa Rica)

Pesukarulane (liigist Bassariscus sumichrasti)

 

 

Nasua narica (III Honduras)

Tavaninakaru (liigist Nasua narica)

 

 

Nasua nasua solitaria (III Uruguay)

Koaati (alamliigist Nasua nasua solitaria)

 

 

Potos flavus (III Honduras)

Kinkažu

Ursidae

 

 

 

Karulased

 

Ursidae spp. (II) (välja arvatud lisas A loetletud liigid)

 

Karulased

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

Bambuskaru e suur panda

Helarctos malayanus (I)

 

 

Päikesekaru e biruang

Melursus ursinus (I)

 

 

Huulkaru

Tremarctos ornatus (I)

 

 

Prillkaru

Ursus arctos (I/II)

(üksnes Bhutani, Hiina, Mehhiko ja Mongoolia populatsioonid ning alamliik Ursus arctos isabellinus on loetletud I lisas;muud populatsioonid ja alamliigid II lisas.)

 

 

Pruunkaru

Ursus thibetanus (I)

 

 

Kaeluskaru

Viverridae

 

 

 

Tsiibetkaslased

 

 

Arctictis binturong (III India)

Binturong

 

 

Civettictis civetta (III Botswana)

Aafrika tsiibet

 

Cynogale bennettii (II)

 

Udrastsiibet

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Vööttsiibet

 

 

Paguma larvata (III India)

Paguuma

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III India)

Musang (liigist Paradoxurus hermaphroditus)

 

 

Paradoxurus jerdoni (III India)

Musang (liigist Paradoxurus jerdoni)

 

Prionodon linsang (II)

 

Vöötlinsang

Prionodon pardicolor (I)

 

 

Tähniklinsang

 

 

Viverra civettina (III India)

Laiktsiibet

 

 

Viverra zibetha (III India)

Suurtsiibet

 

 

Viverricula indica (III India)

Pisitsiibet

CETACEA

 

 

 

VAALALISED (delfiinid, pringlid, vaalad)

CETACEA spp. (I/II) (5)

 

 

Vaalalised

CHIROPTERA

 

 

 

KÄSITIIVALISED

Phyllostomidae

 

 

 

Nopslased

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)

Nopslane (liigist Platyrrhinus lineatus)

Pteropodidae

 

 

 

Tiiburlased

 

Acerodon spp. (II) (välja arvatud lisas A loetletud liigid)

 

Lendkoerad

Acerodon jubatus (I)

 

 

Suurtiibur (liigist Acerodon jubatus)

 

Pteropus spp. (II) (välja arvatud lisas A loetletud liigid)

 

Lendkoerad

Pteropus insularis (I)

 

 

Lendkoer (liigist Pteropus insularis)

Pteropus livingstonii (II)

 

 

Lendkoer (liigist Pteropus livingstonii)

Pteropus loochoensis (I)

 

 

Lendkoer (liigist Pteropus loochoensis)

Pteropus mariannus (I)

 

 

Lendkoer (liigist Pteropus mariannus)

Pteropus molossinus (I)

 

 

Lendkoer (liigist Pteropus molossinus)

Pteropus pelewensis (I)

 

 

Lendkoer (liigist Pteropus pelewensis)

Pteropus pilosus (I)

 

 

Lendkoer (liigist Pteropus pilosus)

Pteropus rodricensis (II)

 

 

Lendkoer (liigist Pteropus rodricensis)

Pteropus samoensis (I)

 

 

Lendkoer (liigist Pteropus samoensis)

Pteropus tonganus (I)

 

 

Lendkoer (liigist Pteropus tonganus)

Pteropus ualanus (I)

 

 

Lendkoer (liigist Pteropus ualanus)

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

Lendkoer (liigist Pteropus voeltzkowi)

Pteropus yapensis (I)

 

 

Lendkoer (liigist Pteropus yapensis)

CINGULATA

 

 

 

VÖÖLISED

Dasypodidae

 

 

 

Vöölased

 

 

Cabassous centralis (III Costa Rica)

Paljassaba (liigist Cabassous centralis)

 

 

Cabassous tatouay (III Uruguay)

Paljassaba (liigist Cabassous tatouay)

 

Chaetophractus nationi (II) (kehtestatud on ekspordi nullkvoot.Kõiki isendeid käsitatakse lisasse A kuuluvate liikide isenditena ning nendega kauplemist reguleeritakse vastavalt sellele.)

 

Vöölane (liigist Chaetophractus nationi)

Priodontes maximus (I)

 

 

Hiidvöölane

DASYUROMORPHIA

 

 

 

KUKKURHIIRELAADSED

Dasyuridae

 

 

 

Kukkurkärplased

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

Pikksaba-kukkurhiirik

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

Liiva-kukkurhiirik

Thylacinidae

 

 

 

Kukkurhuntlased

Thylacinus cynocephalus (tõenäoliselt välja surnud) (I)

 

 

Kukkurhunt

DIPROTODONTIA

 

 

 

KAKSIKEESHAMBULISED

Macropodidae

 

 

 

Kängurulased

 

Dendrolagus inustus (II)

 

Pruun-puukänguru

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Puukänguru (liigist Dendrolagus ursinus)

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

Hatune jänesvallabi

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

Vöötvallabi

Onychogalea fraenata (I)

 

 

Vallabi (liigist Onychogalea fraenata)

Onychogalea lunata (I)

 

 

Vallabi (liigist Onychogalea lunata)

Phalangeridae

 

 

 

Kuskuslased

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

Kuskus (liigist Phalanger intercastellanus)

 

Phalanger mimicus (II)

 

Kuskus (liigist Phalanger mimicus)

 

Phalanger orientalis (II)

 

Kuskus (liigist Phalanger orientalis)

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

Kuskus (liigist Spilocuscus kraemeri)

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Kuskus (liigist Spilocuscus maculatus)

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

Kuskus (liigist Spilocuscus papuensis)

Potoroidae

 

 

 

Pärisrottkängurulased

Bettongia spp. (I)

 

 

Rottkängurud

Caloprymnus campestris (tõenäoliselt välja surnud) (I)

 

 

Kõrbe-rottkänguru

Vombatidae

 

 

 

Vombatlased

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

Põhjavombat

LAGOMORPHA

 

 

 

JÄNESELISED

Leporidae

 

 

 

Jäneslased

Caprolagus hispidus (I)

 

 

India harjasküülik

Romerolagus diazi (I)

 

 

Teporingo e vulkaaniküülik

MONOTREMATA

 

 

 

AINUPILULISED

Tachyglossidae

 

 

 

Sipelgasiillased

 

Zaglossus spp. (II)

 

Nokis-sipelgasiilid

PERAMELEMORPHIA

 

 

 

BANDIKUTILAADSED

Chaeropodidae

 

 

 

Bandikutlased

Chaeropus ecaudatus (tõenäoliselt välja surnud) (I)

 

 

Sõrgbandikut

Peramelidae

 

 

 

Kukkurmägerlased

Perameles bougainville (I)

 

 

Lääne-koonbandikut

Thylacomyidae

 

 

 

Kukkurhuntlased

Macrotis lagotis (I)

 

 

Harilik bilbi

Macrotis leucura (I)

 

 

Valgesaba-bilbi

PERISSODACTYLA

 

 

 

KABJALISED

Equidae

 

 

 

Hobuslased

Equus africanus (I) (välja arvatud Equus asinus kodustatud liik, mille suhtes ei kohaldata käesoleva määruse sätteid)

 

 

Ulukeesel

Equus grevyi (I)

 

 

Kõrbesebra e grevi sebra

Equus hemionus (I/II) (liik on loetletud II lisas, kuid alamliik Equus hemionus hemionus I lisas.)

 

 

Kulaan

Equus kiang (II)

 

 

Kiang

Equus przewalskii (I)

 

 

Prževalski hobune

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Hartmanni mägisebra

Equus zebra zebra (I)

 

 

Mägisebra (alamliigist Equus zebra zebra)

Rhinocerotidae

 

 

 

Ninasarviklased

Rhinocerotidae spp. (I) (välja arvatud lisas B loetletud alamliigid)

 

 

Ninasarviklased

 

Ceratotherium simum simum (II) (üksnes Lõuna-Aafrika ja Svaasimaa populatsioonid;muud populatsioonid on loetletud lisas A. Lubatud üksnes rahvusvaheline kauplemine elusloomadega, kui nende sihtkoht on kohane ja vastuvõetav, ning jahitrofeedega. Kõiki teisi isendeid käsitatakse lisasse A kuuluvate liikide isenditena ning nendega kauplemist reguleeritakse vastavalt sellele.)

 

Laimokk-ninasarvik

Tapiridae

 

 

 

Taapirlased

Tapiridae spp. (I) (välja arvatud lisas B loetletud liigid)

 

 

Taapirlased

 

Tapirus terrestris (II)

 

Lõuna-Ameerika tapiir

PHOLIDOTA

 

 

 

SOOMUSLOOMALISED

Manidae

 

 

 

Soomusloomlased

 

Manis spp. (II)

(Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica ja Manis pentadactylapuhul on kehtestatud ekspordi nullkvoot isendite osas, kes on loodusest püütud ja kellega kaubitsetakse eelkõige ärilistel eesmärkidel)

 

Soomusloomad

PILOSA

 

 

 

NAPIHAMBULISED

Bradypodidae

 

 

 

Laisiklased

 

Bradypus variegatus (II)

 

Pöördpea e kolmvarvas-laisik (liigist Bradypus variegatus)

Megalonychidae

 

 

 

Kaksvarvaslaisikud

 

 

Choloepus hoffmanni (III Costa Rica)

Kaksvarvaslaisik (liigist Choloepus hoffmanni)

Myrmecophagidae

 

 

 

Sipelgaõgilased

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Suur-sipelgaõgija

 

 

Tamandua mexicana (III Guatemala)

Tamandu (liigist Tamandua mexicana)

PRIMATES

 

 

 

ESIKLOOMALISED (AHVID)

 

PRIMATES spp. (II) (välja arvatud lisas A loetletud liigid)

 

Esikloomalised

Atelidae

 

 

 

Ämmalahvlased

Alouatta coibensis (I)

 

 

Coiba saare möiraahv

Alouatta palliata (I)

 

 

Mantel-möiraahv

Alouatta pigra (I)

 

 

Guatemala möiraahv

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

Mustkäpp-ämmalahv (alamliigist Ateles geoffroyi frontatus)

Ateles geoffroyi panamensis (I)

 

 

Mustkäpp-ämmalahv (alamliigist Ateles geoffroyi panamensis)

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

Haardahv e ämblikahv

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

 

Oreonax flavicauda (I)

 

 

Peruu villakahv

Cebidae

 

 

 

Karbusahvlased

Callimico goeldii (I)

 

 

Goeldi marmosett e kallimiko

Callithrix aurita (I)

 

 

Marmosett (liigist Callithrix aurita)

