2.10.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 260/21


KOMISJONI OTSUS,

1. oktoober 2010,

millega antakse Venemaal asuvale laborile luba teha seroloogilisi teste marutaudi vastaste vaktsiinide tõhususe kontrollimiseks

(teatavaks tehtud numbri K(2010) 6684 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2010/591/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. märtsi 2000. aasta otsust 2000/258/EÜ, millega määratakse eriinstituut, mis vastutab marutaudi vastaste vaktsiinide tõhusust kontrollivate seroloogiliste testide standardiseerimiseks vajalike kriteeriumide kehtestamise eest, (1) eriti selle artikli 3 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu otsusega 2000/258/EÜ on Prantsusmaa Nancy Toiduohutusameti (Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Nancy) labor (edaspidi „AFSSA”) määratud marutaudi vastaste vaktsiinide tõhusust kontrollivate seroloogiliste testide standardiseerimiseks vajalike kriteeriumide kehtestamise eest vastutavaks eriinstituudiks. Nimetatud otsuses on sätestatud ka nimetatud labori kohustused.

(2)

Muu hulgas hindab AFSSA liikmesriikide ja kolmandate riikide laboreid eesmärgiga anda neile luba teha seroloogilisi teste marutaudi vastaste vaktsiinide tõhususe kontrollimiseks.

(3)

Venemaal asuv pädev labor on esitanud taotluse anda ühele nimetatud kolmandas riigis asuvale laborile luba teha nimetatud seroloogilisi teste.

(4)

AFSSA viis läbi kõnealuse labori hindamise ja esitas komisjonile 19. veebruaril 2010 positiivse hindamisaruande.

(5)

Seepärast tuleks anda kõnealusele laborile luba teha seroloogilisi teste marutaudi vastaste vaktsiinide tõhususe kontrollimiseks koertel, kassidel ja tuhkrutel.

(6)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Järgmisele laborile antakse vastavalt otsuse 2000/258/EÜ artikli 3 lõikele 2 luba teha seroloogilisi teste marutaudi vastaste vaktsiinide tõhususe kontrollimiseks koertel, kassidel ja tuhkrutel:

„Federal Centre for Animal Health (FGI „ARRIAH”), 600901 Vladimir, Urjvets, Venemaa”.

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 15. oktoobrist 2010.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 1. oktoober 2010

Komisjoni nimel

komisjoni liige

John DALLI


(1)  EÜT L 79, 30.3.2000, lk 40.