1.9.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 229/29


Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määruse (EÜ) nr 715/2009 (maagaasi ülekandevõrkudele juurdepääsu tingimuste kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1775/2005) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 211, 14. august 2009 )

Leheküljel 49 artiklis 32

asendatakse

„alates 3. septembrist 2009”

järgmisega:

„alates 3. märtsist 2011”.