Callithrix flaviceps (I)

 

 

Marmosett (liigist Callithrix flaviceps)

Leontopithecus spp. (I)

 

 

Lõvitamariinid

Saguinus bicolor (I)

 

 

Karvastamariin (liigist Saguinus bicolor)

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

Geoffroy tamariin

Saguinus leucopus (I)

 

 

Karvastamariin (liigist Saguinus leucopus)

Saguinus martinsi (I)

 

 

Karvastamariin (liigist Saguines martinsi)

Saguinus oedipus (I)

 

 

Pintšetamariin

Saimiri oerstedii (I)

 

 

Ruugeselg-saimiri

Cercopithecidae

 

 

 

Pärdiklased

Cercocebus galeritus (I)

 

 

Välemangabei

Cercopithecus diana (I)

 

 

Diaanapärdik

Cercopithecus roloway (I)

 

 

Pärdik (liigist Cercopithecus roloway)

Cercopithecus solatus (II)

 

 

Pärdik (liigist Cercopithecus solatus)

Colobus satanas (II)

 

 

Pärgli-kuningkoolobus

Macaca silenus (I)

 

 

Vanderu

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

Drill

Mandrillus sphinx (I)

 

 

Mandrill

Nasalis larvatus (I)

 

 

Ninaahv e kahau

Piliocolobus foai (II)

 

 

Punakoolobus (liigist Piliocolobus foai)

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

Punakoolobus (liigist Piliocolobus gordonorum)

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

Punakoolobus (liigist Piliocolobus kirkii)

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

Punakoolobus (liigist Piliocolobus pennantii)

Piliocolobus preussi (II)

 

 

Punakoolobus (liigist Piliocolobus preussi)

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

Mitra-punakoolobus

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

Punakoolobus (liigist Piliocolobus tephrosceles)

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

Punakoolobus (liigist Piliocolobus tholloni)

Presbytis potenziani (I)

 

 

Languur (liigist Presbytis potenziani)

Pygathrix spp. (I)

 

 

Hertsoglanguurid

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

Nosulanguurid

Semnopithecus ajax (I)

 

 

Languur (liigist Semnopithecus ajax)

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

Languur (liigist Semnopithecus dussumieri)

Semnopithecus entellus (I)

 

 

Languur (liigist Semnopithecus entellus)

Semnopithecus hector (I)

 

 

Languur (liigist Semnopithecus hector)

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

Languur (liigist Semnopithecus hypoleucos)

Semnopithecus priam (I)

 

 

Languur (liigist Semnopithecus priam)

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

Languur (liigist Semnopithecus schistaceus)

Simias concolor (I)

 

 

Siimia

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

Languur (liigist Trachypithecus delacouri)

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

Languur (liigist Trachypithecus francoisi)

Trachypithecus geei (I)

 

 

Languur (liigist Trachypithecus geei)

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

Languur (liigist Trachypithecus hatinhensis)

Trachypithecus johnii (II)

 

 

Languur (liigist Trachypithecus johnii)

Trachypithecus laotum (II)

 

 

Languur (liigist Trachypithecus laotum)

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

Languur (liigist Trachypithecus pileatus)

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

Languur (liigist Trachypithecus poliocephalus)

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

Languur (liigist Trachypithecus shortridgei)

Cheirogaleidae

 

 

 

Hiirikleemurlased

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

Hiirikleemurlased

Daubentoniidae

 

 

 

Aielased

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

Aie

Hominidae

 

 

 

Inimlased

Gorilla beringei (I)

 

 

Mägigorilla

Gorilla gorilla (I)

 

 

Rannikugorilla

Pan spp. (I)

 

 

Šimpansid

Pongo abelii (I)

 

 

Sumatra orangutan

Pongo pygmaeus (I)

 

 

Kalimantani orangutan

Hylobatidae

 

 

 

Gibonlased

Hylobatidae spp. (I)

 

 

Gibonlased

Indriidae

 

 

 

Indrilased

Indriidae spp. (I)

 

 

Indrilased

Lemuridae

 

 

 

Leemurlased

Lemuridae spp. (I)

 

 

Leemurlased

Lepilemuridae

 

 

 

Leemurlased

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

Leemurlased

Lorisidae

 

 

 

Loorilased

Nycticebus spp. (I)

 

 

Loorid (perekonnast Nycticebus spp.)

Pitheciidae

 

 

 

Uakarid, titid, saakid

Cacajao spp. (I)

 

 

Uakarid

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

Hüppurahv (liigist Callicebus barbarabrownae)

Callicebus melanochir (II)

 

 

Hüppurahv (liigist Callicebus melanochir)

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

Hüppurahv (liigist Callicebus nigrifrons)

Callicebus personatus (II)

 

 

Masktiti

Chiropotes albinasus (I)

 

 

Valgenina-habesaaki

Tarsiidae

 

 

 

Kandlased

Tarsius spp. (II)

 

 

Kandlased

PROBOSCIDEA

 

 

 

LONDILISED

Elephantidae

 

 

 

Londilased

Elephas maximus (I)

 

 

India elevant

Loxodonta africana (I) (välja ravatud Botswana, Namiibia, Lõuna-Aafrika ja Zimbabwe populatsioonid, mis on loetletud lisas B)

Loxodonta africana (II)

(üksnes Botswana, Namiibia, Lõuna-Aafrika ja Zimbabwe populatsioonid (6);muud populatsioonid on loetletud Lisas A)

 

Aafrika elevant

RODENTIA

 

 

 

NÄRILISED

Chinchillidae

 

 

 

Villakhiirlased

Chinchilla spp. (I) (kodustatud vormi isendite suhtes käesoleva määruse sätteid ei kohaldata)

 

 

Tšintšiljad

Cuniculidae

 

 

 

Pakalased

 

 

Cuniculus paca (III Honduras)

Paka (liigist Cuniculus paca)

Dasyproctidae

 

 

 

Aguutilased

 

 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

Aguuti (liigist Dasyprocta punctata)

Erethizontidae

 

 

 

Okaslased

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

Okaslane (liigist Sphiggurus mexicanus)

 

 

Sphiggurus spinosus (III Uruguay)

Okaslane (liigist Sphiggurus spinosus)

Hystricidae

 

 

 

Okassigalased

Hystrix cristata

 

 

Okassiga

Muridae

 

 

 

Hiirlased

Leporillus conditor (I)

 

 

Kõrvuk-kojarott

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 

 

Hatune väärhiir

Xeromys myoides (I)

 

 

Eba-kobrasrott

Zyzomys pedunculatus (I)

 

 

Hiirlane (liigist Zyzomys pedunculatus)

Sciuridae

 

 

 

Oravlased

Cynomys mexicanus (I)

 

 

Preeriakoer e rohtlahaukur

 

 

Marmota caudata (III India)

Punaümiseja

 

 

Marmota himalayana (III India)

Suurümiseja

 

Ratufa spp. (II)

 

Hiidoravad

 

 

Sciurus deppei (III Costa Rica)

Orav (liigist Sciurus deppei)

SCANDENTIA

 

 

 

 

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

Tupaialased

SIRENIA

 

 

 

MERIVEISELISED

Dugongidae

 

 

 

Dugonglased

Dugong dugon (I)

 

 

Dugong

Trichechidae

 

 

 

Lamantiinlased

Trichechidae spp. (I/II) (Trichechus inunguis ja Trichechus manatus on loetletud I lisas.Trichechus senegalensis on loetletud II lisas)

 

 

Lamantiinlased

AVES

 

 

 

LINNUD

ANSERIFORMES

 

 

 

HANELISED

Anatidae

 

 

 

Partlased

Anas aucklandica (I)

 

 

Öö-piilpart

 

Anas bernieri (II)

 

Madagaskari piilpart

Anas chlorotis (I)

 

 

Pateke piilpart

 

Anas formosa (II)

 

Kuupart

Anas laysanensis (I)

 

 

Laysani sinikael-part

Anas nesiotis (I)

 

 

Piilpart (liigist Anas nesiotis)

Anas querquedula

 

 

Rägapart

Asarcornis scutulata (I)

 

 

Tontpart

Aythya innotata

 

 

Madagaskari vart

Aythya nyroca

 

 

Valgesilm-vart

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

Kanada lagle (alamliigist Branta canadensis leucopareia)

Branta ruficollis (II)

 

 

Punakael-lagle

Branta sandvicensis (I)

 

 

Nenelagle

 

 

Cairina moschata (III Honduras)

Muskuspart

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Koskorobaluik

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

Mustkael-luik

 

Dendrocygna arborea (II)

 

Palmi-vilepart

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

Punanokk-vilepart

 

 

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

Ruuge-vilepart

Mergus octosetaceus

 

 

Brasiilia koskel

 

Oxyura jamaicensis

 

Valgepõsk-händpart

Oxyura leucocephala (II)

 

 

Stepi-händpart

Rhodonessa caryophyllacea (tõenäoliselt välja surnud) (I)

 

 

Roosavart

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Kühmnokk-part

Tadorna cristata

 

 

Vikerpart

APODIFORMES

 

 

 

PIIRITAJALISED

Trochilidae

 

 

 

Koolibrilased

 

Trochilidae spp. (II) (välja arvatud lisas A loetletud liigid)

 

Koolibrilased

Glaucis dohrnii (I)

 

 

Koolibri (liigist Glaucis dohrnii)

CHARADRIIFORMES

 

 

 

KURVITSALISED

Burhinidae

 

 

 

Jämejalalased

 

 

Burhinus bistriatus (III Guatemala)

Rohtla-jämejalg

Laridae

 

 

 

Kajaklased

Larus relictus (I)

 

 

Kõnnukajakas

Scolopacidae

 

 

 

Kurvitslased

Numenius borealis (I)

 

 

Põhjakoovitaja

Numenius tenuirostris (I)

 

 

Helekoovitaja

Tringa guttifer (I)

 

 

Sahhalini tilder

CICONIIFORMES

 

 

 

TOONEKURELISED

Ardeidae

 

 

 

Haigurlased

Ardea alba

 

 

Hõbehaigur

Bubulcus ibis

 

 

Veisehaigur

Egretta garzetta

 

 

Siidhaigur

Balaenicipitidae

 

 

 

Kingnoklased

 

Balaeniceps rex (II)

 

Kingnokk

Ciconiidae

 

 

 

Toonekurglased

Ciconia boyciana (I)

 

 

Ida-toonekurg

Ciconia nigra (II)

 

 

Must-toonekurg

Ciconia stormi

 

 

Sunda toonekurg

Jabiru mycteria (I)

 

 

Jabiru-toonekurg

Leptoptilos dubius

 

 

India marabu

Mycteria cinerea (I)

 

 

Rand-toonekurg

Phoenicopteridae

 

 

 

Flamingolased

 

Phoenicopteridae spp. (II) (välja arvatud lisas A loetletud liigid)

 

