29.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 197/20


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 682/2009,

27. juuli 2009,

millega lõpetatakse Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate kilekottide impordi suhtes kohaldatavate dumpinguvastaste meetmete osaline vahepealne läbivaatamine

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 1995. aasta määrust (EÜ) nr 384/96 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (1) (edaspidi „algmäärus”), eriti selle artikli 11 lõiget 3,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, mis on esitatud pärast konsulteerimist nõuandekomiteega,

ning arvestades järgmist:

A.   MENETLUS

1.   Kehtivad meetmed

(1)

Nõukogu kehtestas 2006. aasta septembris määrusega (EÜ) nr 1425/2006 (2) lõpliku dumpinguvastase tollimaksu teatavate muu hulgas Hiina Rahvavabariigist pärit kilekottide impordi suhtes. Määrust on viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 189/2009 (3). Kaheksa äriühingu suhtes on kehtestatud individuaalsed tollimaksumäärad, mis ulatuvad 4,3 protsendist kuni 12,8 protsendini. Koostööd tegevate äriühingute puhul, kelle suhtes ei ole kehtestatud individuaalset tollimaksumäära, on see määr 8,4 % ja jääktollimaksumäär on 28,8 %.

2.   Läbivaatamistaotlus

(2)

25. märtsil 2008 sai komisjon ühelt teatavaid Hiinast pärit kilekotte eksportivalt tootjalt osalise vahepealse läbivaatamise taotluse, mis põhines algmääruse artikli 11 lõikel 3.

(3)

Taotluse esitas äriühing CeDo Shanghai Limited (edaspidi „CeDo Shanghai” või „taotluse esitaja”).

(4)

Taotluse esitaja väitis muu hulgas, et teatavate kilekottide ekspordihinnad ühendusse on märkimisväärselt tõusnud ning seda oluliselt rohkem kui taotluse esitaja tootmiskuludel Hiina Rahvavabariigis põhinev arvestuslik normaalväärtus ning et seetõttu on dumping vähenenud või kadunud. Seega ei tule dumpingu korvamiseks enam kohaldada meetmeid praegusel tasemel, mis põhineb varem kindlaks tehtud dumpingu määral.

3.   Algatamine

(5)

Pärast nõuandekomiteega konsulteerimist tegi komisjon kindlaks, et on olemas esmapilgul usutavad tõendid, mis õigustavad osalise vahepealse läbivaatamise algatamist, ja teatas Euroopa Liidu Teatajas  (4) avaldatud teatises äriühinguga CeDo Shanghai seotud dumpingu osalise vahepealse läbivaatamise algatamisest vastavalt algmääruse artikli 11 lõikele 3.

(6)

Dumpingu uurimine hõlmas ajavahemikku alates 1. juulist 2007 kuni 30. juunini 2008.

(7)

Komisjon teatas nii esitajale kui ka ühenduse tootmisharu ja eksportiva riigi esindajatele ametlikult läbivaatamise algatamisest. Huvitatud isikutele anti võimalus teha oma seisukohad kirjalikult teatavaks ja taotleda ärakuulamist algatamisteates sätestatud tähtaja jooksul.

B.   VAATLUSALUNE TOODE

(8)

Vaatlusalune toode on samasugune nagu on sätestatud nõukogu määruse (EÜ) nr 1425/2006 muudetud versioonis, st Hiina Rahvavaabariigist pärit vähemalt 20 massiprotsendi osas polüetüleeni sisaldavad kilekotid, mille paksus ei ületa 100 mikromeetrit ja mis kuulub CN-koodide ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ja ex 3923 29 90 (TARIC- koodid 3923210020, 3923291020 ja 3923299020) alla.

C.   TAOTLUSE TAGASIVÕTMINE JA MENETLUSE LÕPETAMINE

(9)

Taotluse esitaja CeDo Shanghai võttis oma 24. märtsil 2009 saadetud kirjaga tagasi taotluse Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate kilekottide impordi suhtes kohaldatavate dumpinguvastaste meetmete osalise vahepealse läbivaatamise kohta.

(10)

Kaaluti, kas on õigustatud uurimise jätkamine ex officio. Komisjon leidis, et uurimise lõpetamine ei mõjuta juba kehtivaid dumpinguvastaseid meetmeid ja et lõpetamine ei oleks vastuolus ühenduse huvidega. Seega tuleks uurimine lõpetada.

(11)

Huvitatud isikutele teatati, et vahepealne uurimine kavatsetakse lõpetada ja anti võimalus esitada märkusi. Mingeid märkusi, mis võiksid seda otsust muuta, ei laekunud.

(12)

Seepärast tehakse järeldus, et muu hulgas Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate kilekottide importi käsitlev läbivaatamine tuleks lõpetada kehtivaid dumpinguvastaseid meetmeid muutmata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga lõpetatakse muu hulgas Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate kilekottide impordi suhtes rakendatavate dumpinguvastaste meetmete osaline vahepealne läbivaatamine, mis algatati vastavalt määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 11 lõikele 3, ilma et muudetaks kehtivaid dumpinguvastaseid meetmeid.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 27. juuli 2009

Nõukogu nimel

eesistuja

C. BILDT


(1)  EÜT L 56, 6.3.1996, lk 1.

(2)  ELT L 270, 29.9.2006, lk 4.

(3)  ELT L 67, 12.3.2009, lk 5.

(4)  ELT C 176, 11.7.2008, lk 9.