24.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 104/37


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 351/2010,

23. aprill 2010,

millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 862/2007 (mis käsitleb ühenduse rände- ja rahvusvahelise kaitse statistikat) sünniriigi rühmade, eelmise või järgmise alalise elukohariigi rühmade ja kodakondsuse rühmade kategooriate määratlemise osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määrust (EÜ) nr 862/2007, mis käsitleb ühenduse rände- ja rahvusvahelise kaitse statistikat ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 311/76 võõrtöötajaid käsitleva statistika koostamise kohta, (1) eriti selle artikli 10 lõike 2 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Selleks et tagada liikmesriikide erinevatelt statistika- ja haldusasutustelt pärit andmete võrreldavus ning ühenduse tasandil koostatavate ülevaadete usaldusväärsus, tuleb sünniriigi rühmade, eelmise või järgmise alalise elukohariigi rühmade ja kodakondsuse rühmade kategooriaid kõikides liikmesriikides ühtemoodi määratleda. Seepärast on määruses (EÜ) nr 862/2007 nõutud, et komisjon töötaks välja kõnealuste kategooriate määratlused.

(2)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas Euroopa statistikasüsteemi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määrusega määratletakse sünniriigi rühmade, eelmise ja järgmise alalise elukohariigi rühmade ja kodakondsuse rühmade kategooriad, nagu on ette nähtud määrusega (EÜ) nr 862/2007.

Artikkel 2

Eespool nimetatud kategooriate suhtes kohaldatakse järgmisi määratlusi:

a)   „eelmise alalise elukoha riik”– riik, mis oli isiku kodakondsusest või sünniriigist olenemata tema alaliseks elukohaks vahetult enne väljarändamist;

b)   „järgmise alalise elukoha riik”– riik, millest saab isiku kodakondsusest või sünniriigist olenemata tema alaline elukoht pärast väljarändamist;

c)   „arengutase”– riigi suhteline arengutase, mille kirjeldamiseks kasutatakse statistilisi näitajaid, nagu oodatav eluiga, kirjaoskus, haridustulemused ja sisemajanduse koguprodukt (SKP) inimese kohta;

d)   „riigisündinud”– alalise elukoha riigis sündinud isik, olenemata tema kodakondsusest;

e)   „välisriigis sündinud”– muus kui alalise elukoha riigis sündinud isik, olenemata tema kodakondsusest.

Artikkel 3

Lisas on loetletud sünniriigi rühmade, eelmise ja järgmise alalise elukohariigi rühmade ja kodakondsuse rühmade kategooriad, millele vastavalt peavad liikmesriigid komisjonile andmed edastama.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. aprill 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 199, 31.7.2007, lk 23.


LISA

Riikide ja kodakondsuste rühmad on järgmised:

põhirühmad;

lisarühmad, kuhu kuuluvad muud Euroopa Liitu mittekuuluvad riigid ja muud kodakondsused.

1.   RIIKIDE PÕHIRÜHMAD

1.1.   Kodakondsuste rühmad

Kodakondsust määratletakse vastavalt määruse (EÜ) nr 862/2007 artikli 2 lõike 1 punktile d.

Isikut, kellel on kaks või enam kodakondsust, määratletakse ainult ühe kodakondsuse järgi allpool esitatud järjekorra kohaselt:

1)

andmeid esitav riik; või juhul kui isikul puudub andmeid esitava riigi kodakondsus:

2)

muu ELi liikmesriik; või juhul kui isikul puudub muu ELi liikmesriigi kodakondsus:

3)

muu riik väljaspool Euroopa Liitu.

Juhul kui isikul on kahe või enama ELi liikmesriigi kodakondsus, aga ükski neist ei ole andmeid esitav riik, jääb kodakondsusriik liikmesriikide otsustada.

Juhul kui isikul on kahe või enama ELi mittekuuluva riigi kodakondsus, jääb kodakondsusriik liikmesriikide otsustada.

