31.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 87/70


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 218/2009,

11. märts 2009,

Atlandi ookeani kirdeosas kalastavate liikmesriikide nominaalsaagi statistiliste andmete esitamise kohta (uuesti sõnastatud)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 285 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse statistikaprogrammi komitee arvamust,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 17. detsembri 1991. aasta määrust (EMÜ) nr 3880/91 Atlandi ookeani kirdeosas kalastavate liikmesriikide nominaalsaagi statistiliste andmete esitamise kohta (2) on korduvalt oluliselt muudetud (3). Kuna on tehtud uusi muudatusi, on selguse huvides soovitatav kõnealused sätted uuesti sõnastada.

(2)

Ühenduse kalavarude majandamiseks on vaja täpset ja ajakohast statistikat liikmesriikide Kirde-Atlandil kalastavate kalalaevade püügi kohta.

(3)

Vastavalt Kirde-Atlandi tulevasele mitmepoolsele kalanduskoostöö konventsioonile, mis kiideti heaks nõukogu otsusega 81/608/EMÜ (4) ja mille alusel moodustati Kirde-Atlandi kalanduskomisjon, on ühendus kohustatud kõnealust komisjoni varustama olemasoleva statistikaga, kui komisjoni seda taotleb.

(4)

Ühenduse kalalaevastiku püügistatistika kättesaadavus suurendab selliste nõuannete usaldusväärsust, mida Rahvusvaheline Mereuurimise Nõukogu annab vastavalt kõnealuse organisatsiooni ning ühenduse vahelisele koostöölepingule (5).

(5)

Vastavalt Põhja-Atlandi lõhekaitse konventsioonile, mis kiideti heaks nõukogu otsusega 82/886/EMÜ (6) ja mille alusel moodustati Põhja-Atlandi lõhekaitse organisatsioon (Nasco), on ühendus kohustatud kõnealust organisatsiooni varustama olemasoleva statistikaga, kui organisatsioon seda taotleb.

(6)

Mitmed liikmesriigid on taotlenud, et andmeid võiks esitada teistsuguses vormis või teistsugusel kandjal, kui on sätestatud IV lisas (samaväärne Statlanti küsimustikega).

(7)

Kalapüügistatistika ja Kirde-Atlandi kalapüügikorraldus vajavad täielikumaid määratlusi ja kirjeldusi.

(8)

Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (7).

(9)

Komisjonile tuleks eelkõige anda volitus kohandada liikide ja statistiliste püügipiirkondade loetelusid, nende püügipiirkondade kirjeldusi ning andmete koondamise lubatud määra. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Liikmesriigid esitavad komisjonile andmed oma riigis registreeritud või oma lipu all sõitvate Atlandi ookeani kirdeosas kalastavate laevade aastase nominaalsaagi kohta.

Nominaalsaagi andmed hõlmavad kõiki lossitavaid või merel ümberlaaditavaid kalasaadusi mis tahes kujul, ent sinna hulka ei loeta koguseid, mis on pärast püüki merre tagasi heidetud, pardal tarbitud või pardal söödana kasutatud. Nominaalsaagi andmed ei hõlma vesiviljelustooteid. Andmed registreeritakse lossitud või ümberlaaditud saagi eluskaalu ekvivalendina lähima tonnini ümardatult.

Artikkel 2

1.   Andmed tuleb esitada iga I lisas loetletud liigi nominaalsaagi kohta igas statistilises püügipiirkonnas, nagu on loetletud II lisas ja määratletud III lisas.

2.   Iga kalendriaasta kohta esitatakse andmed kuue kuu jooksul aasta lõpust arvates. Andmete esitamist ei nõuta selliste liikide ega püügipiirkondade kohta, mille osas ei ole aruandeaasta jooksul püüki registreeritud. Liikmesriigile vähetähtsaid liike ei ole vaja andmete esitamisel ükshaaval nimetada, vaid need võib esitada koondandmestikuna juhul, kui nende saaduste sel viisil registreeritud kaal ei ületa 10 % kõnealuse liikmesriigi kogusaagist sellel kuul.

