23.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 103/1


EUROOPA LIIDU KONTROLLIKOJA KODUKORD

SISUKORD

I JAOTIS –   KONTROLLIKOJA KORRALDUS

I PEATÜKK:

KONTROLLIKODA

Artikkel 1

Kollegiaalsuse põhimõte

1. JAGU:

LIIKMED

Artikkel 2

Ametiaja algus

Artikkel 3

Liikmete kohustused ja ülesannete täitmine

Artikkel 4

Ametist tagandamine ja õiguse kaotamine pensionile või muudele seda asendavatele soodustustele

Artikkel 5

Liikmete järjestus

Artikkel 6

Liikme ajutine asendamine

2. JAGU:

PRESIDENT

Artikkel 7

Presidendi valimine

Artikkel 8

Presidendi ajutine asendamine

Artikkel 9

Presidendi ülesanded

3. JAGU:

ALLÜKSUSED JA KOMISJONID

Artikkel 10

Allüksused

Artikkel 11

Allüksuste kohustused

Artikkel 12

Komisjonid

4. JAGU:

PEASEKRETÄR

Artikkel 13

Kontrollikoja peasekretär

II PEATÜKK:

KONTROLLIKOJA ÜLESANNETE TÄITMINE

Artikkel 14

Volitamine

Artikkel 15

Eelarvevahendite käsutaja õigused

Artikkel 16

Kontrollikoja organisatsiooni ülesehitus

II JAOTIS –   KONTROLLIKOJA TÖÖKORRALDUS

I PEATÜKK:

KONTROLLIKOJA JA ALLÜKSUSTE ISTUNGID

1. JAGU:

KONTROLLIKODA

Artikkel 17

Istungite ajakava planeerimine

Artikkel 18

Päevakorra kinnitamine

Artikkel 19

Otsustusprotsess

Artikkel 20

Istungite juhatamine

Artikkel 21

Kvoorum

Artikkel 22

Istungite avalikkus

Artikkel 23

Istungite protokollimine

2. JAGU:

ALLÜKSUSED

Artikkel 24

Allüksuste koosolekud

II PEATÜKK:

KONTROLLIKOJA, ALLÜKSUSTE JA KOMISJONIDE OTSUSED

Artikkel 25

Kontrollikoja otsused

Artikkel 26

Allüksuste otsused

Artikkel 27

Komisjonide otsused

Artikkel 28

Keeled ja autentsus

Artikkel 29

Edastamine ja avaldamine

III PEATÜKK:

AUDITID NING ARUANNETE, ARVAMUSTE, TÄHELEPANEKUTE JA KINNITAVATE AVALDUSTE ETTEVALMISTAMINE

Artikkel 30

Auditeerimine

Artikkel 31

Raportöör

III JAOTIS –   ÜLD- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 32

Murdarvudena esitatud arvud

Artikkel 33

Soospetsiifilised väljendid

Artikkel 34

Rakenduseeskirjad

Artikkel 35

Juurdepääs dokumentidele

Artikkel 36

Jõustumine

Artikkel 37

Avaldamine

EUROOPA LIIDU KONTROLLIKODA,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 287 lõike 4 viiendat lõiku,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 106a lõiget 1,

pärast nõukogu 22. veebruaril 2010 antud heakskiitu,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA KODUKORRA:

I   JAOTIS

KONTROLLIKOJA KORRALDUS

I   PEATÜKK

Kontrollikoda

Artikkel 1

Kollegiaalsuse põhimõte

Asutamislepingute ja finantsmääruse kohaselt on kontrollikoda moodustatud ja toimib kollegiaalkoguna, järgides käesolevat kodukorda.

1.   jagu

Liikmed

Artikkel 2

Ametiaja algus

Liikme ametiaeg algab ametisse nimetamise dokumendis määratud kuupäeval või selle puudumisel nimetatud akti vastuvõtmise kuupäeval.

Artikkel 3

Liikmete kohustused ja ülesannete täitmine

Liikmed täidavad oma ülesandeid kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 286 lõigetega 1, 3 ja 4.

Artikkel 4

Ametist tagandamine ja õiguse kaotamine pensionile või muudele seda asendavatele soodustustele

1.   Kui kontrollikoda oma liikmete häälteenamusega leiab, et kontrollikojale teadaoleva informatsiooni põhjal ei vasta liige enam oma ametikoha nõuetele või ei täida sellest tulenevaid kohustusi (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 286 lõige 6), juhendab ta esialgse aruande koostamisel presidenti või kui president on ise asjassepuutuv liige, siis presidendile järgnevat liiget vastavalt käesoleva kodukorra artiklile 5.

