17.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 97/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 317/2010,

16. aprill 2010,

millega võetakse vastu nõukogu määruses (EÜ) nr 577/98 sätestatud tööjõu valikvaatluse puuetega inimeste tööhõivet käsitleva lisaküsimustiku kirjeldus aastaks 2011

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 9. märtsi 1998. aasta määrust (EÜ) nr 577/98 tööjõu valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsioonis (edaspidi „ÜRO konventsioon”), millele on alla kirjutanud Euroopa Ühendus ja kõik tema liikmesriigid, on statistikat ja andmete kogumist käsitlevas artiklis 31 sätestatud, et osalisriigid kohustuvad koguma asjakohast teavet, kaasa arvatud statistilised ja uuringuandmed, mis võimaldavad neil sõnastada ja ellu rakendada ÜRO konventsiooni jõustamiseks vajalikku poliitikat, kaasa arvatud artikli 27 tööd ja tööhõivet käsitlevaid sätteid.

(2)

Oma 17. märtsi 2008. aasta resolutsioonis puuetega inimeste olukorra kohta Euroopa Liidus (2) on nõukogu rõhutanud puuetealase statistika vajadust, et saada ülevaade puuetega inimeste üldisest olukorrast Euroopas, ning seda, et sellised statistilised ja uurimisandmed võimaldavad välja töötada hästi põhjendatud puuetealast poliitikat ning rakendada seda erinevatel haldustasanditel. Nõukogu kutsub liikmesriike ja komisjoni üles tagama kooskõlas nende vastava pädevusega seda, et alustataks tööd Euroopa puuetealase strateegiaga, mis järgneb praegusele puuetega inimestele suunatud Euroopa tegevuskavale (2004–2010), hinnates muu hulgas ka seda, kuidas on riiklike meetmete puhul arvesse võetud Euroopa Ühenduse ja liikmesriikide võetud kohustusi seoses ÜRO konventsiooni täieliku rakendamisega Euroopa tasandil, ning kaaludes selleks ühtsete ja võrreldavate riiklike sihtmärkide kehtestamist.

(3)

Puuetega inimeste tööhõive kohta on vaja igakülgset ja võrreldavat andmekogumit, et jälgida, kuidas edeneb ÜRO konventsiooni artikli 27 rakendamine ning Euroopa tööhõivestrateegia ja Euroopa puuetealase strateegia eesmärkide saavutamine, ning mõõta puuetega inimeste tööturul osalemise arengut.

(4)

Komisjoni 23. aprilli 2008. aasta määruses (EÜ) nr 365/2008, millega võetakse vastu nõukogu määruses (EÜ) nr 577/98 sätestatud tööjõu valikvaatluse lisaküsimustike kavad aastateks 2010, 2011 ja 2012, (3) on sätestatud puuetega inimeste tööhõivet käsitlev lisaküsimustik. Tuleks kindlaks määrata selle küsimustiku muutujate loend.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas Euroopa statistikasüsteemi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Üksikasjalik nimekiri andmetest, mida on vaja koguda puuetega inimeste tööhõivet käsitleva 2011. aasta lisaküsimustikuga, on sätestatud lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. aprill 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 77, 14.3.1998, lk 3.

(2)  ELT C 75, 26.3.2008, lk 1.

(3)  ELT L 112, 24.4.2008, lk 22.


LISA

TÖÖJÕU VALIKVAATLUS

Puuetega inimeste tööhõivet käsitleva 2011. aasta lisaküsimustiku vorm

1.

Asjaomased liikmesriigid ja piirkonnad: kõik.

2.

Muutujad tähistatakse järgmiselt.

Tööjõu valikvaatluse muutujate kodeerimine veerus „Filter” põhineb komisjoni 25. aprilli 2008. aasta määruse (EÜ) nr 377/2008 (millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 577/98 (tööjõu valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses) alates 2009. aastast andmeedastuses kasutatavate koodide, struktuuriliste muutujate kohta andmete kogumiseks kasutatava alavalimi ja vaatluskvartalite kindlaksmääramise suhtes) III lisal (1).

