31.3.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 84/25


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 273/2010,

30. märts 2010,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 474/2006, millega kehtestatakse ühenduse nimekiri lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. detsembri 2005. aasta määrust (EÜ) nr 2111/2005, mis käsitleb ühenduse nimekirja, millesse kantakse lennuettevõtjad, kelle suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu piires tegevuskeeldu, koostamist ja lennureisijate teavitamist lendu teenindavast lennuettevõtjast ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivi 2004/36/EÜ artikkel 9 (1), eriti selle artiklit 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 22. märtsi 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 474/2006 on kehtestatud määruse (EÜ) nr 2111/2005 (2) II peatükis osutatud ühenduse nimekiri lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu piires tegevuskeeldu.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 2111/2005 artikli 4 lõikega 3 on mõned liikmesriigid edastanud komisjonile teavet, mis on ühenduse nimekirja ajakohastamise seisukohalt asjakohane. Asjakohast teavet on edastanud ka kolmandad riigid. Selle alusel tuleks ühenduse nimekirja ajakohastada.

(3)

Komisjon teavitas kõiki asjaomaseid lennuettevõtjaid kas otse või juhul, kui see ei olnud asjakohane, nende regulatiivse järelevalve eest vastutavate ametiasutuste kaudu ning esitas olulised üksikasjad ja kaalutlused, mis oleksid aluseks otsusele, millega kehtestatakse nende suhtes Euroopa Liidu piires tegevuskeeld või muudetakse ühenduse nimekirja lisatud lennuettevõtja suhtes kehtestatud tegevuskeelu tingimusi.

(4)

Komisjon andis asjaomastele lennuettevõtjatele võimaluse tutvuda liikmesriikide esitatud dokumentidega, esitada kirjalikke märkusi ning teha kümne tööpäeva jooksul suuline ettekanne komisjonile ja nõukogu 16. detsembri 1991. aasta määruse (EMÜ) nr 3922/91 (tehniliste nõuete ja haldusprotseduuride kooskõlastamise kohta tsiviillennunduses) (3) alusel loodud lennuohutuskomiteele.

(5)

Komisjon ja erijuhtudel ka mõned liikmesriigid konsulteerisid asjaomaste lennuettevõtjate regulatiivse järelevalve eest vastutavate ametiasutustega.

(6)

Lennuohutuskomitee kuulas ära Euroopa Lennundusohutusameti (EASA) ja komisjoni seisukohad tehnilise abi projektide kohta, mida rakendatakse määruse (EÜ) nr 2111/2005 mõju alla jäävates riikides. Lennuohutusametit on teavitatud edaspidistest tehnilise abi ja koostöö soovidest, et parandada tsiviillennundusametite haldus- ja tehnilist suutlikkust kõrvaldada kõik puudujäägid asjakohaste rahvusvaheliste standardite järgimisel.

(7)

Lennuohutuskomiteed on samuti teavitatud täitemeetmetest, mida EASA ja liikmesriigid on võtnud, et tagada selliste Euroopa Liidus registreeritud õhusõidukite jätkuv lennukõlblikkus ja hooldamine, mida käitavad kolmandate riikide tsiviillennundusametite poolt sertifitseeritud lennuettevõtjad.

(8)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 474/2006 vastavalt muuta.

(9)

Pärast teatavate Euroopa Liidu lennuettevõtjate õhusõidukitele seisuplatsil tehtud SAFA kontrollide ning riiklike lennuametite poolt konkreetsetes valdkondades tehtud kontrollide ja auditite tulemuste teatavakstegemist on mõned liikmesriigid võtnud teatavad täitemeetmed. Nad on teatanud komisjonile ja lennuohutuskomiteele järgmistest meetmetest: Hispaania pädevad asutused alustasid 12. märtsil 2010 menetlust lennuettevõtja Baleares Link Express lennuettevõtja sertifikaadi peatamiseks ja peatasid 12. jaanuaril 2010 lennuettevõtja Euro Continental lennuettevõtja sertifikaadi; Saksamaa pädevad asutused peatasid alates 28. jaanuarist 2010 lennuettevõtja Regional Air Express lennuettevõtja sertifikaadi; Ühendkuningriigi pädevad asutused teatasid, et lennuettevõtja Trans Euro Air Limited lennuettevõtja sertifikaat peatati 8. detsembril 2009; Slovakkia pädevad asutused teatasid kirjalikult, et lennuettevõtja Air Slovakia lennuettevõtja sertifikaat peatati 1. märtsil 2010.

(10)

Läti pädevad asutused teatasid lennuohutuskomiteele, et seoses tõsiste ohutusprobleemidega lennuettevõtja Aviation Company Inversija poolt kasutatavate IL-76 tüüpi õhusõidukite käitamisel ja nende jätkuva lennukõlblikkuse tagamisel otsustati kõnealused õhusõidukid lennuettevõtja Aviation Company Inversia lennuettevõtja sertifikaadilt kustutada ja et kõnealuse lennuettevõtja lennuettevõtja sertifikaat peatati 16. märtsil 2010.

(11)

Komisjon on määruse (EÜ) nr 1543/2006 kohaselt saanud üksikasjalikku teavet, milles kirjeldatakse lennuettevõtja Air Koryo regulatiivse järelevalve eest vastutavate Korea Rahvademokraatliku Vabariigi pädevate asutuste ja lennuettevõtja Air Koryo võetud meetmeid määruses (EÜ) nr 474/2006 nimetatud ohutuspuudujääkide kõrvaldamiseks.

(12)

Komisjon palus 2008. aasta detsembris Korea Rahvademokraatliku Vabariigi pädevatel asutustel esitada lennuettevõtja Air Koryo parandusmeetmete kava, mis näitaks, kuidas kõnealune lennuettevõtja on kõrvaldanud olulised ohutuspuudujäägid, mis avastati seisuplatsil tehtud kontrollide käigus enne seda, kui kõnealune lennuettevõtja kanti nende lennuettevõtjate nimekirja A lisasse, kelle suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu piires tegevuskeeldu. Lisaks sellele palus komisjon esitada teavet, mis tõendaks, et Korea Rahvademokraatliku Vabariigi pädevad asutused on teostanud lennuettevõtja Air Koryo üle piisavat järelevalvet vastavalt ICAO sätetele.

(13)

2009. aasta juunis andsid Korea Rahvademokraatliku Vabariigi pädevad asutused komisjoni järelepärimisele ametliku vastuse ja esitasid mitmesuguseid dokumente, mis sisaldasid ammendavaid vastuseid kõikidele komisjoni küsimustele. Järgnev kirjavahetus komisjoni ja Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vahel võimaldas saada selge ülevaate Korea Rahvademokraatlikus Vabariigis praegu valitsevast lennuohutusalasest olukorrast.

(14)

Korea Rahvademokraatliku Vabariigi pädevate asutuste esitatud dokumentide põhjal ning komisjoni ja Korea Rahvademokraatliku Vabariigi pädevate astutuste vahel toimunud arutelude käigus on selgunud, et lennuettevõtja Air Koryo suudab Tupolev Tu 204-300 puhul tõendada, et kõnealust õhusõidukit on võimalik käitada, järgides kõiki rahvusvahelisi ohutusstandardeid, ning et Korea Rahvademokraatliku Vabariigi pädevad asutused suudavad teostada rahvusvaheliste standardite kohast järelevalvet kõnealuse lennuettevõtja üle.

(15)

Kõikide teiste lennuettevõtja Air Koryo poolt käitatavate õhusõidukite puhul märkisid Korea Rahvademokraatliku Vabariigi pädevad asutused, et need õhusõidukid ei vasta täielikult kõikidele õhusõidukite seadmeid käsitlevatele rahvusvahelistele standarditele, eelkõige maapinna läheduse täiustatud hoiatussüsteemi (EGPWS) käsitlevatele rahvusvahelistele standarditele, ja et Korea Rahvademokraatliku Vabariigi pädevad asutused ei andnud luba kõnealuste õhusõidukite käitamiseks Euroopa õhuruumis.

(16)

Korea Rahvademokraatliku Vabariigi pädevad asutused reageerisid kõikidele komisjoni teabenõuetele alati kiiresti ja koostöövalmilt. Lennuettevõtja Air Koryo esitas 18. märtsil 2010 lennuohutuskomiteele ettekande, mis kinnitas positiivseid muutusi lennuettevõtja tegevuses.

(17)

Komisjon leidis eelnevat arvesse võttes ühiste kriteeriumide põhjal, et lennuettevõtjale Air Koryo tuleks anda luba lennata kahe Tupolev Tu-204 tüüpi õhusõidukiga (registritunnused P-632 ja P-633) Euroopa Liitu, ilma et kohaldataks tegevuspiiranguid. Kuna Air Koryo ülejäänud õhusõidukid ei vasta ICAO asjaomastele nõuetele, ei tohiks neile õhusõidukitele anda luba lennata Euroopa Liitu enne, kui lennuettevõtja järgib kõiki nimetatud nõudeid. Seepärast on ühiste kriteeriumide põhjal jõutud järeldusele, et lennuettevõtja Air Koryo tuleks kanda B lisasse. Euroopa Liitu võivad lennata ainult kõnealuse lennuettevõtja kaks Tupolev Tu-204 tüüpi õhusõidukit.

(18)

Svaasimaa pädevad asutused teavitasid komisjoni 17. detsembril 2009 kirjalikult järgmiste lennuettevõtjate lennuettevõtja sertifikaadi ja lennutegevusloa tühistamisest: Aero Africa (PTY) Ltd, Jet Africa (PTY) Ltd, Royal Swazi National Airways, Scan Air Charter Ltd ja Swazi Express Airways. Need lennuettevõtjad lõpetasid oma tegevuse 8. detsembrist 2009.

(19)

Eespool esitatut silmas pidades on ühiste kriteeriumide põhjal jõutud järeldusele, et kõnealused Svaasimaal litsentsitud lennuettevõtjad tuleks A lisast kustutada.

(20)

Kontrollitud tõendite kohaselt on Nigeerias sertifitseeritud lennuettevõtjal Bellview Airlines tõsiseid ohutuspuudujääke, nagu on tuvastatud Prantsusmaa pädevate asutuste ja Euroopa Lennundusohutuse Ameti teostatud uurimiste käigus.

(21)

Prantsusmaa pädevad asutused teatasid komisjonile, et kõnealune lennuettevõtja käitab kaht Boeing 737-200 tüüpi õhusõidukit, mis on registreeritud Prantsusmaal (registritunnused F-GHXK ja F-GHXL) ja mille lennukõlblikkussertifikaadid kaotasid kehtivuse vastavalt 2008. aasta mais ja augustis. Seepärast ei ole kõnealused õhusõidukid enam lennukõlblikud.

(22)

Euroopa Lennundusohutuse Amet (EASA) teatas komisjonile, et EASA poolt väljastatud osa 145 kohane luba viitenumbriga EASA 145.0172 peatati otsuse vastuvõtmise kuupäeval 8. mail 2009 seoses kõrvaldamata ohutuspuudujääkidega, mis rikuvad ohutusstandardeid ja kahjustavad tõsiselt lennuohutust, ning et praegu kaalutakse kõnealuse loa tühistamist.

(23)

Leidub tõendeid selle kohta, et Nigeerias sertifitseeritud lennuettevõtja Bellview Airlines on üle võtnud liinid, mida varem käitas Sierra Leones sertifitseeritud lennuettevõtja Bellview Airlines, mis kanti A lisasse 22. märtsil 2006 (4) ja kustutati lisast 14. novembril 2008 (5) pärast seda, kui Sierra Leone pädevad asutused teatasid komisjonile lennuettevõtja Bellview Airlines lennuettevõtja sertifikaadi tühistamisest.

