1.9.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 228/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 792/2009,

31. august 2009,

milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad turgude ühise korralduse rakendamist, otsemaksete režiimi, põllumajandustoodete müügiedendamist ning äärepoolseimates piirkondades ja väiksematel Egeuse mere saartel kohaldatavat korda käsitlevate teabe ja dokumentide esitamiseks liikmesriikidelt komisjonile

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 30. jaanuari 2006. aasta määrust (EÜ) nr 247/2006, millega sätestatakse põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks, (1) eriti selle artiklit 25,

võttes arvesse nõukogu 18. septembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1405/2006, millega sätestatakse erimeetmed Egeuse mere väikesaarte põllumajanduse toetamiseks ja muudetakse määrust (EÜ) nr 1782/2003, (2) eriti selle artiklit 14,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (3) eriti selle artikli 192 lõiget 2 koostoimes artikliga 4,

võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 3/2008 põllumajandussaaduste ja toodete teavitamis- ja müügiedendusmeetmete kohta siseturul ja kolmandates riikides, (4) eriti selle artiklit 15,

võttes arvesse nõukogu 19. jaanuari 2009. aasta määrust (EÜ) nr 73/2009 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, muudetakse määruseid (EÜ) nr 1290/2005, (EÜ) nr 247/2006, (EÜ) nr 378/2007 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1782/2003), (5) eriti selle artikli 142 punkti q,

ning arvestades järgmist:

(1)

Uute info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate laialdase kasutamise tõttu komisjoni ja liikmesriikide poolt, eelkõige andmevahetusel ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) eest vastutavate pädevate siseriiklike asutustega, on komisjoni ja liikmesriikide valduses üha rohkem elektroonilisi ja digiteeritud dokumente.

(2)

Komisjon on tõhustanud pingutusi, et arendada arvutisüsteeme, mis võimaldavad elektrooniliselt hallata dokumente ja menetlusi komisjonisiseses töökorralduses ja ÜPPga seotud asutustega suhtlemisel. Samal ajal on liikmesriigid töötanud välja arvutisüsteeme, mis vastavad ÜPP jagatud juhtimise nõuetele.

(3)

Sellega seoses ja arvestades vajadust tagada ÜPP ühtne ja kooskõlastatud juhtimine kõikide osalejate poolt, tuleks kehtestada õigusraamistik ning näha ette ühised eeskirjad, mida kohaldatakse selliste teabesüsteemide suhtes, mille alusel liikmesriigid ja nende poolt ÜPP raames määratud asutused või ametid edastavad komisjonile teavet ja dokumente.

(4)

Nende eesmärkide tõhusaks saavutamiseks tuleks kindlaks määrata kõnealuse õigusraamistiku reguleerimisala nii seoses õigusaktide kui ka asjaomaste osalejatega.

(5)

Määrustes (EÜ) nr 247/2006, (EÜ) nr 1405/2006, (EÜ) nr 1234/2007, (EÜ) nr 3/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 ning nende rakendussätetes (edaspidi „ühise põllumajanduspoliitika määrused”) on liikmesriikidele kehtestatud suur hulk kohustusi kõnealuste määruste rakendamiseks vajaliku teabe ja dokumentide komisjonile edastamise kohta. Seepärast tuleks neid arvesse võtta vastavalt nende eripärale.

(6)

Seoses kaasatud osalejatega nõutakse ühise põllumajanduspoliitika määrustes nii komisjoni kui ka liikmesriikide ning nende pädevate asutuste ja ametite kohta sätestatud õiguste ja kohustustega selliste isikute ja asutuste täpset kindlaksmääramist, kes vastutavad rakendatavate tegevuste ja võetavate meetmete eest.

(7)

Ühise põllumajanduspoliitika määrustes on üldiselt sätestatud, et teave tuleks edastada elektrooniliselt või infosüsteemi abil, kuid kohaldatavaid põhimõtteid ei ole tingimata täpsustatud. Järjepideva ja usaldusväärse juhtimise ning kasutajate ja süsteemide eest vastutavate asutuste jaoks menetluste lihtsustamise tagamiseks on seepärast soovitatav kehtestada kõigi loodavate infosüsteemide suhtes kohaldatavad ühised põhimõtted.