Lühend

Veerg

Kood

Kirjeldus

Filter

HEALTHMA

197–198

 

Pikaajalise terviseprobleemi või haiguse tüüp (kodeerida 1. põhitüüp)

Kõik isikud vanuses 15–64 aastat

01

Ülajäsemete probleemid (k.a artriit või reuma)

02

Alajäsemete probleemid (k.a artriit või reuma)

03

Selja- või kaelaprobleemid (k.a artriit või reuma)

04

Vähk

05

Nahaprobleemid, k.a allergilised reaktsioonid ja tõsised moonutused

06

Südame-, vererõhu-või vereringeprobleemid

07

Rindkereprobleemid või hingamisprobleemid, k.a astma ja bronhiit

08

Mao-, maksa-, neeru- või seedeprobleemid

09

Diabeet

10

Epilepsia (k.a hood)

11

Tõsine peavalu, nagu migreen

12

Õpiraskused (lugemis- ja kirjutamisprobleemid või raskused matemaatikaga)

13

Krooniline ängistus

14

Depressioon

15

Muud vaimsed, emotsionaalsed või närviprobleemid

16

Muud progresseeruvad haigused (k.a hulgiskleroos, HIV, Alzheimeri tõbi, Parkinsoni tõbi)

17

Muud pikaajalised terviseprobleemid

18

Pikaajalised terviseprobleemid või haigused puuduvad

99

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

Tühi

Vastus puudub

HEALTHSE

199–200

 

Pikaajalise terviseprobleemi või haiguse tüüp (kodeerida 2. põhitüüp)

Kõik isikud vanuses 15–64 aastat ja HEALTHMA = 1–17

01

Probleemid ülajäsemetega (k.a artriit või reuma)

02

Probleemid alajäsemetega (k.a artriit või reuma)

03

Selja-või kaelaprobleemid (k.a artriit või reuma)

04

Vähk

05

Nahaprobleemid, k.a allergilised reaktsioonid ja tõsised moonutused

06

Südame-, vererõhu- või vereringeprobleemid

07

Rindkereprobleemid või hingamisprobleemid, k.a astma ja bronhiit

08

Mao-, maksa-, neeru- või seedeprobleemid

09

Diabeet

10

Epilepsia (k.a hood)

11

Tõsine peavalu, nagu migreen

12

Õpiraskused (lugemis- ja kirjutamisprobleemid või raskused matemaatikaga)

13

Krooniline ängistus

14

Depressioon

15

Muud vaimsed, emotsionaalsed või närviprobleemid

16

Muud progresseeruvad haigused (k.a hulgiskleroos, HIV, Alzheimeri tõbi, Parkinsoni tõbi)

17

Muud pikaajalised terviseprobleemid

18

Muud pikaajalised terviseprobleemid või haigused puuduvad

99

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

Tühi

Vastus puudub

DIFFICMA

201–202

 

1. põhiline tegutsemisraskus (kodeerida kõige olulisem raskus)

Kõik isikud vanuses 15–64 aastat

01

Nägemine, isegi prille kandes

02

Kuulmine, isegi abivahendeid kasutades

03

Kõndimine, trepist ülesminek

04

Istumine või seismine

05

Mälu, keskendumine

06

Suhtlemine, näiteks teiste mõistmine või enda mõistetavaks tegemine

07

Ulatumine või sirutumine

08

Tõstmine ja kandmine

09

Kummardumine

10

Hoidmine, haaramine või pööramine

11

Puudub

99

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

Tühi

Vastus puudub

DIFFICSE

203–204

 

2. põhiline tegutsemisraskus (kodeerida olulisuselt teine raskus)

Kõik isikud vanuses 15–64 aastat ja DIFFICMA = 1–10

01

Nägemine, isegi prille kandes

02

Kuulmine, isegi abivahendeid kasutades

03

Kõndimine, trepist ülesminek

04

Istumine või seismine

05

Mälu, keskendumine

06

Suhtlemine, näiteks teiste mõistmine või enda mõistetavaks tegemine

07

Ulatumine või sirutumine

08

Tõstmine ja kandmine

09

Kummardumine

10

Hoidmine, haaramine või pööramine

11

Puudub

99

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

Tühi

Vastus puudub

LIMHOURS

205

 

Terviseprobleem(id) või haigus(ed) põhjustavad piiranguid tundide arvule, kui palju saab inimene nädalas töötada

Kõik isikud vanuses 15–64 aastat ja (HEALTHMA = 1–17 või DIFFICMA = 1–10)

