30.10.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 285/28


NÕUKOGU OTSUS 2010/656/ÜVJP,

29. oktoober 2010,

millega uuendatakse Côte d’Ivoire’i vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 13. detsembril 2004 vastu ühise seisukoha 2004/852/ÜVJP (Côte d’Ivoire’i vastu suunatud piiravate meetmete kohta), (1) et rakendada ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1572 (2004) Côte d’Ivoire’i suhtes kehtestatud meetmeid.

(2)

Nõukogu võttis 23. jaanuaril 2006 vastu ühise seisukoha 2006/30/ÜVJP, (2) millega uuendatakse Côte d’Ivoire’i suhtes kehtestatud piiravaid meetmeid 12 kuu võrra ning täiendatakse neid ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1643 (2005) punkti 6 alusel kehtestatud piiravate meetmetega.

(3)

Pärast ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1842 (2008) Côte d’Ivoire’i suhtes kehtestatud piiravate meetmete uuendamist 18. novembril 2008 võttis nõukogu vastu ühise seisukoha 2008/873/ÜVJP, (3) millega veel kord uuendatakse Côte d’Ivoire’i suhtes kehtestatud piiravaid meetmeid alates 1. novembrist 2008.

(4)

ÜRO Julgeolekunõukogu võttis 15. oktoobril 2010 vastu resolutsiooni 1946 (2010), millega uuendati Côte d’Ivoire’i suhtes ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1572 (2004) ja ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1643 (2005) punkti 6 kohaselt kehtestatud meetmeid kuni 30. aprillini 2011 ning muudeti relvade suhtes kehtestatud piiravaid meetmeid.

(5)

Côte d’Ivoire’i suhtes kehtestatud piiravaid meetmeid tuleks seetõttu uuendada. Lisaks ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1946 (2010) ette nähtud relvaembargoga seotud erandite arvessevõtmisele on asjakohane muuta piiravaid meetmeid, et teha erandeid seoses muu varustusega, mille suhtes liit on sõltumatult piiranguid kehtestanud.

(6)

Euroopa Liidu rakendusmeetmed on sätestatud nõukogu 31. jaanuari 2005. aasta määruses (EÜ) nr 174/2005 (millega kehtestatakse piirangud sõjategevusega seotud abi osutamise suhtes Côte d’Ivoire’ile), (4) nõukogu 12. aprilli 2005. aasta määruses (EÜ) nr 560/2005 (millega kehtestatakse teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravad meetmed seoses olukorraga Côte d’Ivoire’is) (5) ja nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määruses (EÜ) nr 2368/2002 (Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi rakendamise kohta töötlemata teemantide rahvusvahelises kaubanduses) (6),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide, sealhulgas tulirelvade ja laskemoona, sõjaväeveokite ja -varustuse, poolsõjalise varustuse ja eespool nimetatuile ettenähtud varuosade, samuti vahendite, mida võidakse kasutada siserepressioonideks, Côte d’Ivoire’i müümine, tarnimine, üleandmine või eksportimine liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt või liikmesriikide lipu all sõitvaid laevu või liikmesriikides registreeritud õhusõidukeid kasutades, sõltumata sellest, kas nimetatud relvad, nendega seotud materjalid ja varustus on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte, on keelatud.

2.   Samuti on keelatud:

a)

otseselt või kaudselt pakkuda tehnilist abi, vahendusteenuseid ja muid teenuseid, mis on seotud lõikes 1 nimetatud toodetega või nendega varustamise, nende tootmise, hoolduse ja kasutamisega, ühelegi füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Côte d’Ivoire’is või kasutamiseks Côte d’Ivoire’is;

b)

otseselt või kaudselt tagada rahastamist või anda rahalist abi, mis on seotud lõikes 1 nimetatud toodetega (sealhulgas eelkõige toetused, laenud ja ekspordikrediidikindlustused), kõnealuste toodete müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või nendega seotud tehnilise abi, vahendusteenuste või muude teenuste osutamiseks ühelegi füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Côte d’Ivoire’is või kasutamiseks Côte d’Ivoire’is.

Artikkel 2

Artiklit 1 ei kohaldata:

a)

tarnete ja tehnilise abi suhtes, mis on ette nähtud üksnes Côte d’Ivoire’is läbi viidava ÜRO operatsiooni ja seda toetavate Prantsusmaa relvajõudude toetuseks või neile kasutamiseks;

b)

järgneva tegevuse suhtes, mille ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1572 (2004) punkti 14 alusel asutatud komitee (edaspidi „sanktsioonide komitee”) on eelnevalt heaks kiitnud:

i)

üksnes humanitaar- ja kaitseotstarbeks ette nähtud mittesurmava sõjavarustuse, sealhulgas liidu, ÜRO, Aafrika Liidu ja Lääne-Aafrika riikide majandusühenduse (ECOWAS) kriisiohjamisoperatsioonidele ette nähtud varustuse müük, tarnimine, üleandmine või eksport,

ii)

sellise mittesurmava sõjavarustuse müük, tarnimine, üleandmine või eksport, mis on ette nähtud üksnes selleks, et võimaldada Côte d’Ivoire’i julgeolekujõududel kasutada avaliku korra kaitsmisel jõudu ainult asjakohasel ja proportsionaalsel viisil,

iii)

alapunktides i ja ii osutatud varustusega või selliste operatsioonidega seotud rahastamise või rahalise abi andmine,

iv)

alapunktides i ja ii osutatud varustusega või selliste operatsioonidega seotud tehnilise abi ja koolituse andmine;

c)

kaitseriietuse, sealhulgas kuulivestide ja sõdurikiivrite suhtes, mida ÜRO töötajad, liidu või selle liikmesriikide töötajad, massiteabevahendite esindajad, humanitaar- ja arenguabitöötajad ning nendega seotud töötajad müüvad, tarnivad, annavad üle või ekspordivad Côte d’Ivoire’i ajutiselt üksnes isiklikuks kasutamiseks;

d)

eelnevalt sanktsioonide komiteele teatatud müügi või tarnete suhtes, mis on ajutiselt üle antud või eksporditud Côte d’Ivoire’i selle riigi relvajõududele, mis võtab rahvusvahelise õiguse kohaseid meetmeid üksnes ja otseselt oma ja nende riikide kodanike, kellele ta annab Côte d’Ivoire’is konsulaarabi välislepingu alusel, evakueerimise võimaldamiseks;

e)

sanktsioonide komitee poolt eelnevalt heaks kiidetud, vastavalt Linas-Marcoussis’ lepingu lõike 3 punktile f üksnes kaitse- ja julgeolekujõudude ümberkorraldamise toetuseks või selle käigus kasutamiseks ettenähtud relvade ja nendega seotud materjalide ning tehnilise koolituse ja abi müümise, tarnimise, üleandmise või ekspordi suhtes;

f)

sellise mittesurmava varustuse müügi, tarnimise, üleandmise või ekspordi suhtes, mida võidakse kasutada siserepressioonideks üksnes sel eesmärgil, et võimaldada Côte d’Ivoire’i julgeolekujõududel kasutada avaliku korra kaitsmisel jõudu ainult asjakohasel ja proportsionaalsel viisil, ning sellise varustusega seotud rahastamise või rahalise abi, tehnilise abi ja koolituse andmise suhtes.

Artikkel 3

Kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1643 (2005) keelatakse kõigi töötlemata teemantide otsene või kaudne import Côte d’Ivoire’ist Euroopa Liitu, olenemata sellest, kas need teemandid on pärit Côte d’Ivoire’ist või mitte.

Artikkel 4

1.   Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et tõkestada nende territooriumile sisenemine või selle läbimine nende sanktsioonide komitee kindlaks määratud isikute poolt, kes kujutavad ohtu rahule ja riigisisesele lepitusprotsessile Côte d’Ivoire’is, eriti nende poolt, kes tõkestavad Linas-Marcoussis’ ja Accra III lepingute rakendamist, keda komitee loeb asjakohase teabe põhjal vastutavaks Côte d’Ivoire’is toime pandud inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse tõsiste rikkumiste eest, kes on avalikult vaenu ja vägivalda õhutanud ning kes rikuvad sanktsioonide komitee hinnangul resolutsiooni 1572 (2004) punkti 7 alusel kehtestatud meetmeid.

Esimeses lõigus osutatud isikud on loetletud lisas.

2.   Lõige 1 ei kohusta liikmesriiki keelama oma kodanike sisenemist oma territooriumile.

3.   Lõiget 1 ei kohaldata, kui sanktsioonide komitee otsustab, et:

a)

reisimine on õigustatud seoses kiireloomuliste humanitaarvajadustega, sealhulgas usuliste kohustustega,

b)

erandi tegemine aitaks kaasa ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide eesmärkide saavutamisele seoses rahu ja riigisisese leppimisega Côte d’Ivoire’is ning stabiilsuse tagamisega selles piirkonnas.

4.   Juhul kui liikmesriik lubab lõike 3 alusel sanktsioonide komitee poolt kindlaks määratud isikute sisenemise oma territooriumile või selle läbimise, kehtib luba ainult väljastamise põhjuseks olnud eesmärgil ja ainult asjaomaste isikute suhtes.

Artikkel 5

1.   Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis kuuluvad sanktsioonide komitee poolt vastavalt artikli 4 lõikele 1 kindlaks määratud isikutele või üksustele või on nende poolt otseselt või kaudselt kontrollitavad, või mida valdavad üksused, mille omanikuks on või mida otseselt või kaudselt kontrollivad kas eespool nimetatud isikud või nende nimel või nende juhtimisel tegutsevad teised sanktsioonide komitee poolt kindlaks määratud isikud.

Esimeses lõigus osutatud isikud on kindlaks määratud lisas.

2.   Rahalisi vahendeid, finantsvarasid ega majandusressursse ei anta otseselt ega kaudselt lõikes 1 nimetatud isikute või üksuste käsutusse ega nende toetuseks.

3.   Liikmesriigid võivad lubada lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmete suhtes erandeid seoses rahaliste vahendite ja majandusressurssidega, mis:

a)

on vajalikud põhivajaduste rahuldamiseks tehtavateks kulutusteks, nagu toiduainete, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude eest tasumine, maksud, kindlustusmaksed ja tasu kommunaalkulude eest;

b)

on ette nähtud üksnes mõistlike töötasude maksmiseks ekspertidele ja õigusabiteenuste pakkumisega seotud kulude hüvitamiseks;

c)

on ette nähtud üksnes siseriiklike õigusaktidega kooskõlas olevate tasude ja teenustasude maksmiseks, sealhulgas tasud külmutatud rahaliste vahendite ja majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest;

d)

on vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et asjaomane liikmesriik on oma kavatsuse sanktsioonide komiteele teatavaks teinud ja viimane on selle heaks kiitnud;

e)

on kohtu, haldusorgani või vahekohtu antud pandiõiguse või viimaste tehtud otsuse esemeks, millisel juhul võib rahalisi vahendeid ja majandusressursse kasutada sellise pandiõiguse või otsuse täitmiseks tingimusel, et selline otsus võeti vastu või pandiõigus tekkis enne sanktsioonide komitee poolt asjaomase isiku või üksuse kindlaksmääramist ja käesolevas artiklis viidatud isik või üksus ei saa sellest kasu ning asjaomane liikmesriik on sellest sanktsioonide komiteed teavitanud.

Lõike 3 punktides a, b ja c osutatud erandeid võib teha pärast seda, kui asjaomane liikmesriik on sanktsioonide komiteele teatanud oma kavatsusest lubada vajaduse korral ligipääsu sellistele rahalistele vahenditele ja majandusressurssidele ning kui sanktsioonide komitee ei ole kahe tööpäeva jooksul pärast sellist teatamist teinud negatiivset otsust.

4.   Lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele kantud järgmiste summade suhtes:

a)

nende kontode intressid või muud tulud või

b)

lepingute, kokkulepete või kohustuste kohased maksed, mis teostati või mis tekkisid enne kuupäeva, mil nende kontode suhtes hakati kohaldama piiravaid meetmeid ühise seisukoha 2004/852/ÜVJP või käesoleva otsuse alusel,

tingimusel, et kõigi selliste intresside, muude tulude ja maksete suhtes kohaldatakse jätkuvalt lõiget 1.

Artikkel 6

Nõukogu kehtestab lisas esitatud nimekirja ning muudab seda kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee antud juhistega.

Artikkel 7

1.   Kui julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee määrab loetellu kantava isiku või üksuse, kannab nõukogu selle isiku või üksuse lisasse. Nõukogu edastab oma otsuse, sealhulgas loetellu kandmise põhjused asjaomasele isikule või üksusele kas otse, juhul kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, ning annab asjaomasele isikule või üksusele võimaluse esitada oma märkused.

2.   Kui on esitatud märkusi või olulisi uusi asitõendeid, vaatab nõukogu oma otsuse läbi ning teavitab vastavalt asjaomast isikut või üksust.

Artikkel 8

1.   Lisas on toodud julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee esitatud põhjused, miks asjaomased isikud ja üksused loetellu kanti.

2.   Võimaluse korral kantakse lisasse teave, mille on esitanud julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee ning mis on vajalik asjaomaste isikute või üksuste identifitseerimiseks. Isikute puhul võib selline teave sisaldada nime, sealhulgas varjunimesid, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi- ja ID-kaardi numbrit, sugu, aadressi ning positsiooni või ametit. Üksuste puhul võib selline teave sisaldada nime, registrisse kandmise kohta ja kuupäeva, registrinumbrit ja tegevuskohta. Samuti kantakse lisasse julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise kuupäev.

Artikkel 9

Ühine seisukoht 2004/852/ÜVJP ja ühine seisukoht 2006/30/ÜVJP tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 10

1.   Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

2.   Otsus vaadatakse läbi, seda muudetakse või see tunnistatakse kehtetuks vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu asjaomastele otsustele.

Brüssel, 29. oktoober 2010

Nõukogu nimel

eesistuja

S. VANACKERE


(1)  ELT L 368, 15.12.2004, lk 50.

(2)  ELT L 19, 24.1.2006, lk 36.

(3)  ELT L 308, 19.11.2008, lk 52.

(4)  ELT L 29, 2.2.2005, lk 5.

(5)  ELT L 95, 14.4.2005, lk 1.

(6)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 28.


LISA

Artiklites 4 ja 5 osutatud isikute loetelu

 

Nimi (ja võimalikud varjunimed)

Identifitseerimisandmed (sünniaeg ja -koht, passinumber / ID-kaardi number jne)

Loetellu kandmise põhjused

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev

1.

BLÉ GOUDÉ, Charles (alias Général; Génie de kpo, Gbapé Zadi)

Sünniaeg: 1.1.1972

Kodakondsus: Côte d’Ivoire

Pass: 04LE66241 République de Côte d’Ivoire, välja antud 10.11.2005, kehtiv kuni 9.11.2008.

PD.: AE/088 DH 12 République de Côte d’Ivoire, välja antud 20.12.2002, kehtiv kuni 11.12.2005.

Pass: 98LC39292 République de Côte d’Ivoire, välja antud 24.11.2000, kehtiv kuni 23.11.2003.

Sünnikoht: Guibéroua (Gagnoa) või Niagbrahio/Guiberoua või Guiberoua

2001 aastal teadaolev aadress: Yopougon Selmer, Bloc P 170; samuti Hotel Ivoire.

Teatatud aadress Šveitsi poolt 15.11.2005 välja antud ja kuni 31.12.2005 kehtinud reisidokumendis nr C2310421: Abidjan, Cocody.

COJEPi („Noored patrioodid”) juht, korduvalt esitanud avaldusi, mis õhutavad vägivallale ÜRO rajatiste ja personali ning välismaalaste vastu; relvarühmituste vägivallaaktide juhendamine ja neis osalemine, sealhulgas peksmine, vägistamine ja kohtuvälised hukkamised; ÜRO, Rahvusvahelise Töörühma (IWG), poliitilise opositsiooni ja sõltumatu ajakirjanduse ähvardamine; rahvusvaheliste raadiojaamade sabotaaž; IWG, ÜRO Côte d’Ivoire’i operatsiooni (UNOCI) ja Prantsusmaa relvajõudude tegevuse ning resolutsioonis 1643 (2005) määratletud rahuprotsessi tõkestamine.

7. veebruar 2006

2.

DJUÉ, Eugène N’goran Kouadio

Sünniaeg: 1.1.1966 või 20.12.1969

Kodakondsus: Côte d’Ivoire

Pass: 04 LE 017521, välja antud 10. veebruaril 2005 ja kehtiv kuni 10. veebruarini 2008.

Liikumise UPLTCI (Union des Patriotes pour la Libération Totale de la Côte d’Ivoire – Côte d’Ivoire’i täieliku vabastamise eest võitlevate patriootide liit) juht. Korduvalt esitanud avaldusi, mis õhutavad vägivallale ÜRO rajatiste ja personali ning välismaalaste vastu; relvarühmituste vägivallaaktide juhendamine ja neis osalemine, sealhulgas peksmine, vägistamine ja kohtuvälised hukkamised; IWG, UNOCI ja Prantsusmaa relvajõudude tegevuse ning resolutsioonis 1643 (2005) määratletud rahuprotsessi tõkestamine.

7. veebruar 2006

3.

FOFIE, Martin Kouakou

Sünniaeg: 1.1.1968

Kodakondsus: Côte d’Ivoire

Sünnikoht: BOHI, Côte d’Ivoire

Burkina Faso ID-kaardi number: 2096927, välja antud 17. märtsil 2005.

Burkina Faso kodakondsustunnistus: CNB N.076 (17. veebruar 2003).

Isa nimi: Yao Koffi FOFIE

Ema nimi: Ama Krouama KOSSONOU

Côte d’Ivoire’i ID-kaardi number: 970860100249, välja antud 5. augustil 1997, kehtiv kuni 5. augustini 2007.

Ülemkapral / uute vägede komandant Korhogo piirkonnas. Temale alluvad väed on seotud lapssõdurite värbamisega, inimröövidega, sunnitöö kasutamisega, naiste seksuaalse kuritarvitamisega, omavoliliste vahistamiste ja kohtuväliste hukkamistega, mis on vastuolus inimõigusi käsitlevate konventsioonide ja rahvusvahelise humanitaarõigusega; IWG, UNOCI ja Prantsusmaa relvajõudude tegevuse ning resolutsioonis 1643 (2005) määratletud rahuprotsessi tõkestamine.

7. veebruar 2006