9.2.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 36/30


KOMISJONI OTSUS,

8. veebruar 2010,

millega muudetakse otsust 2008/456/EÜ, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 574/2007/EÜ (millega luuakse üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine” raames Välispiirifond aastateks 2007–2013) rakenduseeskirjad liikmesriikide haldus- ja kontrollisüsteemide, haldus- ja finantsjuhtimise reeglite ning fondist kaasrahastatavate projektide kulude abikõlblikkuse kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2010) 694 all)

(Ainult bulgaaria-, eesti-, hispaania-, hollandi-, inglis-, itaalia-, kreeka-, leedu-, läti-, malta-, poola-, portugali-, prantsus-, rootsi-, rumeenia-, saksa-, slovaki-, sloveeni-, soome-, taani-, tšehhi- ja ungarikeelne tekst on autentsed)

(2010/69/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. mai 2007. aasta otsust nr 574/2007/EÜ, millega luuakse üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine” raames Välispiirifond aastateks 2007–2013, (1) eriti selle artiklit 25,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 574/2007/EÜ rakendamiseks on vastu võetud komisjoni otsus 2008/456/EÜ (2).

(2)

Vastavalt usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõttele on asjakohane kindlaks määrata aastaprogrammide eelmaksete kumulatiivsumma ülemmäär.

(3)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osalenud Taani otsuse nr 574/2007/EÜ vastuvõtmisel, mistõttu see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav. Võttes siiski arvesse, et otsus nr 574/2007/EÜ arendab edasi Schengeni acquis’d Euroopa Liidu toimimise lepingu kolmanda osa V jaotise alusel, teatas Taani 19. juuni 2007. aasta kirjaga ja kooskõlas nimetatud protokolli artikliga 4 otsuse nr 574/2007/EÜ ülevõtmisest oma riigi õigusesse. Seepärast on käesolev otsus rahvusvahelise õiguse kohaselt Taani suhtes siduv.

(4)

Käesolev otsus kujutab endast nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist, milles Ühendkuningriik ei osale vastavalt nõukogu 29. mai 2000. aasta otsusele 2000/365/EÜ (Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis’ sätetes) (3). Seega ei ole käesolev otsus Ühendkuningriigi suhtes siduv ega kohaldatav.

(5)

Käesolev otsus kujutab endast nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist, milles Iirimaa ei osale vastavalt nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsusele 2002/192/EÜ (Iirimaa taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis’ sätetes) (4). Seega ei ole käesolev otsus Iirimaa suhtes siduv ega kohaldatav.

(6)

Islandi ja Norra puhul kujutab otsus nr 574/2007/EÜ endast nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahelisele lepingule viimase kahe riigi osalemiseks Schengeni acquis’ sätete rakendamises, kohaldamises ja edasiarendamises, (5) mis kuuluvad nimetatud lepingu teatavaid rakenduseeskirju käsitleva nõukogu 17. mai 1999. aasta otsuse 1999/437/EÜ (Euroopa Liidu Nõukogu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahel sõlmitud lepingu teatavate rakenduseeskirjade kohta nende kahe riigi ühinemiseks Schengeni acquis’ sätete rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega) (6) artikli 1 punktides A ja B osutatud valdkondadesse.

(7)

Šveitsi puhul kujutab otsus nr 574/2007/EÜ endast nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ning Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu (Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ sätete rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega) (7) tähenduses, mis kuuluvad otsuse 1999/437/EÜ artikli 1 punktides A ja B osutatud valdkondadesse, kusjuures nimetatud otsuse asjakohaseid punkte tõlgendatakse koostoimes nõukogu 28. jaanuari 2008. aasta otsuse 2008/146/EÜ (sõlmida Euroopa Ühenduse nimel Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline leping Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega) (8) artikliga 3.

(8)

Liechtensteini puhul kujutab otsus nr 574/2007/EÜ endast nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahel allakirjutatud protokolli (mis käsitleb Liechtensteini Vürstiriigi ühinemist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepinguga Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega) tähenduses, mis kuuluvad valdkondadesse, millele osutatakse otsuse 1999/437/EÜ artikli 1 punktides A ja B, mida tõlgendatakse koostoimes nõukogu 28. veebruari 2008. aasta otsuse 2008/261/EÜ (mis käsitleb Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise protokolli (mis käsitleb Liechtensteini Vürstiriigi ühinemist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepinguga Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega) Euroopa Ühenduse poolt allakirjutamist ja protokolli teatavate sätete ajutist kohaldamist) (9) artikliga 3.

(9)

Seepärast tuleks otsust 2008/456/EÜ vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2008/456/EÜ muudetakse järgmiselt:

1)

artikli 24 pealkiri asendatakse järgmisega:

„Aastaprogrammide ja maksetaotluste rakendamise edu- ja lõpparuanded”;

2)

artiklile 24 lisatakse lõige 4:

„4.   Pidades silmas põhiõigusakti artikli 41 lõikeid 3 ja 4, ei ületa liikmesriigile tehtavate eelmaksete kumulatiivsumma 90 % sellele liikmesriigile aastaprogrammi heakskiitmist käsitleva rahastamisotsusega eraldatud kogusummast.

Juhul kui liikmesriik on riiklikult eraldanud aastaprogrammi heakskiitmist käsitlevas rahastamisotsuses näidatud summast väiksema summa, ei ületa eelmaksete kumulatiivsumma 90 % riiklikult eraldanud summast.”

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Belgia Kuningriigile, Bulgaaria Vabariigile, Tšehhi Vabariigile, Saksamaa Liitvabariigile, Eesti Vabariigile, Kreeka Vabariigile, Hispaania Kuningriigile, Prantsuse Vabariigile, Itaalia Vabariigile, Küprose Vabariigile, Läti Vabariigile, Leedu Vabariigile, Luksemburgi Suurhertsogiriigile, Ungari Vabariigile, Malta Vabariigile, Madalmaade Kuningriigile, Austria Vabariigile, Poola Vabariigile, Portugali Vabariigile, Rumeeniale, Sloveenia Vabariigile, Slovaki Vabariigile, Soome Vabariigile ja Rootsi Kuningriigile.

Brüssel, 8. veebruar 2010

Komisjoni nimel

asepresident

Jacques BARROT


(1)  ELT L 144, 6.6.2007, lk 22.

(2)  ELT L 167, 27.6.2008, lk 1.

(3)  EÜT L 131, 1.6.2000, lk 43.

(4)  EÜT L 64, 7.3.2002, lk 20.

(5)  EÜT L 176, 10.7.1999, lk 36.

(6)  EÜT L 176, 10.7.1999, lk 31.

(7)  ELT L 53, 27.2.2008, lk 52.

(8)  ELT L 53, 27.2.2008, lk 1.

(9)  ELT L 83, 26.3.2008, lk 3.