2.   Esialgne aruanne koos tõendavate dokumentidega saadetakse kõigile liikmetele, kaasa arvatud asjassepuutuvale liikmele, kes edastab oma kirjaliku vastuse mõistliku tähtaja jooksul, mille on määranud president, või kui president on ise asjassepuutuv liige, siis talle järgnev liige.

3.   Asjassepuutuval liikmel palutakse esitada oma selgitused kontrollikojale ka suuliselt.

4.   Otsus asja üleandmise kohta Euroopa Kohtule asjassepuutuva liikme ametist tagandamiseks ja/või ilmajätmiseks õigusest saada pensioni või muid seda asendavaid soodustusi tehakse salajase hääletuse teel nelja viiendiku kontrollikoja liikmete häälteenamusega. Asjassepuutuv liige hääletusel ei osale.

Artikkel 5

Liikmete järjestus

1.   Liikmed järjestatakse presidendi järel vastavalt nende ametisse nimetamise kuupäevale. Kui liige on ametisse tagasi nimetatud, võetakse arvesse tema varasemat ametiaega olenemata sellest, kas ametiajad järgnevad üksteisele vahetult või mitte.

2.   Samal päeval ametisse nimetatud liikmed järjestatakse vastavalt nende vanusele.

Artikkel 6

Liikme ajutine asendamine

1.   Kui liikme ametikoht jääb vabaks, määrab kontrollikoda ühe või mitu liiget täitma ajutiselt liikme ülesandeid kuni uue liikme ametisse nimetamiseni.

2.   Kui liige ei viibi kohal või pole võimeline oma ülesandeid täitma, asendab teda ajutiselt üks või mitu liiget vastavalt rakenduseeskirjades sätestatud korrale.

2.   jagu

President

Artikkel 7

Presidendi valimine

1.   Kontrollikoda valib uue presidendi enne ametisoleva presidendi ametiaja lõppu. Kui presidendi ametiaja lõpp langeb kokku osa liikmete ametisse tagasi nimetamisega vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 286 lõikele 2, valitakse uus president kohe või hiljemalt 15 tööpäeva jooksul pärast kontrollikoja uue koosseisu ametisse asumist.

2.   President valitakse salajase hääletuse teel. Presidendiks valitakse kandidaat, kes esimeses hääletusvoorus saab kaks kolmandikku kontrollikoja liikmete häältest. Kui ükski kandidaat ei saa sellist häälteenamust, toimub kohe teine hääletusvoor ja presidendiks valitakse kandidaat, kes saab kontrollikoja liikmete häälteenamuse. Kui ka teises hääletusvoorus ei saa ükski kandidaatidest kontrollikoja liikmete häälteenamust, toimuvad edasised hääletusvoorud vastavalt rakenduseeskirjades sätestatud korrale.

Artikkel 8

Presidendi ajutine asendamine

1.   Kui presidendi ametikoht jääb vabaks, täidab tema ülesandeid ajutiselt ametist lahkuv president, eeldusel, et ta on endiselt kontrollikoja liige ning pole töövõimetu. Kõigil muudel juhtudel täidetakse presidendi ametikoht ajutiselt vastavalt artiklis 5 sätestatud liikmete järjestusele.

2.   Lisaks kontrollikoja igapäevasele juhtimisele korraldab ajutine president uue presidendi valimised vastavalt artiklile 7. Kui presidendi ametikoht jääb vabaks vähem kui kuus kuud enne ametisoleva presidendi ametiaja lõppu, asendatakse ta vastavalt artiklis 5 sätestatud liikmete järjestusele.

3.   Kui president ei viibi kohal või pole võimeline oma ülesandeid täitma, asendatakse ta ajutiselt vastavalt artiklis 5 sätestatud liikmete järjestusele.

Artikkel 9

Presidendi ülesanded

1.   President:

a)

kutsub kokku ja juhatab kontrollikoja istungeid ning tagab arutelude korrakohase toimumise;

b)

tagab kontrollikoja otsuste täitmise;

c)

tagab kontrollikoja osakondade nõuetekohase töö ja selle erinevate tegevuste usaldusväärse juhtimise;

d)

nimetab esindaja kohtuvaidlusteks, millesse kontrollikoda on kaasatud;

e)

esindab kontrollikoda välissuhetes, eriti suhtlemisel eelarve täitmist kinnitava asutusega, teiste liidu institutsioonide ning liikmesriikide kontrolliasutustega.

