12.5.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 118/5


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 408/2010,

11. mai 2010,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 194/2008, millega uuendatakse piiravaid meetmeid Birma/Myanmari suhtes ja muudetakse need rangemaks

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 215 lõiget 1,

võttes arvesse nõukogu 26. aprilli 2010. aasta otsust 2010/232/ÜVJP Birma/Myanmari vastu suunatud piiravate meetmete uuendamise kohta (1),

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ühisettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsuse 2010/232/ÜVJP artikliga 4 nähakse ette, et teatavatesse kindlaksmääratud kategooriatesse kuuluvate kaupade ostmine, importimine ja transport Birmast/Myanmarist keelatakse.

(2)

Otsuse 2010/232/ÜVJP artikliga 8 nähakse ette, et mittehumanitaarsed abi- ja arenguprogrammid peatatakse, kuid et erandiks on projektid ja programmid, millega toetatakse teatavaid kindlaksmääratud eesmärke.

(3)

Määrusega (EÜ) nr 194/2008 (2) jõustatakse selle artikli 2 lõikes 2 kindlaksmääratud kategooriatesse kuuluvate kaupade ostmise, impordi ja transpordi keeld. Siiski tuleks täpsustada, et nimetatud kaupade ostmise keeldu Birmas/Myanmaris ei tuleks kohaldada, kui kõnealune ostmine on osa humanitaarabi projektist või programmist või mittehumanitaarsest arenguprojektist või -programmist, millega toetatakse otsuse 2010/232/ÜVJP artikli 8 punktides a, b ja c kirjeldatud eesmärke.

(4)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 194/2008 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 194/2008 artiklile 2 lisatakse järgmine lõige:

„5.   Lõike 2 punktis b loetletud kaupade ostmise keeldu ei kohaldata selliste Birmas/Myanmaris teostatavate humanitaarabi projektide või programmide või mittehumanitaarsete arenguprojektide ja -programmide suhtes, millega toetatakse:

a)

inimõigusi, demokraatiat, head valitsemistava, konfliktide vältimist ja kodanikuühiskonna suutlikkuse suurendamist;

b)

tervist ja haridust, vaesuse leevendamist ja eelkõige põhivajaduste rahuldamist ning elatusvahendite võimaldamist kõige vaesemale ja haavatavamale osale elanikkonnast või

c)

keskkonnakaitset ja eelkõige programme, mis käsitlevad mittesäästva, ülemäärase metsaraie probleemi, mille tulemuseks on metsade hävitamine.

IV lisas loetletud veebisaitidel osutatud pädev asutus annab kõnealuste kaupade ostmisele eelnevalt loa. Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 1 alusel antud lubadest.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. mai 2010

Nõukogu nimel

eesistuja

Á. GONZÁLEZ-SINDE REIG


(1)  ELT L 105, 27.4.2010, lk 22.

(2)  ELT L 66, 10.3.2008, lk 1.