(24)

22. oktoobril 2005 toimus Lagoses Boeing B737-200 tüüpi õhusõidukiga (registritunnus 5N-BFN) inimohvritega õnnetus, mis põhjustas õhusõiduki täieliku hävimise ja 117 inimese surma. Nigeeria pädevad asutused ei ole praeguseni esitanud selle õnnetuse kohta üksikasjalikku teavet ega avaldanud ka õnnetusjuhtumi uurimise aruannet.

(25)

Komisjon alustas eespool nimetatud puudujääkide tõttu konsultatsioone Nigeeria pädevate asutustega, väljendades tõsist muret lennuettevõtja Bellview Airlines tegevuse ohutuse ja tema õhusõidukite lennukõlblikkuse suhtes, ning palus selgitusi nii tekkinud olukorra kui ka selle kohta, missuguseid meetmeid pädevad asutused ja lennuettevõtja on võtnud kõnealuste puudujääkide kõrvaldamiseks.

(26)

Nigeeria pädevad asutused teatasid 19. veebruaril 2010, et kõnealusel lennuettevõtjal on lennuettevõtja sertifikaat, kuid ta on käitamistegevuse peatanud. Siiski ei esitanud nad tõendeid kõnealusele lennuettevõtjale väljaantud sertifikaatide ja tema käitatavate õhusõidukite seisukorra kohta.

(27)

Bellview Airlines palus võimalust teha ettekanne lennuohutuskomiteele ja Nigeeria pädevate asutuste abiga koostatud ettekanne kuulati ära 18. märtsil 2010. Bellview Airlines esitas kuni 22. aprillini 2010 kehtiva lennuettevõtja sertifikaadi, märkides samas, et kõnealune sertifikaat oli peatatud pärast kõikide kõnealuses sertifikaadis nimetatud õhusõidukite tegevuse lõpetamist. Nigeeria pädevad asutused teatasid, et Nigeerias kohaldatavate eeskirjade kohaselt oli kõnealuse lennuettevõtja sertifikaadi kehtivus lõppenud 4. detsembril 2009, st 60 päeva pärast viimase õhusõiduki käitamise lõpetamist, kuid ei esitanud tõendeid selle kohta, et kõnealune lennuettevõtja sertifikaat oli nõuetekohaselt peatatud või tühistatud. Seepärast paluti Nigeeria pädevatel asutustel esitada viivitamata järgmised dokumendid: a) haldusdokument lennuettevõtja Bellview Airlines lennuettevõtja sertifikaadi peatamise või tühistamise kohta; b) tõend selle kohta, et Nigeeria tsiviillennundusamet on kõnealuse ettevõtja suhtes algatanud (ümber)sertifitseerimismenetluse; c) Nigeeria tsiviillennundusameti ametlik kinnitus selle kohta, et ta teavitab komisjoni enne lennuettevõtja sertifikaadi väljaandmist tehtud (ümber)sertifitseerimisauditi tulemustest.

(28)

Nigeeria pädevad asutused esitasid nõutud dokumendid 25. märtsil 2010 Seepärast jõuti ühiste kriteeriumide põhjal järeldusele, et praegu puudub vajadus edasiste meetmete võtmiseks.

(29)

Egiptuse pädevad asutused on vastavalt määrusele (EÜ) nr 1144/2009 (6) esitanud neli igakuist aruannet, mis hõlmavad 2009. aasta novembrit ja detsembrit ning 2010. aasta jaanuari ja veebruari, et näidata, millises seisus on kõnealuste asutuste poolt kinnitatud kava rakendamine. Lisaks kõnealustele aruannetele, mis on keskendunud lennuettevõtja Egypt Air õhusõidukite kontrollimisele seisuplatsil, edastati 18. novembril ka auditiaruanded jätkuva lennukõlblikkuse, lennutegevuse ja maapealse teeninduse kohta.

(30)

Egiptuse pädevad asutused on lubanud jätkata teabe edastamist ka lennuettevõtja Egypt Air õhusõidukite eelmiste seisuplatsil kontrollimiste käigus 2008., 2009. ja 2010. aastal avastatud puuduste nõuetekohase kõrvaldamise kohta. Selleks saatsid nad asjakohased kirjad teatavatesse liikmesriikidesse, kus on seisuplatsil kontrollitud lennuettevõtja Egypt Air õhusõidukeid. Nende puuduste kõrvaldamine kestab ning seda kontrollitakse korrapäraselt.

(31)

Euroopa Lennundusohutusamet tegi 21.–25. veebruarini 2010 määruse (EÜ) nr 1144/2009 (7) kohase kontrollkäigu, kasutades liikmesriikide abi. Kontrollkäigu raames hinnati nii Egiptuse tsiviillennundusameti üldist järelevalvetegevust kui täpsemalt ka seda, kuidas Egiptuse tsiviillennundusamet on kontrollinud seda, kuidas lennuettevõtja Egypt Air on rakendanud parandusmeetmete kava ja järk-järgult puudusi kõrvaldanud. Kontrollkäigu raames koguti tõendeid selle kohta, et Egiptuse pädevad asutused suudavad täita oma ICAO standardite kohaseid kohustusi nende lennuettevõtjate järelevalve suhtes, kellele nad väljastavad lennuettevõtja sertifikaadi, ning tehti kindlaks täiustamist vajavad valdkonnad, mis eelkõige hõlmavad Egiptuse pädevate asutuste teostatava järelevalve raames tuvastatud puuduste kõrvaldamise ühtset järelkontrollisüsteemi ja töötajate litsentsimisega tegeleva personali koolitamist.

(32)

Kontrollkäiguga tuvastati, et lennuettevõtja Egypt Air tegeleb parandusmeetmete kava rakendamisega. Üldiselt ei tuvastatud ICAO standardite olulist rikkumist. Komisjon tunnustab lennuettevõtja jõupingutusi kõikide ohutusalase olukorra parandamiseks vajalike meetmete lõpuleviimisel. Pidades silmas parandusmeetmete kava kohaldamisala ja ulatust ning vajadust leida jätkusuutlik/lõplik lahendus eelnevalt tuvastatud arvukatele ohutuspuudujääkidele, soovitab komisjon Egiptuse pädevatel asutustel jätkata igakuiste aruannete esitamist, et kontrollida kõnealuse kava rakendamist, sealhulgas parandusmeetmete võtmist kontrollkäigu ajal tuvastatud puuduste suhtes, ning anda teavet kõikide nende järelevalvetegevuste kohta jätkuva lennukõlblikkuse, hoolduse ja käitamistegevuse valdkonnas, mida Egiptuse pädevad asutused on kõnealuse lennuettevõtja suhtes teostanud.

(33)

Liikmesriigid jätkavad kontrolli teostamist selle üle, et lennuettevõtja Egypt Air järgib tõhusalt asjakohaseid ohutusstandardeid, seades prioriteediks selle lennuettevõtja õhusõidukite kontrollimise seisuplatsil vastavalt määrusele (EÜ) nr 351/2008.

(34)

Kontrollkäigu raames külastati ka mitmeid teisi Egiptuse lennuettevõtjaid. Kahe lennuettevõtja, AlMasria Universal Airlines ja Midwest Airlines puhul tuvastati olulisi ohutuspuudujääke.

(35)

Lennuettevõtja AlMasria Universal Airlines puhul tuvastati olulisi ohutuspuudujääke seoses lennu- ja koolitustegevusega, eelkõige teatavate tegevjuhtide kvalifikatsiooni ja teadmiste suhtes. Kõik see on eriti oluline õhusõidukite arvu suurendamise korral.

(36)

Lennuettevõtja AlMasria Universal Airlines kutsuti 3. märtsi 2010. aasta kirjaga lennuohutuskomiteesse selgitusi andma. AlMasria tegi lennuohutuskomiteele 17. märtsil 2010 ettekande, mis käsitles parandusmeetmeid kontrollkäigu ajal tuvastatud ohutuspuudujääkide kõrvaldamiseks. Seoses lennuettevõtja plaanidega suurendada õhusõidukite arvu palub komisjon Egiptuse pädevatel asutustel esitada igakuised aruanded, et kontrollida parandusmeetmete rakendamist ja anda teavet kõikide nende järelevalvetegevuste kohta jätkuva lennukõlblikkuse, hoolduse ja käitamistegevuse valdkonnas, mida Egiptuse pädevad asutused on kõnealuse lennuettevõtja suhtes teostanud.

(37)

Liikmesriigid kontrollivad AlMasria vastavust asjakohastele ohutusstandarditele, seades prioriteediks selle lennuettevõtja õhusõidukite kontrollimise seisuplatsil vastavalt määrusele (EÜ) nr 351/2008.

(38)

Lennuettevõtja Midwest Airlines puhul tuvastasid Itaalia pädevad asutused kontrollitud tõendite kohaselt ohutuspuudujääke kõnealuse lennuettevõtja ühe lennu massi ja tasakaalu puhul. Nende tõendite tõttu keeldus Itaalia lennuettevõtjale lennuloa andmisest (8). Lisaks sellele tuvastati kontrollkäigu raames olulisi lennuohutust mõjutavaid puudujääke lennutegevuse ja hoolduse korraldamise, tegevuse kontrollimise ja meeskonna koolitamise ning jätkuva lennukõlblikkuse korraldamise valdkonnas. Seepärast jõuti ühiste kriteeriumide põhjal järeldusele, et kõnealune lennuettevõtja ei suuda tagada, et tema lennu- ja hooldustegevus vastaks ICAO standarditele. Egiptuse tsiviillennundusamet teatas kontrollkäigu ajal, et ta oli võtnud meetmeid lennuettevõtja Midwest Airlines tegevuse peatamiseks.

(39)

Lennuettevõtja Midwest Airlines kutsuti 3. märtsi 2010. aasta kirjaga lennuohutuskomiteesse selgitusi andma. Egiptuse pädevad asutused esitasid 15. märtsil 2010 tõendeid selle kohta, et lennuettevõtja Midwest Airlines lennuettevõtja sertifikaat tühistati 28. veebruaril 2010.

(40)

Arvestades Egiptuse pädevate asutuste võetud meedet puudub vajadus edasiste meetmete järele. Egiptuse pädevatel asutustel palutakse teavitada komisjoni ümbersertifitseerimisprotsessist ja selle tulemustest enne kõnealusele lennuettevõtjale lennuettevõtja sertifikaadi väljaandmist.

(41)

Liikmesriigid kontrollisid vastavalt määrusele (EÜ) nr 715/2008 jätkuvalt, kas lennuettevõtja Iran Air järgib tõhusalt asjakohaseid ohutusstandardeid, tehes Euroopa Liidu lennuväljadel lennuettevõtja õhusõidukitele korrapäraseid kontrolle seisuplatsil. 2009. aastal teatasid sellistest kontrollidest Austria, Prantsusmaa, Saksamaa, Rootsi, Itaalia ja Ühendkuningriik. Kontrollide tulemused näitasid, et rahvusvaheliste ohutusstandardite järgimine oli aasta jooksul oluliselt halvenenud.

(42)

Komisjon palus pädevatel asutustel ja lennuettevõtjal Iran Air esitada teavet, et kontrollida, kuidas tuvastatud puudujääke kõrvaldatakse. Lennuettevõtja Iran Air esitas veebruaris 2010 tegevuskava, milles tunnistati varasema tegevuskava puudusi, määrati kindlaks tuvastatud puudujääkide põhjused ning sätestati konkreetsed meetmed nende kõrvaldamiseks.