Flamingolased

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

Flamingo

Threskiornithidae

 

 

 

Iibislased

 

Eudocimus ruber (II)

 

Punaiibis

Geronticus calvus (II)

 

 

Kiilasiibis

Geronticus eremita (I)

 

 

Kaljuiibis

Nipponia nippon (I)

 

 

Tuttiibis

Platalea leucorodia (II)

 

 

Luitsnokk-iibis

Pseudibis gigantea

 

 

Hiidiibis

COLUMBIFORMES

 

 

 

TUVILISED

Columbidae

 

 

 

Tuvilased

Caloenas nicobarica (I)

 

 

Lakktuvi

Claravis godefrida

 

 

Brasiilia bambusetuvi

Columba livia

 

 

Kaljutuvi

Ducula mindorensis (I)

 

 

Mindoro keisertuvi

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Verirind-maatuvi

 

Goura spp. (II)

 

Kroontuvid

Leptotila wellsi

 

 

Grenada manteltuvi

 

 

Nesoenas mayeri (III Mauritius)

Roosatuvi

Streptopelia turtur

 

 

Turteltuvi

CORACIIFORMES

 

 

 

SINIRAALISED

Bucerotidae

 

 

 

Sarvlinnud

 

Aceros spp. (II) (välja arvatud lisas A loetletud liigid)

 

Sarvlinnud (perekonnast Aceros)

Aceros nipalensis (I)

 

 

Nudi-sarvlind

 

Anorrhinus spp. (II)

 

Sarvlinnud (perekonnast Anorrhinus)

 

Anthracoceros spp. (II)

 

Sarvlinnud (perekonnast Anthracoceros)

 

Berenicornis spp. (II)

 

Sarvlinnud (perekonnast Berenicornis)

 

Buceros spp. (II) (välja arvatud lisas A loetletud liigid)

 

Sarvlinnud (perekonnast Buceros)

Buceros bicornis (I)

 

 

Suur-sarvlind

 

Penelopides spp. (II)

 

Sarvlinnud (perekonnast Penelopides)

Rhinoplax vigil (I)

 

 

Kilp-sarvlind

 

Rhyticeros spp. (II) (välja arvatud lisas A loetletud liigid)

 

Sarvlinnud (perekonnast Rhyticeros)

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

Silenokk-sarvlind

CUCULIFORMES

 

 

 

KÄOLISED

Musophagidae

 

 

 

Turakod

 

Tauraco spp. (II) (välja arvatud lisas A loetletud liigid)

 

Turakod (perekonnast Tauraco)

Tauraco bannermani (II)

 

 

Kameruni turako

FALCONIFORMES

 

 

 

Kullilised

 

FALCONIFORMES spp. (II) (välja arvatud lisas A loetletud liigid ja C lisas loetletud sugukonna Cathartidae üks liik;selle sugukonna teised liigid ei ole käesoleva määruse lisades loetletud)

 

Kullilised

Accipitridae

 

 

 

Haugaslased

Accipiter brevipes (II)

 

 

Stepi-raudkull

Accipiter gentilis (II)

 

 

Kanakull

Accipiter nisus (II)

 

 

Raudkull

Aegypius monachus (II)

 

 

Raisakotkas

Aquila adalberti (I)

 

 

Ibeeria kääpakotkas

Aquila chrysaetos (II)

 

 

Kaljukotkas

Aquila clanga (II)

 

 

Suur-konnakotkas

Aquila heliaca (I)

 

 

Kääpakotkas

Aquila pomarina (II)

 

 

Väike-konnakotkas

Buteo buteo (II)

 

 

Hiireviu

Buteo lagopus (II)

 

 

Karvasjalg-viu

Buteo rufinus (II)

 

 

Stepiviu

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

Konksnokk-haugas (alamliigist Chondrohierax uncinatus wilsonii)

Circaetus gallicus (II)

 

 

Madukotkas

Circus aeruginosus (II)

 

 

Roo-loorkull

Circus cyaneus (II)

 

 

Välja-loorkull

Circus macrourus (II)

 

 

Stepi-loorkull

Circus pygargus (II)

 

 

Soo-loorkull

Elanus caeruleus (II)

 

 

Hõbehaugas

Eutriorchis astur (II)

 

 

Vööthaugas

Gypaetus barbatus (II)

 

 

Habekotkas

Gyps fulvus (II)

 

 

Kaeluskotkas

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla on loetletud I lisas;muud liigid II lisas.)

 

 

Merikotkad

Harpia harpyja (I)

 

 

Harpüiakotkas

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

Haugaskotkas

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

Kääbuskotkas

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

Ekuadori selvaviu

Milvus migrans (II)

 

 

Must-harksaba

Milvus milvus (II)

 

 

Puna-harksaba

Neophron percnopterus (II)

 

 

Raipekotkas

Pernis apivorus (II)

 

 

Herilaseviu

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

Ahvikotkas

Cathartidae

 

 

 

Kondorlased

Gymnogyps californianus (I)

 

 

Kalifornia kondor

 

 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

Kuningkondor

Vultur gryphus (I)

 

 

Andi kondor

Falconidae

 

 

 

Pistriklased

Falco araeus (I)

 

 

Seišelli tuuletallaja

Falco biarmicus (II)

 

 

Kõnnupistrik

Falco cherrug (II)

 

 

Stepipistrik

Falco columbarius (II)

 

 

Väikepistrik

Falco eleonorae (II)

 

 

Vahemere pistrik

Falco jugger (I)

 

 

India kõnnupistrik

Falco naumanni (II)

 

 

Stepi-tuuletallaja

Falco newtoni (I) (üksnes Seišellide populatsioon)

 

 

Madagaskari tuuletallaja

Falco pelegrinoides (I)

 

 

Kõrbepistrik

Falco peregrinus (I)

 

 

Rabapistrik

Falco punctatus (I)

 

 

Mauritiuse tuuletallaja

Falco rusticolus (I)

 

 

Jahipistrik

Falco subbuteo (II)

 

 

Lõopistrik

Falco tinnunculus (II)

 

 

Tuuletallaja

Falco vespertinus (II)

 

 

Punajalg-pistrik

Pandionidae

 

 

 

Kalakotkaslased

Pandion haliaetus (II)

 

 

Kalakotkas

GALLIFORMES

Cracidae

 

 

 

 

 

Crax fasciolata

 

Hokolane (liigist Crax fasciolata)

Crax alberti (III Colombia)

 

 

Sinisagar-hoko

Crax blumenbachii (I)

 

 

Bahia hoko

 

 

Crax daubentoni (III Colombia)

Ljaanohoko

 

 

Crax globulosa (III Colombia)

Punasagar-hoko

 

 

Crax rubra (III Colombia, Costa Rica, Guatemala ja Honduras)

Suurhoko

Mitu mitu (I)

 

 

Suurnokk-hoko

Oreophasis derbianus (I)

 

 

Hokolane (liigist Oreophasis derbianus)

 

 

Ortalis vetula (III Guatemala/Honduras)

Võsa-tšatšalaka

 

 

Pauxi pauxi (III Colombia)

Kiiverhoko

Penelope albipennis (I)

 

 

Hokolane (liigist Penelope albipennis)

 

 

Penelope purpurascens (III Honduras)

Hokolane (liigist Penelope purpurascens)

 

 

Penelopina nigra (III Guatemala)

Hokolane (liigist Penelopina nigra)

Pipile jacutinga (I)

 

 

Hokolane (liigist Pipile jacutinga)

Pipile pipile (I)

 

 

Hokolane (liigist Pipile pipile)

Megapodiidae

 

 

 

Rihukanalased

Macrocephalon maleo (I)

 

 

Vasar-rihukana

Phasianidae

 

 

 

Faasanlased (kanalased)

 

Argusianus argus (II)

 

Argusfaasan

Catreus wallichii (I)

 

 

Viirfaasan

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

Nurmvutt (alamliigist Colinus virginianus ridgwayi)

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

Valge-kõrvukfaasan

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

Pruun-kõrvukfaasan

 

Gallus sonneratii (II)

 

Täpik-džunglikana

 

Ithaginis cruentus (II)

 

Püüfaasan

Lophophorus impejanus (I)

 

 

Kroon-läikfaasan

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

Hiina läikfaasan

Lophophorus sclateri (I)

 

 

Hõbeselg-läikfaasan

Lophura edwardsi (I)

 

 

Annami faasan

 

Lophura hatinhensis

 

Vietnami faasan

Lophura imperialis (I)

 

 

Keiserfaasan

Lophura swinhoii (I)

 

 

Valgeselg-faasan

 

 

Meleagris ocellata (III Guatemala)

Silmikkalkun

Odontophorus strophium

 

 

Tamme-selvavutt

Ophrysia superciliosa

 

 

Tuhkvutt

 

Pavo muticus (II)

 

Rohe-paabulind

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Hall-paabufaasan

 

Polyplectron germaini (II)

 

Vietnami paabufaasan

 

Polyplectron malacense (II)

 

Kübar-paabufaasan

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

Palawani paabufaasan

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Kalimantani paabufaasan

Rheinardia ocellata (I)

 

 

Pärlfaasan

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

Valgekõht-faasan

Syrmaticus humiae (I)

 

 

Myanmar faasan

Syrmaticus mikado (I)

 

 

Mikaadofaasan

Tetraogallus caspius (I)

 

 

Pärsia mägikana

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

Tiibeti mägikana

Tragopan blythii (I)

 

 

Nagalandi helmesfaasan

Tragopan caboti (I)

 

 

Hele-helmesfaasan

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

Tõmmu-helmesfaasan

 

 

Tragopan satyra (III Nepal)

Saatür-helmesfaasan

Tympanuchus cupido attwateri (I)

 

 

Preeriapüü (alamliigist Tympanuchus cupido attwateri)

GRUIFORMES

 

 

 

KURELISED

Gruidae

 

 

 

Kurglased

 

Gruidae spp. (II) (välja arvatud Lisas A loetletud liigid)

 

Kurglased

Grus americana (I)

 

 

Trompetkurg

Grus canadensis (I/II) (liik on loetletud II lisas, kuid alamliigid Grus canadensis nesiotes ja Grus canadensis pulla I lisas.)

