22.5.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 126/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 440/2010,

21. mai 2010,

Euroopa Kemikaaliametile vastavalt ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist käsitlevale Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1272/2008 makstavate lõivude kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (1) eelkõige selle artikli 24 lõiget 2 ja artikli 37 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Segus sisalduva aine tootja, importija või allkasutaja võib esitada Euroopa Kemikaaliametile (edaspidi „amet”) taotluse kasutada alternatiivset keemilist nimetust.

(2)

Selliste määruse (EÜ) nr 1272/2008 artikli 24 lõike 1 kohaste taotluste esitamisel tuleb tasuda lõiv.

(3)

Tootja, importija või allkasutaja võib esitada ametile ettepaneku aine ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse kehtestamiseks, kui selle aine kohta ei ole määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas seoses ettepanekus märgitud ohuklassi või alajaotusega kannet tehtud.

(4)

Selliste ettepanekute esitamisel tuleb määruse (EÜ) nr 1272/2008 artikli 37 lõikes 3 sätestatud juhtudel tasuda lõiv.

(5)

Tuleb kehtestada ameti poolt kogutavate lõivude määrad ja nende tasumise eeskirjad.

(6)

Lõivude suuruse määramisel peaks arvesse võtma ameti tööd, mida tehakse määruse (EÜ) nr 1272/2008 nõuete alusel, ning lõivud peaksid olema määratud tasemel, mis tagaks, et neilt saadav tulu koos Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (2) artikli 96 lõike 1 alusel saadavate ameti muude tuludega oleks piisav osutatud teenustega seotud kulude katmiseks.

(7)

Euroopa väikeettevõtlusalgatusega „Small Business Act (3) on Euroopa Liit asetanud väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate (edaspidi „VKE”) vajadused majanduskasvu ja tööhõivet käsitleva Lissaboni strateegias kesksele kohale. Liidu tulevane jõukus sõltub eelkõige liidu suutlikkusest rakendada VKEde kasvu- ja innovatsioonipotentsiaali. Suurettevõtjatega võrreldes on VKEde halduslik ja regulatiivne koormus siiski ebaproportsionaalselt suur. Seepärast on asjakohane vähendada VKEde suhtes kohaldatavaid lõivusid.

(8)

VKEde määratlemisel on asjakohane järgida komisjoni 6. mai 2003. aasta soovituses 2003/361/EÜ (mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtete määratlemise kohta) (4) sätestatud määratlusi.

(9)

Klassifikatsiooni ja märgistuse ühtlustamise ettepaneku esitamisel nõutavad vähendatud lõivud vaadatakse läbi kolme aasta jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist, et otsustada vähendatud lõivude kohaldamise jätkamise või lõpetamise üle.

(10)

Käesolev määrus tuleb jõustada võimalikult kiiresti, sest ametile on olnud võimalik esitada alternatiivse keemilise nimetuse kasutamise taotlusi ja ainete klassifikatsiooni ja märgistuse ühtlustamise ettepanekuid alates 20. jaanuarist 2009, kui jõustus määrus (EÜ) nr 1272/2008.

(11)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 133 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I   PEATÜKK

SISU JA MÕISTED

Artikkel 1

Sisu

Käesolevas määruses sätestatakse Euroopa Kemikaaliametile (edaspidi „amet”) makstavate lõivude määrad ning maksmise eeskirjad, nagu on ette nähtud määrusega (EÜ) nr 1272/2008.

Artikkel 2

Mõisted

Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „VKE”– mikro-, väike- või keskmise suurusega ettevõte komisjoni soovituse 2003/361/EÜ tähenduses;

2)   „keskmise suurusega ettevõtja”– keskmise suurusega ettevõte komisjoni soovituse 2003/361/EÜ tähenduses;

3)   „väikeettevõtja”– väikeettevõte komisjoni soovituse 2003/361/EÜ tähenduses;

4)   „mikroettevõtja”– mikroettevõte komisjoni soovituse 2003/361/EÜ tähenduses.

II   PEATÜKK

LÕIVUD

Artikkel 3

Lõivud alternatiivse keemilise nimetuse kasutamise taotlemisel

1.   Amet nõuab kooskõlas määruse (EÜ) nr 1272/2008 artikli 24 lõikega 1 lõivu vastavalt I lisale, kui taotletakse aine alternatiivse keemilise nimetuse kasutamist kuni viies segus.

2.   Kui taotleja on VKE, nõuab amet vähendatud lõivu vastavalt I lisale.

3.   Segudes sisalduvatele ainetele määruse (EÜ) nr 1272/2008 artikli 24 lõike 1 alusel alternatiivse keemilise nimetuse kasutamise taotlemisel tuleb vastavalt I lisa punktile 3 maksta lisalõivu kuni 10 segu puhul ning sama lisalõivu tuleb maksta ka iga järgmise 10 segu puhul.

4.   Kuupäeva, mil Euroopa Kemikaaliametile makstakse taotluse eest nõutud lõiv, loetakse taotluse vastuvõtmise kuupäevaks.

Artikkel 4

Lõivud aine ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistuse kehtestamise ettepaneku esitamisel

1.   Amet nõuab kooskõlas määruse (EÜ) nr 1272/2008 artikli 37 lõikega 3 aine klassifikatsiooni ja märgistuse ühtlustamise ettepaneku tegemisel lõivu vastavalt II lisale.