2.   President võib osa oma ülesannetest delegeerida ühele või enamale liikmele.

3.   jagu

Auditikojad ja komisjonid

Artikkel 10

Auditikodade moodustamine

1.   Kontrollikoda moodustab auditikojad teatavat liiki aruannete või arvamuste vastuvõtmiseks kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 287 lõikega 4.

2.   Auditikodade vastutusvaldkonnad otsustab kontrollikoda presidendi ettepaneku põhjal.

3.   Presidendi ettepanekul määrab kontrollikoda iga oma liikme ühe auditikoja juurde.

4.   Iga auditikoda valib ühe oma liikme eesistujaks vastavalt rakenduseeskirjades sätestatud tingimustele.

Artikkel 11

Auditikodade kohustused

1.   Auditikojad võtavad kooskõlas rakenduseeskirjade sätetega vastu aruandeid ja arvamusi, välja arvatud aastaaruanne Euroopa Liidu üldeelarve kohta ja aastaaruanne Euroopa Arengufondide kohta.

2.   Auditikoda, mis vastutab lõikele 1 vastava dokumendi vastuvõtmise eest, võib selle vastuvõtmiseks esitada kontrollikojale kooskõlas rakenduseeskirjades sätestatud tingimustega.

3.   Auditikojad valmistavad ette kontrollikoja poolt vastuvõetavad dokumendid, nagu märkuste ja arvamuste eelnõud, kavandatavad tööplaanid ja muud auditialased dokumendid, välja arvatud dokumendid, mille ettevalmistamine on artikli 12 kohaselt moodustatud komisjonide ülesanne.

4.   Auditikojad jagavad ülesanded oma liikmete vahel vastavalt rakenduseeskirjades sätestatud tingimustele.

5.   Liikmed vastutavad neile antud ülesannete täitmise eest auditikoja ja kontrollikoja ees.

Artikkel 12

Komisjonid

1.   Komisjonide loomine ja koosseisu määramine toimub vastavalt rakenduseeskirjade sätetele.

2.   Komisjonid tegelevad vastavalt rakenduseeskirjades sätestatud tingimustele küsimustega, mis ei kuulu artiklis 11 määratletud auditikodade kohustuste hulka.

4.   jagu

Peasekretär

Artikkel 13

Peasekretär

1.   Kontrollikoda valib peasekretäri salajasel hääletusel vastavalt rakenduseeskirjades sätestatud korrale.

2.   Peasekretär vastutab oma ülesannete täitmise eest kontrollikoja ees, esitades oma tegevuse kohta perioodilisi aruandeid.

3.   Kontrollikoja volitusel kuulub peasekretäri vastutusalasse kontrollikoja sekretariaat.

4.   Peasekretäril on ametisse nimetava ametiisiku õigused Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade artiklis 2 määratletud tähenduses ning töölepinguid sõlmiva ametiisiku õigused Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artiklis 6 määratletud tähenduses, kui kontrollikoja otsus ametisse nimetava ametiisiku õiguste ja töölepinguid sõlmiva ametiisiku õiguste kohta ei sätesta teisiti.

5.   Peasekretär vastutab kontrollikoja personali juhtimise ning asutuse haldamise, samuti muude kontrollikoja määratud ülesannete täitmise eest.

6.   Kui peasekretär ei viibi kohal või pole võimeline oma ülesandeid täitma, asendatakse ta ajutiselt vastavalt rakenduseeskirjades sätestatud korrale.

II   PEATÜKK

Kontrollikoja ülesannete täitmine

Artikkel 14

Volitamine

1.   Tingimusel, et kollektiivse vastutuse põhimõtet on arvesse võetud, võib kontrollikoda volitada üht või enamat liiget võtma enda nimel ja enda järelevalve all selgelt määratletud juhtimis- või administratiivmeetmeid, eelkõige otsuste ettevalmistamisel, mis kuuluvad hilisemale vastuvõtmisele kontrollikoja liikmete poolt. Asjassepuutuvad liikmed peavad kontrollikojale võetud meetmetest aru andma.

2.   Vastavalt rakenduseeskirjades sätestatud korrale võib liige volitada üht või enamat ametnikku või muud teenistujat allkirjastama dokumente küsimustes, mis kuuluvad liikme vastutusalasse.

Artikkel 15

Eelarvevahendite käsutaja õigused

1.   Kooskõlas eelarve täitmise sise-eeskirjadega on eelarvevahendite käsutaja õigused kontrollikoja liikmetel ja volitatud eelarvevahendite käsutajana peasekretäril.

2.   Kontrollikoda kehtestab eelarve täitmise sise-eeskirju puudutavas otsuses korra, mille alusel kontrollida eelarvevahendite käsutajate ja volitatud eelarvevahendite käsutajate õiguste kasutamist.