(43)

Siiski ei suutnud lennuettevõtja Iran Air regulatiivse järelevalve eest vastutavad Iraani pädevad asutused tõendada, et nad olid võtnud tõhusaid meetmeid SAFA programmi raames tehtud kontrollide käigus tuvastatud ohutuspuudujääkide kõrvaldamiseks. Lisaks sellele ei suutnud Iraani pädevad asutused tõendada, et on võetud meetmeid Iraanis registreeritud ja Iraani pädevate asutuste sertifitseeritud lennuettevõtjate käitatavate õhusõidukitega seotud õnnetuste märkimisväärselt suure arvu vähendamiseks.

(44)

Lisaks sellele esitasid Iraani pädevad asutused veebruaris 2010 dokumendid, mis osutasid puudulikule järelevalvetegevusele lennuettevõtja Iran Air suhtes hoolduse ja lennukontrolli valdkonnas ning tõhusa süsteemi puudumisele oluliste ohutuspuudujääkide kõrvaldamiseks. Lisaks sellele sisaldas Iraani pädevate asutuste esitatud õnnetus- ja vahejuhtumeid käsitlev teave märkimisväärselt suurt arvu lennuettevõtja Iran Air õhusõidukitega viimase 11 kuu jooksul toimunud tõsiseid vahejuhtumeid, millest rohkem kui pooled olid seotud Fokker 100 tüüpi õhusõidukitega. Need dokumendid ei sisaldanud aga tõendeid Iraani pädevate asutuste poolt võetud järelmeetmete koha.

(45)

Märtsis 2010 esitasid Iraani pädevad asutused teabe, mille kohaselt oli kontrollitud lennuettevõtja Iran Air vastavust hooldusnõuetele; kontrolli käigus tuvastatud puudujäägid osutasid aga mootoriseire ja lennuettevõtja kvaliteedisüsteemiga seotud probleemidele.

(46)

Lennuettevõtja möönis 17. märtsil 2010 toimunud lennuohutuskomitee koosolekul, et tema ohutusstandardid on halvenenud, märkides samas, et lennukõlblikkusega seotud küsimuste lahendamiseks on loodud hoolduskontrolli keskus ja hoolduskontrolli nõukogu, äriühingu kõikides osakondades on parandatud ohutusalast koolitust, on tõhustatud kvaliteedi tagamise osakonna tegevust ning äriühingu osakondades on moodustatud ohutuskomiteed. Lisaks sellele on alustatud äriühingu struktuuri ulatuslikku läbivaatamist, et suurendada selle suutlikkust tagada ohutu käitamistegevus. Alates veebruarist 2010 on lennuettevõtja Iran Air õhusõidukite seisuplatsil kontrollimise tulemused näidanud lennuettevõtja tegevuse märkimisväärset paranemist.

(47)

Arvestades viimaste SAFA kontrollide oluliselt paranenud tulemusi ja tunnustades lennuettevõtja Iran Air seisukohta, et olukorda on vaja parandada, ning samme, mida lennuettevõtja on astunud tuvastatud ohutusprobleemide kõrvaldamiseks, leiab komisjon, et Fokker 100 tüüpi õhusõidukitega toimunud arvukate vahejuhtumite tõttu tuleks seda tüüpi õhusõidukite lennud Euroopa Liitu peatada. Lennuettevõtja Iran Air muud tüüpi õhusõidukite (vastavalt Iraani pädevate asutuste poolt 10. märtsil 2010 esitatud nimekirjale), st Boeing 747, Airbus A300, A310 ja A320 lennutegevus peaks jääma praegusele tasemele (nii lendude arvu kui ka sihtkohtade suhtes) nii kauaks, kui komisjon teeb kindlaks, et on olemas selged tõendid tuvastatud ohutuspuudujääkide tõhusa kõrvaldamise kohta.

(48)

Seepärast leiti ühiste kriteeriumide põhjal, et kõnealune lennuettevõtja tuleb kanda B lisasse ja anda talle luba lennata Euroopa Liitu vaid tingimusel, et tema tegevus piirdub rangelt praeguse tasemega (nii lendude arvu kui ka sihtkohtade suhtes) ja praegu kasutatavate õhusõidukitega. Fokker 100 tüüpi õhusõidukitel ei tohiks lubada lennata Euroopa Liitu.

(49)

Komisjon jälgib lennuettevõtja Iran Air tegevust tähelepanelikult ka edaspidi. Liikmesriigid kontrollivad asjakohaste ohutusstandardite tõhusat järgimist, seades prioriteediks kõnealuse lennuettevõtja õhusõidukite täiendava kontrollimise seisuplatsil vastavalt määrusele (EÜ) nr 351/2008. Komisjon kavatseb koostöös liikmesriikide ja Euroopa Lennundusohutusametiga kontrollida Iraani pädevate asutuste ja lennuettevõtja Iran Air teatatud meetmete nõuetekohast rakendamist, korraldades enne lennuohutuskomitee järgmist istungit kohapealse kontrolli.

(50)

Regulatiivse järelevalve eest vastutavad Sudaani ametiasutused ei ole suutnud kõrvaldada ICAO poolt 2006. aasta novembris USOAPi auditi raames tuvastatud olulisi puudusi. Sudaani ametiasutused teatasid komisjonile märtsis 2008, et kõik olulisemad puudused lennutegevuse, lennukõlblikkuse ja töötajate litsentsimise valdkonnas on kas kõrvaldatud või kõrvaldamisel. Detsembris 2009 teatasid Sudaani ametiasutused komisjonile, et 70 % USOAPi raames tuvastatud puudustest on kõrvaldatud kooskõlas ICAO soovitustega.

(51)

Siiski näitas Sudaani ametiasutuste detsembris 2009 ja märtsis 2010 komisjonile esitatud teave, et märkimisväärne arv puudusi oli kõrvaldamata või et puuduste kõrvaldamiseks võetud meetmed ei olnud tõhusad. Probleemid olid eelkõige seotud vastavat ettevalmistust ja kvalifikatsiooni omavate lennutegevuse inspektoritega ning heakskiidetud koolituskäsiraamatute kättesaadavuse tagamisega lennuettevõtjate hulgas.

(52)

Lisaks sellele leiti Sudaani ametiasutuste poolt lennuettevõtja Azza Air Transport suhtes oktoobris 2009 tehtud auditi raames, veidi enne Boeing 707 tüüpi õhusõidukiga (registritunnus ST-AKW) toimunud inimohvritega õnnetust, et Azza Air Transport ei olnud rakendanud olulisi ohutusmeetmeid koolituse valdkonnas, mis oli üks ICAO auditi raames tuvastatud olulisemaid puuduseid. Sudaani ametiasutused teatasid, et nad olid uuendanud kõnealuse lennuettevõtja lennuettevõtja sertifikaati igal aastal alates selle esmasest väljaandmisest 1996. aastal.

(53)

10. detsembril 2009 teatasid Sudaani ametiasutused komisjonile, et kuna lennuettevõtja Air West Company Ltd oli juulis 2008 tagastanud neile oma lennuettevõtja sertifikaadi, ei kuulu kõnealune lennuettevõtja enam Sudaani Vabariigis registreeritud lennuettevõtja sertifikaadi omanike hulka. Kuna lennuettevõtjal Air West Ltd ei ole enam lennuettevõtja sertifikaati ja seetõttu ei saa tema lennutegevusluba kehtivaks pidada, jõuti ühiste kriteeriumide põhjal järeldusele, et Air West Ltd ei ole enam lennuettevõtja.

(54)

Seoses USOAPi auditi parandusmeetmete puuduliku rakendamisega ja Sudaani ametiasutuste suutmatusega tagada teatatud parandusmeetmete tõhus rakendamine jõuti ühiste kriteeriumide põhjal järeldusele, et Sudaani ametiasutused ei ole üles näidanud suutlikkust rakendada asjakohaseid ohutusstandardeid ja tagada nende täitmist ning seetõttu tuleb kõigi Sudaani Vabariigis sertifitseeritud lennuettevõtjate suhtes kohaldada tegevuskeeldu ning kanda nad A lisasse.

(55)

Lennuettevõtja Albanian Airlines MAK ohutusalase olukorra läbivaatamise jätkamiseks novembris 2009 ja vastavalt määruse (EÜ) nr 1144/2009 sätetele (9) volitati Euroopa Lennundusohutusamet teostama Albaania üldist standardimiskontrolli, mida ta jaanuaris 2010 ka tegi. Kõnealuse standardimiskontrolli lõpparuanne, mis esitati 7. märtsil 2010, osutas olulistele puudujääkidele kõikides auditeeritud valdkondades: lennukõlblikkuse valdkonnas tuvastati 13 rikkumist, millest 6 oli seotud lennuohutusega; litsentsimise ja terviseseisundi valdkondades tuvastati 13 rikkumist, millest 3 olid seotud lennuohutusega; lennutegevuse valdkonnas leiti 9 rikkumist, millest 6 olid seotud lennuohutusega. Lisaks sellele tuvastati ühe puhul kahest lennuettevõtja sertifikaadi omanikust otsene oht turvalisusele, mis kõrvaldati kontrollkäigu jooksul pärast viivitamatute meetmete võtmist Albaania pädevate asutuste poolt.

(56)

Albaania pädevatel asutustel paluti teha ettekanne lennuohutuskomiteele ja nad kuulati ära 18. märtsil 2010.

(57)

Lennuohutuskomitee märkis, et Albaania pädevad asutused on EASA-le parandusmeetmete kava juba esitanud. Albaania pädevaid asutusi kutsutakse üles tagama, et kõnealune kava oleks EASA-le vastuvõetav ning võtma vajalikke meetmeid kava tõhusaks rakendamiseks, seades prioriteediks EASA tuvastatud puudused, mis viivitamatute parandusmeetmete võtmata jätmise korral põhjustavad ohutusalaseid probleeme.

(58)

Arvestades vajadust viivitamata kõrvaldada Albaanias tuvastatud ohutuspuudujäägid ning üldiste ja tõhusate meetmete võtmata jätmist Albaania pädevate asutuste poolt, peab komisjon täitma Albaania Vabariigi, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria Vabariigi, Horvaatia Vabariigi, Euroopa Ühenduse, Islandi Vabariigi, endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi, Norra Kuningriigi, Serbia ja Montenegro, Rumeenia ning ÜRO Kosovo missiooni vahelise Euroopa ühise lennunduspiirkonna (ECAA) rajamise mitmepoolse lepingu artiklis 21 sätestatud kohustusi, ilma et see piiraks määruses (EÜ) nr 2111/2005 sätestatud meetmeid.

(59)

Lennuettevõtjal TAAG Angolan Airlines on lubatud lennata Portugali ainult Boeing 777-200 tüüpi õhusõidukitega (registritunnused D2-TED, D2-TEE ja D2-TEF) ja nelja Boeing B-737-700 tüüpi õhusõidukitega (registritunnused D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH ja D2-TBJ) vastavalt määruse (EÜ) nr 1144/2009 (10) põhjenduses 88 esitatud tingimustele. Komisjon palus Angola pädevatel asutustel esitada teavet lennuettevõtja TAAG Angolan Airlines üle teostatava järelevalve kohta, eelkõige Portugali lendude tugevdatud järelevalve ja selle tulemuste kohta.