 

 

Kanada kurg

Grus grus (II)

 

 

Sookurg

Grus japonensis (I)

 

 

Õnnekurg

Grus leucogeranus (I)

 

 

Valgekurg

Grus monacha (I)

 

 

Munkkurg

Grus nigricollis (I)

 

 

Mägikurg

Grus vipio (I)

 

 

Idakurg

Otididae

 

 

 

Traplased

 

Otididae spp. (II) (välja arvatud Lisas A loetletud liigid)

 

Traplased

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

India trapp

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

Aasia kraetrapp

Chlamydotis undulata (I)

 

 

Kraetrapp

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

Bengali trapp

Otis tarda (II)

 

 

Suurtrapp

Sypheotides indicus (II)

 

 

Tutt-trapp

Tetrax tetrax (II)

 

 

Väiketrapp

Rallidae

 

 

 

Ruiklased

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

Pruunruik

Rhynochetidae

 

 

 

Kagulased

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

Kagu

PASSERIFORMES

 

 

 

VÄRVULISED

Atrichornithidae

 

 

 

Tihnikuhüpiklased

Atrichornis clamosus (I)

 

 

Värvuline (liigist Atrichornis clamosus)

Cotingidae

 

 

 

Kotingalased

 

 

Cephalopterus ornatus (III Colombia)

Sirmilind (liigist Cephalopterus ornatus)

 

 

Cephalopterus penduliger (III Colombia)

Sirmilind (liigist Cephalopterus penduliger)

Cotinga maculata (I)

 

 

Kotinga (liigist Cotinga maculata)

 

Rupicola spp. (II)

 

Kaljukukesed

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

Kotingalane (liigist Xipholena atropurpurea)

Emberizidae

 

 

 

Tsiitsitajalased

 

Gubernatrix cristata (II)

 

Kardinallane (liigist Gubernatrix cristata)

 

Paroaria capitata (II)

 

Kardinallane (liigist Paroaria capitata)

 

Paroaria coronata (II)

 

Kardinallane (liigist Paroaria coronata)

 

Tangara fastuosa (II)

 

Tangara (liigist Tangara fastuosa)

Estrildidae

 

 

 

Amadiinlased

 

Amandava formosa (II)

 

Viher-amadiin

 

Lonchura fuscata

 

Timori riisiamadiin

 

Lonchura oryzivora (II)

 

Riisiamadiin

 

Poephila cincta cincta (II)

 

Mustkurk-amadiin

Vintlased

 

 

 

Vintlased

Carduelis cucullata (I)

 

 

Punasiisike

 

Carduelis yarrellii (II)

 

Kuldpõsk-siisike

Hirundinidae

 

 

 

Pääsulased

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

Aasia jõgipääsuke

Icteridae

 

 

 

Turpiallased

Xanthopsar flavus (I)

 

 

Turpial (liigist Xanthopsar flavus)

Meliphagidae

 

 

 

Meelindlased

Lichenostomus melanops cassidix (I)

 

 

Meelind (liigist Lichenostomus melanops cassidix)

Muscicapidae

 

 

 

Kärbsenäplased, babblers, etc.

Acrocephalus rodericanus (III Mauritius)

 

 

Maskareeni roolind

 

Cyornis ruckii (II)

 

Kärbsenäplane (liigist Cyornis ruckii)

Dasyornis broadbenti litoralis (tõenäoliselt välja surnud) (I)

 

 

Kärbsenäplane (liigist Dasyornis broadbenti litoralis)

Dasyornis longirostris (I)

 

 

Kärbsenäplane (liigist Dasyornis longirostris)

 

Garrulax canorus (II)

 

Vilbas (liigist Garrulax canorus)

 

Garrulax taewanus (II)

 

Vilbas (liigist Garrulax taewanus)

 

Leiothrix argentauris (II)

 

Vilbas (liigist Leiothrix argentauris)

 

Leiothrix lutea (II)

 

Vilbas (liigist Leiothrix lutea)

 

Liocichla omeiensis (II)

 

Vilbas (liigist Liocichla omeiensis)

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

Kiilas-kaljukark

Picathartes oreas (I)

 

 

Mets-kaljukark

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius)

Paradiisinäpp (liigist Terpsiphone bourbonnensis)

Paradisaeidae

 

 

 

Paradiisilindlased

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

Paradiisilindlased

Pittidae

 

 

 

Pitalased

 

Pitta guajana (II)

 

Vöötpita

Pitta gurneyi (I)

 

 

Safranpita

Pitta kochi (I)

 

 

Tammepita

 

Pitta nympha (II)

 

Võlupita

Pycnonotidae

 

 

 

Bülbüllased

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

Bülbül (liigist Pycnonotus zeylanicus)

Sturnidae

 

 

 

Kuldnoklased

 

Gracula religiosa (II)

 

Suurmaina

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

Maina (liigist Leucopsar rothschildi)

Zosteropidae

 

 

 

Prilliklased

Zosterops albogularis (I)

 

 

Prillik (liigist Zosterops albogularis)

PELECANIFORMES

 

 

 

PELIKANILISED

Fregatidae

 

 

 

Fregattlindlased

Fregata andrewsi (I)

 

 

Jõulusaare fregattlind

Pelecanidae

 

 

 

Pelikanlased

Pelecanus crispus (I)

 

 

Käharpelikan

Sulidae

 

 

 

Suulalased

Papasula abbotti (I)

 

 

Metssuula

PICIFORMES

 

 

 

RÄHNILISED

Capitonidae

 

 

 

Habelindlased

 

 

Semnornis ramphastinus (III Colombia)

Habelindlane (liigist Semnornis ramphastinus)

Picidae

 

 

 

Rähnlased

Campephilus imperialis (I)

 

 

Suur-kuningrähn

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

Valgekõht-musträhn (alamliigist Dryocopus javensis richardsi)

Ramphastidae

 

 

 

Tuukanlased

 

 

Baillonius bailloni (III Argentina)

Safrantuukan

 

Pteroglossus aracari (II)

 

Mustkael-arassari

 

 

Pteroglossus castanotis (III Argentina)

Jõgiarassari

 

Pteroglossus viridis (II)

 

Guajaana arassari

 

 

Ramphastos dicolorus (III Argentina)

Brasiilia tuukan

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Vääveltuukan

 

Ramphastos toco (II)

 

Tokotuukan

 

Ramphastos tucanus (II)

 

Manistuukan

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

Mustnokk-tuukan

 

 

Selenidera maculirostris (III Argentina)

Vöötnokk-tuukan

PODICIPEDIFORMES

 

 

 

PÜTILISED

Podicipedidae

 

 

 

Pütlased

Podilymbus gigas (I)

 

 

Atitlani pütt

PROCELLARIIFORMES

 

 

 

TORMILINNULISED

Diomedeidae

 

 

 

Albatroslased

Phoebastria albatrus (I)

 

 

Kuldpea-albatross

PSITTACIFORMES

 

 

 

PAPAGOILISED

 

PSITTACIFORMES spp. (II) (välja arvatud lisas A loetletud liigid ja välja arvatud Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus ja Psittacula krameri, mis ei ole loetletud käesoleva määruse lisades)

 

Papagoilised

Cacatuidae

 

 

 

Kakaduulased

Cacatua goffiniana (I)

 

 

Tanimbari kakaduu

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

Filipiini kakaduu

Cacatua moluccensis (I)

 

 

Serami kakaduu

Cacatua sulphurea (I)

 

 

Väävelkakaduu

Probosciger aterrimus (I)

 

 

Ronkkakaduu

Loriidae

 

 

 

Nestepapagoilased

Eos histrio (I)

 

 

Arlekiin-nestepapagoi

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina on loetletud I lisas, teised liigid II lisas)

 

 

Nestepapagoid (perekonnast Vini)

Psittacidae

 

 

 

Papagoilased

Amazona arausiaca (I)

 

 

Sinipea-amatsoonpapagoi

Amazona auropalliata (I)

 

 

Kuldkukal-amatsoonpapagoi

Amazona barbadensis (I)

 

 

Kaktuse-amatsoonpapagoi

Amazona brasiliensis (I)

 

 

Rand-amatsoonpapagoi

Amazona finschi (I)

 

 

Mehhiko amatsoonpapagoi

Amazona guildingii (I)

 

 

Kuning-amatsoonpapagoi

Amazona imperialis (I)

 

 

Keiser-amatsoonpapagoi

Amazona leucocephala (I)

 

 

Kuuba amatsoonpapagoi

Amazona oratrix (I)

 

 

Kuldpea-amatsoonpapagoi

Amazona pretrei (I)

 

 

Punatiib-amatsoonpapagoi

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

Vikerpea-amatsoonpapagoi

Amazona tucumana (I)

 

 

Lepa-amatsoonpapagoi

Amazona versicolor (I)

 

 

Saint lucia amatsoonpapagoi

Amazona vinacea (I)

 

 

Purpur-amatsoonpapagoi

Amazona viridigenalis (I)

 

 

Tamaulipase amatsoonpapagoi

Amazona vittata (I)

 

 

Puertoriiko amatsoonpapagoi

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

Siniaarad

Ara ambiguus (I)

 

 

Suur-soldataara

Ara glaucogularis (I)

 

 

Boliivia ararauna

Ara macao (I)

 

 

Puna-aara

Ara militaris (I)

 

 

Soldataara

Ara rubrogenys (I)

 

 

Mägiaara

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

Safiiraara

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

 

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

Väike-maooripapagoi

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

Suur-maooripapagoi

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

 

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

Tulipõsk-viigipapagoi

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

Tuttpapagoi

Guarouba guarouba (I)

 

 

Kuldaratinga

Neophema chrysogaster (I)

 

 

Tasmaania rohupapagoi

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

Vahapalmi-papagoi

Pezoporus occidentalis (tõenäoliselt välja surnud) (I)

 

 

Ööpapagoi

Pezoporus wallicus (I)

 

 

Maapapagoi

Pionopsitta pileata (I)

 

 

Punalaup-selvapapagoi

Primolius couloni (I)

 

 

Smaragd-aara

Primolius maracana (I)

 

 

Roheaara

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

Põhja-paradiisipapagoi

Psephotus dissimilis (I)

 

 

Mustpea-paradiisipapagoi

Psephotus pulcherrimus (tõenäoliselt välja surnud) (I)

 

 

Hund-paradiisipapagoi

Psittacula echo (I)

 

 

Mauritiuse kaeluspapagoi

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

Sinipugu-võrkpapagoi

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

Männipapagoid

Strigops habroptilus (I)

 

 

Kakkpapagoi

RHEIFORMES

 

 

 

NANDULISED

Rheidae

 

 

 

Nandulased

Pterocnemia pennata (I) (välja arvatud Pterocnemia pennata pennata, mis on loetletud lisas B)

 

 

Väikenandu

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

Patagoonia väikenandu

 

Rhea americana (II)

 

Nandu

SPHENISCIFORMES

 

 

 

PINGVIINILISED

Spheniscidae

 

 

 

Pingviinlased

 

Spheniscus demersus (II)

 

Aafrika pingviin

Spheniscus humboldti (I)

 

 

Guaanopingviin

STRIGIFORMES

 

 

 

KAKULISED

 

STRIGIFORMES spp. (II) (välja arvatud lisas A loetletud liigid)

 

Kakulised

Strigidae

 

 

 

Kaklased

Aegolius funereus (II)

 

 

Karvasjalg-kakk

Asio flammeus (II)

 

 

Sooräts

Asio otus (II)

 

 

Kõrvukräts

Athene noctua (II)

 

 