3.   Komisjon võib muuta liikide ja statistiliste püügipiirkondade loetelusid, nende püügipiirkondade kirjeldusi ning andmete koondamise lubatud määra.

Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 5 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Artikkel 3

Kui ühise kalanduspoliitika raames vastu võetud sätted ei näe ette teisiti, lubatakse liikmesriikidel kasutada püügiandmete kogumisel valikumeetodeid nende kalalaevastiku osade kohta, mille puhul andmete esitamine täies ulatuses põhjustaks liigset haldusmenetluste rakendamist. Liikmesriik peab lisama artikli 6 lõike 1 alusel esitatavale aruandele üksikasjalikud andmed proovivõtu korra ja selle kohta, kui suur osa koguandmestikust on saadud sel meetodil.

Artikkel 4

Liikmesriigid täidavad oma artiklitest 1 ja 2 tulenevad kohustused komisjoni ees, esitades andmed magnetkandjal IV lisas esitatud vormingus.

Liikmesriigid võivad esitada andmeid V lisas sätestatud vormis.

Komisjoni eelneval nõusolekul võivad liikmesriigid esitada andmed teistsugusel kujul või teistsugusel kandjal.

Artikkel 5

1.   Komisjoni abistab nõukogu otsusega 72/279/EMÜ (8) loodud alaline põllumajandusstatistika komitee, edaspidi „komitee”.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1–4 ning artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Artikkel 6

1.   Liikmesriigid esitavad 1. jaanuariks 1993 komisjonile üksikasjaliku aruande, milles kirjeldatakse, kuidas püügiandmeid kogutakse, ning täpsustatakse nende andmete representatiivsuse ja usaldusväärsuse aste. Komisjon koostab koostöös liikmesriikidega kõnealuste aruannete kokkuvõtte.

2.   Liikmesriigid teatavad komisjonile kõigist lõike 1 alusel antud teabe muudatustest kolme kuu jooksul muudatuste tegemisest arvates.

3.   Lõikes 1 viidatud metoodikaaruanded, andmete kättesaadavus, andmete usaldusväärsus ja muud käesoleva määruse rakendamisega seotud küsimused vaadatakse läbi üks kord aastas komitee pädevas töörühmas.

Artikkel 7

1.   Määrus (EMÜ) nr 3880/91 tunnistatakse kehtetuks.

2.   Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ning neid loetakse vastavalt VII lisas esitatud vastavustabelile.

Artikkel 8

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 11. märts 2009

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel

eesistuja

A. VONDRA


(1)  Euroopa Parlamendi 17. juuni 2008. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 26. veebruari 2009. aasta otsus.

(2)  EÜT L 365, 31.12.1991, lk 1.

(3)  Vt VI lisa.

(4)  EÜT L 227, 12.8.1981, lk 21.

(5)  Euroopa Majandusühenduse ja Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu vaheline kirjavahetuse teel sõlmitud kokkulepe (EÜT L 149, 10.6.1987, lk 14).

(6)  EÜT L 378, 31.12.1982, lk 24.

(7)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

(8)  EÜT L 179, 7.8.1972, lk 1.


I LISA

Loetelu liikidest, mis tuleb esitada Kirde-Atlandi kaubandusliku kalapüügi statistilistes aruannetes

Liikmesriigid peavad esitama andmed tärniga (*) tähistatud liikide nominaalsaakide kohta. Andmete esitamine ülejäänud liikide nominaalsaakide kohta ei ole liikide kaupa kohustuslik. Nende liikide andmed, mida ei esitata, peavad sisalduma koondandmetes. Liikmesriigid võivad esitada andmeid ka liikide kohta, mida ei ole loetelus nimetatud, kui need liigid on selgesti määratletud.

Märkus

:

lühend „m.n” tähendab „mujal nimetamata”.

Eestikeelne nimi

3-täheline kood

Teaduslik nimi

Ingliskeelne nimi

latikad, m.n

FBR

Abramis spp.

