19.6.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 154/21


KOMISJONI DIREKTIIV 2010/38/EL,

18. juuni 2010,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et lisada toimeainete hulka sulfurüülfluoriid

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõikele 2 sai Ühendkuningriik äriühingult Dow AgroScience 29. juulil 2002 taotluse toimeaine sulfurüülfluoriidi kandmiseks direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse. Komisjoni otsusega 2004/131/EÜ (2) kinnitati, et toimik on täielik ning seda võib pidada põhimõtteliselt vastavaks direktiivi 91/414/EMÜ II ja III lisas loetletud andmete ja teabega seotud nõuetele.

(2)

Kõnealuse toimeaine mõju inimese tervisele ja keskkonnale taotluse esitaja poolt kavandatud kasutusviiside puhul on hinnatud vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõigetele 2 ja 4. Referentliikmesriik esitas hindamisaruande projekti 29. oktoobril 2004.

(3)

Hindamisaruande kohta on liikmesriigid ja Euroopa Toiduohutusamet esitanud eksperthinnangud ning aruanne esitati komisjonile 17. detsembril 2009. aastal (3). Liikmesriigid ja komisjon vaatasid läbivaatamisaruande projekti läbi toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees ning see vormistati 12. märtsil 2010 komisjoni läbivaatamisaruandena sulfurüülfluoriidi kohta.

(4)

Mitmete uuringute põhjal on selgunud, et sulfurüülfluoriidi sisaldavad taimekaitsevahendid võib lugeda üldiselt vastavateks direktiivi 91/414/EMÜ artikli 5 lõike 1 punktides a ja b ning lõikes 3 ettenähtud nõuetele, eriti nende kasutusviiside puhul, mida uuriti ja mille kohta esitati üksikasjalikud andmed komisjoni läbivaatamisaruandes. Seega on asjakohane lisada sulfurüülfluoriid direktiivi I lisasse, et tagada kõigis liikmesriikides seda toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite kasutuslubade väljaandmine vastavalt kõnealuse direktiivi sätetele.

(5)

Ilma et see piiraks eelnevat järeldust, on asjakohane koguda lisateavet teatavate küsimuste kohta. Direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõikes 1 on sätestatud, et toimeaine kandmine I lisasse võib sõltuda teatavate tingimuste täitmisest. Sulfurüülfluoriidi puhul on asjakohane nõuda, et teavitaja esitaks lisateavet jahvatustingimuste kohta (mis on vajalikud selleks, et fluoriidiooni jäägid teraviljas ei ületaks looduslikku taustanivood), sulfurüülfluoriidi kontsentratsiooni kohta troposfääris ja sulfurüülfluoriidi hinnangulise atmosfääris püsimise aja kohta.

(6)

Ilma et see piiraks direktiiviga 91/414/EMÜ kindlaks määratud kohustusi, mis kaasnevad toimeaine lisamisega I lisasse, tuleks pärast toimeaine loetelusse lisamist anda liikmesriikidele kuus kuud sulfurüülfluoriidi sisaldavate taimekaitsevahendite kehtivate ajutiste kasutuslubade läbivaatamiseks, et tagada direktiivis 91/414/EMÜ, eriti selle artiklis 13 sätestatud nõuete ja I lisas esitatud asjakohaste tingimuste täitmine. Liikmesriigid peaksid kehtivad ajutised kasutusload asendama alaliste lubadega, neid muutma või need tühistama vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ sätetele. Erandina eespool nimetatud tähtajast tuleks ette näha pikem ajavahemik kõiki taimekaitsevahendeid ja kavandatud kasutusviise käsitlevate täielike, III lisa kohaste andmete esitamiseks ja hindamiseks kooskõlas direktiivis 91/414/EMÜ kehtestatud ühtsete tingimustega.

(7)

Seega on asjakohane direktiivi 91/414/EMÜ vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 91/414/EMÜ I lisa muudetakse käesoleva direktiivi lisa kohaselt.

Artikkel 2

Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 28. veebruariks 2011. Liikmesriigid edastavad kõnealuste õigusnormide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Nad kohaldavad neid norme alates 1. märtsist 2011.

Kui liikmesriigid võtavad need normid vastu, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 3

1.   Liikmesriigid muudavad vajaduse korral direktiivi 91/414/EMÜ kohaselt toimeainet sulfurüülfluoriidi sisaldavate taimekaitsevahendite kehtivaid kasutuslube või tühistavad need 28. veebruariks 2011. Eelkõige kontrollivad nad nimetatud tähtpäevaks, kas kõnealuse direktiivi I lisas sulfurüülfluoriidi suhtes sätestatud tingimused on täidetud, välja arvatud kõnealust toimeainet käsitleva kande B osas nimetatud tingimused, ning kas loa omanikul on olemas kõnealuse direktiivi artikli 13 lõike 2 tingimuste kohaselt II lisa nõuetele vastav toimik või juurdepääs sellele.

