24.7.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 194/23


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 641/2010,

7. juuli 2010,

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 247/2006, millega sätestatakse põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 42, artikli 43 lõiget 2 ja artiklit 349,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 247/2006 (3) artikli 4 lõikes 3 lubatakse nelja aasta jooksul tarnida Assooridelt liidu teistesse piirkondadesse tavapäraseid kaubavoogusid ületavad kogused suhkrut. On vaja võtta asjakohaseid meetmeid, et toetada kõnealuse piirkonna suhkrusektori ümberkorraldamist eesmärgiga hõlbustada Assooride põllumajanduse mitmekesistamist, mis võiks olla kasulik, ja pidades seejuures eelkõige silmas piimakvoodisüsteemi järkjärgulist lõpetamist. Kohaliku suhkrut töötleva tööstuse elujõulisuse huvides on asjakohane lubada, et tagasisaadetava suhkru kogused ületavad viie aasta jooksul tavapäraseid kaubavooge ning nende suhtes kohaldatakse järkjärguliselt vähendatavaid aastasi piirmäärasid.

(2)

Nõukogu määruse (EÜ) nr 247/2006 artikli 5 lõikega 1 nähakse ette erand nõukogu 19. juuni 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1260/2001 (suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta) (4) artikli 10 lõikes 1 sätestatud ajavahemikust seoses Assooridele, Madeirale ja Kanaari saartele tarnitava C-suhkru imporditollimaksudest vabastamisega prognoositava tarnebilansi piires. Pärast suhkruturu reformi ja suhkrusektori lisamist nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrusesse (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (5) tuleks määruse (EÜ) nr 247/2006 artikli 5 lõike 1 sätteid kohandada. Eelkõige tuleks lubada kohaldada Assooride suhtes toor-roosuhkru imporditollimaksudest vabastamist prognoositava tarnebilansi piires.

(3)

Määruse (EÜ) nr 247/2006 artiklis 6 sätestatakse üleminekuperiood, mille jooksul Kanaari saared võivad jätkuvalt tarnida ette kindlaksmääratud koguses CN-koodide 1901 90 99 ja 2106 90 92 alla kuuluvaid piimatooteid, mis on ette nähtud tööstuslikuks töötlemiseks. Üleminekuperiood lõppes 31. detsembril 2009. Kuid CN-koodi 1901 90 99 alla kuuluvast tootest – lõssipulber taimse rasvaga – on saanud kohalike tarbijate, sealhulgas enim puudust kannatavate tarbijate jaoks traditsiooniline toode. Selle tarnimisest on kujunenud omaette kohalik tööstusharu, mis tagab töökohtade ja lisandväärtuse olemasolu. Seega on asjakohane jätkata kõnealuse toote tarnimist, mida tarbitakse üksnes kohapeal.

(4)

Määruse (EÜ) nr 247/2006 artikli 12 punktis f osutatakse äärepoolseimate piirkondade jaoks sisse seatud ja liikmesriikide poolt komisjonile heakskiitmiseks esitatavate ühenduse abiprogrammidega seotud sätetele, mis käsitlevad kontrollimist ja sanktsioonide rakendamist. Komisjoni kogemuse põhjal on selliste abiprogrammide tõhusa ja nõuetekohase rakendamise tagamiseks vaja kõrvaldada viited kõnealuse määruse artikli 12 punktis f osutatud kontrollimisele ja sanktsioonidele. Siiski tuleb sellistest siseriiklikest meetmetest vastavalt kõnealuse määruse artiklile 27 komisjonile jätkuvalt teatada.

(5)

Määruse (EÜ) nr 247/2006 artiklis 18 määratakse kindlaks liidu äärepoolseimate piirkondade veinisektorit käsitlevate erieeskirjade rakendamise eeskirjad. Veinituru ühine korraldus, mida muudeti nõukogu 29. aprilli 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 479/2008, mis käsitleb veinituru ühist korraldust, (6) lisati seejärel nõukogu määrusesse (EÜ) nr 1234/2007. Seepärast tuleks ajakohastada viiteid kõnealustele meetmetele. Lisaks sellele sätestab määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 85u lõige 7 sõnaselgelt, et Assooridel, Madeiral ja Kanaari saartel ei kohaldata väljajuurimiskava. Seepärast ei ole nimetatud erandit määruses (EÜ) nr 247/2006 enam vaja nimetada.