Freshwater breams n.e.i.

säinas

FID

Leuciscus (= Idus) idus

Ide (Orfe)

harilik särg

FRO

Rutilus rutilus

Roach

sasaan

FCP

Cyprinus carpio

Common carp

koger

FCC

Carassius carassius

Crucian carp

linask

FTE

Tinca tinca

Tench

karpkalalased, m.n

FCY

Cyprinidae

Cyprinids n.e.i.

harilik haug

FPI

Esox lucius

Northern pike

harilik koha

FPP

Sander lucioperca

Pike-perch

harilik ahven

FPE

Perca fluviatilis

European perch

luts

FBU

Lota lota

Burbot

mageveekalad, m.n

FRF

ex Osteichthyes

Freshwater fishes n.e.i.

tuurlased, m.n

STU

Acipenseridae

Sturgeons n.e.i.

harilik angerjas

ELE(*)

Anguilla anguilla

European eel

euroopa rääbis

FVE

Coregonus albula

Vendace

siiad, m.n

WHF

Coregonus spp.

Whitefishes n.e.i.

lõhe

SAL (*)

Salmo salar

Atlantic salmon

meriforell

TRS

Salmo trutta trutta

Sea trout

lõhed, m.n

TRO

Salmo spp.

Trouts n.e.i.

paaliad, m.n

CHR

Salvelinus spp.

Chars n.e.i.

harilik meritint

SME

Osmerus eperlanus

European smelt

lõhelased, m.n

SLZ

Salmonidae

Salmonids n.e.i.

harilik siig

PLN

Coregonus lavaretus

European whitefish

siig

HOU

Coregonus oxyrinchus

Houting

silmlased

LAM

Petromyzon spp.

Lampreys

euroopa aloosa, vintaloosa, m.n

SHD

Alosa alosa, A. fallax

Allis and twaite shads

pärisheeringalised, m.n

DCX

Clupeoidei

Diadromous clupeoids n.e.i.

diadroomsed kalad, m.n

DIA

ex Osteichthyes

Diadromous fishes n.e.i.

kotkakeel, m.n

MEG (*)

Lepidorhombus whiffiagonis

Megrim n.e.i.

nelitäpp-kenakammeljas

LDB

Lepidorhombus boscii

Fourspot megrim

kammellased, m.n

LEZ (*)

Lepidorhombus spp.

Megrims n.e.i.

harilik kammeljas

TUR (*)

Psetta maxima

Turbot

sile kammeljas

BLL (*)

Scophthalmus rhombus

Brill

harilik hiidlest e paltus

HAL (*)

Hippoglossus hippoglossus

Atlantic halibut

atlandi merilest

PLE (*)

Pleuronectes platessa

European plaice

süvalest

GHL (*)

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

pikklest

WIT (*)

Glyptocephalus cynoglossus

Witch flounder

harilik karelest

PLA (*)

Hippoglossoides platessoides

Long-rough dab

harilik soomuslest

DAB (*)

Limanda limanda

Common dab

väikesuulest

LEM (*)

Microstomus kitt

Lemon sole

lest

FLE (*)

Platichthys flesus

European flounder

harilik merikeel

SOL (*)

Solea solea

Common sole

kõversuu-merikeel

SOS

Pegusa lascaris

Sand sole

senegali merikeel

OAL

Solea senegalensis

Senegalese sole

merikeellased, m.n

SOO (*)

Solea spp.

SOO Soles spp.

lestalised, m.n

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

meriluts

USK (*))

Brosme brosme

Tusk (= cusk)

tursk

COD (*)

Gadus morhua

Atlantic cod

euroopa merluus

HKE (*)

Merluccius merluccius

European hake

harilik molva

LIN (*)

Molva molva

Ling

sinine molva

BLI (*)

Molva dipterygia (= byrkelange)

Blue ling

niituimluts

GFB

Phycis blennoides

Greater forkbeard

kilttursk

HAD (*)

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

põhjanavaaga

COW

Eleginus nawaga

Wachna cod (= navaga)

süsikas

POK (*)

Pollachius virens

Saithe (= pollock = coalfish)

pollak

POL (*)