2.   Erandina lõikest 1 viivad liikmesriigid iga lubatud taimekaitsevahendi puhul, mis sisaldab sulfurüülfluoriidi ainsa toimeainena või ühena mitmest toimeainest, mis kõik on hiljemalt 31. augustil 2010 lisatud direktiivi 91/414/EMÜ I lisa loetelusse, läbi toote uue hindamise direktiivi 91/414/EMÜ III lisa nõuetele vastava toimiku põhjal vastavalt kõnealuse direktiivi VI lisas sätestatud ühtsetele põhimõtetele ning arvestades kõnealuse direktiivi I lisa sulfurüülfluoriidi käsitleva kande B osa. Kõnealuse hindamise alusel määravad nad kindlaks, kas toode vastab direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 1 punktides b, c, d ja e sätestatud tingimustele.

Pärast otsustamist liikmesriigid:

a)

muudavad vajadusel luba või tühistavad selle hiljemalt 29. veebruariks 2012, juhul kui taimekaitsevahend sisaldab sulfurüülfluoriidi ainsa toimeainena, või

b)

juhul, kui vahend sisaldab sulfurüülfluoriidi ühena mitmest toimeainest, teevad vajaduse korral loas parandusi või tühistavad selle hiljemalt 29. veebruariks 2012 või kuupäevaks, mis on selliseks muutmiseks või tühistamiseks määratud vastavas direktiivis või vastavates direktiivides, millega asjaomane aine või ained direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kanti, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv jõustub 1. septembril 2010.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 18. juuni 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1.

(2)  ELT L 37, 10.2.2004, lk 34.

(3)  The EFSA Journal 2010; 8(1):1441. (lk 66), Kokkuvõte pestitsiidse toimeaine sulfurüülfluoriidi ohuanalüüsi hindamisest ekspertide poolt (valmimiskuupäev: 17. detsember 2009).


LISA

Direktiivi 91/414/EMÜ I lisa tabeli lõppu lisatakse järgmine kanne:

Nr

Üldnimetus, tunnuskood

Rahvusvahelise Puhta Keemia ja Rakenduskeemia Liidu (IUPAC) nimetus

Puhtusaste (1)

Jõustumine

Lisamise aegumine

Erisätted

„311

Sulfurüülfluoriid

CASi nr 002699-79–8

CIPACi nr 757

Sulfurüülfluoriid

> 994 g/kg

1. november 2010

31. oktoober 2020

A   OSA

Lubatud kasutada ainult insektitsiidi või nematitsiidina (fumigandina) professionaalsete kasutajate poolt kindlalt suletavates ruumides,

a)

mis on tühjad või

b)

kus kasutustingimused tagavad, et tarbija kokkupuude toimeainega on lubatav.

B   OSA

VI lisa ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 11. mail 2010 toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees sulfurüülfluoriidi kohta koostatud läbivaatamisaruande järeldusi, eelkõige aruande I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu

ohule, mida anorgaaniline fluoriid põhjustab saastatud toodete kaudu, näiteks fumigeerimise ajaks veskisse jäänud jahu ja kliid või silohoidlates säilitatud terad. Tuleb võtta meetmeid, et vältida nende toodete sattumist inimeste ja loomade toiduahelasse;

käitajate ja töötajate turvalisusele, eelkõige fumigeeritud alale naasmisel pärast tuulutamist. Meetmed peavad tagama, et nad kannavad kompaktseid hingamisaparaate või muid asjakohaseid kaitsevahendeid;

juuresolijate turvalisusele, kehtestades fumigeeritava ala ümber piisava kaitsetsooni.

Kasutusloa tingimustega nähakse vajaduse korral ette ohu vähendamise meetmed.

Asjaomased liikmesriigid tagavad, et teavitaja esitab komisjonile täiendava teabe, eelkõige tõendavad andmed:

jahvatustingimuste kohta, mis on vajalikud selleks, et fluoriidiooni jäägid jahus, kliis ja terades ei ületaks looduslikku taustanivood;

sulfurüülfluoriidi kontsentratsiooni kohta troposfääris. Mõõdetud kontsentratsiooni tuleb korrapäraselt ajakohastada. Avastamispiir analüüsimisel on vähemalt 0,5 ppt (vastab 2,1 ng sulfurüülfluoriidile troposfääriõhu m3 kohta);

sulfurüülfluoriidi hinnangulise atmosfääris püsimise aja kohta toetudes kõige mustemale stsenaariumile, arvestades globaalse soojenemise tegurit.

Nad tagavad, et teavitaja esitab selle teabe komisjonile 31. augustiks 2012.”


(1)  Täpsemad andmed toimeainete identifitseerimise ja määratlemise kohta on esitatud läbivaatamisaruandes.