Kivikakk

Bubo bubo (II) (V.a Bubo bubo bengalensis, mis on loetletud B-osas)

 

 

Kassikakk

Glaucidium passerinum (II)

 

 

Värbkakk

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

Mets-kivikakk

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

Hiidpäll

Ninox natalis (I)

 

 

Jõulusaare haugaskakk

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

 

 

Lõuna-haugaskakk (alamliigist Ninox novaeseelandiae undulata)

Nyctea scandiaca (II)

 

 

Lumekakk

Otus ireneae (II)

 

 

Sokoke päll

Otus scops (II)

 

 

Salupäll

Strix aluco (II)

 

 

Kodukakk

Strix nebulosa (II)

 

 

Habekakk

Strix uralensis (II) (V.a Strix uralensis davidii,mis on loetletud B-osas)

 

 

Händkakk

Surnia ulula (II)

 

 

Vöötkakk

Tytonidae

 

 

 

Loorkaklased

Tyto alba (II)

 

 

Loorkakk

Tyto soumagnei (I)

 

 

Puna-loorkakk

STRUTHIONIFORMES

 

 

 

JAANALINNULISED

Struthionidae

 

 

 

Jaanalindlased

Struthio camelus (I) (üksnes Alžeeria, Burkina Faso, Kameruni, Kesk-Aafrika Vabariigi, Tšaadi, Mali, Mauritaania, Maroko, Nigeri, Nigeeria, Senegali ja Sudaani populatsioonid;muid populatsioone ei ole käesoleva määruse lisades loetletud)

 

 

Jaanalind

TINAMIFORMES

 

 

 

TINAMULISED

Tinamidae

 

 

 

Tinamulased

Tinamus solitarius (I)

 

 

Eraktinamu

TROGONIFORMES

 

 

 

JÄRANOKALISED

Trogonidae

 

 

 

Järanoklased

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

Ketsal

REPTILIA

 

 

 

ROOMAJAD

CROCODYLIA

 

 

 

ALLIGAATORLASED

 

CROCODYLIA spp. (II) (välja arvatud lisas A loetletud liigid)

 

Alligaatorlased

Alligatoridae

 

 

 

Alligaatorlased

Alligator sinensis (I)

 

 

Hiina alligaator

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

Krokodillkaiman (alamliigist Caiman crocodilus apaporiensis)

Caiman latirostris (I) (välja arvatud Argentina populatsioon, mis on loetletud lisas B)

 

 

Laikoon-kaiman

Melanosuchus niger (I) (välja arvatud Brasiilia populatsioon, mis on loetletud lisas B ja välja arvatud Ecuadori populatsioon, mis on loetletud lisas B ja mille suhtes kehtib ekspordi nullkvoot, kuni CITESi sekretariaat ning IUCN/SSC krokodillispetsialistide rühm kiidab heaks ekspordi aastakvoodid)

 

 

Tõmmukaiman

Crocodylidae

 

 

 

Krokodilllased

Crocodylus acutus (I) (välja arvatud Kuuba populatsioon, mis on loetletud lisas B)

 

 

Teravkoon-krokodill

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

Rüükrokodill

Crocodylus intermedius (I)

 

 

Orinoko krokodill

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

Uusginea krokodill

Crocodylus moreletii (I) (välja arvatud Belize ja Mehhiko populatsioon, mis on loetletud B-osas, nullkvoodiga looduslike isendite suhtes, kellega kaubitsetakse eelkõige ärilistel eesmärkidel)

 

 

Keskameerika krokodill

Crocodylus niloticus (I) (välja arvatud Botswana, Egiptus [nullkvoodiga looduslike isendite suhtes, kellega kaubitsetakse eelkõige ärilistel eesmärkidel], Etioopia, Kenya, Madagaskari, Malawi, Mosambiigi, Namiibia, Lõuna-Aafrika, Uganda, Tansaania Ühendvabariigi (iga-aastane ekspordikvoot lisaks farmides elavatele isenditele kuni 1 600 isendit, sh jahitrofeed), Sambia ja Zimbabwe populatsioonid;mis on loetletud lisas B)

 

 

Niiluse krokodill

Crocodylus palustris (I)

 

 

Sookrokodill

Crocodylus porosus (I) (välja arvatud Austraalia, Indoneesia ja Paapua Uus-Guinea populatsioonid, mis on loetletud B lisas)

 

 

Harikrokodill

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

Kuuba krokodill

Crocodylus siamensis (I)

 

 

Siiami krokodill

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

Tömpkoon-krokodill

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

Gaavialkrokodill

Gavialidae

 

 

 

Gaaviallased

Gavialis gangeticus (I)

 

 

Gangese gaavial

RHYNCHOCEPHALIA

 

 

 

KÄRSSPEALISED

Sphenodontidae

 

 

 

Tuataaralased

Sphenodon spp. (I)

 

 

Tuataara

SAURIA

 

 

 

SISALIKULISED

Agamidae

 

 

 

Agaamlased

 

Uromastyx spp. (II)

 

Vöösabalased

Chamaeleonidae

 

 

 

Kameeleonlased

 

Bradypodion spp. (II)

 

Kääbuskameeleonid

 

Brookesia spp. (II) (välja arvatud lisas A loetletud liigid)

 

Kääbuskameeleonid

Brookesia perarmata (I)

 

 

Pantser-kääbuskaameleon

 

Calumma spp. (II)

 

Kameeleonid (liigid Camulla spp.)

 

Chamaeleo spp. (II) (välja arvatud lisas A loetletud liigid)

 

Kameeleonid (liigid Chamaeleo spp.)

Chamaeleo chamaeleon (II)

 

 

Harilik kameeleon

 

Furcifer spp. (II)

 

Kameeleonid (liigid Furcifer spp.)

 

Kinyongia spp. (II)

 

Kääbuskameeleonid

 

Nadzikambia spp. (II)

 

Kääbuskameeleonid

Cordylidae

 

 

 

Vöösabalased

 

Cordylus spp. (II)

 

Vöösabad

Gekkonidae

 

 

 

Gekolased

 

Cyrtodactylus serpensinsula (II)

 

Serpenti geko

 

 

Hoplodactylus spp. (III Uus-Meremaa)

Konksvarvasgekod

 

 

Naultinus spp. (III Uus-Meremaa)

Puugekod

 

Phelsuma spp. (II) (välja arvatud lisas A loetletud liigid)

 

Päevagekod

Phelsuma guentheri (II)

 

 

Roundi geko

 

Uroplatus spp. (II)

 

Lamesabagekod

Helodermatidae

 

 

 

Mürkvaraanlased

 

Heloderma spp. (II) (välja arvatud lisas A loetletud alamliigid)

 

Mürkvaraanid

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 

 

Mürkvaraan (alamliigist Heloderma horridum charlesbogerti)

Iguanidae

 

 

 

Iguaanlased

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

Meriiguaan

Brachylophus spp. (I)

 

 

Idaleeguanid

 

Conolophus spp. (II)

 

Maaiguaanid

 

Ctenosaura bakeri (II)

 

Ogasabaleeguan (liigist Ctenosaura bakeri)

 

Ctenosaura oedirhina (II)

 

Ogasabaleeguan(liigist Ctenosaura oedirhina)

 

Ctenosaura melanosterna (II)

 

Ogasabaleeguan (liigist Ctenosaura melanosterna)

 

Ctenosaura palearis (II)

 

Ogasabaleeguan (liigist Ctenosaura palearis)

Cyclura spp. (I)

 

 

Männassabaleeguanid

 

Iguana spp. (II)

 

Iguaanid

 

Phrynosoma blainvillii (II)

 

 

 

Phrynosoma cerroense (II)

 

 

 

Phrynosoma coronatum (II)

 

Kroon-kärniguaan

 

Phrynosoma wigginsi (II)

 

 

Sauromalus varius (I)

 

 

Kirju tšakvalla

Lacertidae

 

 

 

Sisaliklased

Gallotia simonyi (I)

 

 

Kanaari hiidsisalik

Podarcis lilfordi (II)

 

 

Mallorka müürisisalik

Podarcis pityusensis (II)

 

 

Pituuseni müürisisalik

Scincidae

 

 

 

Skinklased

 

Corucia zebrata (II)

 

Haardsabaskink

Teiidae

 

 

 

Teiulased

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

Draakonsisalik

 

Dracaena spp. (II)

 

Kaimanteiud

 

Tupinambis spp.(II)

 

Teegud

Varanidae

 

 

 

Varaanlased

 

Varanus spp. (II) (välja arvatud lisas A loetletud liigid)

 

Varaanid

Varanus bengalensis (I)

 

 

Bengaali varaan

Varanus flavescens (I)

 

 

Kuldvaraan

Varanus griseus (I)

 

 

Kõrbevaraan

Varanus komodoensis (I)

 

 

Komodo varaan

Varanus nebulosus (I)

 

 

Varaan (liigist Varanus nebulosus)

Varanus olivaceus (II)

 

 

Rohevaraan

Xenosauridae

 

 

 

Ribiliklased

 

Shinisaurus crocodilurus (II)

 

Hiinaribilik

SERPENTES

 

 

 

MAOLISED

Boidae

 

 

 

Boalased

 

Boidae spp. (II) (välja arvatud lisas A loetletud liigid)

 

Boalased

Acrantophis spp. (I)

 

 

Lühisababoad

Boa constrictor occidentalis (I)

 

 

Kuningboa

Epicrates inornatus (I)

 

 

Puerto Rico silehuulboa

Epicrates monensis (I)

 

 

Silehuulboa (liigist Epicrates monensis)

Epicrates subflavus (I)

 

 

Jamaica silehuulboa

Eryx jaculus (II)

 

 

Lääne-liivaboa

Sanzinia madagascariensis (I)

 

 

Madagaskari puuboa

Bolyeriidae

 

 

 

Bolierialased

 

Bolyeriidae spp. (II) (välja arvatud lisas A loetletud liigid)

 

Bolierialased

Bolyeria multocarinata (I)

 

 

Roundi bolieria

Casarea dussumieri (I)

 

 

Mauriitsiuse bolieria

Colubridae

 

 

 

Nastiklased

 

 

Atretium schistosum (III India)

Oliivjas kiilselgmadu

 

 

Cerberus rynchops (III India)

Koerpeamadu

 

Clelia clelia (II)

 

Mussurana

 

Cyclagras gigas (II)

 

Hiidnastik

 

Elachistodon westermanni (II)

 

India munamadu

 

Ptyas mucosus (II)

 

Suursilmmadu e daaman

 

 

Xenochrophis piscator (III India)

Aasia vesimadu

Elapidae

 

 

 

Mürknastiklased

 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

Laipea-madu

 

 

Micrurus diastema (III Honduras)

Korallmadu

 

 

Micrurus nigrocinctus (III Honduras)

Keskameerika korallmadu

 

Naja atra (II)

 

Kobra (liigist Naja atra)

 

Naja kaouthia (II)

 

Kobra (liigist Naja kaouthia)

 

Naja mandalayensis (II)

 

Kobra (liigist Naja mandalayensis)

 

Naja naja (II)

 

India kobra

 

Naja oxiana (II)

 

Keskaasia kobra

 

Naja philippinensis (II)

 

Kobra (liigist Naja philippinensis)

 

Naja sagittifera (II)

 

Kobra (liigist Naja sagittifera)

 

Naja samarensis (II)

 

Kobra (liigist Naja samarensis)

 

Naja siamensis (II)

 

Kobra (liigist Naja siamensis)

 

Naja sputatrix (II)

 

Kobra (liigist Naja sputatrix)

 

Naja sumatrana (II)

 

Kobra (liigist Naja sumatrana)

 

Ophiophagus hannah (II)

 

Kuningkobra

Loxocemidae

 

 

 

Kaksvärvmaolased

 

Loxocemidae spp. (II)

 

Kaksvärvmaod

Pythonidae

 

 

 

Püütonlased

 

Pythonidae spp. (II) (välja arvatud lisas A loetletud alamliigid.)