(60)

Angola pädevad asutused teatasid lennuohutuskomiteele, et nad on veelgi tugevdanud pidevat järelevalvet lennuettevõtja TAAG Angolan Airlines üle. 2009. aastal tehti lennuettevõtjale 34 plaanipärast kontrolli. Lisaks sellele on enne kõnealuse lennuettevõtja iga Euroopasse suunduvat lendu süstemaatiliselt tehtud kontrolle seisuplatsil.

(61)

TAAG Angola Airlines palus võimalust teha ettekanne lennuohutuskomiteele, et anda ülevaade praegusest olukorrast, ja ta kuulati ära 18. märtsil 2010. Lennuettevõtja teatas, et ta on võetud detsembris 2009 taas IATA liikmeks, ning esitas komiteele hulgaliselt teavet oma Lissaboni suunduvate lendude laitmatu kvaliteedi kohta, paludes selle alusel luba taasalustada lendamist ka ülejäänud Euroopa Liitu.

(62)

Portugali pädevad asutused esitasid oma hinnangu seoses lennuettevõtja TAAG Angolan Airlines kontrollidega seisuplatsil, mille nad olid teinud pärast Lissaboni lendude taasalustamist. Portugali pädevad asutused teatasid, et pärast seda, kui lennuettevõtja TAAG Angolan Airlines alustas 1. augustil 2009 taas Lissaboni lendamist, on nad selliseid kontrolle teinud 200 korral. Portugali pädevad asutused kinnitasid, et kõnealuste kontrollide käigus ei tuvastatud ohutusprobleeme, et nad on lennuettevõtja TAAG Angolan Airlines Lissaboni suunduvate lendudega täiesti rahul ning saavad selle põhjal anda soovituse kõnealuse lennuettevõtja tegevuse laiendamiseks ka ülejäänud Euroopa Liitu.

(63)

Lennuettevõtja teatas ka oma investeeringutest Boeing B737-200 tüüpi õhusõidukitesse, et täiendada rahvusvaheliste ohutusnõuete kohaselt nende varustust maapinna läheduse hoiatussüsteemi (EGPWS), avariimajakate ELT204, vähendatud kõrgushajutusmiinimumi (RVSM) rakendamiseks vajalike seadmete, lennumeeskonna kabiini ukse, digitaalse lennuandmete salvestaja ja digitaalse meteoroloogilise pardaradariga, lisades, et kirjeldatud tööd pole praeguseks kõikide õhusõidukite puhul siiski veel lõpule viidud. Lennuettevõtja teatas ka oma kavatusest lõpetada Boeing B747-300 tüüpi õhusõidukite käitamine nende vähese töökindluse tõttu.

(64)

Arvestades lõikes 62 esitatud soovitust ning kõnealuse lennuettevõtja suhtes seisuplatsil tehtud kontrollimiste positiivseid tulemusi tuleks ühiste kriteeriumide põhjal jätta B lisasse lennuettevõtja TAAG kolm Boeing B777 tüüpi õhusõidukit (registritunnused D2-TED, D2-TEE ja D2-TEF) ning neli Boeing B737-700 tüüpi õhusõidukit (registritunnused D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH ja D2-TBJ) ja lubada kõnealustel õhusõidukitel lennata peale Lissaboni ka teistesse sihtkohtadesse Euroopa Liidus. Siiski tuleks kõnealuse lennuettevõtja Euroopa Liidu lendude puhul kontrollida asjaomaste ohutusstandardite tõhusat järgimist, seades prioriteediks lennuettevõtja TAAG Angolan Airlines õhusõidukite kontrollimise seisuplatsil vastavalt määrusele (EÜ) nr 351/2008.

(65)

Angola pädevad asutused teatasid täiendavatest edust, mis nad on saavutanud pärast ELi viimast ohutusjärelevalve-alast kontrollkäiku juunis 2009 allesjäänud puuduste kõrvaldamisel. Eelkõige ajakohastasid Angola pädevad asutused Angola lennuohutuseeskirju, et viia need vastavusse ICO standardite viimaste muudatustega, täiustanud oma seireprogramme ja võtnud tööle veel kaks vastavat kvalifikatsiooni omavat lennutegevuse inspektorit.

(66)

Angola pädevad asutused teatasid ka oma edusammudest Angola lennuettevõtjate ümbersertifitseerimisel, mille kavandatav tähtaeg on 2010. aasta lõpus ning need lennuettevõtjad, kes ei ole selleks kuupäevaks Angola lennuohutuseeskirjade kohaselt ümber sertifitseeritud, peavad Angola pädevate asutuste väitel oma tegevuse peatama. Siiski ei ole praegu peale lennuettevõtja TAAG Angolan Airlines ümber sertifitseeritud ühtki lennuettevõtjat.

(67)

Angola pädevad asutused teatasid, et ümbersertifitseerimise käigus on seoses teatavate lennuettevõtjate üle järelevalve teostamisega tuvastatud ohutusprobleeme ja kehtivate ohutuseeskirjade rikkumisi, mistõttu Angola pädevad asutused on pidanud võtma asjakohaseid täitmise tagamise meetmeid. Nii tühistati detsembris 2009 lennuettevõtja Air Gemini lennuettevõtja sertifikaat, veebruaris 2010 aga lennuettevõtja PHA ja lennuettevõtja SAL lennuettevõtja sertifikaadid. Veebruaris 2010 peatati lennuettevõtjate Giraglobo, Mavewa ja Airnave lennuettevõtja sertifikaadid. Siiski ei esitanud Angola pädevad asutused tõendeid kõnealuste lennuettevõtja sertifikaatide ümbersertifitseerimise kohta.

(68)

Komisjon julgustab Angola pädevad asutusi jätkama Angola lennuettevõtjate ümbersertifitseerimist, pöörates piisavat tähelepanu selle raames tuvastatavatele võimalikele ohutusprobleemidele. Ühiste kriteeriumide põhjal leiti, et Angola pädevate asutuste regulatiivse järelevalve alla kuuluvad teised lennuettevõtjad – Aerojet, Air26, Air Gicango, Air Jet, Air Nave, Alada, Angola Air Services, Diexim, Gira Globo, Heliang, Helimalongo, Mavewa, Rui & Conceicao, Servisair ja Sonair ning Air Gemini, PHA ja SAL - peaksid jääma A lisasse.

(69)

Venemaa Föderatsiooni pädevad asutused teatasid 19. veebruaril 2010 komisjonile, et nad on muutnud oma 25. aprilli 2008. aasta otsust, millega keelati 13 Vene Föderatsiooni lennuettevõtja lennuettevõtja sertifikaatidele kantud õhusõidukite lennud Euroopa Liitu. Kõnealustel õhusõidukitel puudus kas ICAO standardite kohane rahvusvahelisteks lendudeks vajalik varustus (TAWS/E-GPWS) ja/või nende lennukõlblikkuse sertifikaadid olid kaotanud kehtivuse ja/või kõnealuseid sertifikaate ei olnud uuendatud.

(70)

Uue otsuse kohaselt on Euroopa Liitu, Euroopa Liidu piires või Euroopa Liidust väljapoole keelatud lennata järgmistel õhusõidukitel:

a)

Aircompany Yakutia: Antonov AN-140: RA-41250; AN-24RV: RA-46496, RA-46665, RA-47304, RA-47352, RA-47353, RA-47360; AN-26: RA-26660;

b)

Atlant Soyuz: Tupolev TU-154M: RA-85672 ja RA-85682;

c)

Gazpromavia: Tupolev TU-154M: RA-85625 ja RA-85774; Yakovlev Yak-40: RA-87511, RA-88186 ja RA-88300. Yak-40K: RA-21505 ja RA-98109; Yak-42D: RA-42437; kõik (22) Kamov Ka-26 tüüpi helikopterid (registritunnus teadmata); kõik (49) Mi-8 tüüpi helikopterid (registritunnus teadmata); kõik (11) Mi-171 tüüpi helikopterid (registritunnus teadmata); kõik (8) Mi-2 tüüpi helikopterid (registritunnus teadmata); kõik (1) EC-120B tüüpi helikopterid: RA-04116;

d)

Kavminvodyavia: Tupolev TU-154B: RA-85307, RA-85494 ja RA-85457;

e)

Krasnoyarsky Airlines: TU-154M tüüpi õhusõidukit (RA-85682), mis oli varem lennuettevõtja Krasnoyarsky Airlines lennuettevõtja sertifikaadil, mis 2009. aastal tühistati, käitab praegu üks teine Venemaa Föderatsioonis sertifitseeritud lennuettevõtja;

f)

Kuban Airlines: Yakovlev Yak-42: RA-42331, RA-42336, RA-42350, RA-42538 ja RA-42541;

g)

Orenburg Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85602; kõik TU-134 tüüpi õhusõidukid (registritunnus teadmata); kõik Antonov An-24 tüüpi õhusõidukid (registritunnus teadmata); kõik An-2 tüüpi õhusõidukid (registritunnus teadmata); kõik Mi-2 tüüpi helikopterid (registritunnus teadmata); kõik Mi-8 tüüpi helikopterid (registritunnus teadmata);

h)

Siberia Airlines: Tupolev TU-154M: RA-85613, RA-85619, RA-85622 ja RA-85690;

i)

Tatarstan Airlines: Yakovlev Yak-42D: RA-42374, RA-42433; kõik Tupolev TU134A tüüpi õhusõidukid, kaasa arvatud RA-65065, RA-65102, RA-65691, RA-65970 ja RA-65973; kõik Antonov AN-24RV tüüpi õhusõidukid, sealhulgas: RA-46625 ja RA-47818; AN24RV tüüpi õhusõidukeid registritunnustega RA-46625 ja RA-47818 käitab praegu üks teine Vene Föderatsiooni lennuettevõtja;

j)

Ural Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85508 (õhusõidukid RA-85319, RA-85337, RA-85357, RA-85375, RA-85374 ja RA-85432 ei käitata praegu rahapuuduse tõttu);

k)

UTAir: Tupolev TU-154M: RA-85733, RA-85755, RA-85806 ja RA-85820; kõik (25) TU-134 tüüpi õhusõidukid: RA-65024, RA-65033, RA-65127, RA-65148, RA-65560, RA-65572, RA-65575, RA-65607, RA-65608, RA-65609, RA-65611, RA-65613, RA-65616, RA-65620, RA-65622, RA-65728, RA-65755, RA-65777, RA-65780, RA-65793, RA-65901, RA-65902 ja RA-65977; õhusõidukeid RA-65143 ja RA-65916 käitab praegu üks teine Venemaa Föderatsiooni lennuettevõtja; kõik (1) TU-134B tüüpi õhusõidukid: RA-65726; kõik (10) Yakovlev Yak-40 tüüpi õhusõidukid: RA-87348 (mida praegu ei käitata rahapuuduse tõttu), RA-87907, RA-87941, RA-87997, RA-88209, RA-88227 ja RA-88280; kõik Mil-26 tüüpi helikopterid: (registritunnus teadmata); kõik Mil-10 tüüpi helikopterid: (registritunnus teadmata); kõik Mil-8 tüüpi helikopterid (registritunnus teadmata); kõik AS-355 tüüpi helikopterid (registritunnus teadmata); kõik BO-105 tüüpi helikopterid (registritunnus teadmata); AN-24B tüüpi õhusõiduk RA-46388, õhusõidukeid RA-46267 ja RA-47289 ning AN-24RV tüüpi õhusõidukeid RA-46509, RA-46519 ja RA-47800 käitab üks teine Venemaa Föderatsiooni lennuettevõtja;

l)

Rossija (STC Russia): Tupolev TU-134: RA-65979, õhusõidukeid RA-65904, RA-65905, RA-65911, RA-65921 ja RA-65555 käitab üks teine Venemaa Föderatsiooni lennuettevõtja; TU-214: õhusõidukeid RA-64504 ja RA-64505 käitab praegu üks teine Venemaa Föderatsiooni lennuettevõtja; Ilyushin IL-18: õhusõidukeid RA-75454 ja RA-75464 käitab praegu üks teine Venemaa Föderatsiooni lennuettevõtja; Yakovlev Yak-40: õhusõidukeid RA-87203, RA-87968, RA-87971 ja RA-88200 käitab praegu üks teine Venemaa Föderatsiooni lennuettevõtja.

