10.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 90/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 297/2010,

9. aprill 2010,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 272/2009, millega täiendatakse tsiviillennundusjulgestuse ühiseid põhistandardeid

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2008. aasta määrust (EÜ) nr 300/2008, mis käsitleb tsiviillennundusjulgestuse ühiseeskirju ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2320/2002, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Tuleks võtta vastu tsiviillennundusjulgestuse ühiseid põhistandardeid täiendavad üldmeetmed läbivaatuse, juurdepääsu kontrolli ja muude julgestuskontrolli meetmete kohta, samuti keelatud esemete, kolmandate riikide julgestusstandardite samaväärsuse tunnustamise, personali töölevõtmise, väljaõppe, julgestusalaste erinõuete ja julgestuskontrolli meetmetest vabastamise kohta.

(2)

Kõnealused üldmeetmed on vajalikud, et saavutada Euroopa Liidus selline lennundusjulgestuse ühtne tase, mis kaitseks reisijaid ebaseaduslike sekkumiste eest. Ühekordse julgestuskontrolli põhimõte on olulisim ELi õigusaktidega pakutav abinõu. Läbivaatusmeetodite ühtlustamine on seega esmatähtis samm, mis aitab korraldada ELis ühekordset julgestuskontrolli (sh vedelikud, aerosoolid ja geelid), ilma et see takistaks ELi kodanikel saada kasu ühtsest lennundusturust.

(3)

Komisjoni 2. aprilli 2009. aasta määruse (EÜ) nr 272/2009 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 300/2008 lisas sätestatud tsiviillennundusjulgestuse ühiseid põhistandardeid) (2) lisa A osa 3. punktis on esitatud meetmed õhusõiduki lastiruumi laaditava registreeritud pagasi, kauba ja posti läbivaatamiseks. Aeg-ajalt tuleks sätestada läbivaatuse lisameetoditena need läbivaatusmeetodid, mis teatavat või mis tahes liiki kauba läbivaatusel on osutunud tõhusaks, ja sätestada õiguslik alus üksikasjalike rakendusmeetmete väljatöötamiseks. Teatavat liiki kauba puhul peetakse tõhusaks läbivaatusmeetodiks metallidetektorite kasutamist.

(4)

Määruses (EÜ) nr 272/2009 ei ole sätestatud, et vedelikud, aerosoolid ja geelid tuleb lugeda nende esemete kategooriasse, mille viimine julgestuspiirangualadele ja õhusõiduki pardale on keelatud. Määrusega (EÜ) nr 272/2009 on seevastu ette nähtud, et vedelate lõhkeainete avastamise meetodid ja tehnoloogia tuleks kasutusele võtta lennujaamades kõikjal ELis võimalikult kiiresti ja hiljemalt 29. aprilliks 2010.

(5)

Nüüd on aeg teha lõpp vedelikke, aerosoole ja geele hõlmavatele piirangutele, minnes suurema osa vedelike keelustamiselt üle vedelate lõhkeainete läbivaatuse süsteemile. Selleks tuleb pärast aprilli 2010 kehtivate üleminekumeetmetena võtta kõikides ELi lennujaamades järk-järgult kasutusele avastamismeetodid ja tehnoloogiad, ilma et see kahjustaks lennundusjulgestust. See puudutab õiguskaitseorganeid, kelle ülesanne on hoida ära võimalik terrorismioht tulevikus, mis eeldab tõhusat kohapealset mehhanismi, kuni lennujaamad on suutnud paigaldada usaldusväärsed avastamisseadmed. Selleks oleks vaja uut lähenemisviisi. Eesmärk peaks olema saavutatud 29. aprilliks 2013, kuna selleks kuupäevaks peaksid kõik lennujaamad olema suutelised korraldama vedelike, aerosoolide ja geelide läbivaatust.

(6)

Selline lähenemisviis ei tohiks siiski takistada lennujaamadel kasutusele võtta ja kasutada vastavaid seadmeid varem, tingimusel et need on vastavuses komisjoni heakskiidetud rakendusaktides ette nähtud standarditega. Sel viisil peaksid lennujaamad suutma muuta väljuvate reisijate jaoks vedelike aerosoolide ja geelide kaasavõtmise lihtsamaks, näiteks võttes kasutusele vedelate lõhkeainete läbivaatuse ühel julgestuskontrolli rajal. Peale selle võivad mõned lennuväljad otsustada paigaldada ajakohasemad seadmed palju kiiremini.

(7)

Võttes arvesse, et lennujaamades tuleb julgestusmeetmete võtmist kohaldada paindlikult, jäävad tsiviillennundusjulgestuse ühised põhistandardid tehnoloogiliselt selgelt neutraalseks. Liikmesriigid ja lennujaamad võivad valida lennujaamades kasutusele võetava ja kohaldatava kõige tõhusama tehnoloogia vastavalt pakutavatele valikutele, mis on loetletud määruses (EÜ) nr 272/2009, mida on muudetud käesoleva määrusega.

(8)

Vedelate lõhkeainete kindlakstegemiseks ette nähtud läbivaatusseadmete kasutamiseks peavad lennujaamad või muud lennunduse julgestuse eest vastutavad üksused hankima ja kasutusele võtma seadmed, mille vastavus määruse (EÜ) nr 300/2008 artikli 4 lõike 3 kohaselt vastu võetud tehnilistele standarditele on tõestatud. Liikmesriigid peaksid tagama, et kõik õigusaktide nõuded selliste seadmete kasutamiseks on täidetud ning et seadmeid saab kasutusele võtta õigeaegselt, pidades kinni käesolevas määruses osutatud tähtaegadest.

(9)

Üleminekuperioodi jooksul tuleb reisijaid selgelt teavitada nendest ELi lennujaamadest, kus vedelike läbivaatust kohaldatakse. Lennujaamad ja lennuettevõtjad peaksid tegema omavahel koostööd, tagamaks et vedelike, aerosoolide ja geelide konfiskeerimist kasutataks viimase abinõuna.

(10)

Määruses (EÜ) nr 272/2009 sätestatud üldmeetmeid tuleks muuta, et lisada neisse eeskirjad, millega lubatakse registreeritud pagasi, kauba ja posti läbivaatamisel kasutada vajaduse korral metallidetektorit ning lubatakse järk-järgult kohaldada julgestuspiirangualale või õhusõiduki pardale vedelike, aerosoolide ja geelide kaasavõtmist võimaldavat korda, mida kohaldatakse piiratud ajavahemikul, et julgestusstandardeid mitte kahjustada.

(11)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 272/2009 vastavalt muuta.

(12)

Tehnoloogilist ja õiguslikku laadi areng nii ELis kui ka rahvusvahelisel tasandil võib käesolevas määruses kindlaks määratud tähtpäevi mõjutada. Vajaduse korral teeb komisjon ettepaneku määruse läbivaatamiseks, võttes eelkõige arvesse seadmete toimimist ja reisijateveo hõlbustamist.

(13)

Määrust (EÜ) nr 300/2008 hakatakse täies ulatuses kohaldama alates kõnealuse määruse artikli 4 lõigetes 2 ja 3 osutatud korras vastu võetud rakenduseeskirjades sätestatud kuupäevast, kuid mitte hiljem kui 29. aprillil 2010. Käesolevat määrust koos määrusega (EÜ) nr 300/2008 ning selle täiendus- ja rakendusaktidega tuleks seega kohaldada alates 29. aprillist 2010.

(14)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 300/2008 artikli 19 lõike 1 kohaselt loodud tsiviillennundusjulgestuse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 272/2009 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 29. aprillist 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. aprill 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 97, 9.4.2008, lk 72.

(2)  ELT L 91, 3.4.2009, lk 7.


LISA

Määruse (EÜ) nr 272/2009 lisa muudetakse järgmiselt.

1.

A osa punkti 3 alapunktid f ja g asendatakse järgmisega:

„f)

lõhkeaine jälgede avastamise (ETD) seade;

g)

lennusimulatsioonikamber; ja

h)

metallidetektorid.”

2.

B osa järele lisatakse B1 osa:

„B1   OSA

Vedelikud, aerosoolid ja geelid

Vedelikke, aerosoole ja geele tuleb lubada julgestuspiirangualadele ja õhusõiduki pardale, tingimusel et need on läbi vaadatud või läbivaatusest vabastatud vastavalt määruse (EÜ) nr 300/2008 artikli 4 lõike 3 kohaselt vastu võetud rakenduseeskirjade nõuetele.

1.

Alates 29. aprillist 2011 on vedelikke, aerosoole ja geele, mis on saadud kolmandate riikide lennujaamast või ühendusevälise lennuettevõtja õhusõiduki pardalt, lubatud viia julgestuspiirangualadele ja õhusõiduki pardale, tingimusel et kõnealune vedelik on pakitud kotti, mis vastab lennujaamas rakendatavatele rahvusvahelise tsiviillennundusorganisatsiooni soovitatud julgestuskontrolli suunistele ja on piisavaks tõenduseks, et ostmine toimus eelnenud 36 tunni jooksul samast lennujaamast või lennuki pardalt. Vedelikke, aerosoole ja geele tuleb läbi vaadata vastavalt määruse (EÜ) nr 300/2008 artikli 4 lõike 3 kohaselt vastu võetud rakenduseeskirjade nõuetele.

2.

Alates 29. aprillist 2013 peavad kõik lennujaamad korraldama vedelike, aerosoolide ja geelide läbivaatust vastavalt määruse (EÜ) nr 300/2008 artikli 4 lõike 3 kohaselt vastu võetud rakenduseeskirjade nõuetele.

3.

Liikmesriigid peavad tagama, et kõik õigusaktide nõuded vedelate lõhkeainete läbivaatamise seadmete kasutusele võtmiseks on täidetud ning et seadmed vastavad määruse (EÜ) nr 300/2008 artikli 4 lõike 3 kohaselt vastu võetud rakenduseeskirjade nõuetele ning neid saab kasutusele võtta lõikes 1 ja 2 osutatud tähtpäevadeks.

Reisijaid tuleb selgelt teavitada ELi lennujaamadest, kus vedelikke, aerosoole ja geele on lubatud julgestuspiirangualadele ja õhusõiduki pardale võtta, ning sellega seotud tingimustest.”