31.10.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 286/31


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1006/2009,

16. september 2009,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 808/2004 infoühiskonda käsitleva ühenduse statistika kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 285 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 808/2004 (2) on infoühiskonda käsitleva statistika iga-aastase esitamise puhul piirdutud viie vaatlusaastaga pärast kõnealuse määruse jõustumist ja see periood lõpeb 2009. aastal. Ühenduse tasandil on aga jätkuv vajadus infoühiskonda käsitleva ühtse statistilise teabe järele.

(2)

Euroopa Ülemkogul 2005. aasta märtsis rõhutati kõikehõlmava infoühiskonna, mille aluseks on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) laialdane kasutamine avalikus teenistuses, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate poolt (VKEd) ja leibkondades, ülesehitamise tähtsust.

(3)

Euroopa Ülemkogul 2006. aasta märtsis tunnistati IKT tulemuslikuma kasutamise võtmetähtsust ettevõtetes ja haldusasutustes ning kutsuti komisjoni ja liikmesriike üles aktiivselt rakendama i2010 strateegiat. Kõnealuses strateegias edendatakse avatud ja konkurentsivõimelist digitaalmajandust ning rõhutatakse IKT tähtsust kaasamise ja elukvaliteedi mootorina. Seda peetakse uuendatud Lissaboni majanduskasvu ja tööhõive partnerluse peamiseks teguriks.

(4)

2006. aasta aprillis kinnitas komisjoni otsusega 2006/215/EÜ (3) asutatud i2010 kõrgetasemeline eksperdirühm i2010 võrdlusuuringute raamistiku, millega on kindlaks määratud peamiste näitajate loetelu, et võrrelda Euroopa infoühiskonna arengut, nagu on sätestatud i2010 strateegias.

(5)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 2006. aasta otsus nr 1639/2006/EÜ (millega kehtestatakse konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm (2007–2013)), (4) aitab tugevdada konkurentsivõimet ja uuendussuutlikkust ühenduses, edendada teadmistepõhise ühiskonna arengut ja tasakaalustatud majanduskasvul tuginevat säästvat arengut. Vastavalt kõnealusele otsusele peaks ühendus looma kindla analüütilise aluse, et toetada poliitiliste otsuste tegemist paljudes valdkondades. Kõnealuse otsusega kehtestatud raamprogramm toetab ametlikul statistikal põhineva poliitikaanalüüsi meetmeid.

(6)

Ministrite deklaratsioonis e-kaasamise kohta, mis võeti vastu Riias 11. juunil 2006, nõutakse kõikehõlmavat infoühiskonda. Deklaratsioonis antakse e-kaasamise laiaulatuslikule poliitikale raamistik, mis hõlmab ühiskonna vananemise, geograafilise digitaalse lõhe, kättesaadavuse, digitaalse kirjaoskuse ja pädevuse, kultuurilise mitmekesisuse ning kõikehõlmavate avalike võrguteenuste küsimusi. Selles kutsutakse komisjoni üles toetama tõendusmaterjali kogumist ja võrdlusuuringuid nii Euroopa Liidus kui väljaspool seda.

(7)

Näitajad infoühiskonna arengu võrdlusuuringute jaoks, mis on esitatud ühenduse poliitilistes strateegiates, nagu i2010 strateegia i2010 võrdlusuuringute raamistik ja selle edasine areng Lissaboni strateegia raames, peaksid põhinema ühtsel statistilisel teabel.

(8)

Määruse (EÜ) nr 808/2004 muutmisel tuleks arvesse võtta Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määrust (EÜ) nr 223/2009 (Euroopa statistika kohta) (5).

(9)

Käesolev määrus ei tohiks suurendada vastajate ja siseriiklike statistikaasutuste koormust, mida mõõdetakse kohustuslike muutujate arvu või küsitluste kestusega ühtlustatud statistiliste andmete kogumisel ja edastamisel, võrreldes käesoleva määruse jõustumise eelse olukorraga.

(10)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 808/2004 vastavalt muuta.

(11)

Nõukogu otsusega 89/382/EMÜ, Euratom (6) loodud statistikaprogrammi komiteega on konsulteeritud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 808/2004 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 3 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Koostatav statistika sisaldab teavet, mis on vajalik struktuurinäitajate jaoks ning et võrrelda Euroopa teaberuumi, ettevõtete uuendustegevust ja Euroopa infoühiskonda käsitlevaid ühenduse poliitilisi strateegiaid, nagu i2010 võrdlusuuringute raamistik ja selle edasiareng Lissaboni strateegia raames, ning muud vajalikku teavet, et luua ühtne alus infoühiskonna analüüsimiseks.”

2)

Artikkel 6 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 6

Andmete töötlemine, edastamine ja levitamine

1.   Liikmesriigid edastavad komisjonile (Eurostatile) käesolevas määruses ja selle rakendusmeetmetes nõutavad andmed ja metaandmed kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määruse (EÜ) nr 223/2009 (Euroopa statistika kohta) (7) artikliga 21 konfidentsiaalsete andmete edastamise kohta.

2.   Liikmesriigid edastavad käesolevas määruses ja selle rakendusmeetmetes nõutavad andmed ja metaandmed elektroonilisel kujul vastavalt komisjoni ja liikmesriikide vahel kokkulepitud andmevahetusstandardile.

3.   Konfidentsiaalsete andmete töötlemise ja levitamise suhtes kohaldatakse määruse (EÜ) nr 223/2009 V peatükki.

3)

Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 7

Statistika kvaliteet ja aruanded

1.   Edastatavate andmete kvaliteedi tagavad liikmesriigid.

2.   Käesolevas määruses kasutatakse määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 12 lõikes 1 sätestatud kvaliteedikriteeriume.

3.   Igal aastal esitavad liikmesriigid komisjonile (Eurostatile) aruande edastatud andmete kvaliteedi ning kõigi tehtud metoodiliste muudatuste kohta. Aruanne esitatakse ühe kuu jooksul pärast andmete edastamist.”

4)

I ja II lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 16. september 2009

Euroopa Parlamendi nimel

president

J. BUZEK

Nõukogu nimel

eesistuja

C. MALMSTRÖM


(1)  Euroopa Parlamendi 2. aprilli 2009. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta otsus.

(2)  ELT L 143, 30.4.2004, lk 49.

(3)  ELT L 80, 17.3.2006, lk 74.

(4)  ELT L 310, 9.11.2006, lk 15.

(5)  ELT L 87, 31.3.2009, lk 164.

(6)  EÜT L 181, 28.6.1989, lk 47.

(7)  ELT L 87, 31.3.2009, lk 164.”.


LISA

I LISA

Moodul 1: Ettevõtted ja infoühiskond

1.   Eesmärgid

Käesoleva mooduli eesmärgiks on ettevõtteid ja infoühiskonda käsitleva statistika õigeaegne esitamine. Moodulis esitatakse raamistik katvust, kestust ja perioodilisust, käsitletavaid teemasid, esitatavate andmete jaotust, esitatavate andmete tüüpi ja mis tahes vajalikke piloot- või teostatavusuuringuid käsitlevatele nõuetele.

2.   Katvus

Käesolev moodul hõlmab Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistilise klassifikaatori (NACE REV. 2) C–N ja R jaos ja osas 95 määratletud äritegevust.

Statistika koostatakse ettevõtteühikute kohta.

3.   Andmeesituse kestus ja perioodilisus

Statistikat esitatakse igal aastal kuni 15 võrdlusaasta kohta alates 20. maist 2004. Kõiki karakteristikuid ei pea tingimata igal aastal esitama; iga karakteristiku esitamissagedus täpsustatakse ja lepitakse kokku artiklis 8 osutatud rakendusmeetmete raames.

4.   Käsitletavad teemad

Esitatavad karakteristikud valitakse järgmisest teemade loetelust:

IKT-süsteemid ja nende kasutamine ettevõtetes,

Interneti ja muude elektrooniliste võrkude kasutamine ettevõtetes,

e-kaubandus,

e-äri protsessid ja korralduslikud aspektid,

IKT kasutamine ettevõtetes teabe ja teenuste vahetamiseks valitsuste ja haldusasutustega (e-valitsus),

IKT-alane pädevus ettevõtteühikus ja vajadus IKT-oskuste järele,

IKT, Interneti ja muude elektrooniliste võrkude, e-kaubanduse ja e-äri protsesside kasutamist takistavad tegurid,

IKT kulud ja investeeringud,

IKT turvalisus ja usaldusväärsus,

IKT kasutamine ja selle mõju keskkonnale (roheline IKT),

juurdepääs Internetile ja muule võrgutehnoloogiale, et kasutada neid objektide ja seadmete ühendamiseks (Asjade Internet),

juurdepääs tehnoloogiale, mis võimaldab igal pool ja igal ajal saada ühenduse Interneti või teiste võrkudega, ning selle tehnoloogia kasutamine (ühenduvus kõikjal).

Kõiki teemasid ei käsitleta igal aastal.

5.   Esitatavate andmete jaotus

Kõiki jaotusi ei pea tingimata igal aastal esitama; nõutavad jaotused valitakse järgmisest loetelust, võttes arvesse statistiliste üksuste laadi, statistiliste andmete eeldatavat kvaliteeti ja valimi kogumahtu. Jaotused lepitakse kokku rakendusmeetmete raames:

suurusklassi alusel,

NACE rubriigi alusel,

piirkonna alusel: piirkondlike jaotuste puhul võib olla kuni kolm rühmitust.

6.   Esitatavate andmete tüüp

Liikmesriigid edastavad komisjonile (Eurostatile) koondandmed.

7.   Teostatavus- ja pilootuuringud

Kui ilmneb oluline vajadus uute andmete järele või on vaja uusi keerulisi näitajaid, algatab komisjon teostatavus- või pilootuuringud, mida liikmesriigid rakendavad vabatahtlikkuse alusel enne andmekogumist. Nende uuringute käigus hinnatakse asjaomase andmekogumise teostatavust, võttes arvesse andmete kättesaadavusest tulenevaid eeliseid võrreldes nende kogumisega seotud kulutuste ja vastajate koormusega. Kõnealuste teostatavus- või pilootuuringute tulemuste põhjal määratletakse uued näitajad.

II LISA

Moodul 2: Üksikisikud, leibkonnad ja infoühiskond

1.   Eesmärgid

Käesoleva mooduli eesmärgiks on üksikisikuid, leibkondi ja infoühiskonda käsitleva statistika õigeaegne esitamine. Moodulis esitatakse raamistik katvust, kestust ja perioodilisust käsitletavaid teemasid, andmeesituse sotsiaalmajanduslikke taustanäitajaid, esitatavate andmete tüüpi ja mis tahes vajalikke piloot- või teostatavusuuringuid käsitlevatele nõuetele.

2.   Katvus

Käesolev moodul hõlmab üksikisikuid ja leibkondi käsitlevat statistikat.

3.   Andmeesituse kestus ja perioodilisus

Statistikat esitatakse igal aastal kuni 15 võrdlusaasta kohta alates 20. maist 2004. Kõiki karakteristikuid ei pea tingimata igal aastal esitama; iga karakteristiku esitamissagedus täpsustatakse ja lepitakse kokku artiklis 8 osutatud rakendusmeetmete raames.

4.   Käsitletavad teemad

Esitatavad karakteristikud valitakse järgmisest teemade loetelust:

IKT-süsteemide kättesaadavus ja kasutamine üksikisikute ja/või leibkondade poolt,

Interneti ja muude elektrooniliste võrkude kasutamine erineval eesmärgil üksikisikute ja/või leibkondade poolt,

IKT turvalisus ja usaldusväärsus,

IKT-alane pädevus ja oskused,

IKT ja Interneti kasutamist takistavad tegurid,

IKT kasutamise täheldatav mõju üksikisikutele ja/või leibkondadele,

IKT kasutamine üksikisikute poolt teabe ja teenuste vahetamiseks valitsuste ja haldusasutustega (e-valitsus),

juurdepääs tehnoloogiale, mis võimaldab igal pool ja igal ajal saada ühenduse Interneti või teiste võrkudega, ning selle tehnoloogia kasutamine (ühenduvus kõikjal).

Kõiki teemasid ei käsitleta igal aastal.

5.   Andmeesituse sotsiaalmajanduslikud taustanäitajad

Kõiki taustanäitajaid ei pea tingimata igal aastal esitama; nõutavad taustanäitajad valitakse järgmisest loetelust ja lepitakse kokku rakendusmeetmete raames:

a)

leibkondade kohta esitatav statistika:

leibkondade tüübi alusel,

sissetuleku alusel,

piirkonna alusel.

b)

üksikisikute kohta esitatav statistika:

vanuserühma alusel,

soo alusel,

haridustaseme alusel,

tööhõive alusel,

tegeliku perekonnaseisu alusel,

sünniriigi, kodakondsuse alusel,

piirkonna alusel.

6.   Esitatavate andmete tüüp

Liikmesriigid edastavad komisjonile (Eurostatile) üksikandmed, kuid need andmed ei võimalda statistilisi ühikuid otseselt identifitseerida.

7.   Teostatavus- ja pilootuuringud

Kui ilmneb oluline vajadus uute andmete järele või on vaja uusi keerulisi näitajaid, algatab komisjon teostatavus- või pilootuuringud, mida liikmesriigid rakendavad vabatahtlikkuse alusel enne andmekogumist. Nende uuringute käigus hinnatakse asjaomase andmekogumise teostatavust, võttes arvesse andmete kättesaadavusest tulenevaid eeliseid võrreldes nende kogumisega seotud kulutuste ja vastajate koormusega. Kõnealuste teostatavus- või pilootuuringute tulemuste põhjal määratletakse uued näitajad.