10.12.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 324/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1185/2009,

25. november 2009,

mis käsitleb pestitsiidide statistikat

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 285 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras, arvestades lepituskomitee poolt 10. novembril 2009. aastal heakskiidetud ühist teksti (2),

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuli 2002. aasta otsuses nr 1600/2002/EÜ (millega võetakse vastu kuues keskkonnaalane tegevusprogramm) (3) tunnistati, et tuleb veelgi vähendada pestitsiidide, eelkõige põllumajanduses kasutatavate pestitsiidide mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Otsuses rõhutati vajadust saavutada säästvam pestitsiidide kasutamine ning kutsuti üles vähendama oluliselt ja igakülgselt ohte ja pestitsiidide kasutamist, tagades siiski vajaliku taimekaitse.

(2)

Komisjon tunnistas nõukogule, Euroopa Parlamendile ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele saadetud teatises „Pestitsiidide säästva kasutamise temaatilise strateegia suunas” vajadust koostada üksikasjalik, ühtlustatud ja ajakohane statistika pestitsiidide müügi ja kasutamise kohta ühenduse tasandil. Selline statistika on vajalik Euroopa Liidu säästava arengu poliitika hindamiseks ning pestitsiidide kasutamisega seotud tervise- ja keskkonnaohtude näitajate väljaarvutamiseks.

(3)

Pestitsiidide säästva kasutamise temaatilise strateegia kontekstis on pestitsiidide müügi ja kasutamisega seotud ühtlustatud ja võrreldaval ühenduse statistikal oluline osa ühenduse õigusaktide ja poliitikavaldkondade väljatöötamises ja järelevalves.

(4)

Kuna Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiivi 98/8/EÜ (mis käsitleb biotsiidide turuleviimist) (4) mõju ilmneb alles siis, kui on lõpetatud biotsiidides kasutatavate toimeainete esimene hindamine, ei ole komisjonil ega enamikul liikmesriikidel praegu piisavalt teadmisi ega kogemusi, et teha ettepanekuid täiendavate biotsiide käsitlevate meetmete kohta. Seega peaks käesoleva määruse kohaldamisala piirduma pestitsiididega, mis on taimekaitsevahendid, mida käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määruses (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta (5) ning mille kohta andmete kogumisel on juba olemas märkimisväärne kogemus.

(5)

Siiski eeldatakse, et mõju hindamise põhjal, võttes samuti arvesse direktiivi 98/8/EÜ hindamise tulemusi, laiendatakse biotsiidide hõlmamise eesmärgil käesoleva määruse kohaldamisala.

(6)

Komisjoni mitmeaastane kogemus pestitsiidide müügi ja kasutamise andmete kogumisel on näidanud, et on vaja ühtlustatud metoodikat andmete kogumiseks ühenduse tasandil nii turulelaskmise etapis kui andmete kogumiseks kasutajatelt. Lisaks, võttes arvesse kooskõlas pestitsiidide säästva kasutamise temaatilise strateegia eesmärkidega püstitatud sihti arvutada välja täpsed ohunäitajad, peab statistika olema üksikasjalik kuni toimeainete tasandini.

(7)

Pestitsiidide säästva kasutamise temaatilise strateegia mõjuhinnangus loetletud erinevate andmekogumisvõimaluste hulgast soovitati parima võimalusena kohustuslikku andmekogumist, kuna see võimaldab kiiresti ja soodsalt saada täpseid ja usaldusväärseid andmeid pestitsiidide turulelaskmise ja kasutamise kohta.

(8)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta (6) on käesoleva määruse sätete raamistikuks, nõudes eelkõige vastavust ametialase sõltumatuse, erapooletuse, objektiivsuse, usaldusväärsuse, kulutasuvuse ja statistilise konfidentsiaalsuse standarditele.

(9)

Statistiliselt konfidentsiaalsete andmete edastamist reguleeritakse eeskirjadega, mis on sätestatud määruses (EÜ) nr 223/2009. Selle määrusega kooskõlas võetud meetmed tagavad konfidentsiaalsete andmete füüsilise ja loogilise kaitse ning tagavad, et ühenduse statistika kogumisel ja levitamisel ei toimu ebaseaduslikku avaldamist või kasutamist muul kui statistilisel eesmärgil.

(10)

Käesoleva määruse alusel kogutud andmete avaldamist ja levitamist reguleerivad määruses (EÜ) nr 223/2009 sätestatud eeskirjad. Määrusega (EÜ) nr 223/2009 kooskõlas võetud meetmed tagavad konfidentsiaalsete andmete füüsilise ja loogilise kaitse ning kindlustavad, et ühenduse statistika kogumisel ja levitamisel ei toimu ebaseaduslikku avaldamist või kasutamist muul kui statistilisel eesmärgil.

(11)

Pestitsiidide turulelaskmist ja kasutamist käsitlevaid andmeid, mis esitatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiivile 2009/128/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks, (7) ja määrusele (EÜ) nr 1107/2009, tuleks hinnata kooskõlas kõnealuse direktiivi ja kõnealuse määruse sätetega.

(12)

Käesolevat määrust tuleks kohaldada, ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiivi 2003/4/EÜ (keskkonnateabele avaliku juurdepääsu kohta) (8) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. septembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1367/2006 (keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise Århusi konventsiooni sätete kohaldamise kohta ühenduse institutsioonide ja organite suhtes) (9) kohaldamist.

(13)

Võrreldavate andmete tagamiseks on vaja pestitsiidide statistika koostada kindlaksmääratud jaotusega, asjakohases vormis ja kindla ajavahemiku jooksul vaatlusaasta lõpust alates, nagu on määratletud käesoleva määruse lisades.

(14)

Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (10).

(15)

Komisjonile tuleks eelkõige anda volitus töödeldud ala määratlemiseks ja III lisa kohandamiseks. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(16)

Kuna käesoleva määruse eesmärki, nimelt luua ühine raamistik ühenduse statistika süstemaatiliseks koostamiseks pestitsiidide turulelaskmise ja kasutamise kohta, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning seetõttu on seda parem saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(17)

Nõukogu otsusega 89/382/EMÜ, Euratom (11) asutatud statistikaprogrammi komiteega on konsulteeritud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu, reguleerimisala ja eesmärgid

1.   Kõnealune määrus loob ühise raamistiku nende pestitsiidide turulelaskmist ja kasutamist käsitleva ühenduse statistika süstemaatiliseks koostamiseks, mis on artikli 2 punkti a alapunkti i kohaselt taimekaitsevahendid.

2.   Statistika hõlmab:

turulelastud pestitsiidide kogust aastas, vastavalt I lisale;

kasutatud pestitsiidide kogust aastas, vastavalt II lisale.

3.   Statistika koos muude asjakohaste andmetega koostatakse eelkõige direktiivi 2009/128/EÜ artiklite 4 ja 15 kohaldamiseks.

Artikkel 2

Mõisted

Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„pestitsiid” –

i)

määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 2 lõikes 1 määratletud taimekaitsevahend;

ii)

direktiivi 98/8/EÜ artikli 2 lõikes 1 määratletud biotsiid;

b)

„ained” – ained määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 3 punktis 2 määratletud tähenduses, kaasa arvatud toimeained, taimekaitseained ja sünergistid;

c)

„toimeained” – toimeained, millele on osutatud määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 2 lõikes 2;

d)

„taimekaitseained” – taimekaitseained, millele on osutatud määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 2 lõike 3 punktis a;

e)

„sünergistid” – sünergistid, millele on osutatud määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 2 lõike 3 punktis b;

f)

„turulelaskmine” – turulelaskmine määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 3 punktis 9 määratletud tähenduses;

g)

„loa valdaja” – loa valdaja määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 3 punktis 24 määratletud tähenduses;

h)

„põllumajanduslik kasutamine” – taimekaitsevahendi kasutamine põllumajandusliku majapidamise majandustegevuses, mis on otseselt või kaudselt seotud taimsete saaduste tootmisega;

i)

„professionaalne kasutaja” – professionaalne kasutaja direktiivi 2009/128/EÜ artikli 3 punktis 1 määratletud tähenduses;

j)

„põllumajanduslik majapidamine” – põllumajanduslik majapidamine Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta määruses (EÜ) nr 1166/2008 (mis käsitleb põllumajanduslike majapidamiste struktuuriuuringuid ja põllumajanduslike tootmismeetodite uuringut) (12) määratletud tähenduses.

Artikkel 3

Andmete kogumine, edastamine ja töötlemine

1.   Liikmesriigid koguvad I lisas loetletud karakteristikute täpsustamiseks vajalikud andmed igal aastal ja II lisas loetletud karakteristikute täpsustamiseks vajalikud andmed viieaastase ajavahemiku järel ühel järgmistest viisidest:

uuringud;

teave pestitsiidide turulelaskmise ja kasutamise kohta, võttes eelkõige arvesse määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 67 kehtestatud kohustusi;

haldusallikad või

nende vahendite kasutamine kombineeritult, sealhulgas eksperdiotsusel või mudelitel põhinevad statistilised hindamismeetodid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile (Eurostat) statistilised tulemused, kaasa arvatud konfidentsiaalsed andmed, vastavalt I ja II lisas määratud ajakavale ja sagedusele. Andmed esitatakse vastavalt III lisas esitatud klassifikatsioonile.

3.   Liikmesriigid edastavad andmed elektrooniliselt asjakohase tehnilise vormingu kohaselt, mille komisjon (Eurostat) võtab vastu vastavalt artikli 6 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele.

4.   Komisjon (Eurostat) koondab konfidentsiaalsuse kaalutlustel andmed enne avaldamist vastavalt III lisas märgitud keemiliste ainete klassidele või tootekategooriatele, võttes nõuetekohaselt arvesse konfidentsiaalsete andmete kaitset liikmesriikide tasandil. Vastavalt määruse (EÜ) nr 223/2009 artiklile 20 kasutavad liikmesriikide ametiasutused ja komisjon (Eurostat) konfidentsiaalseid andmeid ainult statistilistel eesmärkidel.

Artikkel 4

Kvaliteedihindamine

1.   Käesolevas määruses kohaldatakse määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 12 lõikes 1 sätestatud kvaliteedikriteeriume.

2.   Liikmesriigid esitavad komisjonile (Eurostatile) aruanded I ja II lisas ettenähtud edastatud andmete kvaliteedi kohta. Komisjon (Eurostat) hindab edastatud andmete kvaliteeti.

Artikkel 5

Rakendusmeetmed

1.   Andmete edastamiseks vajalik tehniline vorming võetakse vastu vastavalt artikli 6 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele.

Komisjon võib vajadusel muuta I ja II lisa 6. jaos kirjeldatud kvaliteediaruannete esitamisega seotud nõudeid. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 6 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

2.   Komisjon võtab vastu „töödeldud ala” mõiste, nagu on osutatud II lisa 2. jaos. Kõnealune meede, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 6 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

3.   Komisjon kohandab III lisas nimetatud hõlmatud ainete loetelu ja nende klassifitseerimist tootekategooriatesse ja keemiliste ainete klassidesse korrapäraselt ning vähemalt iga viie aasta järel. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 6 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Artikkel 6

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 223/2009 artikliga 7 asutatud Euroopa statistikasüsteemi komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse kolm kuud.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Artikkel 7

Aruanne

Iga viie aasta tagant esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule käesoleva määruse kohaldamise kohta aruande. Aruandes hinnatakse eelkõige edastatud andmete kvaliteeti, nagu on osutatud artiklis 4, andmete kogumise meetodeid, koormust ettevõtetele, põllumajanduslikele majapidamistele ja liikmesriikide haldusasutustele ning sellise statistika kasulikkust pestitsiidide säästva kasutamise temaatilise strateegia kontekstis, eelkõige seoses artiklis 1 sätestatud eesmärkidega. Vajadusel sisaldab aruanne ettepanekuid andmete kvaliteedi ja kogumise meetodite edasiseks parandamiseks, et seeläbi suurendada andmete ulatust ja võrreldavust ning vähendada ettevõtete, põllumajanduslike majapidamiste ja liikmesriikide haldusasutuste koormust.

Esimene aruanne esitatakse 31. detsembriks 2016.

Artikkel 8

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 25. november 2009

Euroopa Parlamendi nimel

president

J. BUZEK

Nõukogu nimel

eesistuja

Å. TORSTENSSON


(1)  ELT C 256, 27.10.2007, lk 86.

(2)  Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2008. aasta arvamus (ELT C 66 E, 20.3.2009, lk 98), nõukogu 20. novembri 2008. aasta ühine seisukoht (ELT C 38 E, 17.2.2009, lk 1), Euroopa Parlamendi 24. aprilli 2009. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata), nõukogu 16. novembri 2009. aasta otsus ja Euroopa Parlamendi 24. novembri 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon.

(3)  EÜT L 242, 10.9.2002, lk 1.

(4)  EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1.

(5)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

(6)  ELT L 87, 31.3.2009, lk 164.

(7)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 71.

(8)  ELT L 41, 14.2.2003, lk 26.

(9)  ELT L 264, 25.9.2006, lk 13.

(10)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

(11)  EÜT L 181, 28.6.1989, lk 47.

(12)  ELT L 321, 1.12.2008, lk 14.


I LISA

PESTITSIIDIDE TURULELASKMISE STATISTIKA

1. Jagu

Katvus

Statistika hõlmab III lisas loetletud aineid, mis sisalduvad pestitsiidides, mida lastakse turule igas liikmesriigis. Tähelepanu tuleb pöörata kahekordse loendamise vältimisele toote uuendamisel või müügiloa üleandmisel teisele loa valdajale.

2. Jagu

Muutujad

Esitatakse iga turulelastavates pestitsiidides sisalduva III lisas nimetatud aine kogus igas liikmesriigis.

3. Jagu

Mõõtühik

Andmed ainete kohta esitatakse kilogrammides.

4. Jagu

Arvestusperiood

Arvestusperiood on kalendriaasta.

5. Jagu

Esimene arvestusperiood, sagedus ja tulemuste edastamine

1.

Esimene arvestusperiood on aastale 30. detsember 2009 järgnev teine kalendriaasta.

2.

Liikmesriigid esitavad andmed esimesele arvestusperioodile järgneva iga kalendriaasta kohta. Avalikkuse teavitamise eesmärgil avaldavad liikmesriigid need andmed kooskõlas määruses (EÜ) nr 223/2009 sätestatud statistilise konfidentsiaalsuse kaitse nõuetele eelkõige internetis.

3.

Andmed edastatakse komisjonile (Eurostat) 12 kuu jooksul pärast vaatlusaasta lõppu.

6. Jagu

Kvaliteediaruanne

Liikmesriigid esitavad komisjonile (Eurostat) artiklis 4 osutatud kvaliteediaruande, milles on esitatud:

andmekogumise metoodika;

asjakohased kvaliteediaspektid vastavalt andmekogumise metoodikale;

hindamistel, andmete koondamisel ja välistamisel kasutatud metoodika kirjeldus.

Aruanne edastatakse komisjonile (Eurostat) 15 kuu jooksul pärast vaatlusaasta lõppu.


II LISA

STATISTIKA PESTITSIIDIDE PÕLLUMAJANDUSLIKU KASUTAMISE KOHTA

1. Jagu

Katvus

1.

Statistika hõlmab III lisas nimetatud aineid, mis sisalduvad pestitsiidides iga valitud kultuuri puhul igas liikmesriigis.

2.

Iga liikmesriik määrab kindlaks nende kultuuride valiku, mis kaetakse 5. jaos määratletud viieaastase ajavahemiku jooksul. Valik peaks olema liikmesriigis kasvatatavate kultuuride ja kasutatavate ainete suhtes representatiivne.

Kultuuride valiku tegemisel võetakse arvesse direktiivi 2009/128/EÜ artiklis 4 osutatud riiklike tegevuskavade seisukohast kõige asjakohasemaid kultuure.

2. Jagu

Muutujad

Iga valitud kultuuri kohta esitatakse järgmised muutujad:

a)

iga III lisas loetletud sellise aine kogus, mis sisaldub asjaomase kultuuri kasvatamisel kasutatavates pestitsiidides;

b)

iga ainega töödeldud ala.

3. Jagu

Mõõtühikud

1.

Ainekogused esitatakse kilogrammides.

2.

Töödeldud alad esitatakse hektarites.

4. Jagu

Arvestusperiood

1.

Arvestusperiood on üldjuhul maksimaalselt 12 kuu pikkune periood, mis hõlmab kõiki asjaomase kultuuriga otseselt või kaudselt seotud taimekaitsemeetmeid.

2.

Aruande arvestusperioodiks on saagikoristuse algusaasta.

5. Jagu

Esimene arvestusperiood, sagedus ja tulemuste edastamine

1.

Liikmesriigid koostavad iga viieaastase perioodi kohta pestitsiidide kasutamise statistika iga valitud kultuuri kohta 4. jaos määratletud arvestusperioodi jooksul.

2.

Liikmesriigid võivad arvestusperioodiks valida mis tahes aja viieaastase perioodi vältel. Iga valitud kultuuri kohta võib valida eraldi perioodi.

3.

Esimene viieaastane periood algab 30. detsember 2009 järgneva esimese kalendriaastaga.

4.

Liikmesriigid esitavad andmed iga viieaastase perioodi kohta.

5.

Andmed edastatakse komisjonile (Eurostat) 12 kuu jooksul pärast viieaastase perioodi lõppu ja avaldatakse avalikkuse teavitamise eesmärgil kooskõlas määruses (EÜ) nr 223/2009 sätestatud statistilise konfidentsiaalsuse kaitse nõuetega eelkõige internetis.

6. Jagu

Kvaliteediaruanne

Tulemuste edastamisel esitavad liikmesriigid komisjonile (Eurostat) artiklis 4 osutatud kvaliteediaruande, milles on esitatud:

valimi koostamise metoodika;

andmekogumise metoodika;

hõlmatud kultuuride suhtelise tähtsuse hinnang, arvestades kasutatud pestitsiidide üldkogust;

asjakohased kvaliteediaspektid vastavalt andmekogumise metoodikale;

viieaastase perioodi jooksul kasutatud pestitsiidide ja sama perioodi jooksul turule lastud pestitsiidide võrdlusandmed.

komisjoni (Eurostat) juhitavate pilootprojektide raames omandatud lühikirjeldus pestitsiidide mittepõllumajandusliku kasutamise kohta.


III LISA

AINETE ÜHTLUSTATUD KLASSIFIKATSIOON

PÕHIGRUPID

Kood

Keemiliste ainete klassid

Ainete üldnimetus

CASI NR (1)

CIPAC (2)

Tootekategooriad

 

 

Üldnomenklatuur

 

 

Fungitsiidid ja bakteritsiidid

F0

 

 

 

 

Anorgaanilised fungitsiidid

F1

 

 

 

 

 

F1.1

VASEÜHENDID

KÕIK VASEÜHENDID

 

44

 

F1.1

 

BORDOO VEDELIK

8011-63–0

44

 

F1.1

 

VASKHÜDROKSIID

20427-59–2

44

 

F1.1

 

VASKOKSÜKLORIID

1332-40–7

44

 

F1.1

 

KOLMEALUSELINE VASKSULFAAT

1333-22–8

44

 

F1.1

 

VASK(I)OKSIID

1319-39–1

44

 

F1.1

 

MUUD VASESOOLAD

 

44

 

F1.2

ANORGAANILINE VÄÄVEL

VÄÄVEL

7704-34–9

18

 

F1.3

MUUD ANORGAANILISED FUNGITSIIDID

MUUD ANORGAANILISED FUNGITSIIDID

 

 

Fungitsiidid karbamaatide ja ditiokarbamaatide baasil

F2

 

 

 

 

 

F2.1

KARBANILAAT-FUNGITSIIDID

DIETOFENKARB

87130-20–9

513

 

F2.2

KARBAMAAT-FUNGITSIIDID

BENTIAVALIKARB

413615-35–7

744

 

F2.2

 

IPROVALIKARB

140923-17–7

620

 

F2.2

 

PROPAMOKARB

24579-73–5

399

 

F2.3

DITIOKARBAMAAT--FUNGITSIIDID

MANKOTSEEB

8018-01–7

34

 

F2.3

 

MANEEB

12427-38–2

61

 

F2.3

 

METIRAAM

9006-42–2

478

 

F2.3

 

PROPINEEB

12071-83–9

177

 

F2.3

 

TIRAAM

137–26-8

24

 

F2.3

 

TSIRAAM

137–30-4

31

Fungitsiidid bensimidasoolide baasil

F3

 

 

 

 

 

F3.1

BENSIMIDASOOLFUNGITSIIDID

KARBENDASIIM

10605-21–7

263

 

F3.1

 

FUBERIDASOOL

3878-19–1

525

 

F3.1

 

TIABENDASOOL

148–79-8

323

 

F3.1

 

METÜÜLTIOFANAAT

23564-05–8

262

Fungitsiidid imidasoolide ja triasoolide baasil

F4

 

 

 

 

 

F4.1

KONASOOL-FUNGITSIIDID

BITERTANOOL

55179-31–2

386

 

F4.1

 

BROMUKONASOOL

116255-48–2

680

 

F4.1

 

TSÜPROKONASOOL

94361-06–5

600

 

F4.1

 

DIFENOKONASOOL

119446-68–3

687

 

F4.1

 

DINIKONASOOL

83657-24–3

690

 

F4.1

 

EPOKSIKONASOOL

106325-08–0

609

 

F4.1

 

ETRIDIASOOL

2593-15–9

518

 

F4.1

 

FENBUKONASOOL

114369-43–6

694

 

F4.1

 

FLUKVIINKONASOOL

136426-54–5

474

 

F4.1

 

FLUSILASOOL

85509-19–9

435

 

F4.1

 

FLUTRIAFOOL

76674-21–0

436

 

F4.1

 

HEKSAKONASOOL

79983-71–4

465

 

F4.1

 

IMASALIIL (ENILKONASOOL)

58594-72–2

335

 

F4.1

 

METKONASOOL

125116-23–6

706

 

F4.1

 

MÜKLOBUTANIIL

88671-89–0

442

 

F4.1

 

PENKONASOOL

66246-88–6

446

 

F4.1

 

PROPIKONASOOL

60207-90–1

408

 

F4.1

 

PROTIOKONASOOL

178928-70–6

745

 

F4.1

 

TEBUKONASOOL

107534-96–3

494

 

F4.1

 

TETRAKONASOOL

112281-77–3

726

 

F4.1

 

TRIADIMENOOL

55219-65–3

398

 

F4.1

 

TRITSÜKLASOOL

41814-78–2

547

 

F4.1

 

TRIFLUMISOOL

99387-89–0

730

 

F4.1

 

TRITIKONASOOL

131983-72–7

652

 

F4.2

IMIDASOOL-FUNGITSIIDID

TSÜASOFAMIID

120116-88–3

653

 

F4.2

 

FENAMIDOON

161326-34–7

650

 

F4.2

 

TRIASOKSIID

72459-58–6

729

Fungitsiidid morfoliinide baasil

F5

 

 

 

 

 

F5.1

MORFOLIIN-FUNGITSIIDID

DIMETOMORF

110488-70–5

483

 

F5.1

 

DODEMORF

1593-77–7

300

 

F5.1

 

FENPROPIMORF

67564-91–4

427

Muud fungitsiidid

F6

 

 

 

 

 

F6.1

ALIFAATILISED LÄMMASTIKFUNGITSIIDID

TSÜMOKSANIIL

57966-95–7

419

 

F6.1

 

DODIIN

2439-10–3

101

 

F6.1

 

GUASATIIN

108173-90–6

361

 

F6.2

AMIIDFUNGITSIIDID

BENALAKSÜÜL

71626-11–4

416

 

F6.2

 

BOSKALIID

188425-85–6

673

 

F6.2

 

FLUTOLANIIL

66332-96–5

524

 

F6.2

 

MEPRONIIL

55814-41–0

533

 

F6.2

 

METALAKSÜÜL

57837-19–1

365

 

F6.2

 

METALAKSÜÜL-M

70630-17–0

580

 

F6.2

 

PROKLORAAS

67747-09–5

407

 

F6.2

 

SILTIOFAAM

175217-20–6

635

 

F6.2

 

TOLÜFLUANIID

731–27-1

275

 

F6.2

 

SOKSAMIID

156052-68–5

640

 

F6.3

ANILIIDFUNGITSIIDID

KARBOKSIIN

5234-68–4

273

 

F6.3

 

FENHEKSAMIID

126833-17–8

603

 

F6.4

ANTIBIOOTILISED FUNGITSIID-BAKTERITSIIDID

KASUGAMÜTSIIN

6980-18–3

703

 

F6.4

 

POLÜOKSIINID

11113-80–7

710

 

F6.4

 

STREPTOMÜTSIIN

57–92-1

312

 

F6.5

AROMAATSED FUNGITSIIDID

KLOROTALONIIL

1897-45–6

288

 

F6.5

 

DIKLORAAN

99–30-9

150

 

F6.6

DIKARBOKSAMIID-FUNGITSIIDID

IPRODIOON

36734-19–7

278

 

F6.6

 

PROTSÜMIDOON

32809-16–8

383

 

F6.7

DINITROANILIIN-FUNGITSIIDID

FLUASINAAM

79622-59–6

521

 

F6.8

DINITROFENOOL-FUNGITSIIDID

DINOKAP

39300-45–3

98

 

F6.9

FOSFORORGAANILISED FUNGITSIIDID

FOSETÜÜL

15845-66–6

384

 

F6.9

 

TOKLOFOSSMETÜÜL

57018-04–9

479

 

F6.10

OKSASOOL-FUNGITSIIDID

HÜMEKSASOOL

10004-44–1

528

 

F6.10

 

FAMOKSADOON

131807-57–3

594

 

F6.10

 

VINKLOSILIIN

50471-44–8

280

 

F6.11

FENÜÜLPÜRROOLFUNGITSIIDID

FLUDIOKSONIIL

131341-86–1

522

 

F6.12

FTALIMIID-FUNGITSIIDID

KAPTAAN

133–06-2

40

 

F6.12

 

FOLPEET

133–07-3

75

 

F6.13

PÜRIMIDIIN-FUNGITSIIDID

BUPIRIMAAT

41483-43–6

261

 

F6.13

 

TSÜPRODINIIL

121552-61–2

511

 

F6.13

 

FENARIMOOL

60168-88–9

380

 

F6.13

 

MEPANIPÜRIIM

110235-47–7

611

 

F6.13

 

PÜRIMETANIIL

53112-28–0

714

 

F6.14

KINOLIINFUNGITSIIDID

KINOKSÜFEEN

124495-18–7

566

 

F6.14

 

8-HÜDROKSÜKINOLIINSULFAAT

134–31-6

677

 

F6.15

KINOONFUNGITSIIDID

DITIANOON

3347-22–6

153

 

F6.16

STROBILURIIN-FUNGITSIIDID

ASOKSÜSTROBIIN

131860-33–8

571

 

F6.16

 

DIMOKSÜSTROBIIN

149961-52–4

739

 

F6.16

 

FLUOKSASTROBIIN

361377-29–9

746

 

F6.16

 

METÜÜLKRESOKSIIM

143390-89–0

568

 

F6.16

 

PIKOKSÜSTROBIIN

117428-22–5

628

 

F6.16

 

PÜRAKLOSTROBIIN

175013-18–0

657

 

F6.16

 

TRIFLOKSÜSTROBIIN

141517-21–7

617

 

F6.17

UUREAFUNGITSIIDID

PENKÜKUROON

66063-05–6

402

 

F6.18

KLASSIFITSEERIMATA FUNGITSIIDID

ATSIBENSOLAAR

126448-41–7

597

 

F6.18

 

BENSOEHAPE

65–85-0

622

 

F6.18

 

DIKLOROFEEN

97–23-4

325

 

F6.18

 

FENPROPIDIIN

67306-00–7

520

 

F6.18

 

METRAFENOON

220899-03–6

752

 

F6.18

 

2-FENÜFENOOL

90–43-7

246

 

F6.18

 

SPIROKSAMIIN

118134-30–8

572

 

F6.19

MUUD FUNGITSIIDID

MUUD FUNGITSIIDID

 

 

Herbitsiidid, kõrreliste umbrohtude tõrjevahendid ja samblatõrjevahendid

H0

 

 

 

 

Herbitsiidid fenoksüfütohormoonide baasil

H1

 

 

 

 

 

H1.1

FENOKSÜHERBITSIIDID

2,4-D

94–75-7

1

 

H1.1

 

2,4-DB

94–82-6

83

 

H1.1

 

DIKLOROPROP-P

15165-67–0

476

 

H1.1

 

MCPA

94–74-6

2

 

H1.1

 

MCPB

94–81-5

50

 

H1.1

 

MEKOPROP

7085-19–0

51

 

H1.1

 

MEKOPROP-P

16484-77–8

475

Herbitsiidid triasiinide ja triasinoonide baasil

H2

 

 

 

 

 

H2.1

METÜÜLTIOTRIASIINHERBITSIIDID

METOPROTRÜÜN

841–06-5

94

 

H2.2

TRIASIINHERBITSIIDID

SIMETRÜÜN

1014-70–6

179

 

H2.2

 

TERBUTÜÜLASIIN

5915-41–3

234

 

H2.3

TRIASINOON-HERBITSIIDID

METAMITROON

41394-05–2

381

 

H2.3

 

METRIBUTSIIN

21087-64–9

283

Herbitsiidid amiidide ja aniliidide baasil

H3

 

 

 

 

 

H3.1

AMIIDHERBITSIIDID

BEFLUBUTAMIID

113614-08–7

662

 

H3.1

 

DIMETEENAMIID

87674-68–8

638

 

H3.1

 

FLUPOKSAAM

119126-15–7

8158

 

H3.1

 

ISOKSABEEN

82558-50–7

701

 

H3.1

 

NAPROPAMIID

15299-99–7

271

 

H3.1

 

PETOKSAMIID

106700-29–2

665

 

H3.1

 

PROPÜSAMIID

23950-58–5

315

 

H3.2

ANILIIDHERBITSIIDID

DIFLUFENIKAAN

83164-33–4

462

 

H3.2

 

FLORASULAAM

145701-23–1

616

 

H3.2

 

FLUFENATSEET

142459-58–3

588

 

H3.2

 

METOSULAAM

139528-85–1

707

 

H3.2

 

METASAKLOOR

67129-08–2

411

 

H3.2

 

PROPANIIL

709–98-8

205

 

H3.3

KLOROATSEETANILIIDHERBITSIIDID

ATSETOKLOOR

34256-82–1

496

 

H3.3

 

ALAKLOOR

15972-60–8

204

 

H3.3

 

DIMETAKLOOR

50563-36–5

688

 

H3.3

 

PRETILAKLOOR

51218-49–6

711

 

H3.3

 

PROPAKLOOR

1918-16–7

176

 

H3.3

 

METOLAHLOOR-S

87392-12–9

607

Herbitsiidid karbamaatide ja biskarbamaatide baasil

H4

 

 

 

 

 

H4.1

BISKARBAMAAT-HERBITSIIDID

KLOROPROFAAM

101–21-3

43

 

H4.1

 

DESMEDIFAAM

13684-56–5

477

 

H4.1

 

FENMEDIFAAM

13684-63–4

77

 

H4.2

KARBAMAAT-HERBITSIIDID

ASULAAM

3337-71–1

240

 

H4.2

 

KARBETAMIID

16118-49–3

95

Herbitsiidid dinitroaniliini derivaatide baasil

H5

 

 

 

 

 

H5.1

DINITRIOANILIIN-HERBITSIIDID

BENFLURALIIN

1861-40–1

285

 

H5.1

 

BUTRALIIN

33629-47–9

504

 

H5.1

 

ETAALFLURALIIN

55283-68–6

516

 

H5.1

 

ORÜSALIIN

19044-88–3

537

 

H5.1

 

PENDIMETALIIN

40487-42–1

357

 

H5.1

 

TRIFLURALIIN

2582-09–8

183

Herbitsiidid uurea, uratsiili või sulfonüüluurea derivaatide baasil

H6

 

 

 

 

 

H6.1

SULFONÜÜLUUREAHERBITSIIDID

AMIDOSULFUROON

120923-37–7

515

 

H6.1

 

ASIIMSULFUROON

120162-55–2

584

 

H6.1

 

BENSULFUROON

99283-01–9

502

 

H6.1

 

KLOROSULFUROON

64902-72–3

391

 

H6.1

 

TSINOSULFUROON

94593-91–6

507

 

H6.1

 

ETOKSÜSULFUROON

126801-58–9

591

 

H6.1

 

FLASASULFUROON

104040-78–0

595

 

H6.1

 

FLUPÜÜRSULFUROON

150315-10–9

577

 

H6.1

 

FORAAMSULFUROON

173159-57–4

659

 

H6.1

 

IMASOSULFUROON

122548-33–8

590

 

H6.1

 

JODOSULFUROON

185119-76–0

634

 

H6.1

 

MESOSULFUROON

400852-66–6

663

 

H6.1

 

METSULFUROON

74223-64–6

441

 

H6.1

 

NIKOSULFUROON

111991-09–4

709

 

H6.1

 

OKSASULFUROON

144651-06–9

626

 

H6.1

 

PRIMISULFUROON

113036-87–6

712

 

H6.1

 

PROSULFUROON

94125-34–5

579

 

H6.1

 

RIMSULFUROON

122931-48–0

716

 

H6.1

 

SULFOSULFUROON

141776-32–1

601

 

H6.1

 

TIOFEENSULFUROON

79277-67–1

452

 

H6.1

 

TRIASULFUROON

82097-50–5

480

 

H6.1

 

TRIBENUROON

106040-48–6

546

 

H6.1

 

TRIFLUSULFUROON

135990-29–3

731

 

H6.1

 

TRITOSULFUROON

142469-14–5

735

 

H6.2

URATSIILHERBITSIIDID

LENATSIIL

2164-08–1

163

 

H6.3

UUREAHERBITSIIDID

KLOORTOLUROON

15545-48–9

217

 

H6.3

 

DIUROON

330–54-1

100

 

H6.3

 

FLUOMETUROON

2164-17–2

159

 

H6.3

 

ISOPROTUROON

34123-59–6

336

 

H6.3

 

LINUROON

330–55-2

76

 

H6.3

 

METABENSTIASUROON

18691-97–9

201

 

H6.3

 

METOBROMUROON

3060-89–7

168

 

H6.3

 

METOKSUROON

19937-59–8

219

Muud herbitsiidid

H7

 

 

 

 

 

H7.1

ARÜÜLOKSÜFENOKSÜ-PROPIOONHERBITSIIDID

KLODINAFOP

114420-56–3

683

 

H7.1

 

TSÜHALOFOP

122008-85–9

596

 

H7.1

 

DIKLOFOP

40843-25–2

358

 

H7.1

 

FENOKSAPROP-P

113158-40–0

484

 

H7.1

 

FLUASIFOP-P-BUTÜÜL

79241-46–6

395

 

H7.1

 

HALOKSÜFOP

69806-34–4

438

 

H7.1

 

HALOKSÜFOP-R

72619-32–0

526

 

H7.1

 

PROPAKVISAFOP

111479-05–1

713

 

H7.1

 

KVISALOFOP

76578-12–6

429

 

H7.1

 

KVISALOFOP-P

94051-08–8

641

 

H7.2

BENSOFURAAN-HERBITSIIDID

ETOFUMESAAT

26225-79–6

233

 

H7.3

BENSOEHAPPE-HERBITSIIDID

KLOROTAAL

2136-79–0

328

 

H7.3

 

DIKAMBA

1918-00–9

85

 

H7.4

BIPÜRIDÜÜLIUM-HERBITSIIDID

DIKVAAT

85–00-7

55

 

H7.4

 

PARAKVAAT

4685-14–7

56

 

H7.5

TSÜKLOHEKSANEDIOON-HERBITSIIDID

KLETODIIM

99129-21–2

508

 

H7.5

 

TSÜKLOKSÜDIIM

101205-02–1

510

 

H7.5

 

TEPRALOKSÜDIIM

149979-41–9

608

 

H7.5

 

TRALKOKSÜDIIM

87820-88–0

544

 

H7.6

DIASIINHERBITSIIDID

PÜRIDAAT

55512-33–9

447

 

H7.7

DIKARBOKSAMIID-HERBITSIIDID

ETÜÜLTSINIDOON

142891-20–1

598

 

H7.7

 

FLUMIOKSASIIN

103361-09–7

578

 

H7.8

DIFENÜÜLEETER-HERBITSIIDID

AKLONIFEEN

74070-46–5

498

 

H7.8

 

BIFENOKS

42576-02–3

413

 

H7.8

 

NITROFEEN

1836-75–5

170

 

H7.8

 

OKSÜFLOROFEEN

42874-03–3

538

 

H7.9

IMIDASOLINOON-HERBITSIIDID

IMASAMETABENS

100728-84–5

529

 

H7.9

 

IMASAMOKS

114311-32–9

619

 

H7.9

 

IMASETAPÜÜR

81335-77–5

700

 

H7.10

ANORGAANILISED HERBITSIIDID

AMMOONIUMSULFAMAAT

7773-06–0

679

 

H7.10

 

KLORAADID

7775-09–9

7

 

H7.11

ISOKSASOOL-HERBITSIIDID

ISOKSAFLUTOOL

141112-29–0

575

 

H7.12

MORFAKTIIN-HERBITSIIDID

FLURENOOL

467–69-6

304

 

H7.13

NITRIILHERBITSIIDID

BROMOKSÜNIIL

1689-84–5

87

 

H7.13

 

DIKLOBENIIL

1194-65–6

73

 

H7.13

 

IOKSÜNIIL

1689-83–4

86

 

H7.14

FOSFORORGAANILISED HERBITSIIDID

GLUFOSINAAT

51276-47–2

437

 

H7.14

 

GLÜFOSAAT

1071-83–6

284

 

H7.15

FENÜÜLPÜRASOOL-HERBITSIIDID

PÜRAFLUFEEN

129630-19–9

605

 

H7.16

PÜRIDASOON--HERBITSIIDID

KLORIDASOON

1698-60–8

111

 

H7.16

 

FLURTAMOON

96525-23–4

569

 

H7.17

PÜRIDIIN-KARBOKSAMIID-HERBITSIIDID

PIKOLINAFEEN

137641-05–5

639

 

H7.18

PÜRIDIINKARBOKSÜÜL-HAPPEHERBITSIIDID

KLOPÜRALIID

1702-17–6

455

 

H7.18

 

PIKLORAAM

1918-02–1

174

 

H7.19

PÜRIDÜÜLOKSÜÄÄDIK-HAPPEHERBITSIIDID

FLUROKSÜPÜÜR

69377-81–7

431

 

H7.19

 

TRIKLOPÜÜR

55335-06–3

376

 

H7.20

KINOLIINHERBITSIIDID

KVINKLORAAK

84087-01–4

493

 

H7.20

 

KVINMERAAK

90717-03–6

563

 

H7.21

TIADIASIIN--HERBITSIIDID

BENTASOON

25057-89–0

366

 

H7.22

TIOKARBAMAAT-HERBITSIIDID

EPTC

759–94-4

155

 

H7.22

 

MOLINAAT

2212-67–1

235

 

H7.22

 

PROSULFOKARB

52888-80–9

539

 

H7.22

 

TIOBENKARB

28249-77–6

388

 

H7.22

 

TRIALLAAT

2303-17–5

97

 

H7.23

TRIASOOL-HERBITSIIDID

AMITROOL

61–82-5

90

 

H7.24

TRIASOLINOON-HERBITSIIDID

KARFENTRASOON

128639-02–1

587

 

H7.25

TRIASOLOON-HERBITSIIDID

PROPOKSÜKARBASOON

145026-81–9

655

 

H7.26

TRIKETOON-HERBITSIIDID

MESOTRIOON

104206-82–8

625

 

H7.26

 

SULKOTRIOON

99105-77–8

723

 

H7.27

KLASSIFITSEERIMATA HERBITSIIDID

KLOMASOON

81777-89–1

509

 

H7.27

 

FLOROKLORIDOON

61213-25–0

430

 

H7.27

 

KVINOKLAMIIN

2797-51–5

648

 

H7.27

 

METASOOL

20354-26–1

369

 

H7.27

 

OKSADIARGÜÜL

39807-15–3

604

 

H7.27

 

OKSADIASOON

19666-30–9

213

 

H7.27

MUUD HERBITSIIDID KÕRRELISTE UMBROHTUDE TÕRJEVAHEND SAMBLA-TÕRJEVAHEND

MUUD HERBITSIIDID KÕRRELISTE UMBROHTUDE TÕRJEVAHEND SAMBLA-TÕRJEVAHEND

 

 