(8)

Komisjoni tarbeks ja liikmesriikides kehtivaks tunnistatavate dokumentide jaoks peaks olema võimalik tagada dokumentide ja nendega seotud metaandmete pikemaajaline autentsus, terviklikkus ja loetavus nende säilitamiseks nõutava ajavahemiku jooksul.

(9)

Seepärast tuleks teadete edastamiseks volitatud asutused ja isikud neile antud pädevuse alusel loodavas infosüsteemis alati identifitseerida. Identifitseerimisprotsessi eest peavad vastutama pädevad asutused, millele on osutatud igas ühise põllumajanduspoliitika määruses. Usaldusväärse juhtimise huvides tuleks liikmesriikidele ja komisjonile jätta võimalus määrata kindlaks tingimused volitatud isikute määramiseks, nähes ette määramise ühtse kontaktasutuse kaudu. Lisaks sellele tuleks kindlaks määrata komisjoni loodava infosüsteemi kasutusõiguste andmise tingimused.

(10)

Käesoleva määruse reguleerimisalaga hõlmatud suurt hulka teatamiskohustusi arvesse võttes tehakse infosüsteem liikmesriikide pädevatele asutustele kättesaadavaks järk-järgult. Kõnealuste infosüsteemide kaudu teatamise kohustus peaks olema kohaldatav ajal, kui ühise põllumajanduspoliitika määruste vastavate sätetega on ette nähtud käesoleva määruse kohaldamine.

(11)

Dokumente tuleb hallata isikuandmete kaitse eeskirjade kohaselt. Selleks tuleks kohaldada ühenduse õigusaktides sätestatud üldeeskirju, nimelt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta, (6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiivi 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv), (7) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (8) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrust (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (9).

(12)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas otsetoetuste korralduskomitee ja põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I   PEATÜKK

REGULEERIMISALA JA MÕISTED

Artikkel 1

Sisu ja kohaldamisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse eeskirjad, mida kohaldatakse liikmesriikidelt komisjonile teatamiskohustuse raames infosüsteemide kaudu teabe ja dokumentide (edaspidi „dokumendid”) edastamise suhtes vastavalt järgmistele õigusaktidele:

määrus (EÜ) nr 247/2006 ja selle rakenduseeskirjad;

määrus (EÜ) nr 1405/2006 ja selle rakenduseeskirjad;

määrus (EÜ) nr 1234/2007 ja selle rakenduseeskirjad;

määrus (EÜ) nr 3/2008 ja selle rakenduseeskirjad;

määrus (EÜ) nr 73/2009 ja selle rakenduseeskirjad.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „teatamiskohustus”– artiklis 1 osutatud ühenduse õigusaktides sätestatud liikmesriikide kohustus komisjonile dokumentide edastamiseks;

b)   „pädevad asutused”– teatamiskohustuse täitmise eest vastutavad liikmesriikide määratud asutused või ametid;

c)   „infosüsteemide eest vastutav asutus”– asutus, osakond, amet või isik, kes komisjonis vastutab süsteemi kinnitamise ja kasutamise eest ning on süsteemis sellena identifitseeritud;

d)   „metaandmed”– dokumentide konteksti, sisu ja struktuuri ning nende pikaajalist haldamist kirjeldavad andmed.

II   PEATÜKK

KOMISJONI INFOSÜSTEEMID, KASUTUSÕIGUSED JA DOKUMENTIDE AUTENTSUS

Artikkel 3

Komisjoni infosüsteemid

Teatamiskohustuse täitmiseks tuleb dokumendid komisjonile edastada pädevatele asutustele kättesaadavaks tehtud infosüsteemide (edaspidi „infosüsteemid”) kaudu alates sellest kuupäevast, mil käesoleva määrusega ette nähtud kõnealuste süsteemide kasutamise kohustus on kohustuslik vastava teatamiskohustuse alusel.

Artikkel 4

Kasutusõigused ja ühtne kontaktasutus

1.   Kasutusõiguste andmise ja infosüsteemidele juurdepääsuks volitatute (edaspidi „kasutajad”) identiteedi tõendamise eest vastutavad liikmesriikide pädevad asutused.

2.   Seoses süsteemide kasutamisega peab iga liikmesriik

a)

määrama ühtse kontaktasutuse, kes vastutab

i)

iga süsteemi puhul pädevate asutuste antud ja uuendatud kasutusõiguste ning süsteemide kasutamiseks volitatud kasutajate tõendatud identiteedi kinnitamise eest;

ii)

komisjonile pädevate asutuste ja süsteemide kasutamiseks volitatud kasutajate teatamise eest;

b)

teatama komisjonile liikmesriigi määratud kontaktasutuse nime ja kontaktandmed.

