7.10.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 263/9


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 933/2009,

6. oktoober 2009,

milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 779/98 üksikasjalikud rakenduseeskirjad Türgist pärit kodulinnulihasektori toodete ühendusse importimise teatavate tariifikvootide avamise ja nende haldamise puhul

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artikli 144 lõiget 1 ja artiklit 148 koostoimes artikliga 4,

võttes arvesse nõukogu 7. aprilli 1998. aasta määrust (EÜ) nr 779/98 (Türgist pärinevate põllumajandustoodete ühendusse importimise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 4115/86 ning muudetakse määrust (EÜ) nr 3010/95), (2) eriti selle artiklit 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

EÜ-Türgi assotsiatsiooninõukogu 25. veebruari 1998. aasta otsusega nr 1/98 (põllumajandustoodetega kauplemise korra kohta) (3) on kehtestatud sooduskord, mida kohaldatakse Türgist pärit põllumajandustoodete importimisel ühendusse.

(2)

Komisjoni 26. novembri 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 1383/2007 (milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 779/98 üksikasjalikud rakenduseeskirjad Türgist pärit kodulinnuliha sektori toodete ühendusse importimise teatavate tariifikvootide avamise ja nende haldamise puhul), (4) millega asendati määrus (EÜ) nr 1396/98, (5) on avatud kodulinnulihasektori toodete imporditariifikvoot ja kehtestatud kõnealuse kvoodi haldamise kord.

(3)

Põhimõtte „kes ees, see mees” rakendamine on andnud muudes põllumajandussektorites positiivseid tulemusi ning haldusmenetluse lihtsustamiseks tuleks käesolevas määruses osutatud imporditariifikvooti edaspidi hallata määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 144 lõike 2 punktis a osutatud meetodi kohaselt. Seda tuleks teha kooskõlas komisjoni 2. juuli 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 2454/93 (millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (6) artiklitega 308a ja 308b ning artikli 308c lõikega 1.

(4)

Ühest haldussüsteemist teise siirdumisega seonduvate eripärade tõttu ei tuleks käesolevas määruses käsitletavat tariifikvooti käsitada kriitilisena määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 308c tähenduses. Siiski ei saa välistada, et uute asjaolude ilmnemisel võib kõnealune tariifikvoot muutuda kriitiliseks eespool osutatud artikli tähenduses.

(5)

Seepärast tuleks määrus (EÜ) nr 1383/2007 kehtetuks tunnistada ja asendada uue määrusega. Siiski oleks asjakohane jätkata kõnealuse määruse kohaldamist impordilitsentside suhtes, mis on välja antud imporditariifikvoodi kehtivusajaks, mis on käesoleva määrusega hõlmatust varasem.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Käesoleva määrusega avatakse lisas osutatud tariifikvoot kodulinnulihasektori toodete impordiks.

Tariifikvoot avatakse igal aastal ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini („imporditariifikvoodi kehtivusaeg”).

2.   Käesoleva määruse lisas osutatud tariifikvooti hallatakse kooskõlas määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklitega 308a ja 308b ning artikli 308c lõikega 1. Kõnealuse määruse artikli 308c lõikeid 2 ja 3 ei kohaldata.

Artikkel 2

Käesoleva määruse lisas osutatud tariifikvoodi alusel imporditud toodete vabasse ringlusse lubamiseks tuleb esitada päritolutõend vastavalt EÜ-Türgi assotsiatsiooninõukogu otsusele nr 1/98 lisatud protokolli nr 3 artiklile 16.

Artikkel 3

Määrus (EÜ) nr 1383/2007 tunnistatakse kehtetuks. Määrust kohaldatakse siiski enne 1. jaanuari 2010 välja antud impordilitsentsidest tulenevate tollimaksude suhtes kuni litsentside kehtivusaja lõpuni.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. oktoober 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  EÜT L 113, 15.4.1998, lk 1.

(3)  EÜT L 86, 20.3.1998, lk 1.

(4)  ELT L 309, 27.11.2007, lk 34.

(5)  EÜT L 187, 1.7.1998, lk 41.

(6)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1.


LISA

Jrk-number

CN-kood

Tariifikvoodi kohane tollimaks

(eurodes tonni kohta)

Aastane tariifikvoot

(netokaal tonnides)

09.0244

0207 25 10

170

1 000

0207 25 90

186

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230