 

Püütonid

Python molurus molurus (I)

 

 

India tiigerpüüton

Tropidophiidae

 

 

 

Mullaboalased

 

Tropidophiidae spp. (II)

 

Mullaboalased

Viperidae

 

 

 

Rästiklased

 

 

Crotalus durissus (III Honduras)

Kaskavela e õud-lõgismadu

 

Crotalus durissusunicolor

 

Aruba lõgismadu

 

 

Daboia russelii (III India)

Ahelrästik e daboia

Vipera latifii

 

 

Latifi rästik

Vipera ursinii (I) (üksnes Euroopa populatsioon, välja arvatud endise NSVLi koosseisu kuulunud alade populatsioon;neid populatsioone ei ole käesoleva määruse lisades loetletud)

 

 

Stepirästik

 

Vipera wagneri (II)

 

Wagneri rästik

TESTUDINES

 

 

 

 

Carettochelyidae

 

 

 

Kaksküüniskilpkonlased

 

Carettochelys insculpta (II)

 

Kaksküüniskilpkonn

Chelidae

 

 

 

Madukaellased

 

Chelodina mccordi (II)

 

Madukaelkilpkonn (liigist Chelodina mccordi)

Pseudemydura umbrina (I)

 

 

Lääneaustraalia sookilpkonn

Cheloniidae

 

 

 

Merikilpkonlased

Cheloniidae spp. (I)

 

 

Merikilpkonlased

Chelydridae

 

 

 

Kaimankilpkonlased

 

 

Macrochelys temminckii (III Ameerika Ühendriigid)

Kaimankilpkonn

Dermatemydidae

 

 

 

Tabaskokilpkonlased

 

Dermatemys mawii (II)

 

Tabaskokilpkonn

Dermochelyidae

 

 

 

Nahkkilpkonlased

Dermochelys coriacea (I)

 

 

Nahkkilpkonn

Emydidae

 

 

 

Lamekilpkonlased

 

Chrysemys picta

 

Ehiskilpkonn

 

Glyptemys insculpta (II)

 

Metsa-veekilpkonn

Glyptemys muhlenbergii (I)

 

 

Mühlenbergi veekilpkonn

 

 

Graptemys spp. (III Ameerika Ühendriigid)

Lamekilpkonlane (liigid Graptemys spp.)

 

Terrapene spp. (II) (välja arvatud lisas A loetletud liigid)

 

Karpkilpkonnad

Terrapene coahuila (I)

 

 

Vee-karpkilpkonn

 

Trachemys scripta elegans

 

Punakõrv-kilpkonn

Geoemydidae

 

 

 

Maakilpkonlased

Batagur affinis (I)

 

 

Batagur affinis

Batagur baska (I)

 

 

Batagur

 

Batagur spp (välja arvatud lisas A loetletud liigid)

 

 

 

Cuora spp. (II)

 

Liigendkilpkonnad

Geoclemys hamiltonii (I)

 

 

Mustkilpkonn

 

 

Geoemyda spengleri (III China)

Mägi-maakilpkonn

 

Heosemys annandalii (II)

 

Templikilpkonn

 

Heosemys depressa (II)

 

Lamekilpkonlane (liigist Heosemys depressa)

 

Heosemys grandis (II)

 

Lamekilpkonlane (liigist Heosemys grandis)

 

Heosemys spinosa (II)

 

Lamekilpkonlane (liigist Heosemys spinosa)

 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 

Lamekilpkonlane (liigist Leucocephalon yuwonoi)

 

Malayemys macrocephala (II)

 

Malaikilpkonn (liigist Malayemys macrocephala)

 

Malayemys subtrijuga (II)

 

Malaikilpkonn (liigist Malayemys subtrijuga)

 

Mauremys annamensis (II)

 

Lamekilpkonlane (liigist Annamemys annamensis)

 

 

Mauremys iversoni (III China)

Lamekilpkonlane (liigist Mauremys iversoni)

 

 

Mauremys megalocephala (III China)

Jämepea-hiinakilpkonn

 

Mauremys mutica (II)

 

Lamekilpkonlane (liigist Mauremys mutica)

 

 

Mauremys nigricans (III China)

Hiinakilpkonn (liigist Chinemys nigricans)

 

 

Mauremys pritchardi (III China)

Lamekilpkonlane (liigist Mauremys pritchardi)

 

 

Mauremys reevesii (III China)

Kolmkiil-hiinakilpkonn

 

 

Mauremys sinensis (III China)

Lamekilpkonlane (liigist Mauremys sinensis)

Melanochelys tricarinata (I)

 

 

Kolmkiil-kilpkonn

Morenia ocellata (I)

 

 

Myanmar sookilpkonn

 

Notochelys platynota (II)

 

Lamekilpkonlane (liigist Notochelys platynota)

 

 

Ocadia glyphistoma (III China)

Lamekilpkonlane (liigist Ocadia glyphistoma)

 

 

Ocadia philippeni (III China)

Lamekilpkonlane (liigist Ocadia philippeni)

 

Orlitia borneensis (II)

 

Lamekilpkonlane (liigist Orlitia borneensis)

 

Pangshura spp. (II) (välja arvatud lisas A loetletud liigid)

 

Katuskilpkonnad

Pangshura tecta (I)

 

 

India katuskilpkonn

 

 

Sacalia bealei (III China)

Lamekilpkonlane (liigist Sacalia bealei)

 

 

Sacalia pseudocellata (III China)

Lamekilpkonlane (liigist Sacalia pseudocellata)

 

 

Sacalia quadriocellata (III China)

Lamekilpkonlane (liigist Sacalia quadriocellata)

 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 

Lamekilpkonlane (liigist Siebenrockiella crassicollis)

 

Siebenrockiella leytensis (II)

 

Lamekilpkonlane (liigist Siebenrockiella leytensis)

Platysternidae

 

 

 

Hiidpeakilpkonlased

 

Platysternon megacephalum (II)

 

Hiidpeakilpkonn

Podocnemididae

 

 

 

Pelomeduuslased

 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 

Madagaskari plaatkilpkonn

 

Peltocephalus dumerilianus (II)

 

Suurpea-kilpkonn

 

Podocnemis spp. (II)

 

Plaatkilpkonnad

Testudinidae

 

 

 

Kumerkilpkonlased

 

Testudinidae spp. (II) (välja arvatud lisas A loetletud liigid;Geochelone sulcata puhul on kehtestatud ekspordi nullkvoot isendite osas, kes on loodusest püütud ja kellega kaubitsetakse eelkõige ärilistel eesmärkidel)

 

Kumerkilpkonlased

Astrochelys radiata (I)

 

 

Kiirik-kilpkonn

Astrochelys yniphora (I)

 

 

Malagassi kilpkonn

Chelonoidis nigra (I)

 

 

Elevant-kilpkonn

Gopherus flavomarginatus (I)

 

 

Kaevurkilpkonn

Malacochersus tornieri (II)

 

 

Lõhekilpkonn

Psammobates geometricus (I)

 

 

Geomeetriline kilpkonn

Pyxis arachnoides (I)

 

 

Ämblik-kilpkonn

Pyxis planicauda (I)

 

 

Madagaskari kilpkonn

Testudo graeca (II)

 

 

Vahemere kilpkonn

Testudo hermanni (II)

 

 

Lõunaeuroopa kilpkonn

Testudo kleinmanni (I)

 

 

Egiptuse kilpkonn

Testudo marginata (II)

 

 

Laiserv-kilpkonn

Trionychidae

 

 

 

Kolmküüniskilpkonlased

 

Amyda cartilaginea (II)

 

Kolmküüniskilpkonlane (liigist Amyda cartilaginea)

Apalone spinifera atra (I)

 

 

Must pehmekilp-kilpkonn

Aspideretes gangeticus (I)

 

 

Gangese kolmküüniskilpkonn

Aspideretes hurum (I)

 

 

Silmlaik-kolmküüniskilpkonn

Aspideretes nigricans (I)

 

 

Tume kolmküüniskilpkonn

 

Chitra spp. (II)

 

Pehmekilpkonnad (liigid Chitra spp.)

 

Lissemys punctata (II)

 

Klappnudikilpkonn

 

Lissemys scutata (II)

 

Myanmar sookilpkonn

 

 

Palea steindachneri (III China)

Kolmküüniskilpkonlane (liigist Palea steindachneri)

 

Pelochelys spp. (II)

 

Pehmekilpkonnad (liigid Pelochelys spp.)

 

 

Pelodiscus axenaria (III China)

Kolmküüniskilpkonlane (liigist Pelodiscus axenaria)

 

 

Pelodiscus maackii (III China)

Kolmküüniskilpkonlane (liigist Pelodiscus maackii)

 

 

Pelodiscus parviformis (III China)

Kolmküüniskilpkonlane (liigist Pelodiscus parviformis)

 

 

Rafetus swinhoei (III China)

Kolmküüniskilpkonlane (liigist Rafetus swinhoei)

AMPHIBIA

 

 

 

KAHEPAIKSED

ANURA

 

 

 

PÄRISKONNALISED

Bufonidae

 

 

 

Kärnkonlased

Altiphrynoides spp. (I)

 

 

Kärnkonlane (liigid Altiphrynoides spp.)

Atelopus zeteki (I)

 

 

Kirju kirevkonn

Bufo periglenes (I)

 

 

Kuldkärnkonn

Bufo superciliaris (I)

 

 

Kulmukas kärnkonn

Nectophrynoides spp. (I)

 

 

Nurgakärnkonnad

Nimbaphrynoides spp. (I)

 

 

Kärnkonlane (liigid Nimbaphrynoides spp.)

Spinophrynoides spp. (I)

 

 

Kärnkonlane (liigid Spinophrynoides spp.)