Pollachius pollachius

Pollack

polaartursk

POC

Boreogadus saida

Polar cod

tursik

NOP (*)

Trisopterus esmarkii

Norway pout

tursik

BIB

Trisopterus luscus

Pouting (= bib)

põhjaputassuu

WHB (*)

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= poutassou)

merlang

WHG(*)

Merlangius merlangus

Whiting

kalju-tömppeakala

RNG

Coryphaenoides rupestris

Roundnose grenadier

morilased

MOR

Moridae

Morid cods

tursik

POD

Trisopterus minutus

Poor cod

valge mere tursk

GRC

Gadus ogac

Greenland cod

harilik jäätursk

ATG

Arctogadus glacialis

Arctic cod

tursalised, m.n

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

põhjaatlandi hõbekala

ARU

Argentina silus

Greater argentine

hõbekala

ARY

Argentina sphyraena

Argentine

hõbekalad

ARG

Argentina spp.

Argentines

harilik meriangerjas

COE

Conger conger

European conger

harilik peetrikala

JOD

Zeus faber

Atlantic John Dory

kiviahvenad

BSS

Dicentrarchus labrax

Sea bass

kivikoha

GPD

Epinephelus marginatus

Dusky grouper

ameerika vrakkahven

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

kiviahvenlased

BSX

Serranidae

Sea basses, sea perches

urisejalased, m.n

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts n.e.i.

kotkaskala

MGR

Argyrosomus regius

Meagre

besuugo

SBR

Pagellus bogaraveo

Red (= common) sea bream

punane besuugo

PAC

Pagellus erythrinus

Common pandora

suursilm hammasahven

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

hammasahvenad, m.n

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

merikoger

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

kuld-merikoger

SBG

Sparus aurata

Gilthead sea bream

suursilm-kuldvöötahven

BOG

Boops boops

Bogue

merikogerlased, m.n

SBX

Sparidae

Porgies, sea breams n.e.i.

vahemere meripoisur

MUR

Mullus surmuletus

Red mullet

harilik merilohe

WEG

Trachinus draco

Greater weaver

harilik merihunt

CAA (*)

Anarhichas lupus

Atlantic wolf-fish (= catfish)

tähniline merihunt

CAS (*)

Anarhichas minor

Spotted wolf-fish

euroopa emakala

ELP

Zoarces viviparus

Eel-pout

tobiad

SAN (*)

Ammodytes spp.

Sand eels (= sand lances)

mudilad

GOB

Gobius spp.

Atlantic gobies

meriahvenad

RED (*)

Sebastes spp.

Atlantic redfishes

meripuuklased, m.n

SCO

Scorpaenidae

Scorpion fishes n.e.i.

merikuklased

GUX (*)

Triglidae

Gurnards n.e.i.

merivarblane

LUM

Cyclopterus lumpus

Lumpfish (= lumpsucker)

euroopa merikurat

MON (*)

Lophius piscatorius

Monk (= anglerfish)

mustkõht-merikurat

ANK

Lophius budegassa

Blackbellied angler

merikuradid, m.n

MNZ (*)

Lophius spp.

Monkfishes n.e.i.

ogalikud

SKB

Gasterosteus spp.

Sticklebacks

besuugo

SBA

Pagellus acarne

Axillary (= Spanish) seabream

hammasahven

DEC

Dentex dentex

Common dentex

kurvitskalalased

SNI

Macroramphosidae

Snipe fishes

triipahven

STB

Morone saxatilis

Striped bass

merihundid, m.n

CAT (*)

Anarhichas spp.