(6)

Määruse (EÜ) nr 247/2006 artikli 18 lõike 2 teises lõigus on sätestatud, et Assoorid ja Madeira peavad 31. detsembriks 2013 järk-järgult likvideerima viinamarjaistandused, kuhu istutatud viinamarjasordid on otseselt tootja hübriidid. Sama määruse artikli 18 lõike 2 kolmandas lõigus kohustatakse Portugali teatama igal aastal ümberkorraldamise ja ümberkujundamise edusammudest nendel aladel, kuhu on istutatud kõnealused viinamarjasordid. Need sätted on määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 120a lõikes 5 sätestatud eeskirjadest rangemad, kuna otseselt tootja hübriididest pärit viinamarjasordid, mille kasvatus on keelatud, tuleb likvideerida, välja arvatud juhul, kui kõnealustest viinamarjasortidest valmistatud vein on ette nähtud ainult veinitootja pereringis tarbimiseks. Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 247/2006 artikli 18 lõikes 2 esitatud kuupäev 31. detsember 2013 välja jätta, et vältida ebavõrdset kohtlemist ühelt poolt Assooride ja Madeira ning teiselt poolt ülejäänud liidu vahel.

(7)

Hoolimata sellest, et Prantsuse Réunioni ülemeredepartemangu kohalik piimatoodang on viimasel ajal suurenenud, ei ole joogipiima tarbimise vajadus saarel piisavalt kaetud. Ka ei ole kõnealuse piirkonna kauge asukoha ja saarelise asendi tõttu võimalik kasutada teisi toorpiima hankimise allikaid. Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 247/2006 artikli 19 lõike 4 esimeses lõigus Madeirale tehtud erandit, millega lubatakse toota liidu päritolu piimapulbrist kõrgkuumutatud pulbripiima, laiendada ka Réunionile.

(8)

Kohaliku piimatootmise täiendava laiendamise tingimused liidu äärepoolseimates piirkondades, mille suhtes kohaldatakse määruse (EÜ) nr 247/2006 artikli 19 lõike 4 esimeses lõigus sätestatud erandit, on asjaomaste saarte topograafia tõttu väga piiratud. Ehkki kohustus tagada kohapeal toodetud piima kogumine ja turustamine jääb endiselt kehtima, oleks asjakohane kustutada kõnealuse artikli teises lõigus ettenähtud kohustus, mille kohaselt komisjon peab kindlaks määrama kohapeal toodetava värske piima koguse, mis lisatakse kõrgkuumutatud pulbripiima hulka.

(9)

Käesoleva määruse sätete tagasiulatuv kohaldamine alates 1. jaanuarist 2010 peaks tagama põllumajanduse erimeetmete järjepidevuse liidu äärepoolseimates piirkondades ning vastama ka asjaomaste ettevõtjate õiguspärasele ootusele.

(10)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 247/2006 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 247/2006 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 4 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Erandina lõike 2 punktist a võib Assooridelt tarnida liidu teistesse piirkondadesse viie aasta jooksul igal aastal järgmised maksimumkogused suhkrut (CN-kood 1701):

:

2011. aastal

:

3 000 tonni,

:

2012. aastal

:

2 500 tonni,

:

2013. aastal

:

2 000 tonni,

:

2014. aastal

:

1 500 tonni,

:

2015. aastal

:

1 000 tonni.”;

2.

artikkel 5 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5

Suhkur

1.   Nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1234/2007 (millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus)) (7) artikli 204 lõigetes 2 ja 3 sätestatud ajavahemiku jooksul kohaldatakse sama määruse artiklis 61 osutatud kvooti ületava suhkrutoodangu puhul imporditollimaksudest vabastamise kava käesoleva määruse artiklis 2 osutatud prognoositava tarnebilansi piires järgmiste toodete suhtes:

a)

suhkur, mis on sisse toodud tarbimiseks Madeiral ja Kanaari saartel CN-koodi 1701 alla kuuluva valge suhkruna;

b)

suhkur, mis on sisse toodud rafineerimiseks ja tarbimiseks Assooridel CN-koodi 1701 12 10 alla kuuluva toorsuhkruna (toorpeedisuhkur).