2.   Kui ettepaneku teeb VKE, nõuab amet vähendatud lõivu vastavalt II lisale.

3.   Kuupäeva, mil ametile makstakse ettepaneku eest nõutud lõiv, loetakse ettepaneku vastuvõtmise kuupäevaks.

Artikkel 5

Vähendamised

1.   Füüsiline või juriidiline isik, kes leiab, et tal on artiklite 3 ja 4 alusel õigus maksta vähendatud lõivu, peab sellest ametit taotluse esitamise ajal teavitama.

2.   Amet võib igal ajal nõuda tõendit selle kohta, et lõivude vähendamise tingimused on täidetud.

3.   Kui füüsiline või juriidiline isik, kes väidab, et tal on õigus lõivu vähendamisele, ei suuda seda tõestada, nõuab amet lõivu tasumist täies ulatuses.

Kui füüsiline või juriidiline isik, kes väidab, et tal on õigus lõivu vähendamisele, on juba maksnud vähendatud lõivu, kuid ei suuda tõestada oma õigust sellisele vähendamisele, nõuab amet lõivu tasumist täies ulatuses.

III   PEATÜKK

MAKSED

Artikkel 6

Maksmise viis

1.   Lõivud makstakse eurodes.

2.   Maksed tehakse, kui amet on arve väljastanud.

3.   Maksed tehakse ülekandega ameti pangakontole.

Artikkel 7

Makse kindlaks tegemine

1.   Iga makse puhul tuleb märkida viitenumbri lahtrisse arve number.

2.   Kui makse eesmärki ei ole võimalik kindlaks teha, määrab amet tähtaja, milleks maksja peab teatama ametile makse eesmärgist kirjalikult. Kui ametile ei teatata makse eesmärgist määratud tähtajaks, loetakse makse kehtetuks ja asjaomane summa tagastatakse maksjale.

Artikkel 8

Maksekuupäev

Kuupäeva, mil makse kogusumma kantakse üle ameti pangakontole, loetakse makse sooritamise kuupäevaks.

Artikkel 9

Ülemäära makstud summade tagasimaksmine

1.   Lõivu ülemääraselt makstud summade maksjale hüvitamise korra määrab ameti tegevdirektor ning see avaldatakse ameti veebisaidil.

Kui ülemääraselt makstud summa on väiksem kui 100 eurot ning asjaomane pool ei ole tagasimaksmist nõudnud, siis ülemäära makstud summat tagasi ei maksta.

2.   Ühtegi ülemääraselt makstud summat ei ole võimalik võtta arvesse ametile makstavate tulevaste maksete puhul.

IV   PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 10

Esialgne prognoos

Iga järgmise eelarveaasta kogutulude ja -kulude kalkulatsiooni koostamisel vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 96 lõikele 5 teeb ameti haldusnõukogu ühenduse toetusest saadavatest tuludest eraldi esialgse prognoosi lõivudest saadavate tulude kohta.

Artikkel 11

Läbivaatamine

1.   Käesolevas määruses sätestatud lõivud vaadatakse igal aastal uuesti läbi, võttes arvesse Eurostati poolt kooskõlas nõukogu määrusega (EÜ) nr 2494/95 (5) avaldatud Euroopa tarbijahinnaindeksiga mõõdetavat inflatsioonimäära. Esimese läbivaatamise lõpptähtaeg on 1. juuni 2011.

2.   Klassifikatsiooni ja märgistuse ühtlustamise ettepaneku esitamisel VKEdelt nõutavad vähendatud lõivud vaadatakse läbi kolme aasta jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist.

3.   Komisjon vaatab samuti määrust pidevalt läbi, võttes arvesse ameti oodatavate tulude ja kulude hinnangute kohta saabuvat olulist teavet.

4.   Komisjon vaatab hiljemalt 1. jaanuariks 2013 käesoleva määruse läbi ja otsustab, kas seda on eelkõige ameti kantud kulude tõttu vaja muuta.

Artikkel 12

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. mai 2010

Komisjoni nimel

eesistuja

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 353, 31.12.2008, lk 1.

(2)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(3)  KOM(2008) 394 (lõplik).

(4)  ELT L 124, 20.5.2003, lk 36.

(5)  EÜT L 257, 27.10.1995, lk 1.


I LISA

Lõivud määruse (EÜ) nr 1272/2008 artikli 24 lõike 1 kohase taotluse esitamisel:

Punkt 1 –   Standardlõiv aine kohta kuni viies segus

4 000 eurot

Punkt 2 –   Vähendatud lõivud VKEde jaoks aine kohta kuni viies segus

2.1.   Vähendatud lõiv keskmise suurusega ettevõtjale

2 800 eurot

2.2.   Vähendatud lõiv väikeettevõtjale

1 600 eurot

2.3.   Vähendatud lõiv mikroettevõtjale

400 eurot

Punkt 3 –   Lõiv segus sisalduvale ainele alternatiivse keemilise nimetuse kasutamise taotlemisel (iga 10 segu kohta)

3.1.   Standardlõiv

500 eurot

3.2.   Vähendatud lõiv keskmise suurusega ettevõtjale

350 eurot

3.3.   Vähendatud lõiv väikeettevõtjale

200 eurot

3.4.   Vähendatud lõiv mikroettevõtjale

100 eurot


II LISA

Lõivud määruse (EÜ) nr 1272/2008 artikli 37 lõike 3 kohase ettepaneku esitamisel:

Punkt 1   Standardlõiv

12 000 eurot

Punkt 2   Vähendatud lõivud VKEde jaoks

2.1.   Vähendatud lõiv keskmise suurusega ettevõtjale

8 400 eurot

2.2.   Vähendatud lõiv väikeettevõtjale

4 800 eurot

2.3.   Vähendatud lõiv mikroettevõtjale

1 200 eurot