5.11.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 288/17


KOMISJONI DIREKTIIV 2010/71/EL,

4. november 2010,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine metoflutriin selle I lisasse

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiivi 98/8/EÜ, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist, (1) eriti selle artikli 11 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühendkuningriik sai 23. detsembril 2005 ettevõtjalt Sumitomo Chemical (UK) Plc. direktiivi 98/8/EÜ artikli 11 lõike 1 kohase taotluse kanda toimeaine metoflutriin nimetatud direktiivi I lisasse kasutamiseks toodete puhul, mis kuuluvad direktiivi 98/8/EÜ V lisas määratletud tooteliiki 18 (insektitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lülijalgsete tõrjeks). Direktiivi 98/8/EÜ artikli 34 lõikes 1 osutatud kuupäeval ei olnud metoflutriin biotsiidi toimeainena veel turul.

(2)

Pärast hindamise läbiviimist esitas Ühendkuningriik 19. juunil 2008 komisjonile aruande ja soovituse.

(3)

27. mail 2010 vaatasid liikmesriigid ja komisjon aruande läbi alalises biotsiidide komitees ning läbivaatamise tulemused lisati hindamisaruandesse.

(4)

Uuringutest ilmnes, et insektitsiididena, akaritsiididena ja muude lülijalgsete tõrjeks kasutatavate metoflutriini sisaldavate biotsiidide puhul võib eeldada, et need vastavad direktiivi 98/8/EÜ artikli 5 nõuetele. Seega on asjakohane kanda metoflutriin kõnealuse direktiivi I lisasse.

(5)

Euroopa tasandil ei ole hinnatud kõiki võimalikke kasutusviise. Seepärast peaksid liikmesriigid hindama selliseid riski- ja kokkupuutestsenaariume ning selliseid riske keskkonna osadele ja populatsioonidele, mida ei ole riskide hindamisel liidu tasandil piisava põhjalikkusega uuritud, ning turustusloa andmisel tagama, et võetakse sobivad meetmed või kehtestatakse eritingimused tuvastatud riskide vähendamiseks lubatava tasemeni.

(6)

Käesoleva direktiivi sätteid on oluline kohaldada samaaegselt kõikides liikmesriikides, et tagada toimeainena metoflutriini sisaldavate biotsiidide võrdne kohtlemine turul ja hõlbustada kogu biotsiidituru nõuetekohast toimimist.

(7)

Toimeaine I lisasse kandmisele peaks eelnema mõistlik ajavahemik, et liikmesriigid saaksid jõustada käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid.

(8)

Seepärast tuleks direktiivi 98/8/EÜ vastavalt muuta.

(9)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidide komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 98/8/EÜ I lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

Ülevõtmine

1.   Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 30. aprilliks 2011.

Liikmesriigid kohaldavad neid õigusnorme alates 1. maist 2011.

Kui liikmesriigid võtavad kõnealused normid vastu, lisavad nad nendesse normidesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 4. november 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1.


LISA

Direktiivi 98/8/EÜ I lisasse lisatakse järgmine kanne toimeaine metoflutriini kohta:

Nr

Tavanimetus

IUPACi nimetus

Identifitseerimisnumbrid

Toimeaine miinimumpuhtus turustatavas biotsiidis

Lisamise kuupäev

Artikli 16 lõike 3 täitmise tähtaeg (välja arvatud rohkem kui ühte toimeainet sisaldavad tooted, mille puhul artikli 16 lõike 3 täitmise tähtaeg on viimases asjaomase toimeaine lisasse kandmise otsuses sätestatud tähtaeg)

Lisasse kuulumise lõppkuupäev

Toote liik

Erisätted (1)

„36

Metoflutriin

 

RTZ-isomeer:

2,3,5,6-tetrafluoro-4-(metoksümetüül)bensüül-(1R,3R)-2,2-dimetüül-3-(Z)-(prop-1-enüül)tsüklopropaankarboksülaat

EÜ nr: ei kasutata

CASi nr: 240494-71-7

 

Kõigi isomeeride summa:

2,3,5,6-tetrafluoro-4-(metoksümetüül)bensüül-(EZ)-(1RS,3RS;1SR,3SR)-2,2-dimetüül-3-prop-1-enüültsüklopropaankarboksülaat

EÜ nr: ei kasutata

CASi nr: 240494-70-6

Toimeaine peab vastama mõlemale järgmisele minimaalsele puhtuse nõudele:

 

RTZ-isomeer

754 g/kg

 

Kõigi isomeeride summa

930 g/kg

1. mai 2011

Ei kohaldata

30. aprill 2021

18

Tootele turustusloa andmise taotluse hindamisel vastavalt artiklile 5 ja VI lisale hindavad liikmesriigid teatava toote puhul, kui see on asjakohane, kasutusviise või kokkupuutestsenaariume ning selliseid ohtusid keskkonna osadele ja populatsioonidele, mida ei ole Euroopa tasandil riskide hindamisel piisavalt põhjalikult uuritud.”


(1)  VI lisas sätestatud ühtsete põhimõtete rakendamisel vajalike hindamisaruannete sisu ja järeldused on kättesaadavad komisjoni veebilehel: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm