19.12.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 338/17


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1254/2009,

18. detsember 2009,

milles sätestatakse kriteeriumid, mille kohaselt on liikmesriikidel võimalik teha erandeid tsiviillennundusjulgestuse ühistest põhistandarditest ja võtta vastu alternatiivsed julgestusmeetmed

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2008. aasta määrust (EÜ) nr 300/2008, mis käsitleb tsiviillennundusjulgestuse ühiseeskirju ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2320/2002, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Tuleks sätestada kriteeriumid, mille kohaselt on liikmesriikidel võimalik teha erandeid tsiviillennundusjulgestuse ühistest põhistandarditest ja võtta vastu alternatiivsed julgestusmeetmed, millega tagatakse piisav kaitse [kohaliku] riskianalüüsi põhjal. Selliste alternatiivsete meetmete kasutamine peaks olema põhjendatud õhusõiduki suuruse, lennutegevuse või muude asjakohaste tegevuste olemuse, ulatuse või sagedusega seotud asjaoludega. Seepärast peaksid ka sätestatavad kriteeriumid olema samade asjaoludega põhjendatud.

(2)

Määruse (EÜ) nr 300/2008 artikli 24 kohaselt kohaldatakse kõnealuse määruse lisa alates rakenduseeskirjades täpsustatud kuupäevast, kuid mitte hiljem kui 24 kuud pärast määruse (EÜ) nr 300/2008 jõustumist. Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 300/2008 artikli 4 lõike 4 kohaselt vastu võetud kriteeriumide kohaldamine lükata edasi kuni artikli 4 lõikega 3 ettenähtud rakenduseeskirjade vastuvõtmiseni, kuid mitte hiljemaks kui 29. aprillini 2010.

(3)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas tsiviillennundusjulgestuse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Liikmesriigid võivad teha erandeid määruse (EÜ) nr 300/2008 artikli 4 lõikes 1 osutatud ühistest põhistandarditest ja võtta vastu alternatiivsed julgestusmeetmed, millega tagatakse piisav kaitse kohaliku riskianalüüsi põhjal, lennujaamades või lennujaamade piiritletud aladel, kus liiklus piirdub ühe või enama järgmise kategooriaga:

1)

õhusõidukid, mille suurim stardimass on kuni 15 000 kg;

2)

helikopterid;

3)

õiguskorra tagamisega seotud lennud;

4)

lennud tulekahjude summutamiseks;

5)

meditsiinilise hädaabi lennud, hädaabi või päästetöödega seotud lennud;

6)

uurimis- ja arendustegevusega seotud lennud;

7)

lennutöödega seotud lennud;

8)

humanitaarabilennud;

9)

lennuettevõtjate, lennukitootjate või hooldusettevõtete teostatavad lennud, mille puhul ei veeta reisijaid, pagasit, kaupa ega posti;

10)

lennud õhusõidukitega, mille suurim stardimass on kuni 45 500 kg, oma töötajate ja piletita reisijate või kaupade veoks, et toetada äriühingu äritegevust.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates kuupäevast, mis on täpsustatud määruse (EÜ) nr 300/2008 artikli 4 lõikes 3 osutatud menetluse kohaselt vastu võetud rakenduseeskirjades, kuid mitte hiljem kui 29. aprillist 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. detsember 2009

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 97, 9.4.2008, lk 72.