13.5.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 119/24


EUROOPA KESKPANGA OTSUS,

10. mai 2010,

Kreeka Vabariigile antavate ühendatud kahepoolsete krediitide haldamise ja otsuse EKP/2007/7 muutmise kohta

(ECB/2010/4)

(2010/275/EL)

EUROOPA KESKPANGA JUHATUS,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artiklit 132,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja (edaspidi „EKPSi põhikiri”), eelkõige selle artikleid 17 ja 21,

ning arvestades järgmist:

(1)

EKPSi põhikirja artikli 17 kohaselt võib EKP oma tehingute tegemiseks avada krediidiasutustele, avalik-õiguslikele üksustele ja muudele turul osalejatele kontosid.

(2)

EKPSi põhikirja artiklite 21.1 ja 21.2 kohaselt võib EKP võib EKP olla fiskaalagent liidu institutsioonidele, organitele või asutustele, liikmesriikide keskvalitsustele, regionaalsetele, kohalikele või muudele avaliku võimu organitele, teistele avalik-õiguslikele institutsioonidele või riigi osalusega äriühingutele.

(3)

Arvesse võetakse krediidikorralduse lepingut euro kasutusele võtnud liikmesriikide (v.a Kreeka Vabariik ja Saksamaa Liitvabariik) ja KfW, kes tegutseb üldistes huvides Saksamaa Liitvabariigi korraldusel ja tagatisel (edaspidi „krediidiandjad”) ning Kreeka Vabariigi (edaspidi „krediidisaaja”) ja Bank of Greece, kes on krediidisaaja esindaja, vahel.

(4)

Arvesse võetakse krediidiandjate vahelist lepingut euro kasutusele võtnud liikmesriikide, v.a Kreeka Vabariik, vahel, mille alusel antakse ühendatud kahepoolsete krediitide haldus krediidikorralduse lepingu alusel Euroopa Komisjonile.

(5)

Krediidiandjate vahelise lepingu alusel volitavad euro kasutusele võtnud liikmesriikide, v.a Kreeka Vabariik, Euroopa Komisjoni ühendatud kahepoolseid krediite korraldama ja neid selliste krediitide halduses esindama. Krediidiandjate vahelise lepingu artikkel 3 volitab Euroopa Komisjoni krediidiandjate nimel EKP juures kontot avama, millelt teostatakse kõik krediidiandjate ja krediidisaaja maksed krediidikorralduse lepingu alusel. Krediidiandjate vaheline leping sätestab vajalikud sätted väljamaksete ja tagasimaksete kohta.

(6)

Tuleb kehtestada sätted EKP juures avatavate sularahakontode kohta, millelt toimub krediidikorralduse lepingu ja krediidiandjate vahelise lepingu rakendamine.

(7)

24. juuli 2007. aasta otsuse EKP/2007/7 (TARGET2-ECB tingimused) (1) artikli 1 lõike 2 kohaselt võivad EKP klientideks olla ainult keskpangad ning Euroopa ja rahvusvahelised institutsioonid. Krediidikorralduse lepingu ja krediidiandjate vahelise lepingu teostamiseks tuleb EKP kliendiks olemise nõuetele vastavate isikute liike laiendada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse EKP/2007/7 muutmine

Otsuse EKP/2007/7 artikli 1 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   EKP kliendid võivad olla ainult keskpangad ja rahvusvahelised organisatsioonid, ning EKP nõukogu ad hoc otsuse alusel Euroopa Liidu liikmesriikide keskvalitsused või nende nimel tegutsevad ja nende keskvalitsuste poolt määratud avalik sektori üksused.”

Artikkel 2

Konto avamine

Kooskõlas krediidikorralduse lepinguga ja Euroopa Komisjoni taotlusel avab EKP krediidiandjatele konto.

Artikkel 3

Maksete tegemine kontole

EKP võtab kontol krediidiandjate nimel vastu laenukorralduse lepinguga seotud sisse- või väljamakseid.

Artikkel 4

Juhiste võtmine

Krediidiandjate konto osas võtab EKP juhiseid ainult Euroopa Komisjonilt, mitte konkreetsetelt krediidiandjatelt, ja tegutseb nende kohaselt.

Artikkel 5

Tasustamine

EKP maksab krediidiandjate nimel kontojäägilt intressi, mis võrdub EKP hoiustamise püsivõimaluse tegelikule 360 päeva suhte meetodile.

Artikkel 6

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub 12. mail 2010.

Frankfurt Maini ääres, 10. mai 2010

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  ELT L 237, 8.9.2007, lk 71.