Artikkel 16

Kontrollikoja organisatsiooniline ülesehitus

1.   Kontrollikoda otsustab oma organisatsioonilise ülesehituse.

2.   Kontrollikoda jaotab peasekretäri ettepanekul ametikohtade loetelus määratletud ametikohad vastavalt rakenduseeskirjades sätestatud tingimustele.

II   JAOTIS

KONTROLLIKOJA TÖÖKORRALDUS

I   PEATÜKK

Kontrollikoja ja auditikodade istungid

1.   jagu

Kontrollikoda

Artikkel 17

Istungite ajakava planeerimine

1.   Kontrollikoda määrab kord aastas järgmise aasta istungite esialgse ajakava.

2.   Lisaistungeid võib pidada presidendi algatusel või vähemalt ühe neljandiku kontrollikoja liikmete taotlusel.

Artikkel 18

Päevakorra kinnitamine

1.   President koostab igaks istungiks päevakorra projekti.

2.   Päevakorra projekt ja selle muutmisettepanekud esitatakse kontrollikojale, kes kinnitab päevakorra iga istungi algul.

Aeg, mille jooksul tuleb päevakord ja seonduvad dokumendid laiali jagada, on sätestatud rakenduseeskirjades.

Artikkel 19

Otsustusprotsess

Kontrollikoda teeb otsuseid istungil, välja arvatud juhtudel, kus rakendatakse artikli 25 lõikes 5 sätestatud kirjalikku menetlust.

Artikkel 20

Istungite juhatamine

Kontrollikoja istungeid juhatab president. Kui president ei viibi kohal või pole võimeline oma ülesandeid täitma, juhatab istungit ajutiselt presidendi ülesannetes olev liige artiklis 8 määratletud tähenduses.

Artikkel 21

Kvoorum

Otsuse vastuvõtmiseks peab kohal viibima vähemalt kaks kolmandikku kontrollikoja liikmetest.

Artikkel 22

Istungite avalikkus

Kontrollikoja istungid ei ole avalikud, kui kontrollikoda ei otsusta teisiti.

Artikkel 23

Istungite protokollimine

Kõik kontrollikoja istungid protokollitakse.

2.   jagu

Auditikojad

Artikkel 24

Auditikodade istungid

Auditikodade istungite suhtes kohaldatakse 1. jao sätteid, kui rakenduseeskirjades ei ole sätestatud teisiti.

II   PEATÜKK

Kontrollikoja, auditikodade ja komisjonide otsused

Artikkel 25

Kontrollikoja otsused

1.   Kontrollikoda võtab otsused vastu kollegiaalselt pärast nende käsitlemist auditikoja või komisjoni poolt, välja arvatud otsused, mis kontrollikoda teeb ametisse nimetava ametiisiku või töölepinguid sõlmiva ametiisiku pädevuses.

2.   Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 287 lõike 4 kolmandas lõigus mainitud dokumendid, mis ei kuulu artikli 11 lõike 1 alusel vastuvõtmisele auditikodade poolt, ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 287 lõike 1 teises lõigus mainitud kinnitav avaldus võetakse vastu kontrollikoja liikmete häälteenamusega.

3.   Ilma et see piiraks artikli 4 lõike 4 ja artikli 7 lõike 2 kohaldamist, võetakse muud otsused vastu kontrollikoja istungil viibivate liikmete häälteenamusega. Kontrollikoda võib siiski mõne liikme ettepanekul ja istungil viibivate liikmete häälteenamusega määrata, et konkreetse käsitlemisel oleva küsimuse üle otsustatakse kontrollikoja liikmete häälteenamusega.

4.   Kui otsuse tegemiseks on vaja kohal viibivate liikmete häälteenamust ning kui poolt- ja vastuhääli on ühepalju, on otsustav hääl eesistujal.

5.   Kontrollikoda määratleb juhtumipõhiselt otsused, mis võetakse vastu kirjaliku menetlusega. Menetluse täpne kord on sätestatud rakenduseeskirjades.

Artikkel 26

Auditikodade otsused

1.   Auditikoda võtab otsused vastu oma liikmete häälteenamusega. Võrdse häältearvu korral on otsustav hääl eesistujal või teda ajutiselt asendaval liikmel.

2.   Kõik kontrollikoja liikmed võivad auditikodade istungitel osaleda, kuid hääletusõigus on ainult auditikoja liikmetel. Kontrollikoja liikmel, kes esitab dokumendi auditikojale, kuhu ta ei kuulu, on siiski õigus vastavas auditikojas kõnealuse dokumendi üle hääletada.