Infosüsteemide eest vastutav asutus aktiveerib kasutusõigused pärast nende kinnitamist.

Artikkel 5

Dokumentide koostamine ja edastamine

1.   Dokumendid koostatakse ja edastatakse infosüsteemidega kehtestatud menetluste kohaselt, kasutades liikmesriigi pädeva asutuse vastutusel ja kõnealuste asutuste antud kasutusõiguste kohaselt kasutajatele kõnealuste infosüsteemide kaudu kättesaadavaks tehtud näidiseid või meetodeid. Kõnealuseid näidiseid ja meetodeid saab muuta ja kättesaadavaks teha pärast vastava süsteemi kasutajatele teatamist.

2.   Vääramatu jõu või erandlike asjaolude puhul, eelkõige infosüsteemi rikke või püsiva ühenduse puudumise korral, võivad liikmesriigid esitada dokumendid komisjonile paberil või muude asjakohaste elektrooniliste vahendite kaudu. Kõnealusest esitamisviisist tuleb komisjoni põhjendatud eelteatisega teavitada õigeaegselt enne teatamistähtaega.

Artikkel 6

Dokumentide autentsus

Käesoleva määruse kohaselt infosüsteemi kaudu edastatud või säilitatud dokumendi autentsus on tõendatud, kui dokumendi saatnud isik on nõuetekohaselt identifitseeritud ning dokument on koostatud ja edastatud vastavalt käesolevale määrusele.

III   PEATÜKK

PIKEMAAJALINE TERVIKLIKKUS JA LOETAVUS NING ISIKUANDMETE KAITSE

Artikkel 7

Pikemajaline terviklikkus ja loetavus

Infosüsteemid kaitsevad edastatud ja säilitatud dokumentide terviklikkust.

Süsteemid tagavad eelkõige järgmist:

a)

iga kasutaja ühemõttelise identifitseerimise võimaldamine ning kasutamisõiguste selliste tõhusate kontrollimeetmete ühendamine, millega kaitstakse ebaseadusliku, kuritahtliku või lubamatu juurdepääsu ning dokumentide, failide, metaandmete ja menetlusetappide hävitamise, muutmise või ümberpaigutamise eest;

b)

füüsilised kaitsesüsteemid sissetungide ja loodusõnnetuste vastu ning tarkvarakaitse süsteemid küberrünnakute vastu;

c)

mitmesugused vahendid mis tahes lubamatute muudatuste vältimiseks ning terviklikkusega seotud mehhanismid, et kontrollida, kas dokumenti on aja jooksul muudetud või mitte;

d)

menetluse iga olulise etapi kontrolljälje säilitamine;

e)

salvestatud andmete säilitamine keskkonnas, mis on punkti b kohaselt nii füüsilises kui tarkvara mõttes turvaline;

f)

usaldusväärsed formaadi konverteerimise ja migratsioonimenetlused, et tagada dokumentide loetavus ja kättesaadavus kogu nõutud säilitamisperioodi vältel;

g)

piisavalt üksikasjalik ja uuendatud funktsionaalne ja tehniline dokumentatsioon süsteemi toimimise ja omaduste kohta; dokumentatsioon peab olema funktsionaalsete ja/või tehniliste näitajate eest vastutavatele organisatsiooniüksustele pidevalt kättesaadav.

Artikkel 8

Isikuandmete kaitsmine

Ilma et see piiraks määruseid (EÜ) nr 45/2001 ja (EÜ) nr 1049/2001, direktiive 95/46/EÜ ja 2002/58/EÜ ning kõnealuste õigusaktide kohaselt vastu võetud sätteid, kohaldatakse käesoleva määruse sätteid.

IV   PEATÜKK

LÕPPSÄTE

Artikkel 9

Jõustumine

Käeolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. august 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 42, 14.2.2006, lk 1.

(2)  ELT L 265, 26.9.2006, lk 1.

(3)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(4)  ELT L 3, 5.1.2008, lk 1.

(5)  ELT L 30, 31.1.2009, lk 16.

(6)  EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.

(7)  EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37.

(8)  EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43.

(9)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.