(71)

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1144/2009 tegid EASA ja ELi liikmesriigid detsembris 2009 kohapealse kontrollkäigu Jeemeni Vabariiki, et kontrollida lennuettevõtja Yemenia ohutusolukorda, pidades silmas kõnealuse lennuettevõtja tegelikku vastavust rahvusvahelistele ohutusstandarditele, ning hinnata Jeemeni tsiviillennunduse ja meteoroloogia ameti suutlikkust tagada järelevalve Jeemeni tsiviillennunduse ohutuse üle.

(72)

Kontrollkäik näitas, et Jeemeni tsiviillennunduse ja meteoroloogia amet suudab teostada tõhusat järelevalvet lennuettevõtja Yemenia Yemen Airways üle ja seega tagada, et lennuettevõtjad, kellele ta on välja andnud lennuettevõtja sertifikaadi, suudavad jätkata ohutut lennutegevust vastavalt ICAO standarditele ning et lennuettevõtja Yemenia Yemen Airways lennutegevuse suhtes teostatav kontroll ja järelevalve suudavad tagada, et kõnealused lennuettevõtjad tegutsevad vastavalt neile väljaantud lennuettevõtja sertifikaadi nõuetele.

(73)

Kontrollkäigu tulemuste kohaselt puudub praegu vajadus täiendavate meetmete järele. Komisjon jälgib kõnealuse lennuettevõtja tegevust ka edaspidi tähelepanelikult ja julgustab Jeemeni pädevaid asutusi jätkama jõupingutusi lennuettevõtja Yemenia Yemen Airways lennuga 626 30. juunil 2009 toimunud õnnetuse uurimiseks. Liikmesriigid kontrollivad asjakohaste ohutusstandardite tõhusat järgimist, seades prioriteediks selle lennuettevõtja õhusõidukite kontrollimise seisuplatsil vastavalt määrusele (EÜ) nr 351/2008.

(74)

Kontrollitud tõendite kohaselt on Filipiinidel sertifitseeritud lennuettevõtjate järelevalve eest vastutavatel ametiasutustel probleeme ohutuspuudujääkide kõrvaldamisega, samuti pole piisavalt tõendeid selle kohta, et Filipiini Vabariigis sertifitseeritud lennuettevõtjad järgivad ICAO asjakohaseid ohutusstandardeid ja soovituslikke tavasid, mida kinnitavad nii Filipiinidel ICAO poolt 2009. aasta oktoobris USOAPi raames tehtud auditi tulemused kui ka Ameerika Ühendriikide pädevate asutuste poolt Filipiinide lennuohutusalasele olukorrale antava reitingu pidev langus.

(75)

Pärast 2009. aasta oktoobris Filipiinidel tehtud USOAPi auditit teatas ICAO kõikidele Chicago konventsiooni osalisriikidele Filipiinide lennuettevõtjate ja Filipiinidel registreeritud õhusõidukitega seotud olulistest ohutusprobleemidest (11), mille kohaselt 47 Filipiinide lennuettevõtjat, sealhulgas rahvusvahelised lennuettevõtjad, tegutsevad kehtetuks tunnistatud haldusmääruste alusel väljaantud lennuettevõtja sertifikaatide alusel. Filipiinide pädevad asutused ei ole välja töötanud rakenduskava ega üleminekukava ülejäänud lennuettevõtjate sertifitseerimiseks kõnealuste haldusmääruste asemel vastu võetud tsiviillennunduseeskirjade kohaselt. Lisaks sellele ei ole Filipiinide pädevad asutused juba rohkem kui aasta teinud lennuettevõtjate seirekontrolle. Pädevate asutuste poolt ICAO-le esitatud parandusmeetmete kavad ei sisaldanud piisavaid meetmeid kõnealuse olulise ohutusprobleemi kõrvaldamiseks, ning sellele ei ole praeguseni lahendust leitud.

(76)

Lisaks sellele liigitab Ameerika Ühendriikide transpordiministeeriumi föderaalne lennuamet (FAA) Filipiinide lennuohutusalase olukorra IASA programmi raames jätkuvalt 2. kategooriasse, mis näitab, et Filipiini Vabariik ei järgi ICAO sätestatud rahvusvahelisi ohutusstandardeid.

(77)

ICAO poolt avaldatud tõsiseid ohutusprobleeme käsitleva dokumendi kohaselt ei ole Filipiinide pädevate asutuste poolt 13. oktoobril 2008 komisjonile esitatud parandusmeetmete kava (12) (mis pidi olema lõpetatud 31. märtsiks 2009) eesmärgid täidetud ja Filipiinide pädevad asutused ei ole suutnud kõnealust parandusmeetmete kava tähtajaks rakendada.

(78)

Seoses tõsiseid ohutusprobleeme käsitleva dokumendi avaldamisega ICAO poolt on komisjon jätkanud konsulteerimist Filipiinide pädevate asutustega, väljendades tõsist muret kõikide selles riigis litsentsitud lennuettevõtjate tegevuse ohutuse suhtes ja palunud esitada selgitusi meetmete kohta, mida kõnealuse riigi pädevad asutused on tuvastatud ohutuspuudujääkide kõrvaldamiseks võtnud.

(79)

Filipiinide pädevad asutused saatsid komisjonile jaanuarist kuni märtsini 2010 mitmesuguseid dokumente, mis aga ei sisaldanud kogu nõutud teavet, eelkõige tõendeid ohutuspuudujääkide nõuetekohase kõrvaldamise kohta.

(80)

Filipiinide pädevad asutused tegid 18. märtsil 2010 lennuohutusekomiteele ettekande ja kinnitasid, et 20 lennuettevõtjat jätkavad tegevust kehtetuks tunnistatud haldusmääruste kohaselt väljaantud lennuettevõtja sertifikaatide alusel kuni kõnealuste lennuettevõtjate ümbersertifitseerimiseni või hiljemalt 1. detsembrini 2010. Need lennuettevõtjad on järgmised: Aerowurks Aerial Spraying Services, Airtrack Agricultural Corp., Asia Aircraft Overseas, Philippines Inc., Aviation Technology Innovators Inc., Bendice Transport Management Inc., Canadian Helicopter Philippines Inc., CM Aero, Cyclone Airways, INAEC Aviation Corp., Macro Asia Air Taxi Services, Omni Aviation, Corp., Philippine Agricultural Aviation Corp., Royal Air Charter Services Inc., Royal Star Aviation Inc., Southstar Aviation Company, Subic International Air Charter Inc., Subic Seaplane Inc.. Lisaks sellele kinnitasid Filipiinide pädevad asutused, et enamik kõnealustest lennuettevõtjatest jätkab tegevust kehtivuse kaotanud lennuettevõtja sertifikaadi alusel vastavalt ajutistele eranditele, mis lubavad neil sellist lennuettevõtja sertifikaati kasutada. Eelkõige jätkab lennuettevõtja Pacific East Asia Cargo Airlines Inc. tegevust rahvusvaheliste kaubavedude valdkonnas Boeing B727 tüüpi suure õhusõidukiga (ehkki kehtetuks tunnistatud haldusmääruste kohaselt kõnealusele lennuettevõtjale 31. märtsil 2008 väljaantud lennuettevõtja sertifikaat kaotas kehtivuse 30. märtsil 2009) 16. detsembril 2009 maksimaalselt 90 päevaks väljaantud erandi alusel, millega kõnealune lennuettevõtja vabastatakse eespool nimetatud sertifikaadi tingimuste täitmisest ja mis kaotas kehtivuse 16. märtsil 2010. Filipiinide pädevad asutused ei suutnud 18. märtsil 2010 kinnitada, kas kõnealune lennuettevõtja oli oma tegevuse lõpuks peatanud.

(81)

Filipiinide pädevad asutused teatasid, et järgmise üheksa lennuettevõtja lennuettevõtja sertifikaadid olid kehtivuse kaotanud või nende kehtivust ei olnud pikendatud: Beacon, Corporate Air, Frontier Aviation Corp., Mora Air Service Inc., Pacific Airways Corp., Pacific Alliance Corp., Topflite Airways Inc., World Aviation Corp. and Yokota Aviation Corp. Siiski ei suutnud Filipiinide pädevad asutused esitada tõendeid selle kohta, et kõnealuste lennuettevõtjate lennuettevõtja sertifikaadid oleksid tühistatud ja et need lennuettevõtjad oleksid seetõttu oma tegevuse lõpetanud.

(82)

Filipiinide pädevad asutused väitsid, et nad olid alustanud 2009. aasta alguses ümbersertifitseerimisprotsessi ja et praeguseks on 2008. aastal jõustunud tsiviillennunduseeskirjade kohaselt ümber sertifitseeritud juba 21 lennuettevõtjat. Need lennuettevõtjad on järgmised: Air Philippines Corp., Aviatour's Fly'n Inc., Cebu Pacific Air, Chemtrad Aviation Corp., Far East Aviation Services, F.F. Cruz & Company Inc., Huma Corp., Interisland Airlines Inc., Island Aviation, Lion Air Inc., Mindanao Rainbow Agricultural Development Services, Misibis Aviation and Development Corp., Philippine Airlines, South East Asian Airlines Inc., Spirit of Manila Airlines Corp., TransGlobal Airways Corp., WCC Aviation Company, Zenith Air Inc., Zest Airways Inc.. Siiski ei suutnud Filipiinide pädevad asutused esitada tõendeid kõnealuse ümbersertifitseerimisprotsessi tõhususe kohta. Filipiinide pädevad asutused ei suutnud esitada kõikide eespool nimetatud lennuettevõtjate täielikke sertifikaate, kuna komisjonile tutvumiseks antud lennuettevõtja sertifikaatide põhjal ei olnud eelkõige võimalik kindlaks määrata järgmiste ümbersertifitseeritud lennuettevõtjate numbrit ja registritunnust: Zest Airways Inc., Lion Air, Inc., Aviatour's Fly'sn Inc., Misibis Aviation and Development Corp. Lisaks sellele ei suutnud Filipiinide pädevad asutused esitada ühtki sertifitseerimiseelset auditit ega ka tõendeid selle kohta, et enne ümbersertifitseerimist oleks piisavalt uuritud asjaomaste lennuettevõtjate lennu- ja hooldustegevust, mis kinnitaks heakskiidetud juhendite tõhusat rakendamist ja kõnealuste lennuettevõtjate lennu- ja hooldustegevuse vastavust asjakohastele ohutusstandarditele. Lisaks sellele ei suutnud Filipiinide pädevad asutused tõendada, et ümbersertifitseeritud lennuettevõtjate suhtes kohaldatakse sertifitseerimisjärgset järelevalvet, kuna Filipiinide pädevate asutuste esitatud lennukõlblikkust ja litsentsimist käsitlevates 2010. aasta seirekavades ei olnud seoses kavandatud tegevustega kindlaks määratud ühtki tähtaega.

(83)

Lennuettevõtja Philippines Airlines palus võimalust teha ettekanne lennuohutuskomiteele ja ta kuulati ära 18. märtsil 2010. Lennuettevõtja kirjeldas oma tegevust ja 2009. aastal toimunud ümbersertifitseerimisprotsessi kuni uue lennuettevõtja sertifikaadi väljaandmiseni 9. oktoobril 2009, milles kinnitatakse, et lennuettevõtja järgib 2008. aastal jõustunud tsiviillennunduseeskirju. Lennuettevõtja kirjeldas enne ümbersertifitseerimist toimunud kontrolle ja kinnitas, et nende kontrollide käigus keskenduti uute juhendite ja menetluste läbivaatamisele ja heakskiitmisele. Lennuettevõtja teatas ka, et Filipiinide pädevad asutused ei olnud enne ümbersertifitseerimist teinud talle üldist kohapealset auditit ning et Filipiinide pädevad asutused ei olnud auditeerinud ka kõnealuse lennuettevõtja lennutegevust, kuid seda on kavas teha tulevikus. Lennuettevõtja Philippines Airlines märkis, et ta ei lenda Euroopa Liitu ja väitis, et seoses FAA poolt Filipiinide lennuohutusalasele olukorrale antava reitingu langemisega kohaldatakse kõnealuse lennuettevõtja Ameerikasse toimuvate lendude suhtes piiranguid ning tal ei ole lubatud avada uusi lennuliine või vahetada välja olemasolevaid lennuliine teenindavaid õhusõidukeid.

(84)

Lennuettevõtja Cebu Pacific Airlines palus võimalust teha ettekanne lennuohutuskomiteele ja ta kuulati ära 18. märtsil 2010. Lennuettevõtja kirjeldas oma tegevust ja 2009. aastal toimunud ümbersertifitseerimisprotsessi kuni uue lennuettevõtja sertifikaadi väljaandmiseni 25. novembril 2009, milles kinnitatakse, et lennuettevõtja järgib 2008. aastal jõustunud tsiviillennunduseeskirju. Lennuettevõtja kirjeldas enne ümbersertifitseerimist toimunud kontrolle ja rõhutas, et saadud sertifikaadiga on talle antud uus luba ohtlike kaupade veoks, kuid Filipiinide pädevad asutused ei ole asjaomast auditit teinud. Siiski kinnitas lennuettevõtja, et ta loobub vabatahtlikult kõnealuse loa kasutamisest. Lennuettevõtja Cebu Pacific märkis, et seoses FAA poolt Filipiinide lennuohutusalasele olukorrale antava reitingu langemisega ei ole tal lubatud Ameerika Ühendriikidesse lennata. Lennuettevõtja kinnitas ka, et ta ei kavatse lennata Euroopa Liitu.

(85)

Komisjon tunnustab kahe kõnealuse lennuettevõtja hiljutisi jõupingutusi lennutegevuse ohutuse tagamiseks ja hindab kõrgelt nende tegevust seoses sisemeetmete kohaldamisega lennuohutuse suurendamiseks. Komisjon on valmis kõnealuseid lennuettevõtjaid liikmesriikide ja EASA osavõtul külastama, et kontrollida nende vastavust rahvusvahelistele ohutusstandarditele.

(86)

Komisjon tunnustab ka Filipiinide pädevate asutuste hiljutisi jõupingutusi Filipiinide tsiviillennundussüsteemi reformimiseks ning kõike seda, mida nad on teinud FAA ja ICAO teatatud ohutuspuudujääkide kõrvaldamiseks. Siiski leitakse ühiste kriteeriumide põhjal, et Filipiinide pädevad asutused ei ole praegu suutelised kõikide nende regulatiivse kontrolli alla kuuluvate lennuettevõtjate suhtes nõuetekohaseid ohutusstandardeid rakendama ja nende täitmist tagama, kuni ei ole jõutud ICAO kindlaks tehtud tõsiste ohutusprobleemide kõrvaldamiseks võetavate nõuetekohaste parandusmeetmete tõhusa rakendamiseni. Seepärast tuleks kõikide Filipiinidel sertifitseeritud lennuettevõtjate suhtes kohaldada tegevuskeeldu ja kanda nad A lisasse.

(87)

Siiski leiab komisjon, et Filipiinide pädevate asutuste juhtkonnas toimunud hiljutised muutused ja uue juhtkonna võetud viivitamatud konkreetsed meetmed, kaasa arvatud 23 kvalifitseeritud inspektori palkamine ja ICAO pakutud olulise tehnilise abi kasutamine, näitavad kõnealuse riigi valmisolekut kõrvaldada kiiresti kõik FAA ja ICAO tuvastatud ohutuspuudujäägid ja sillutada teed kõnealuste puudujääkide viivitamatuks ning edukaks kõrvaldamiseks. Komisjon on valmis toetama Filipiini pädevate asutuste jõupingutusi, korraldades lennuettevõtjate ohutusalast tegevust hõlmava kontrollkäigu tuvastatud tõsiste ohutuspuudujääkide kõrvaldamiseks.

(88)

Hoolimata komisjoni konkreetsetest nõudmistest ei ole talle seni esitatud tõendeid selle kohta, et teised 26. novembril 2009 ajakohastatud nimekirja kantud lennuettevõtjad ja nende regulatiivse järelevalve eest vastutavad ametiasutused on täielikult rakendanud asjakohased parandusmeetmed. Seepärast on ühiste kriteeriumide põhjal jõutud järeldusele, et kõnealuste lennuettevõtjate suhtes tuleks jätkuvalt kohaldada vastavalt kas tegevuskeeldu (A lisa) või tegevuspiiranguid (B lisa).

(89)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas lennuohutuskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 474/2006 muudetakse järgmiselt:

1.

A lisa asendatakse käesoleva määruse A lisa tekstiga.

2.

B lisa asendatakse käesoleva määruse B lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. märts 2010

Komisjoni nimel,

presidendi eest

asepresident

Siim KALLAS


(1)  ELT L 344, 27.12.2005, lk 15.

(2)  ELT L 84, 23.3.2006, lk 14.

(3)  EÜT L 373, 31.12.1991, lk 4.

(4)  22. märtsi 2006. aasta määruse (EÜ) nr 474/2006 põhjendused 75–86, ELT L 84, 23.3.2006, lk 19–21.

(5)  14. novembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 1131/2008 põhjendus 21, ELT L 306, 15.11.2008, lk 49.

(6)  ELT L 312, 27.11.2009, lk 16.

(7)  ELT L 312, 27.11.2009, lk 16.

(8)  Itaalia tsiviillennundusamet teavitas lennuettevõtjat Midwest Airlines 5. veebruaril 2010 kõnealustest ohutuspuudujääkidest, mis tõi kaasa lennuloa tühistamise.

(9)  26. novembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1144/2009 põhjendused 10–16, ELT L 312, 27.11.2009, lk 17.

(10)  ELT L 312, 27.11.2009, lk 24.

(11)  ICAO, puudus OPS/01.

(12)  14. novembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 1131/2008 põhjendus 16, ELT L 306, 15.11.2008, lk 49.


A LISA

NIMEKIRI LENNUETTEVÕTJATEST, KELLE SUHTES KOHALDATAKSE ÜHENDUSE PIIRES TEGEVUSKEELDU KOGU NENDE TEGEVUSE OSAS  (1)

Lennuettevõtja juriidilise isiku nimi, mis on esitatud lennuettevõtja sertifikaadis (ja ärinimi, kui see on erinev)

Lennuettevõtja sertifikaadi (AOC) number või lennutegevusloa number

Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) lennuettevõtja määramise number

Lennuettevõtja riik

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afganistan

SIEM REAP AIRWAYS INTERNATIONAL

AOC/013/00

SRH

Kambodža Kuningriik

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Määramata

VRB

Rwanda Vabariik

Kõik lennuettevõtjad, välja arvatud B lisasse kantud TAAG Angola Airlines, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Angola ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Angola Vabariik

AEROJET

015

Määramata

Angola Vabariik

AIR26

004

DCD

Angola Vabariik

AIR GEMINI

002

GLL

Angola Vabariik

AIR GICANGO

009

Määramata

Angola Vabariik

AIR JET

003

MBC

Angola Vabariik

AIR NAVE

017

Määramata

Angola Vabariik

ALADA

005

RAD

Angola Vabariik

ANGOLA AIR SERVICES

006

Määramata

Angola Vabariik

DIEXIM

007

Määramata

Angola Vabariik

GIRA GLOBO

008

GGL

Angola Vabariik

HELIANG

010

Määramata

Angola Vabariik

HELIMALONGO

011

Määramata

Angola Vabariik

MAVEWA

016

Määramata

Angola Vabariik

PHA

019

Määramata

Angola Vabariik

RUI & CONCEICAO

012

Määramata

Angola Vabariik

SAL

013

Määramata

Angola Vabariik

SERVISAIR

018

Määramata

Angola Vabariik

SONAIR

014

SOR

Angola Vabariik

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Benini ametiasutused, sealhulgas:

 

Benini Vabariik

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

Määramata

Benini Vabariik

AFRICA AIRWAYS

Määramata

AFF

Benini Vabariik

ALAFIA JET

PEA nr 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

Puudub

Benini Vabariik

BENIN GOLF AIR

PEA nr 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

Määramata

Benini Vabariik

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA nr 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Benini Vabariik

COTAIR

PEA nr 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Benini Vabariik

ROYAL AIR

PEA nr 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Benini Vabariik

TRANS AIR BENIN

PEA nr 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Benini Vabariik

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Kongo Vabariigi ametiasutused, sealhulgas

 

 

Kongo Vabariik

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Kongo Vabariik

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Kongo Vabariik

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

RAC 06-004

Määramata

Kongo Vabariik

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

Määramata

Kongo Vabariik

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Kongo Demokraatliku Vabariigi ametiasutused, sealhulgas:

 

Kongo Demokraatlik Vabariik

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/051/09

Määramata

Kongo Demokraatlik Vabariik

AIR KASAI

409/CAB/MIN/ TVC/036/08

Määramata

Kongo Demokraatlik Vabariik

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/031/08

Määramata

Kongo Demokraatlik Vabariik

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/029/08

Määramata

Kongo Demokraatlik Vabariik

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/028/08

BUL

Kongo Demokraatlik Vabariik

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

BRV

Kongo Demokraatlik Vabariik

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

Määramata

Kongo Demokraatlik Vabariik

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/052/09

Määramata

Kongo Demokraatlik Vabariik

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TVC/026/08

CER

Kongo Demokraatlik Vabariik

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Määramata

Kongo Demokraatlik Vabariik

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/035/08

Määramata

Kongo Demokraatlik Vabariik

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0032/08

Määramata

Kongo Demokraatlik Vabariik

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/TVC/003/08

EWS

Kongo Demokraatlik Vabariik

FILAIR

409/CAB/MIN/TVC/037/08

Määramata

Kongo Demokraatlik Vabariik

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/027/08

Määramata

Kongo Demokraatlik Vabariik

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/053/09

Määramata

Kongo Demokraatlik Vabariik

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Määramata

Kongo Demokraatlik Vabariik

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/045/09

Määramata

Kongo Demokraatlik Vabariik

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/038/08

ALX

Kongo Demokraatlik Vabariik

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/033/08

Määramata

Kongo Demokraatlik Vabariik

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/042/09

Määramata

Kongo Demokraatlik Vabariik

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC)

Ministerial signature (ordonnance No. 78/205)