Dendrobatidae

 

 

 

Puukonlased

 

Allobates femoralis (II)

 

Puukonlane (liigist Allobates femoralis)

 

Allobates zaparo (II)

 

Puukonlane (liigist Allobates zaparo)

 

Cryptophyllobates azureiventris (II)

 

 

 

Dendrobates spp. (II)

 

Puukonnad

 

Epipedobates spp. (II)

 

Puukonlased (liigid Epipedobates spp.)

 

Phyllobates spp. (II)

 

Lehestikukonnad

Hylidae

 

 

 

Lehekonlased

 

Agalychnis spp. (II)

 

 

Mantellidae

 

 

 

Mantellalased

 

Mantella spp. (II)

 

Mantellad

Microhylidae

 

 

 

Pisikerakonlased

Dyscophus antongilii (I)

 

 

Tomatikonn

 

Scaphiophryne gottlebei (II)

 

Pisikerakonlane (liigist Scaphiophryne gottlebei)

Ranidae

 

 

 

Konlased

 

Conraua goliath

 

Koljatkonn

 

Euphlyctis hexadactylus (II)

 

Kuusvarvaskonn

 

Hoplobatrachus tigerinus (II)

 

Tiigerkonn

 

Rana catesbeiana

 

Härgkonn

Rheobatrachidae

 

 

 

Haudekonlased

 

Rheobatrachus spp. (II) (välja arvatud lisas A loetletud liigid)

 

Haudekonn

Rheobatrachus silus (II)

 

 

Haudekonn (liigist Rheobatrachus silus)

CAUDATA

 

 

 

SABAKONNALISED

Ambystomatidae

 

 

 

Tömpsuulased

 

Ambystoma dumerilii (II)

 

Patzcuaro tömpsuu

 

Ambystoma mexicanum (II)

 

Mehhiko tömpsuu

Cryptobranchidae

 

 

 

Hiidsalamanderlased

Andrias spp. (I)

 

 

Hiidsalamandrid

Salamandridae

 

 

 

Salamandrid ja väiksed salamandrid

Neurergus kaiseri (I)

 

 

Salamander liigist Neurergus kaiseri

ELASMOBRANCHII

 

 

 

VARILÕPUSELISED

LAMNIFORMES

 

 

 

HEERINGHAILISED

Cetorhinidae

 

 

 

Hiidhailased

 

Cetorhinus maximus (II)

 

Hiidhai

Lamnidae

 

 

 

Mõrtsukhai

 

Carcharodon carcharias (II)

 

Mõrtsukhai

ORECTOLOBIFORMES

 

 

 

HABEHAILISED

Rhincodontidae

 

 

 

Vaalhailased

 

Rhincodon typus (II)

 

Vaalhai

RAJIFORMES

 

 

 

RAILISED

Pristidae

 

 

 

Saagrailased

Pristidae spp. (I) (välja arvatud B lisas loetletud liigid)

 

 

Saagrailased

 

Pristis microdon (II) (lubatud üksnes rahvusvaheline kauplemine elusisenditega nende viimiseks kohasesse ja vatuvõetavasse veekeskkonda eelkõige liigi säilitamise eesmärgil.Kõiki teisi isendeid käsitatakse lisasse A kuuluvate liikide isenditena ning nendega kauplemist reguleeritakse vastavalt sellele.)

 

Saagrailane (liigist Pristis microdon)

ACTINOPTERYGII

 

 

 

KIIRUIMSED

ACIPENSERIFORMES

 

 

 

TUURALISED

 

 

ACIPENSERIFORMES spp. (II) (välja arvatud lisas A loetletud liigid)

 

Tuuralised

Acipenseridae

 

 

 

Tuurlased

Acipenser brevirostrum (I)

 

 

Tömpkoon-tuur

Acipenser sturio (I)

 

 

Atlandi tuur

ANGUILLIFORMES

 

 

 

ANGERJALISED

Anguillidae

 

 

 

Angerlased

 

Anguilla anguilla (II)

 

Euroopa angerjas

CYPRINIFORMES

 

 

 

KARPKALALISED

Catostomidae

 

 

 

Imikarplased

Chasmistes cujus (I)

 

 

Nevada kasmiid

Cyprinidae

 

 

 

Karpkalalased

 

Caecobarbus geertsi (II)

 

Aafrika pimepardkala

Probarbus jullieni (I)

 

 

Kaguaasia probarbus

OSTEOGLOSSIFORMES

 

 

 

LUUKEELELISED

Osteoglossidae

 

 

 

Luukeellased

 

Arapaima gigas (II)

 

Arapaima e piraruku

Scleropages formosus (I)

 

 

Kilpsoomuskala (liigist Scleropages formosus)

PERCIFORMES

 

 

 

AHVENALISED

Labridae

 

 

 

Huulkalalased

 

Cheilinus undulatus (II)

 

Muhk-hiidhuulkala

Sciaenidae

 

 

 

Kotkaskalalased

Totoaba macdonaldi (I)

 

 

Macdonaldi varjukala

SILURIFORMES

 

 

 

SÄGALISED

Pangasiidae

 

 

 

Sägalised sugukonnast Pangasiidae

Pangasianodon gigas (I)

 

 

Hiidšilbell e suur hõbesäga

SYNGNATHIFORMES

 

 

 

MERINÕELLISED

Syngnathidae

 

 

 

Merinõellased

 

Hippocampus spp. (II)

 

Merihobukesed

SARCOPTERYGII

 

 

 

Kopskalalased

CERATODONTIFORMES

 

 

 

SARVHAMMASLISED

Ceratodontidae

 

 

 

Sarvhammaslased

 

Neoceratodus forsteri (II)

 

Uussarvhammas e austraalia kopskala

COELACANTHIFORMES

 

 

 

ÕÕNESOGALISED

Latimeriidae

 

 

 

Latimeeriad

Latimeria spp. (I)

 

 

Latimeeriad

OKASNAHKSED (MERITÄHED, MERISIILIKUD JA MERIPURAD)

HOLOTHUROIDEA

 

 

 

MERIPURALASED

ASPIDOCHIROTIDA

 

 

 

KILPKOMBITSALISED

Stichopodidae

 

 

 

Meripurad

 

 

Isostichopus fuscus (III Ecuador)

Meripura (liigist Isostichopus fuscus)

ARTHROPODA (LÜLIJALGSED)

ARACHNIDA

 

 

 

ÄMBLIKULAADSED

ARANEAE

 

 

 

ÄMBLIKULISED

Theraphosidae

 

 

 

Linnutapikud

 

Aphonopelma albiceps (II)

 

Linnutapik (liigist Aphonopelma albiceps)

 

Aphonopelma pallidum (II)

 

Linnutapik (liigist Aphonopelma pallidum)

 

Brachypelma spp. (II)

 

Linnutapik (liigid Brachypelma spp.)

SCORPIONES

 

 

 

SKORPIONILISED

Scorpionidae

 

 

 

Skorpionlased

 

Pandinus dictator (II)

 

Skorpion (liigist Pandinus dictator)

 

Pandinus gambiensis (II)

 

Skorpion (liigist Pandinus gambiensis)

 

Pandinus imperator (II)

 

Skorpion (liigist Pandinus imperator)

INSECTA

 

 

 

PUTUKAD

COLEOPTERA

 

 

 

MARDIKALISED

Lucanidae

 

 

 

Põderpõrniklased

 

 

Colophon spp. (III Lõuna-Aafrika)

Põderpõrniklane (liigid Colophon spp.)

Scarabaeidae

 

 

 

Skarabeuslased

 

Dynastes satanas (II)

 

Sarvikpõrnikas (liigist Dynastes satanas)

LEPIDOPTERA

 

 

 

LIBLIKALISED

Papilionidae

 

 

 

Ratsulibliklased

 

Atrophaneura jophon (II)

 

Pääsusaba (liigist Atrophaneura jophon)

 

Atrophaneura palu

 

Pääsusaba (liigist Atrophaneura palu)

 

Atrophaneura pandiyana (II)

 

Pääsusaba (liigist Atrophaneura pandiyana)

 

Bhutanitis spp. (II)

 

Pääsusabad (liigid Bhutanitis spp.)

 

Graphium sandawanum

 

Pääsusaba (liigist Graphium sandawanum)

 

Graphium stresemanni

 

Pääsusaba (liigist Graphium stresemanni)

 

Ornithoptera spp. (II) (välja arvatud lisas A loetletud liigid)

 

Ornitopterid e linnutiivad

Ornithoptera alexandrae (I)

 

 

Aleksandra-ornitopter

 

Papilio benguetanus

 

Pääsusaba (liigist Papilio benguetanus)

Papilio chikae (I)

 

 

Luzoni pääsusaba

 

Papilio esperanza

 

Pääsusaba (liigist Papilio esperanza)

Papilio homerus (I)

 

 

Homeruse pääsusaba

Papilio hospiton (I)

 

 

Korsika pääsusaba

 

Papilio morondavana

 

Madagaskari pääsusaba

 

Papilio neumoegeni

 

Pääsusaba (liigist Papilio neumoegeni)

 

Parides ascanius

 

Pääsusaba (liigist Parides ascanius)

 

Parides hahneli

 

Hahneli pääsusaba

Parnassius apollo (II)

 

 

Punalaik-apollo

 

Teinopalpus spp. (II)

 

Pääsusabad (liigid Teinopalpus spp.)

 

Trogonoptera spp. (II)

 

Ornitopterid e linnutiivad (liigid Trogonoptera spp.)

 

Troides spp. (II)

 

Ornitopterid e linnutiivad (liigid Troides spp.)

