24.11.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 308/53


KOMISJONI OTSUS,

22. november 2010,

millega asutatakse Euroopa Liidu ökomärgise komisjon

(teatavaks tehtud numbri K(2010) 7961 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2010/709/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 66/2010 ELi ökomärgise kohta, (1) eelkõige selle artiklit 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 66/2010 kohaselt kehtestatakse ELi ökomärgise kriteeriumid Euroopa Liidu ökomärgise komisjoni (edaspidi „ELi ökomärgise komisjon”) kaasabil.

(2)

Selleks, et üldsus ELi ökomärgise süsteemi omaks võtaks, on oluline, et keskkonnaalased vabaühendused ja tarbijaorganisatsioonid oleksid huvitatud isikutena koos liikmesriikide pädevate asutustega ELi ökomärgise komisjoni liikmed.

(3)

Komisjoni 10. novembri 2000. aasta otsus 2000/730/EÜ, millega asutatakse Euroopa Liidu Ökomärgise Komisjon ja kehtestatakse selle töökord, (2) tuleks asendada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga asutatakse Euroopa Liidu ökomärgise komisjon, edaspidi „ELi ökomärgise komisjon”.

Artikkel 2

1.   ELi ökomärgise komisjoni liikmed nimetab ametisse Euroopa Komisjon.

2.   ELi ökomärgise komisjoni kuuluvad iga liikmesriigi pädevate asutuste esindajad, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide esindajad ning järgmiste organisatsioonide esindajad:

a)

Euroopa Tarbijaliitude Amet (BEUC);

b)

Euroopa Tarbijaühistute Ühendus (Euro Coop);

c)

Euroopa Keskkonnabüroo (EEB);

d)

BUSINESSEUROPE;

e)

Euroopa Käsitööettevõtjate, Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Keskliit (UEAPME);

f)

EuroCommerce.

3.   Euroopa Komisjon võib ELi ökomärgise komisjoni koosseisu vajaduse korral muuta.

Artikkel 3

1.   ELi ökomärgise komisjoni iga liige määrab oma kontaktisiku.

2.   ELi ökomärgise komisjoni kohtumisi juhatab selle esimees.

3.   ELi ökomärgise komisjon võtab kokkuleppel Euroopa Komisjoniga vastu oma töökorra.

4.   Euroopa Komisjon hüvitab liikmetele ELi ökomärgise komisjoni tegevusega seotud reisi- ja vajaduse korral elamiskulud selleks ette nähtud aastaeelarve piires.

Artikkel 4

Otsus 2000/730/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 5

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. oktoobrist 2010.

Artikkel 6

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 22. november 2010

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Janez POTOČNIK


(1)  ELT L 27, 30.1.2010, lk 1.

(2)  EÜT L 293, 22.11.2000, lk 24.