Insektitsiidid ja akaritsiidid

I0

 

 

 

 

Insektitsiidid püretroidide baasil

I1

 

 

 

 

 

I1.1

PÜRETROID-INSEKTITSIIDID

AKRINATRIIN

101007-06–1

678

 

I1.1

 

ALFA-TSÜPERMETRIIN

67375-30–8

454

 

I1.1

 

BEETA-TSÜFLUTRIIN

68359-37–5

482

 

I1.1

 

BEETA-TSÜPERMETRIIN

65731-84–2

632

 

I1.1

 

BIFENTRIIN

82657-04–3

415

 

I1.1

 

TSÜFLUTRIIN

68359-37–5

385

 

I1.1

 

TSÜPERMETRIIN

52315-07–8

332

 

I1.1

 

DELTAMETRIIN

52918-63–5

333

 

I1.1

 

ESFENVALERAAT

66230-04–4

481

 

I1.1

 

ETOFEENPROKS

80844-07–1

471

 

I1.1

 

GAMMA-TSÜHALOTRIIN

76703-62–3

768

 

I1.1

 

LAMBDA-TSÜHALOTRIIN

91465-08–6

463

 

I1.1

 

TAU-FLUVALINAAT

102851-06–9

432

 

I1.1

 

TEFLUTRIIN

79538-32–2

451

 

I1.1

 

Z-TSÜPERMETRIIN

52315-07–8

733

Insektitsiidid kloreeritud süsivesinike baasil

I2

 

 

 

 

 

I2.1

KLOORORGAANILISED INSEKTITSIIDID

DIKOFOOL

115–32-2

123

 

I2.1

 

TETRASUL

2227-13–6

114

Herbitsiidid karbamaatide ja oksiimkarbamaatide baasil

I3

 

 

 

 

 

I3.1

OKSIIMKARBAMAAT-INSEKTITSIIDID

METOMÜÜL

16752-77–5

264

 

I3.1

 

OKSAMÜÜL

23135-22–0

342

 

I3.2

KARBAMAAT-INSEKTITSIIDID

BENFURAKARB

82560-54–1

501

 

I3.2

 

KARBARÜÜL

63–25-2

26

 

I3.2

 

KARBOFURAAN

1563-66–2

276

 

I3.2

 

KARBOSULFAAN

55285-14–8

417

 

I3.2

 

FENOKSÜKARB

79127-80–3

425

 

I3.2

 

FORMETANAAT

22259-30–9

697

 

I3.2

 

METIOKARB

2032-65–7

165

 

I3.2

 

PIRIMIKARB

23103-98–2

231

Insektitsiidid fosfororgaaniliste ühendite baasil

I4

 

 

 

 

 

I4.1

FOSFORORGAANILISED INSEKTITSIIDID

METÜÜLASIINFOSS

86–50-0

37

 

I4.1

 

KADUSAFOSS

95465-99–9

682

 

I4.1

 

KLOROPÜRIFOSS

2921-88–2

221

 

I4.1

 

METÜÜL-KLOROPÜRIFOSS

5589-13–0

486

 

I4.1

 

KUMAFOSS

56–72-4

121

 

I4.1

 

DIASINOON

333–41-5

15

 

I4.1

 

DIKLOROFOSS

62–73-7

11

 

I4.1

 

DIMETOAAT

60–51-5

59

 

I4.1

 

ETOPROFOSS

13194-48–4

218

 

I4.1

 

FENAMIFOSS

22224-92–6

692

 

I4.1

 

FENITROTIOON

122–14-5

35

 

I4.1

 

FOSTIASAAT

98886-44–3

585

 

I4.1

 

ISOFEENFOSS

25311-71–1

412

 

I4.1

 

MALATIOON

121–75-5

12

 

I4.1

 

METAMIDOFOSS

10265-92–6

355

 

I4.1

 

NALEED

300–76-5

195

 

I4.1

 

METÜÜLOKSÜ-DEMETOON

301–12-2

171

 

I4.1

 

FOSALOON

2310-17–0

109

 

I4.1

 

FOSMEET

732–11-6

318

 

I4.1

 

FOKSIIM

14816-18–3

364

 

I4.1

 

METÜÜLPIRIMIFOSS

29232-93–7

239

 

I4.1

 

TRIKLOROFOON

52–68-6

68

Insektitsiidid bioloogiliste ja botaaniliste toodete baasil

I5

 

 

 

 

 

I5.1

BIOLOOGILISED INSEKTITSIIDID

ASADIRAKTIIN

11141-17–6

627

 

I5.1

 

NIKOTIIN

54–11-5

8

 

I5.1

 

PÜRETRIINID

8003-34–7

32

 

I5.1

 

ROTENOON

83–79-4

671

Muud insektitsiidid

I6

 

 

 

 

 

I6.1

KÄÄRITAMISE TEEL TOODETUD INSEKTITSIIDID

ABAMEKTIIN

71751-41–2

495

 

I6.1

 

MILBEMEKTIIN

51596-10–2

51 596-11–3

660

 

I6.1

 

SPINOSAAD

168316-95–8

636

 

I6.3

BENSOÜÜLUUREA-INSEKTITSIIDID

DIFLUBENSUROON

35367-38–5

339

 

I6.3

 

FLUFENOKSUROON

101463-69–8

470

 

I6.3

 

HEKSAFLUMUROON

86479-06–3

698

 

I6.3

 

LUFENUROON

103055-07–8

704

 

I6.3

 

NOVALUROON

116714-46–6

672

 

I6.3

 

TEFLUBENSUROON

83121-18–0

450

 

I6.3

 

TRIFLUMUROON

64628-44–0

548

 

I6.4

KARBASAAT-INSEKTITSIIDID

BIFENASAAT

149877-41–8

736

 

I6.5

DIASÜÜLHÜDRASIIN-INSEKTITSIIDID

METOKSÜFENOSIID

161050-58–4

656

 

I6.5

 

TEBUFENOSIID

112410-23–8

724

 

I6.6

PUTUKATE KASVUREGULAATORID

BUPROFESIIN

69327-76–0

681

 

I6.6

 

TSÜROMASIIN

66215-27–8

420

 

I6.6

 

HEKSÜTIASOKS

78587-05–0

439

 

I6.7

PUTUKATE FEROMOONID

(E,Z)-9 DODETSENÜÜLATSETAAT

35148-19–7

422

 

I6.8

NITROGUANIDIIN-INSEKTITSIIDID

KLOTIANIDIIN

210880-92–5

738

 

I6.8

 

TIAMETOKSAAM

153719-23–4

637

 

I6.9

TINAORGAANILISED INSEKTITSIIDID

ASOTSÜKLOTIIN

41083-11–8

404

 

I6.9

 

TSÜHEKSATIIN

13121-70–5

289

 

I6.9

 

FENBUTATIINOKSIID

13356-08–6

359

 

I6.10

OKSADIASIIN-INSEKTITSIIDID

INDOKSAKARB

173584-44–6

612

 

I6.11

FENÜÜLEETER INSEKTITSIIDID

PÜRIPROKSÜFEEN

95737-68–1

715

 

I6.12

PÜRASOOL (FENÜÜL-)INSEKTITSIIDID

FENPÜROKSIMAAT

134098-61–6

695

 

I6.12

 

FIPRONIIL

120068-37–3

581

 

I6.12

 

TEBUFENPÜRAAD

119168-77–3

725

 

I6.13

PÜRIDIIN-INSEKTITSIIDID

PÜMETROSIIN

123312-89–0

593

 

I6.14

PÜRIDÜÜL-METÜÜLAMIIN-INSEKTITSIIDID

ATSEETAMIPRIID

135410-20–7

649

 

I6.14

 

IMIDAKLOPRIID

138261-41–3

582

 

I6.14

 

TIAKLOPRIID

111988-49–9

631

 

I6.15

SULFITESTER-INSEKTITSIIDID

PROPARGIIT

2312-35–8

216

 

I6.16

TETRASIIN-INSEKTITSIIDID

KLOFENTESIIN

74115-24–5

418

 

I6.17

TETROONHAPPE-INSEKTITSIIDID

SPIRODIKLOFEEN

148477-71–8

737

 

I6.18

(KARBAMOÜÜL-)- TRIASOOL INSEKTITSIIDID

TRIASAMAAT

112143-82–5

728

 

I6.19

UUREAINSEKTITSIIDID

DIAFENTIUROON

80060-09–9

8097

 

I6.20

KLASSIFITSEERIMATA INSEKTITSIIDID

ETOKSASOOL

153233-91–1

623

 

I6.20

 

FENASAKVIIN

120928-09–8

693

 

I6.20

 

PÜRIDABEEN

96489-71–3

583

 

I6.21

MUUD INSEKTITSIIDID JA AKARITSIIDID

MUUD INSEKTITSIIDID JA AKARITSIIDID

 

 

Molluskitsiidid kokku:

M0

 

 

 

 

Molluskitsiidid

M1

 

 

 

 

 

M1.1

KARBAMAAT-MOLLUSKITSIIDID

TIODIKARB

59669-26–0

543

 

M1.2

MUUD MOLLUSKITSIIDID

RAUDFOSFAAT

10045-86–0

629

 

M1.2

 

METALDEHÜÜD

108–62-3

62

 

M1.2

 

MUUD MOLLUSKITSIIDID

 

 

Taimekasvuregulaatorid, kokku:

PGR0

 

 

 

 

Füsioloogilised taimekasvuregulaatorid

PGR1

 

 

 

 

 

PGR1.1

FÜSIOLOOGILISED TAIMEKASVUREGULAATORID

KLOROMEKVAAT

999–81-5

143

 

PGR1.1

 

TSÜKLANILIINID

113136-77–9

586

 

PGR1.1

 

DAMINOSIID

1596-84–5

330

 

PGR1.1

 

DIMETIPIIN

55290-64–7

689

 

PGR1.1

 

DIFENÜÜLAMIIN

122–39-4

460

 

PGR1.1

 

ETEFOON

16672-87–0

373

 

PGR1.1

 

ETOKSÜKIN

91–53-2

517

 

PGR1.1

 

FLORKLORFENUROON

68157-60–8

633

 

PGR1.1

 

FLURPRIMIDOOL

56425-91–3

696

 

PGR1.1

 

IMASAKVIIN

81335-37–7

699

 

PGR1.1

 

MALEIINHAPPE-HÜDRASIID

51542-52–0

310

 

PGR1.1

 

MEPIKVAAT

24307-26–4

440

 

PGR1.1

 

1-METÜÜL-TSÜKLOPROPEEN

3100-04–7

767

 

PGR1.1

 

PAKLOBUTRASOOL

76738-62–0

445

 

PGR1.1

 

PROHKESADIOON-KALTSIUM

127277-53–6

567

 

PGR1.1

 

NAATRIUM-5-NITROGUAIAKOLAAT

67233-85–6

718

 

PGR1.1

 

NAATRIUM-O-NITROFENOLAAT

824–39-5

720

 

PGR1.1

 

ETÜÜLTRINEKSAPAK

95266-40–3

8349

Idanemist takistavad vahendid

PGR2

 

 

 

 

 

PGR2.2

IDANEMIST TAKISTAVAD VAHENDID

KARVOON

99–49-0

602

 

PGR2.2

 

KLOROPROFAAM

101–21-3

43

Muud taimekasvuregulaatorid

PGR3

 

 

 

 

 

PGR3.1

MUUD TAIMEKASVUREGULAATORID

MUUD TAIMEKASVUREGULAATORID

 

 

Muud taimekaitsevahendid, kokku:

ZR0

 

 

 

 

Mineraalõlid

ZR1

 

 

 

 

 

ZR1.1

MINERAALÕLI

NAFTAÕLID

64742-55–8

29

Taimeõlid

ZR2

 

 

 

 

 

ZR2.1

TAIMEÕLI

TÕRVAÕLI

 

30

Mulla sterilandid (kaasa arvatud nematotsiidid)

ZR3

 

 

 

 

 

ZR3.1

METÜÜLBROMIID

METÜÜLBROMIID

74–83-9

128

 

ZR3.2

MUUD MULLA STERILANDID

KLOROPIKRIIN

76–06-2

298

 

ZR3.2

 

DASOMET

533–74-4

146

 

ZR3.2

 

1,3-DIKLOROPROPEEN

542–75-6

675

 

ZR3.2

 

METAAM-NAATRIUM

137–42-8

20

 

ZR3.2

 

MUUD MULLA STERILANDID

 

 

Rodentitsiidid

ZR4

 

 

 

 

 

ZR4.1

RODENTITSIIDID

BRODIFAAKUM

56073-10–0

370

 

ZR4.1

 

BROMADIOLOON

28772-56–7

371

 

ZR4.1

 

KLORALOOS

15879-93–3

249

 

ZR4.1

 

KLOROFATSINOON

3691-35–8

208

 

ZR4.1

 

KUMATETRALÜÜL

5836-29–3

189

 

ZR4.1

 

DIFENAAKUM

56073-07–5

514

 

ZR4.1

 

DIFETIALOON

104653-34–1

549

 

ZR4.1

 

FLOKUMAFEEN

90035-08–8

453

 

ZR4.1

 

VARFARIIN

81–81-2

70

 

ZR4.1

 

MUUD RODENTITSIIDID

 

 

Kõik muud taimekaitsevahendid

ZR5

 

 

 

 

 

ZR5.1

DESINFEKTSIOONI-VAHENDID

MUUD DESINFEKTSIOONIVAHENDID

 

 

 

ZR5.2

MUUD TAIMEKAITSE-VAHENDID

MUUD TAIMEKAITSE-VAHENDID

 

 


(1)  Chemical Abstracts Service’i number (CAS).

(2)  Rahvusvaheline Pestitsiidide Määramise Koostöönõukogu.