3.   Eesistuja teavitab auditikoja poolt vastavalt artikli 11 lõikele 1 vastu võetud dokumentidest kõiki kontrollikoja liikmeid kooskõlas rakenduseeskirjades sätestatud tingimustega.

4.   Auditikoja poolt vastavalt artikli 11 lõikele 1 vastu võetud dokument muutub lõplikuks pärast viie tööpäeva möödumist käesoleva artikli lõikes 3 sätestatud teavitamise kuupäevast, kui rakenduseeskirjades määratletud arv liikmeid ei ole selle aja jooksul esitanud presidendile põhjendatud taotlust edastada asjaomane dokument arutamiseks ja otsuse tegemiseks kontrollikojale.

5.   Auditikoda võib juhtumipõhiselt määratleda otsused, mis võetakse vastu kirjaliku menetlusega. Menetluse täpne kord on sätestatud rakenduseeskirjades.

Artikkel 27

Komisjonide otsused

Komisjonide otsustusprotsessi suhtes kohaldatakse artikli 26 sätteid, kui rakenduseeskirjades ei ole sätestatud teisiti.

Artikkel 28

Keeled ja autentsus

1.   Aruanded, arvamused, märkused, kinnitavad avaldused ja muud avaldamisele kuuluvad dokumendid koostatakse Euroopa Liidu kõigis ametlikes keeltes.

2.   Dokumendi autentsust kinnitab presidendi allkiri selle kõigil keeleversioonidel.

Artikkel 29

Edastamine ja avaldamine

Aluslepingute raames, eelkõige vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 287 lõikele 4 ning ilma et see piiraks finantsmääruse kehtivate sätete kohaldamist, on kontrollikoja aruannete, arvamuste, märkuste, kinnitavate avalduste ja muude otsuste edastamise ja avaldamise kord sätestatud rakenduseeskirjades.

III   PEATÜKK

Auditid ning aruannete, arvamuste, märkuste ja kinnitavate avalduste ettevalmistamine

Artikkel 30

Auditeerimine

1.   Kontrollikoda kehtestab talle asutamislepingutes ülesandeks tehtud auditeerimise üksikasjalikud eeskirjad.

2.   Kontrollikoda auditeerib vastavalt tööplaanis määratletud eesmärkidele.

Artikkel 31

Ettekandjaks olev liige

1.   Iga ülesande täitmiseks määrab auditikoda ühe või mitu ettekandjaks olevat liiget. Ülesannete täitmiseks, mis väljuvad auditikojale ettenähtud ülesannete raamest, määrab kontrollikoda ettekandjaks oleva liikme iga juhtumi puhul eraldi.

2.   Kui kontrollikojalt küsitakse arvamust Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 287, 322 või 325 määratletud tähenduses või kui kontrollikoda soovib esitada märkusi vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287, nimetab kontrollikoda oma liikmete hulgast ettekandjaks oleva liikme, kelle ülesandeks on dokumentide läbivaatamine ja eelnõu ettevalmistamine.

III   JAOTIS

ÜLD- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 32

Murdarvudena esitatud arvud

Käesolevas kodukorras ümardatakse murdarvuna esitatud arv järgmise täisarvuni.

Artikkel 33

Soospetsiifilised väljendid

Käesolevas kodukorras esinevad soospetsiifilised väljendid hõlmavad nii nais- kui meessugu.

Artikkel 34

Rakenduseeskirjad

1.   Kontrollikoda kehtestab liikmete häälteenamusega käesoleva kodukorra rakenduseeskirjad.

2.   Rakenduseeskirjad avaldatakse kontrollikoja veebilehel.

Artikkel 35

Juurdepääs dokumentidele

Kooskõlas läbipaistvuse ja hea halduse põhimõtetega ning ilma, et see piiraks finantsmääruse artikli 143 teist lõiget ja artikli 144 esimest lõiget, on igal liidu kodanikul ja igal füüsilisel või juriidilisel isikul, kes elab või kelle registrijärgne asukoht on liikmesriigis, õigus tutvuda kontrollikoja dokumentidega vastavalt otsuse tingimustele, millega sätestatakse sise-eeskirjad kontrollikoja valduses olevate dokumentidega tutvumise taotluste menetlemiseks.

Artikkel 36

Jõustumine

Käesoleva kodukorraga tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse kontrollikoja poolt 8. detsembril 2004 vastu võetud kodukord.

Kodukord jõustub 1. juunil 2010.

Artikkel 37

Avaldamine

Käesolev kodukord avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Luxembourg, 11. märts 2010

Kontrollikoja nimel

president

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA