30.10.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 285/1


NÕUKOGU OTSUS,

19. oktoober 2010,

Atlandi kirdeosa rannikute ja vete kaitset saaste eest käsitleva koostöölepingu lisaprotokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

(2010/655/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 196 lõiget 2 ja artikli 218 lõike 6 punkti a,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liit on lepinguosaline Atlandi kirdeosa rannikute ja vete kaitset saaste eest käsitlevas koostöölepingus (edaspidi „Lissaboni koostööleping”), mis kiideti heaks nõukogu otsusega 93/550/EMÜ (2).

(2)

Hispaania ja Maroko vahelise poliitilise vaidluse tõttu piiride üle Lääne-Saharas ei saanud kõnealused riigid Lissaboni koostöölepingut ratifitseerida. Vaidlus on praeguseks Lissaboni koostöölepingu artikli 3 punkti c muutva lisaprotokolliga lahendatud.

(3)

Pärast seda, kui nõukogu võttis 12. detsembril 2008 vastu otsuse, mis käsitleb Atlandi kirdeosa rannikute ja vete kaitset saaste eest käsitleva koostöölepingu lisaprotokolli Euroopa Ühenduse nimel allakirjutamist, kirjutati lisaprotokollile ühenduse nimel alla 25. märtsil 2009.

(4)

Protokolliosalised saavad Lissaboni koostöölepingu lisaprotokolli ratifitseerida või heaks kiita.

(5)

Seepärast on asjakohane, et liit sõlmib Lissaboni koostöölepingu lisaprotokolli.

(6)

Lissaboni koostöölepingus osalevad liikmesriigid ning Euroopa Liit peaksid püüdma võimaluse piires anda oma kirjad lisaprotokolli ratifitseerimise või heakskiitmise kohta hoiule samaaegselt.

(7)

Pärast Lissaboni lepingu jõustumist 1. detsembril 2009 teatas Euroopa Liit Portugali valitsusele, et Euroopa Liit on asendanud Euroopa Ühenduse ja on selle õigusjärglane,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Atlandi kirdeosa rannikute ja vete kaitset saaste eest käsitleva koostöölepingu lisaprotokoll kiidetakse Euroopa Liidu nimel heaks.

Lisaprotokolli tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

1.   Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud liidu nimel andma heakskiitmiskirja hoiule hoiulevõtja ülesandeid täitvale Portugali valitsusele, vastavalt lisaprotokolli artikli 3 lõikele 1, et väljendada liidu nõusolekut olla kõnealuse protokolliga seotud.

2.   Lissaboni koostöölepingus osalevad liikmesriigid ning liit püüavad võimaluse piires anda oma kirjad lisaprotokolli ratifitseerimise või heakskiitmise kohta hoiule samaaegselt.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Lisaprotokolli jõustumise kuupäev avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Luxembourg, 19. oktoober 2010

Nõukogu nimel

eesistuja

D. REYNDERS


(1)  9. märtsi 2010. aasta nõusolek (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  EÜT L 267, 28.10.1993, lk 20.


TÕLGE

Atlandi kirdeosa rannikute ja vete kaitset saaste eest käsitleva koostöölepingu

LISAPROTOKOLL

Portugali Vabariik, Hispaania Kuningriik, Prantsuse Vabariik, Maroko Kuningriik ja Euroopa Ühendus, edaspidi „protokolliosalised”,

OLLES TEADLIKUD vajadusest kaitsta keskkonda üldiselt ja eriti merekeskkonda,

TUNNISTADES, et Atlandi ookeani kirdeosa saastamine süsivesinike ja muude ohtlike ainetega võib ohustada merekeskkonda ning rannikuriikide huve,

VÕTTES ARVESSE vajadust aidata kaasa Lissabonis 17. oktoobril 1990 alla kirjutatud Atlandi kirdeosa rannikute ja vete kaitset saaste eest käsitleva koostöölepingu (edaspidi „Lissaboni koostööleping”) kiirele jõustumisele,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Lissaboni koostöölepingu muutmine

Lissabonis 17. oktoobril 1990 alla kirjutatud Atlandi kirdeosa rannikute ja vete kaitset saaste eest käsitleva koostöölepingu (edaspidi „Lissaboni koostööleping”) artikli 3 punkti c muudetakse järgmiselt:

„c)

lõunas lepinguosaliste suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla kuuluvate vete lõunapiirini.”

Artikkel 2

Lissaboni koostöölepingu ja lisaprotokolli vaheline suhe

Käesoleva protokolliga muudetakse Lissaboni koostöölepingut vastavalt eelmise artikli sätetele ning käesoleva protokolli osalised on kohustatud tõlgendama kõnealust lepingut ja protokolli ühtse õigusaktina.

Artikkel 3

Nõusolek olla protokolliga seotud ja protokolli jõustumine

1.   Käesolev protokoll esitatakse protokolliosalistele ratifitseerimiseks või heakskiitmiseks ning ratifitseerimis- või heakskiitmiskirjad antakse hoiule Portugali Vabariigi valitsusele.

2.   Käesolev protokoll jõustub samal päeval, mil Portugali Vabariigi valitsus saab kätte viimase ratifitseerimis- või heakskiitmiskirja.

3.   Ükski protokolliosaline ei või teatada oma nõusolekust olla protokolliga seotud ilma, et ta oleks eelnevalt või samaaegselt teatanud oma nõusolekust olla seotud Lissaboni koostöölepinguga vastavalt artiklile 22.

4.   Käesoleva protokolli jõustumise järel tähendab Lissaboni koostöölepinguga ühinemine selle artiklite 23 ja 24 kohaselt ka ühinemist protokolliga, kuna lepinguosalised on ühinenud Lissaboni koostöölepinguga kujul, nagu seda on muudetud käesoleva protokolli artiklis 1.

Selle kinnituseks on täievolilised esindajad käesolevale protokollile alla kirjutanud.

Lissabonis, kahekümnendal mail kahe tuhande kaheksandal aastal araabia, hispaania, prantsuse ja portugali keeles; tekstide erinevuse korral on autentne prantsuskeelne tekst.

PORTUGALI VABARIIGI NIMEL

HISPAANIA KUNINGRIIGI NIMEL

PRANTSUSE VABARIIGI NIMEL

MAROKO KUNINGRIIGI NIMEL

EUROOPA ÜHENDUSE NIMEL