LCG

Kongo Demokraatlik Vabariik

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/04008

Määramata

Kongo Demokraatlik Vabariik

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/034/08

Määramata

Kongo Demokraatlik Vabariik

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/025/08

Määramata

Kongo Demokraatlik Vabariik

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TVC/030/08

Määramata

Kongo Demokraatlik Vabariik

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/050/09

Määramata

Kongo Demokraatlik Vabariik

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/044/09

Määramata

Kongo Demokraatlik Vabariik

TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/046/09

Määramata

Kongo Demokraatlik Vabariik

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/024/08

Määramata

Kongo Demokraatlik Vabariik

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/08

WDA

Kongo Demokraatlik Vabariik

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/049/09

Määramata

Kongo Demokraatlik Vabariik

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Djibouti ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Djibouti

DAALLO AIRLINES

Määramata

DAO

Djibouti

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Ekvatoriaal-Guinea ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Ekvatoriaal-Guinea

CRONOS AIRLINES

Määramata

Määramata

Ekvatoriaal-Guinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

Määramata

CEL

Ekvatoriaal-Guinea

EGAMS

Määramata

EGM

Ekvatoriaal-Guinea

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Ekvatoriaal-Guinea

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

Puudub

Ekvatoriaal-Guinea

GETRA - GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Ekvatoriaal-Guinea

GUINEA AIRWAYS

738

Puudub

Ekvatoriaal-Guinea

STAR EQUATORIAL AIRLINES

Määramata

Määramata

Ekvatoriaal-Guinea

UTAGE – UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Ekvatoriaal-Guinea

Kõik lennuettevõtjad, välja arvatud Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines ja Ekspres Transportasi Antarbenua, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Indoneesia ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Indoneesia Vabariik

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Määramata

Indoneesia Vabariik

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Määramata

Indoneesia Vabariik

ASCO NUSA AIR

135-022

Määramata

Indoneesia Vabariik

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Määramata

Indoneesia Vabariik

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Määramata

Indoneesia Vabariik

CARDIG AIR

121-013

Määramata

Indoneesia Vabariik

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Määramata

Indoneesia Vabariik

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indoneesia Vabariik

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Indoneesia Vabariik

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indoneesia Vabariik

EASTINDO

135-038

Määramata

Indoneesia Vabariik

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indoneesia Vabariik

INDONESIA AIR ASIA

121-009

AWQ

Indoneesia Vabariik

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-034

IDA

Indoneesia Vabariik

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Määramata

Indoneesia Vabariik

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

Määramata

Indoneesia Vabariik

KAL STAR

121-037

KLS

Indoneesia Vabariik

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indoneesia Vabariik

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Indoneesia Vabariik

LION MENTARI ARILINES

121-010

LNI

Indoneesia Vabariik

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Määramata

Indoneesia Vabariik

MEGANTARA

121-025

MKE

Indoneesia Vabariik

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Indoneesia Vabariik

METRO BATAVIA

121-007

BTV

Indoneesia Vabariik

MIMIKA AIR

135-007

Määramata

Indoneesia Vabariik

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Määramata

Indoneesia Vabariik

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

Määramata

Indoneesia Vabariik

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Määramata

Indoneesia Vabariik

NYAMAN AIR

135-042

Määramata

Indoneesia Vabariik

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indoneesia Vabariik

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Määramata

Indoneesia Vabariik

PURA WISATA BARUNA

135-025

Määramata

Indoneesia Vabariik

REPUBLIC EXPRESS AIRLINES

121-040

RPH

Indoneesia Vabariik

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Indoneesia Vabariik

SAMPOERNA AIR NUSANTARA

135-036

SAE

Indoneesia Vabariik

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Määramata

Indoneesia Vabariik

SKY AVIATION

135-044

Määramata

Indoneesia Vabariik

SMAC

135-015

SMC

Indoneesia Vabariik

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indoneesia Vabariik

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Määramata

Indoneesia Vabariik

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Määramata

Indoneesia Vabariik

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Indoneesia Vabariik

TRAVIRA UTAMA

135-009

Määramata

Indoneesia Vabariik

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Indoneesia Vabariik

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indoneesia Vabariik

UNINDO

135-040

Määramata

Indoneesia Vabariik

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Indoneesia Vabariik

Kõik lennuettevõtjad, välja arvatud B lisasse kantud Air Astana, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Kasahstani ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Kasahstani Vabariik

AERO AIR COMPANY

Määramata

Määramata

Kasahstani Vabariik

AEROPRAKT KZ

Määramata

APK

Kasahstani Vabariik

AIR ALMATY

AK-0331-07

LMY

Kasahstani Vabariik

AIR COMPANY KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

Kasahstani Vabariik

AIR DIVISION OF EKA

Määramata

Määramata

Kasahstani Vabariik

AIR FLAMINGO

Määramata

Määramata

Kasahstani Vabariik

AIR TRUST AIRCOMPANY

Määramata

Määramata

Kasahstani Vabariik

AK SUNKAR AIRCOMPANY

Määramata

AKS

Kasahstani Vabariik

ALMATY AVIATION

Määramata

LMT

Kasahstani Vabariik

ARKHABAY

Määramata

KEK

Kasahstani Vabariik

ASIA CONTINENTAL AIRLINES

AK-0345-08

CID

Kasahstani Vabariik

ASIA CONTINENTAL AVIALINES

AK-0371-08

RRK

Kasahstani Vabariik

ASIA WINGS

AK-0390-09

AWA

Kasahstani Vabariik

ASSOCIATION OF AMATEUR PILOTS OF KAZAKHSTAN

Määramata

Määramata

Kasahstani Vabariik

ATMA AIRLINES

AK-0372-08

AMA

Kasahstani Vabariik

ATYRAU AYE JOLY

AK-0321-07

JOL

Kasahstani Vabariik

AVIA-JAYNAR

Määramata

Määramata

Kasahstani Vabariik

BEYBARS AIRCOMPANY

Määramata

Määramata

Kasahstani Vabariik

BERKUT AIR/BEK AIR

AK-0311-07

BKT/BEK

Kasahstani Vabariik

BERKUT KZ

Määramata

Määramata

Kasahstani Vabariik

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0374-08

BRY

Kasahstani Vabariik

COMLUX

AK-0352-08

KAZ

Kasahstani Vabariik

DETA AIR

AK-0344-08

DET

Kasahstani Vabariik

EAST WING

AK-0332-07

EWZ

Kasahstani Vabariik

EASTERN EXPRESS

AK-0358-08

LIS

Kasahstani Vabariik

EURO-ASIA AIR

AK-0384-09

EAK

Kasahstani Vabariik

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

Määramata

KZE

Kasahstani Vabariik

FENIX

Määramata

Määramata

Kasahstani Vabariik

FLY JET KZ

AK-0391-09

FJK

Kasahstani Vabariik

IJT AVIATION

AK-0335-08

DVB

Kasahstani Vabariik

INVESTAVIA

AK-0342-08

TLG

Kasahstani Vabariik

IRTYSH AIR

AK-0381-09

MZA

Kasahstani Vabariik

JET AIRLINES

AK-0349-09

SOZ

Kasahstani Vabariik

JET ONE

AK-0367-08

JKZ

Kasahstani Vabariik

KAZAIR JET

AK-0387-09

KEJ

Kasahstani Vabariik

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0347-08

KUY

Kasahstani Vabariik

KAZAIRWEST

Määramata

Määramata

Kasahstani Vabariik

KAZAVIA

Määramata

KKA

Kasahstani Vabariik

KAZAVIASPAS

Määramata

KZS

Kasahstani Vabariik

KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

Kasahstani Vabariik

MEGA AIRLINES

AK-0356-08

MGK

Kasahstani Vabariik

MIRAS

AK-0315-07

MIF

Kasahstani Vabariik

NAVIGATOR

Määramata

Määramata

Kasahstani Vabariik

ORLAN 2000 AIRCOMPANY

Määramata

KOV

Kasahstani Vabariik

PANKH CENTER KAZAKHSTAN

Määramata

Määramata

Kasahstani Vabariik

PRIME AVIATION

Määramata

Määramata

Kasahstani Vabariik

SALEM AIRCOMPANY

Määramata

KKS

Kasahstani Vabariik

SAMAL AIR

Määramata

SAV

Kasahstani Vabariik

SAYAKHAT AIRLINES

AK-0359-08

SAH

Kasahstani Vabariik

SEMEYAVIA

Määramata

SMK

Kasahstani Vabariik

SCAT

AK-0350-08

VSV

Kasahstani Vabariik

SKYBUS

AK-0364-08

BYK

Kasahstani Vabariik

SKYJET

AK-0307-09

SEK

Kasahstani Vabariik

SKYSERVICE

Määramata

Määramata

Kasahstani Vabariik

TYAN SHAN

Määramata

Määramata

Kasahstani Vabariik

UST-KAMENOGORSK

AK-0385-09

UCK

Kasahstani Vabariik

ZHETYSU AIRCOMPANY

Määramata

JTU

Kasahstani Vabariik

ZHERSU AVIA

Määramata

RZU

Kasahstani Vabariik

ZHEZKAZGANAIR

Määramata

Määramata

Kasahstani Vabariik

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Kirgiisi Vabariigi ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Kirgiisi Vabariik

AIR MANAS

17

MBB

Kirgiisi Vabariik

ASIAN AIR

Määramata

AAZ

Kirgiisi Vabariik

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgiisi Vabariik

AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK)

08

BSC

Kirgiisi Vabariik

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Kirgiisi Vabariik

DAMES

20

DAM

Kirgiisi Vabariik

EASTOK AVIA

15

EEA

Kirgiisi Vabariik

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Kirgiisi Vabariik

ITEK AIR

04

IKA

Kirgiisi Vabariik

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Kirgiisi Vabariik

KYRGYZSTAN

03

LYN

Kirgiisi Vabariik

MAX AVIA

33

MAI

Kirgiisi Vabariik

S GROUP AVIATION

6

SGL

Kirgiisi Vabariik

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Kirgiisi Vabariik

SKY WAY AIR

21

SAB

Kirgiisi Vabariik

TENIR AIRLINES

26

TEB

Kirgiisi Vabariik

TRAST AERO

05

TSJ

Kirgiisi Vabariik

VALOR AIR

07

VAC

Kirgiisi Vabariik

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Libeeria ametiasutused

 

Libeeria

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Gaboni Vabariigi ametiasutused, välja arvatud B lisasse kantud Gabon Airlines, Afrijet ja SN2AG, sealhulgas:

 

 

Gaboni Vabariik

AIR SERVICES SA

0002/MTACCMDH/SGACC/DTA

AGB

Gaboni Vabariik

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

0026/MTACCMDH/SGACC/DTA

NIL

Gaboni Vabariik

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

0020/MTACCMDH/SGACC/DTA

Määramata

Gaboni Vabariik

SCD AVIATION

0022/MTACCMDH/SGACC/DTA

Määramata

Gaboni Vabariik

SKY GABON

0043/MTACCMDH/SGACC/DTA

SKG

Gaboni Vabariik

SOLENTA AVIATION GABON

0023/MTACCMDH/SGACC/DTA

Määramata

Gaboni Vabariik

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Filipiinide ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Filipiini Vabariik

AEROWURKS AERIAL SPRAYING SERVICES

4AN2008003

Määramata

Filipiini Vabariik

AIR PHILIPPINES CORPORATION

2009006

Määramata

Filipiini Vabariik

AIR WOLF AVIATION INC.

200911

Määramata

Filipiini Vabariik

AIRTRACK AGRICULTURAL CORPORATION

4AN2005003

Määramata

Filipiini Vabariik

ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC.