Määruse (EÜ) nr 862/2007 artikli 3 lõike 1 punkti a alapunkti i ja artikli 3 lõike 1 punkti c alapunkti i kohased andmed liigendatakse kodakondsuse järgi järgmisteks rühmadeks:

andmeid esitava riigi kodakondsus (riigi kodanikud);

muu ELi liikmesriigi kodakondsus (muud ELi kodanikud);

ELi mittekuuluva riigi kodakondsus (ELi mittekuuluva riigi kodanikud), mis liigendatakse järgmiselt:

EFTA riikide kodakondsus;

kandidaatriikide kodakondsus;

muude ELi mittekuuluvate riikide kodakondsus;

kodakondsus ei ole teada.

Määruse (EÜ) nr 862/2007 artikli 3 lõike 1 punkti b alapunkti i kohased andmed liigendatakse kodakondsuse järgi järgmisteks rühmadeks:

andmeid esitava riigi kodakondsus (riigi kodanikud);

muu ELi liikmesriigi kodakondsus (muud ELi kodanikud);

ELi mittekuuluva riigi kodakondsus (ELi mittekuuluva riigi kodanikud);

kodakondsus ei ole teada.

1.2.   Sünniriikide rühmad

Sünniriik määratakse vastavalt määruse (EÜ) nr 862/2007 artikli 2 lõike 1 punktile e.

Määruse (EÜ) nr 862/2007 artikli 3 lõike 1 punkti a alapunkti ii ja artikli 3 lõike 1 punkti c alapunkti ii kohased andmed liigendatakse sünniriigi järgi järgmisteks rühmadeks:

andmeid esitav riik (riigisündinud);

muud ELi liikmesriigid (sündinud muus ELi riigis);

ELi mittekuuluvad riigid (sündinud ELi mittekuuluvas riigis), mis liigendatakse järgmiselt:

EFTA riigid,

kandidaatriigid,

muud ELi mittekuuluvad riigid;

sünniriik ei ole teada.

1.3.   Eelmise alalise elukoha riikide rühmad

Määruse (EÜ) nr 862/2007 artikli 3 lõike 1 punkti a alapunkti iii kohased andmed liigendatakse eelmise alalise elukohariigi järgi järgmisteks rühmadeks:

muud ELi liikmesriigid;

ELi mittekuuluvad riigid, mis liigendatakse järgmiselt:

EFTA riigid,

kandidaatriigid,

muud ELi mittekuuluvad riigid;

eelmise alalise elukoha riik ei ole teada.

1.4.   Järgmise alalise elukoha riikide rühmad

Määruse (EÜ) nr 862/2007 artikli 3 lõike 1 punkti b alapunkti iv kohased andmed liigendatakse järgmise alalise elukohariigi järgi järgmisteks rühmadeks:

muud ELi liikmesriigid;

ELi mittekuuluvad riigid;

järgmise alalise elukoha riik ei ole teada.

2.   LISARÜHMAD, KUHU KUULUVAD MUUD EUROOPA LIITU MIITEKUULUVAD RIIGID JA MUUD KODAKONDSUSED ARENGUTASEME JÄRGI

Määruse (EÜ) nr 862/2007 artikli 3 lõike 1 punkti a alapunktide i, ii ja iii ning artikli 3 lõike 1 punkti c alapunktide i ja ii kohased andmed esitatakse liigendatuna muude ELi mittekuuluvate riikide ja kodakondsuste arengutaseme järgi järgmisteks rühmadeks:

kõrge arengutasemega riigid;

keskmise arengutasemega riigid;

vähem arenenud riigid.

3.   RIIKIDE JA KODAKONDSUSTE RÜHMADE LOETELU

Sünniriik, eelmise alalise elukoha ja järgmise alalise elukoha riik määratakse vaatlusaasta 1. jaanuaril kehtivate riigipiiride järgi.

ELi, EFTA ja kanditaatriikide hulka kuuluvus määratakse vaatlusaasta 1. jaanuari seisuga.

Komisjon annab liikmesriikidele kõikide põhirühmade kohta riikide ja kodakondsuste loetelu. Põhirühmade loetelusid ajakohastatakse vajaduse korral.

Komisjon annab liikmesriikidele kõikide arengutaseme järgi liigendatud lisarühmade kohta riikide ja kodakondsuste rühmade loetelu. Lisarühmade loetelusid ajakohastatakse vajaduse korral.