4.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 318/52


EUROOPA KESKPANGA OTSUS,

29. november 2010,

müntide emissiooni 2011. aasta mahu heakskiitmise kohta

(EKP/2010/25)

(2010/751/EL)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 128 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 13. juuli 2010. aasta otsust 2010/416/EL vastavalt aluslepingu artikli 140 lõikele 2 euro kasutuselevõtu kohta Eestis 1. jaanuaril 2011 (1),

ning arvestades järgmist:

(1)

Alates 1. jaanuarist 1999 on Euroopa Keskpangal (EKP) eurot kasutavate liikmesriikide emiteeritud müntide emissiooni mahu heakskiitmise ainuõigus.

(2)

2003. aasta ühinemisakti artiklis 4 nimetatud erand Eesti suhtes tühistatakse 1. jaanuarist 2011.

(3)

Osalevad liikmesriigid, mille rahaühik on euro, ja Eesti on EKP-le heakskiitmiseks esitanud oma prognoosi 2010. aastal emiteeritavate euro müntide mahu kohta koos täiendavate selgitavate märkustega prognoosimise metodoloogia kohta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

2011. aastal emiteeritavate euro müntide mahu heakskiitmine

EKP kiidab heaks eurot kasutavate osalevate liikmesriikide poolt 2011. aastal emiteeritavate euro müntide mahu vastavalt kirjeldusele järgmises tabelis.

(miljonites eurodes)

 

Ringluseks kavandatud müntide emissioon ja ringluseks mitte kavandatud meenemüntide emissioon 2011. aastal

Belgia

178,3

Saksamaa

629

Eesti

48,4

Iirimaa

44,4

Kreeka

54,5

Hispaania

180

Prantsusmaa

300

Itaalia

262,4

Küpros

15,6

Luksemburg

30

Malta

6,8

Holland

64

Austria

277

Portugal

30

Sloveenia

36

Slovakkia

42,2

Soome

60

Artikkel 2

Lõppsäte

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele, mille rahaühik on euro, ja Eestile.

Frankfurt Maini ääres, 29. november 2010

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  ELT L 196, 28.7.2010, lk 24.