4AN9800036

Määramata

Filipiini Vabariik

AVIATION TECHNOLOGY INNOVATORS, INC.

4AN2007005

Määramata

Filipiini Vabariik

AVIATOUR'S FLY'N INC.

200910

Määramata

Filipiini Vabariik

AYALA AVIATION CORP.

4AN9900003

Määramata

Filipiini Vabariik

BEACON

Määramata

Määramata

Filipiini Vabariik

BENDICE TRANSPORT MANAGEMENT INC.

4AN2008006

Määramata

Filipiini Vabariik

CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC.

4AN9800025

Määramata

Filipiini Vabariik

CEBU PACIFIC AIR

2009002

Määramata

Filipiini Vabariik

CHEMTRAD AVIATION CORPORATION

2009018

Määramata

Filipiini Vabariik

CM AERO

4AN2000001

Määramata

Filipiini Vabariik

CORPORATE AIR

Määramata

Määramata

Filipiini Vabariik

CYCLONE AIRWAYS

4AN9900008

Määramata

Filipiini Vabariik

FAR EAST AVIATION SERVICES

2009013

Määramata

Filipiini Vabariik

F.F. CRUZ AND COMPANY, INC.

2009017

Määramata

Filipiini Vabariik

HUMA CORPORATION

2009014

Määramata

Filipiini Vabariik

INAEC AVIATION CORP.

4AN2002004

Määramata

Filipiini Vabariik

ISLAND AVIATION

2009009

Määramata

Filipiini Vabariik

INTERISLAND AIRLINES, INC.

2010023

Määramata

Filipiini Vabariik

ISLAND TRANSVOYAGER

2010022

Määramata

Filipiini Vabariik

LION AIR, INCORPORATED

2009019

Määramata

Filipiini Vabariik

MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES

4AN9800035

Määramata

Filipiini Vabariik

MINDANAO RAINBOW AGRICULTURAL DEVELOPMENT SERVICES

2009016

Määramata

Filipiini Vabariik

MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP

2010020

Määramata

Filipiini Vabariik

OMNI AVIATION CORP.

4AN2002002

Määramata

Filipiini Vabariik

PACIFIC EAST ASIA CARGO AIRLINES, INC.

4AS9800006

Määramata

Filipiini Vabariik

PACIFIC AIRWAYS CORPORATION

Määramata

Määramata

Filipiini Vabariik

PACIFIC ALLIANCE CORPORATION

Määramata

Määramata

Filipiini Vabariik

PHILIPPINE AIRLINES

2009001

Määramata

Filipiini Vabariik

PHILIPPINE AGRICULTURAL AVIATION CORP.

4AN9800015

Määramata

Filipiini Vabariik

ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC.

4AN2003003

Määramata

Filipiini Vabariik

ROYAL STAR AVIATION, INC.

4AN9800029

Määramata

Filipiini Vabariik

SOUTH EAST ASIA INC.

2009004

Määramata

Filipiini Vabariik

SOUTHSTAR AVIATION COMPANY, INC.

4AN9800037

Määramata

Filipiini Vabariik

SPIRIT OF MANILA AIRLINES CORPORATION

2009008

Määramata

Filipiini Vabariik

SUBIC INTERNATIONAL AIR CHARTER

4AN9900010

Määramata

Filipiini Vabariik

SUBIC SEAPLANE, INC.

4AN2000002

Määramata

Filipiini Vabariik

TOPFLITE AIRWAYS, INC.

Määramata

Määramata

Filipiini Vabariik

TRANSGLOBAL AIRWAYS CORPORATION

2009007

Määramata

Filipiini Vabariik

WORLD AVIATION, CORP.

Määramata

Määramata

Filipiini Vabariik

WCC AVIATION COMPANY

2009015

Määramata

Filipiini Vabariik

YOKOTA AVIATION, INC.

Määramata

Määramata

Filipiini Vabariik

ZENITH AIR, INC.

2009012

Määramata

Filipiini Vabariik

ZEST AIRWAYS INCORPORATED

2009003

Määramata

Filipiini Vabariik

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad São Tomé ja Príncipe ametiasutused, sealhulgas:

São Tomé ja Príncipe

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

Määramata

São Tomé ja Príncipe

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

São Tomé ja Príncipe

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

São Tomé ja Príncipe

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

Määramata

São Tomé ja Príncipe

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

São Tomé ja Príncipe

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

Määramata

São Tomé ja Príncipe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

São Tomé ja Príncipe

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

São Tomé ja Príncipe

TRANSCARG

01/AOC/2009

Määramata

São Tomé ja Príncipe

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TMS

São Tomé ja Príncipe

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Sierra Leone ametiasutused, sealhulgas:

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Määramata

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Määramata

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Määramata

Määramata

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Määramata

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Määramata

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Määramata

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Määramata

Määramata

Sierra Leone

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Sudaani ametiasutused

 

 

Sudaani Vabariik

SUDAN AIRWAYS

Määramata

 

Sudaani Vabariik

SUN AIR COMPANY

Määramata

 

Sudaani Vabariik

MARSLAND COMPANY

Määramata

 

Sudaani Vabariik

ATTICO AIRLINES

Määramata

 

Sudaani Vabariik

FOURTY EIGHT AVIATION

Määramata

 

Sudaani Vabariik

SUDANESE STATES AVIATION COMPANY

Määramata

 

Sudaani Vabariik

ALMAJARA AVIATION

Määramata

 

Sudaani Vabariik

BADER AIRLINES

Määramata

 

Sudaani Vabariik

ALFA AIRLINES

Määramata

 

Sudaani Vabariik

AZZA TRANSPORT COMPANY

Määramata

 

Sudaani Vabariik

GREEN FLAG AVIATION

Määramata

 

Sudaani Vabariik

ALMAJAL AVIATION SERVICE

Määramata

 

Sudaani Vabariik

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Svaasimaa ametiasutused, sealhulgas:

Svaasimaa

SWAZILAND AIRLINK

Määramata

SZL

Svaasimaa

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Sambia ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Sambia

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Sambia


(1)  A lisas loetletud lennuettevõtjatel võib lubada kasutada liiklusõigusi juhul, kui kasutatakse õhusõidukit, mis on renditud koos meeskonna, kindlustuse ja õhusõiduki kasutamiseks vajalike teenustega (wet-lease) lennuettevõtjalt, kelle suhtes tegevuskeeld ei kehti, tingimusel et täidetakse asjakohaseid ohutusnõudeid.


B LISA

NIMEKIRI LENNUETTEVÕTJATEST, KELLE SUHTES KOHALDATAKSE ÜHENDUSE PIIRES TEGEVUSPIIRANGUID  (1)

Lennuettevõtja juriidilise isiku nimi, mis on esitatud lennuettevõtja sertifikaadis (ja ärinimi, kui see on erinev)

Lennuettevõtja sertifikaadi (AOC) number

Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) lennuettevõtja määramise number

Lennuettevõtja riik

Õhusõiduki liik, mille suhtes kohaldatakse piirangut

Registritunnus ja kui see on kättesaadav, siis seerianumber

Õhusõiduki registreerinud riik

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

 

DPRK

Kõik õhusõidukid, v.a 2 Tu 204 tüüpi õhusõidukit;

Kõik õhusõidukid, v.a P-632, P-633

DPRK

AFRIJET (2)

CTA 0002/MTAC/ANAC-G/DSA

 

Gaboni Vabariik

Kõik õhusõidukid, v.a 2 Falcon 50 tüüpi õhusõidukit; 1 Falcon 900 tüüpi õhusõiduk

Kõik õhusõidukid, v.a TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ

Gaboni Vabariik

AIR ASTANA (3)

AK-0388-09

KZR

Kasahstan

Kõik õhusõidukid, v.a 2 B767 tüüpi õhusõidukit; 4 B757 tüüpi õhusõidukit; 10 A319/320/321 tüüpi õhusõidukit; 5 Fokker 50 tüüpi õhusõidukit

Kõik õhusõidukid, v.a P4-KCA, P4-KCB; P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS; P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4-SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS; P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS, P4-LAS

Aruba (Madalmaade Kuningriik)

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladesh

B747-269B

S2-ADT

Bangladesh

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komoorid

Kõik õhusõidukid, v.a LET 410 UVP

Kõik õhusõidukid, v.a D6-CAM (851336)

Komoorid

GABON AIRLINES (4)

CTA 0001/MTAC/ANAC

GBK

Gaboni Vabariik

Kõik õhusõidukid, v.a 1 Boeing B-767-200 tüüpi õhusõiduk

Kõik õhusõidukid, v.a TR-LHP

Gaboni Vabariik

IRAN AIR (5)

FS100

IRA

Iraani Islamivabariik

Kõik õhusõidukid, v.a 14 A300 tüüpi õhusõidukit, 4 A310 tüüpi õhusõidukit, 9 B474 tüüpi õhusõidukit, 1 B737 tüüpi õhusõiduk, 6 A320 tüüpi õhusõidukit

Kõik õhusõidukid, v.a

EP-IBA

EP-IBB

EP-IBC

EP-IBD

EP-IBG

EP-IBH

EP-IBI

EP-IBJ

EP-IBS

EP-IBT

EP-IBV

EP-IBZ

EP-ICE

EP-ICF

EP-IBK

EP-IBL

EP-IBP

EP-IBQ

EP-IAA

EP-IAB

EP-IBC

EP-IBD

EP-IAG

EP-IAH

EP-IAI

EP-IAM

EP-ICD

EP-AGA

EP-IEA

EP-IEB

EP-IED

EP-IEE

EP-IEF

EP-IEG

Iraani Islamivabariik

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

CTA 0003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Gaboni Vabariik

Kõik õhusõidukid, v.a 1 Challenger tüüpi õhusõiduk; 1 HS-125-800 tüüpi õhusõiduk CL601

Kõik õhusõidukid, v.a TR-AAG, ZS-AFG

Gaboni Vabariik; Lõuna-Aafrika Vabariik

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angola Vabariik

Kõik õhusõidukid, v.a 3 Boeing B-777 tüüpi õhusõidukit ja 4 Boeing B-737-700 tüüpi õhusõidukit

Kõik õhusõidukid, v.a D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TBF, D2, TBG, D2-TBH, D2-TBJ

Angola Vabariik

UKRAINIAN MEDITERRANEAN

164

UKM

Ukraina

Kõik õhusõidukid, v.a üks MD-83 tüüpi õhusõiduk

Kõik õhusõidukid, v.a UR-CFF

Ukraina


(1)  B lisas loetletud lennuettevõtjatel võib lubada kasutada liiklusõigusi juhul, kui kasutatakse õhusõidukit, mis on renditud koos meeskonna, kindlustuse ja õhusõiduki kasutamiseks vajalike teenustega (wet-lease) lennuettevõtjalt, kelle suhtes tegevuskeeld ei kehti, tingimusel et täidetakse asjakohaseid ohutusnõudeid.

(2)  Afrijet is only allowed to use the specific aircraft mentioned for its current operations within the European Community.

(3)  Air Astana is only allowed to use the specific aircraft mentioned for its current operations within the European Community.

(4)  Lennuettevõtjal Gabon Airlines lubatakse kasutada ainult konkreetseid õhusõidukeid, mida on nimetatud seoses tema praeguse lennutegevusega Euroopa Ühenduse piires.

(5)  Lennuettevõtja Iran Air võib võib lennata Euroopa Liitu vaid juhul, kui ta kasutab teatavaid õhusõidukeid vastavalt käesoleva määruse põhjendustes 48 ja 49 sätestatud tingimustele.