ANNELIDA (RÕNGUSSID JA KAANID)

HIRUDINOIDEA

 

 

 

PÄRISKAANLASED

ARHYNCHOBDELLIDA

Hirudinidae

 

 

 

Päriskaanlaased

 

Hirudo medicinalis (II)

 

Apteegikaan

 

Hirudo verbana (II)

 

Kaan liigist Hirudo verbana

MOLLUSCA (MOLLUSKID)

BIVALVIA

 

 

 

KARBID

MYTILOIDA

Mytilidae

 

 

 

Rannakarplased

 

Lithophaga lithophaga (II)

 

Harilik dattelkarp

UNIONOIDA

Unionidae

 

 

 

Jõekarplased

Conradilla caelata (I)

 

 

Jõekarplane (liigist Conradilla caelata)

 

Cyprogenia aberti (II)

 

Jõekarplane (liigist Cyprogenia aberti)

Dromus dromas (I)

 

 

Jõekarplane (liigist Dromus dromas)

Epioblasma curtisii (I)

 

 

Jõekarplane (liigist Epioblasma curtisii)

Epioblasma florentina (I)

 

 

Jõekarplane (liigist Epioblasma florentina)

Epioblasma sampsonii (I)

 

 

Jõekarplane (liigist Epioblasma sampsonii)

Epioblasma sulcata perobliqua (I)

 

 

Jõekarplane (liigist Epioblasma sulcata perobliqua)

Epioblasma torulosa gubernaculum (I)

 

 

Jõekarplane (liigist Epioblasma torulosa gubernaculum)

 

Epioblasma torulosa rangiana (II)

 

Jõekarplane (liigist Epioblasma torulosa rangiana)

Epioblasma torulosa torulosa (I)

 

 

Jõekarplane (liigist Epioblasma torulosa torulosa)

Epioblasma turgidula (I)

 

 

Jõekarplane (liigist Epioblasma turgidula)

Epioblasma walkeri (I)

 

 

Jõekarplane (liigist Epioblasma walkeri)

Fusconaia cuneolus (I)

 

 

Jõekarplane (liigist Fusconaia cuneolus)

Fusconaia edgariana (I)

 

 

Jõekarplane (liigist Fusconaia edgariana)

Lampsilis higginsii (I)

 

 

Jõekarplane (liigist Lampsilis higginsii)

Lampsilis orbiculata orbiculata (I)

 

 

Jõekarplane (liigist Lampsilis orbiculata orbiculata)

Lampsilis satur (I)

 

 

Jõekarplane (liigist Lampsilis satur)

Lampsilis virescens (I)

 

 

Jõekarplane (liigist Lampsilis virescens)

Plethobasus cicatricosus (I)

 

 

Jõekarplane (liigist Plethobasus cicatricosus)

Plethobasus cooperianus (I)

 

 

Jõekarplane (liigist Plethobasus cooperianus)

 

Pleurobema clava (II)

 

Jõekarplane (liigist Pleurobema clava)

Pleurobema plenum (I)

 

 

Jõekarplane (liigist Pleurobema plenum)

Potamilus capax (I)

 

 

Jõekarplane (liigist Potamilus capax)

Quadrula intermedia (I)

 

 

Jõekarplane (liigist Quadrula intermedia)

Quadrula sparsa (I)

 

 

Jõekarplane (liigist Quadrula sparsa)

Toxolasma cylindrella (I)

 

 

Jõekarplane (liigist Toxolasma cylindrellus)

Unio nickliniana (I)

 

 

Jõekarplane (liigist Unio nickliniana)

Unio tampicoensis tecomatensis (I)

 

 

Jõekarplane (liigist Unio tampicoensis tecomatensis)

Villosa trabalis (I)

 

 

Jõekarplane (liigist Villosa trabalis)

VENEROIDA

Tridacnidae

 

 

 

Rõõneskarbilised

 

Tridacnidae spp. (II)

 

Rõõneskarbilised

GASTROPODA

 

 

 

Kõhtjalgsed e teod

MESOGASTROPODA

Strombidae

 

 

 

Tiibkodalased

 

Strombus gigas (II)

 

Suur tiibkodalane

STYLOMMATOPHORA

Achatinellidae

 

 

 

Teod sugukonnas Achatinellidae

Achatinella spp. (I)

 

 

Teod (liigid Achatinella spp.)

Camaenidae

 

 

 

Teod sugukonnast Camaenidae

 

Papustyla pulcherrima (II)

 

Teod (liigist Papustyla pulcherrima)

CNIDARIA (KÕRVELOOMAD)

ANTHOZOA

 

 

 

Õisloomad

ANTIPATHARIA

 

 

ANTIPATHARIA spp. (II)

 

Sarvkorallilised

GORGONACEAE

Coralliidae

 

 

 

 

 

 

Corallium elatius (III Hiina)

 

 

 

Corallium japonicum (III Hiina)

 

 

 

Corallium konjoi (III Hiina)

 

 

 

Corallium secundum (III Hiina)

 

HELIOPORACEA

Helioporidae

 

 

 

Sinikorallid

 

Helioporidae spp. (II) (üksnes liik Heliopora coerulea  (7))

 

Sinikorallid

SCLERACTINIA

 

 

SCLERACTINIA spp. (II) (7)

 

Korallid (liigid Scleractinia spp.)

STOLONIFERA

Tubiporidae

 

 

 

Orelkoralllased

 

Tubiporidae spp. (II) (7)

 

Orelkoralllased

HYDROZOA

 

 

 

Hüdraloomad

MILLEPORINA

Milleporidae

 

 

 

Tuhaturblased

 

Milleporidae spp. (II) (7)

 

Tuhaturblased

STYLASTERINA

Stylasteridae

 

 

 

Sarvkorallilised

 

Stylasteridae spp. (II) (7)

 

Sarvkorallilised

FLORA

AGAVACEAE

 

 

 

Agaavilised

Agave parviflora (I)

 

 

Vöötagaav

 

Agave victoriae-reginae (II) #4

 

Viktooria agaav

 

Nolina interrata (II)

 

Noliina (liigist Nolina interrata)

AMARYLLIDACEAE

 

 

 

Amarüllilised

 

Galanthus spp. (II) #4

 

Lumikellukesed

 

Sternbergia spp. (II) #4

 

Sternbergiad

ANACARDIACEAE

 

 

 

 

 

Operculicarya hyphaenoides (II)

 

Anacardiacea liigist Operculicarya hyphaenoides

 

Operculicarya pachypus (II)

 

Anacardiacea liigist Operculicarya pachypus

APOCYNACEAE

 

 

 

 

 

Hoodia spp. (II) #9

 

Hoodiad

 

Pachypodium spp. (II) (välja arvatud lisas A loetletud liigid) #4

 

Paksjalad

Pachypodium ambongense (I)

 

 

Paksjalg (liigist Pachypodium ambongense)

Pachypodium baronii (I)

 

 

Paksjalg (liigist Pachypodium baronii)

Pachypodium decaryi (I)

 

 

Paksjalg (liigist Pachypodium decaryi)

 

Rauvolfia serpentina (II) #2

 

Madurauvolfia

ARALIACEAE

 

 

 

Araalialised

 

Panax ginseng (II) (üksnes Venemaa Föderatsiooni populatsioon; muid populatsioone ei ole käesoleva määruse lisades loetletud) #3

 

Harilik ženženn

 

Panax quinquefolius (II) #3

 

Ameerika ženženn

ARAUCARIACEAE

 

 

 

ARAUKAARIALASED

Araucaria araucana (I)

 

 

Tšiili araukaaria

BERBERIDACEAE

 

 

 

Kukerpuulised

 

Podophyllum hexandrum (II) #2

 

Himaalaja jalgleht

BROMELIACEAE

 

 

 

Bromeelialised

 

Tillandsia harrisii (II) #4

 

Harrise tillandsia

 

Tillandsia kammii (II) #4

 

Tillandsia (liigist Tillandsia kammii)

 

Tillandsia kautskyi (II) #4

 

Tillandsia (liigist Tillandsia kautskyi)

 

Tillandsia mauryana (II) #4

 

Tillandsia (liigist Tillandsia mauryana)

 

Tillandsia sprengeliana (II) #4

 

Tillandsia (liigist Tillandsia sprengeliana)

 

Tillandsia sucrei (II) #4

 

Tillandsia (liigist Tillandsia sucrei)

 

Tillandsia xerographica (II) #4

 

Haruldane tillandsia

CACTACEAE

 

 

 

Kaktuselised

 

CACTACEAE spp. (II) (välja arvatud lisas A loetletud liigid ja Pereskia spp., Pereskiopsis spp. ja Quiabentia spp.) (8) #4

 

Kaktuselised

Ariocarpus spp. (I)

 

 

Agaavkaktused

Astrophytum asterias (I)

 

 

Pisi-tähtkaktus

Aztekium ritteri (I)

 

 

Ritteri asteekkaktus

Coryphantha werdermannii (I)

 

 

Werdermanni nisakaktus

Discocactus spp. (I)

 

 

Lehtkaktused

Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi (I)

 

 

Kalifornia kiiskkaktus

Echinocereus schmollii (I)

 

 

Schmolli kiiskkaktus

Escobaria minima (I)

 

 

Väike eskobaaria

Escobaria sneedii (I)

 

 

Sneedi eksobaaria

Mammillaria pectinifera (I)

 

 

Näsakaktus (liigist Mammillaria pectinifera)

Mammillaria solisioides (I)

 

 

Näsakaktus (liigist Mammillaria solisioides)

Melocactus conoideus (I)

 

 

Melonkaktus (liigist Melocactus conoideus)

Melocactus deinacanthus (I)

 

 

Melonkaktus (liigist Melocactus deinacanthus)

Melocactus glaucescens (I)

 

 

Melonkaktus (liigist Melocactus glaucescens)

Melocactus paucispinus (I)

 

 

Melonkaktus (liigist Melocactus paucispinus)

Obregonia denegrii (I)

 

 

Obregoonia

Pachycereus militaris (I)

 

 

Sõjakas postkaktus

Pediocactus bradyi (I)

 

 

Brady tasandikukaktus

Pediocactus knowltonii (I)

 

 

Nublu-tasandikukaktus

Pediocactus paradinei (I)

 

 

Arisoona tasandikukaktus

Pediocactus peeblesianus (I)

 

 

Peeblesi tasandikukaktus

Pediocactus sileri (I)

 

 

Sileri tasandikukaktus

Pelecyphora spp. (I)

 

 

Kirveskaktused

Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii (I)

 

 

Lühike tigekaktus

Sclerocactus erectocentrus (I)

 

 

Punane tigekaktus

Sclerocactus glaucus (I)

 

 

Sinihall tigekaktus

Sclerocactus mariposensis (I)

 

 

Mariposa tigekaktus

Sclerocactus mesae-verdae (I)

 

 

Koloraado tigekaktus

Sclerocactus nyensis (I)

 

 

Tigekaktus (liigist Sclerocactus nyensis)

Sclerocactus papyracanthus (I)

 

 

Paber-tigekaktus

Sclerocactus pubispinus (I)

 

 

Konks-tigekaktus

Sclerocactus wrightiae (I)

 

 

Wrighti tigekaktus

Strombocactus spp. (I)

 

 

Värtenkaktused

Turbinicarpus spp. (I)

 

 

Turbinikarpus

Uebelmannia spp. (I)

 

 

Übelmannia

CARYOCARACEAE

 

 

 

Nahkhiirepuulised

 

Caryocar costaricense (II) #4

 

Kostariika nahkhiirepuu

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

 

 

 

Korvõielised

Saussurea costus (I) (e S. lappa, Aucklandia lappa ehk A. costus)

 

 

Lõhna-soojumikas

CRASSULACEAE

 

 

 

Paksulehelised

 

Dudleya stolonifera (II)

 

Võsund-dudleia

 

Dudleya traskiae (II)

 

Saare dudleia

CUCURBITACEAE

 

 

 

Kõrvitsalised

 

Zygosicyos pubescens (II), (tuntud ka nimetuse Xerosicyos pubescens all)

 

Mugulkõrvits (liigist Zygosicyos pubescens)

 

Zygosicyos tripartitus (II)

 

Kolmetine mugulkõrvits

CUPRESSACEAE