5.2.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 34/30


KOMISJONI OTSUS,

2. veebruar 2010,

Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) 2007. eelarveaastal rahastatud Malta makseasutuse maaelu arendamise meetmete kulude raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2010) 459 all)

(Ainult maltakeelne tekst on autentne)

(2010/60/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. juuni 2005. aasta määrust (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta, (1) eriti selle artikleid 30 ja 39,

pärast konsulteerimist põllumajandusfondide komiteega

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsustega 2008/395/EÜ (2) ja 2009/85/EÜ (3) on kontrollitud ja heaks kiidetud kõigi makseasutuste 2007. eelarveaasta raamatupidamisarvestused, v.a Malta makseasutus „MRAE”.

(2)

Pärast uute andmete esitamist ning lisakontrolli võib komisjon nüüd vastu võtta otsuse Malta makseasutuse „MRAE” esitatud ja maaelu arengu meetmete kuludega seotud raamatupidamisarvestuse õigsuse, täielikkuse ja täpsuse kohta.

(3)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikli 30 lõikele 2 ei piira käesolev otsus selliste komisjoni poolt hiljem vastuvõetavate otsuste kohaldamist, millega ühendus ei rahasta kulusid, mis ei ole tehtud kooskõlas ühenduse eeskirjadega,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Malta makseasutuse „MRAE” raamatupidamisarvestus seoses Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) 2007. eelarveaastal rahastatud maaelu arendamise meetmete kuludega on kontrollitud ja heaks kiidetud.

Käesoleva otsuse kohaselt kõnealuselt liikmesriigilt tagasi nõutavad või talle makstavad summad, mis seonduvad Maltal kohaldatavate maaelu arengu meetmetega, on esitatud I ja II lisas.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Malta Vabariigile.

Brüssel, 2. veebruar 2010

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 209, 11.8.2005, lk 1.

(2)  ELT L 139, 29.5.2008, lk 25.

(3)  ELT L 33, 3.2.2009, lk 31.


I LISA

MAKSEASUTUSTE RAAMATUPIDAMISARVESTUSE KONTROLLIMINE JA HEAKSKIITMINE

2007. EELARVEAASTA – EAGFI MAAELU ARENDAMISE KULUD UUTES LIIKMESRIIKIDES

LIIKMESRIIKIDELT TAGASI NÕUTAV VÕI LIIKMESRIIGILE MAKSTAV SUMMA

LR

 

2007 – Makseasutuse kulud, mille puhul kontod on

a + b kokku

Vähendamised

Kokku

Liikmesriigile eelarveaasta eest hüvitatud vahemaksed

Liikmesriigilt tagasi nõutav (–) või liikmesriigile makstav (+) summa

kontrollitud ja heakskiidetud

otsusest välja jäetud

= aasta-deklaratsioonis esitatud kulud

= liikmesriigile eelarveaasta eest hüvitatud vahemaksete kogusumma

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

MT

EUR

4 148 025,92

0,00

4 148 025,92

0,00

4 148 025,92

4 148 025,00

0,92


II LISA

EAGF MAAELU ARENDAMISE MEETME KONTROLLITUD JA HEAKSKIIDETUD KULUD UUTES LIIKMESRIIKIDES 2007. AASTAL

AASTAARUANNETE JA KULUDEKLARATSIOONIDE VAHELINE ERINEVUS

LR

Nr

Meetmed

Kulud 2007. aastal

I lisa veerg a

Vähendamised

I lisa veerg d

2007. aastal kontrollitud ja heakskiidetud summa

I lisa veerg e

MT

Nr

Meetmed

i

ii

iii = i + ii

 

1

Vähem soodsad piirkonnad

1 720 811,99

0,00

1 720 811,99

 

2

Põllumajanduse keskkonnapoliitika

602 487,79

0,00

602 487,79

 

3

Nõuete täitmine

151 000,30

0,00

151 000,30

 

4

Tootjate rühm

0,00

0,00

0,00

 

5

Tehniline abi

101 978,48

0,00

101 978,48

 

6

Täiendav riigiabi

0,00

0,00

0,00

 

7

Ajutine meede

1 571 747,36

0,00

1 571 747,36

 

 

Kokku

4 148 025,92

0,00

4 148 025,92