1

Jah, terviseprobleem(id) või haigus(ed)

2

Jah, tegutsemisraskus(ed)

3

Jah, mõlemad, terviseprobleem(id)/haigus(ed) ja tegutsemisraskus(ed)

4

Ei

9

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

Tühi

Vastus puudub

LIMTYPEW

206

 

Terviseprobleem(id) või haigus(ed) või raskus(ed) põhjustavad piiranguid töö liigile, mida inimene võib teha (nt probleemid raskuste kandmisega, õues töötamisega, pikaajalise istumisega)

Kõik isikud vanuses 15–64 aastat ja (HEALTHMA = 1–17 või DIFFICMA = 1–10)

1

Jah, terviseprobleem(id) või haigus(ed)

2

Jah, tegutsemisraskus(ed)

3

Jah, mõlemad, terviseprobleem(id)/haigus(ed) ja tegutsemisraskus(ed)

4

Ei

9

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

Tühi

Vastus puudub

LIMTRANS

207

 

Terviseprobleem(id) või haigus(ed) või raskus(ed) põhjustavad piiranguid isiku tööle minekuks ja sealt tulekuks

Kõik isikud vanuses 15–64 aastat ja (HEALTHMA = 1–17 või DIFFICMA = 1–10)

1

Jah, terviseprobleem(id) või haigus(ed)

2

Jah, tegutsemisraskus(ed)

3

Jah, mõlemad, terviseprobleem(id)/haigus(ed) ja tegutsemisraskus(ed)

4

Ei

9

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

Tühi

Vastus puudub

NEEDHELP

208

 

Terviseprobleemi(de)/haigus(t)e või tegutsemisraskus(t)e tõttu vajab (mittetöötav) isik/ kasutab (töötav) isik isiklikku abi, mis võimaldab tal tööd teha

Kõik isikud vanuses 15–64 aastat ja (HEALTHMA = 1–17 või DIFFICMA = 1–10)

1

Jah

2

Ei

9

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

Tühi

Vastus puudub

NEEDADAP

209

 

Terviseprobleemi(de)/haigus(t)e või tegutsemisraskus(t)e tõttu vajab (mittetöötav) isik/ kasutab (töötav) isik erivahendeid või vajab (mittetöötav) isik/kasutab (töötav isik) kohandatud töökohta, mis võimaldab tal tööd teha

Kõik isikud vanuses 15–64 aastat ja (HEALTHMA = 1–17 või DIFFICMA = 1–10)

1

Jah

2

Ei

9

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

Tühi

Vastus puudub

NEEDORGA

210

 

Terviseprobleemi(de)/haigus(t)e või tegutsemisraskus(t)e tõttu vajab (mittetöötav) isik/ kasutab (töötav) isik spetsiaalset töökorraldust, mis võimaldab tal tööd teha (nt istuv töö, kaugtöö, paindlik tööaeg või vähem pingeline töö)

Kõik isikud vanuses 15–64 aastat ja (HEALTHMA = 1–17 või DIFFICMA = 1–10)

1

Jah

2

Ei

9

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

Tühi

Vastus puudub

LIMREAS

211–212

 

Tööpiirangute peamine põhjus (töötundide arv, tüüp, tööle minek või sealt tulek), mida ei põhjusta pikaajaline terviseprobleem/haigus või tegutsemisraskus

Kõik isikud vanuses 15–64 aastat

01

Kvalifikatsiooni/kogemuste puudumine

02

Sobivate töövõimaluste puudumine

03

Kehv transpordiühendus töökohaga või selle puudumine

04

Tööandja paindlikkuse puudumine

05

Mõjutab hüvitiste saamist

06

Perekondlikud/hooldamise kohustused

07

Isiklikud põhjused

08

Muu põhjus

09

Piirangud tööks puuduvad

99

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

Tühi

Vastus puudub


Lühend

Veerg

Kood

Kirjeldus

Filter

 

213/218

 

2010. aasta tööjõu vaatluse kaalutegur (vabatahtlik)

Kõik isikud vanuses 15–64 aastat

0000–9999

Veerud 213–216 sisaldavad täisarve

00–99

Veerud 217–218 on kümnendiku täpsusega


(1)  ELT L 114, 26.4.2008, lk 57.