2.   Rafineerimise eesmärgil võib Assooridel kohaldada imporditollimaksudest vabastamist prognoositava tarnebilansi piires lisaks lõikes 1 osutatud kogustele ka CN-koodi 1701 11 10 alla kuuluva toorsuhkru (toor-roosuhkur) suhtes. Assooride toorsuhkruvajaduse kindlaksmääramisel võetakse arvesse kohaliku suhkrupeeditootmise arengut. Tarnekorraga hõlmatavad kogused määratakse kindlaks nii, et Assooridel igal aastal rafineeritava suhkru kogus ei ületa 10 000 tonni.

3.

artikkel 6 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 6

Piimatooted

Erandina artiklist 2 võib Kanaari saartele jätkuvalt tarnida CN-koodi 1901 90 99 alla kuuluvaid piimatooteid (lõssipulber taimse rasvaga), mis on ette nähtud tööstuslikuks töötlemiseks, kuni 800 tonni aastas. Nimetatud tootele liidu poolt makstav toetus ei tohi ületada vastavalt 210 eurot tonni kohta ning see sisaldub artiklis 23 osutatud ülemmääras. Kõnealune toode on ette nähtud üksnes kohalikuks tarbimiseks.”;

4.

artikli 12 punkt f asendatakse järgmisega:

„f)

programmide, sealhulgas reklaami, järelevalve ja hindamise tõhusat ja nõuetekohast rakendamist tagavaid meetmeid ja kvantitatiivsete näitajate määratlusi programmi hindamiseks.”;

5.

artikkel 18 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 18

Vein

1.   Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikleid 103v, 103w, 103x ja 182a ei kohaldata Assooride ja Madeira suhtes.

2.   Olenemata määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 120a lõikest 2, võib veini tootmiseks kasutada Assooridel ja Madeiral korjatud viinamarju, mis on pärit viinamarjasortidest, mis on otseselt tootja hübriidid („Noah”, „Othello”, „Isabelle”, „Jacquez”, „Clinton” ja „Herbemont”) ja mille kasvatus on keelatud, kuid see vein peab jääma kõnealustesse piirkondadesse.

Portugal likvideerib järk-järgult viinamarjaistandused, kuhu istutatud viinamarjasordid on otseselt tootja hübriidid, mille kasvatamine on keelatud, kasutades selleks vajaduse korral määruse (EÜ) nr 1234/2007 artiklis 103q ette nähtud toetust.

3.   Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikleid 103v, 103w ja 103y ei kohaldata Kanaari saarte suhtes.”;

6.

artikli 19 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Olenemata määruse (EÜ) nr 1234/9714 artikli 114 lõikest 2, lubatakse Prantsuse Réunioni ülemeredepartemangul toota liidu päritolu piimapulbrist kõrgkuumutatud pulbripiima kohalike tarbimisvajaduste piires, kui selle meetmega ei takistata kohapeal toodetud piima kogumist ja turustamist. Kõnealune toode on ette nähtud üksnes kohalikuks tarbimiseks.

Meetod, mille abil on sel viisil piimapulbrist kõrgkuumutatud piima toodetud, tuleb selgelt toote müügietiketil märkida.”

Artikkel 2

Käeolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 7. juuli 2010

Euroopa Parlamendi nimel

president

J. BUZEK

Nõukogu nimel

eesistuja

O. CHASTEL


(1)  17. märtsi 2010. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Euroopa Parlamendi 18. mai 2010. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 29. juuni 2010. aasta otsus.

(3)  ELT L 42, 14.2.2006, lk 1.

(4)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1.

(5)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(6)  ELT L 148, 6.6.2008, lk 1.

(7)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.”;