Wolf-fishes (= catfishes) n.e.i.

nokk-meriahven

REB (*)

Sebastes mentella

Beaked redfish

kuldne meriahven

REG (*)

Sebastes marinus

Golden redfish

merikukk

GUR (*)

Aspitrigla (= Trigla) cuculus

Red gurnard

hall merikukk

GUG (*))

Eutrigla (= Trigla) gurnardus

Grey gurnard

pikauimeline merikukeke

GUM

Chelidonichthys obscurus

Long-finned gurnard

triibuline merikukeke

CTZ

Trigloporus lastoviza

Streaked gurnard

euroopa paelkala

CBC

Cepola macrophthalma

Red bandfish

St Pauli sõrmuimahven

TLD

Nemadactylus monodactylus

St Paul's fingerfin

lõuna-aafrika sintsüoptermudil

IYL

Sicyopterus lagocephalus

Bichique

must kardinal

EPI

Epigonus telescopus

Black cardinal fish

vahemere saagkõht

HPR

Hoplostethus mediterraneus

Mediterranean slimehead

atlandi astelpea

TZY

Trachyscorpia echinata

Spiny Scorpionfish

sädelev huulkala

USB

Labrus bergylta

Ballan wrasse

pruun huulkala

WRM

Labrus merula

Brown wrasse

harilik limapea

BYS

Beryx splendens

Splendid alfonsino

põhjalähedased ahvenalised, m.n

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

moiva

CAP (*)

Mallotus villosus

Capelin

harilik tuulehaug

GAR

Belone belone

Garfish

makrellhaug

SAU

Scomberesox saurus

Atlantic saury

kefaallased, m.n

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

sinikala e lufar

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

harilik stauriid

HOM (*)

Trachurus trachurus

Atlantic horse mackerel

stauriid

JAA

Trachurus picturatus

Blue jack mackerel

vahemere stauriid

HMM

Trachurus mediterraneus

Mediterranean horse mackerel

stauriidid, m.n

JAX (*)

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

harilik lihhia

LEE

Lichia amia

Leerfish

atlandi merilatikas

POA

Brama brama

Atlantic pomfret

ateriinlased

SIL

Atherinidae

Silversides (= sandsmelt)

pelaagilised ahvenalised, m.n

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

harilik heeringas

HER (*)

Clupea harengus

Atlantic herring

sardinellid, m.n

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

sardiin

PIL (*)

Sardina pilchardus

European sardine (= pilchard)

kilu

SPR (*)

Sprattus sprattus

Sprat

euroopa anšoovis

ANE (*)

Engraulis encrasicolus

European anchovy

pärisheeringalised, m.n

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

atlandi pelamiid

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

mõõkkala

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

makrelltuun

FRI

Auxis thazard

Frigate tuna

harilik tuun

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

pikkuim-tuun

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

kulduim-tuun

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

vööttuun

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

suursilm-tuun

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

makrellilised, m.n

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

jaapani makrell

MAS (*)

Scomber japonicus

Chub mackerel

makrell

MAC (*)

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

makrelllased, m.n

MAX

Scombridae

Mackerels n.e.i.

lintuim

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

süsisaba

BSF

Aphanopus carbo

Black scabbardfish

makrellilised, m.n

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

harilik e atlandi heeringahai

POR (*)

Lamna nasus

Porbeagle

hiidhai

BSK

Cetorhinus maximus

Basking shark

harilik ogahai

DGS (*)

Squalus acanthias

Picked (= spiny) dogfish

atlandi polaarhai

GSK

Somniosus microcephalus

Greenland shark

ogahailased, m.n

DGX (*)

Squalidae

Dogfish sharks n.e.i.

raid, m.n

SKA (*)

Raja spp.

Skates n.e.i.

ogahailased ja koerhailased

DGH (*)

Squalidae, Scyliorhinidae

Dogfishes and hounds

hailaadsed, m.n

SKH

Selachimorpha (Pleurotremata)

Various sharks n.e.i.

saagsaba-koerhaid

GAU

Galeus spp.

Crest-tail catsharks n.e.i.

mustsuu-koerhai

SHO

Galeus melastomus

Blackmouth catshark

koerhai

SYC

Scyliorhinus canicula

Small-spotted catshark

musthaid

API

Apristurus spp.

Deep-water catsharks

atlandi ebanugishai

PTM

Pseudotriakis microdon

False catshark

väike polaarhai

SOR

Somniosus rostratus

Little sleeper shark

kare ogahai

GUP

Centrophorus granulosus

Gulper shark

roostjas lühiogahai

CPU

Squalus uyato

Little gulper shark

hall lühiogahai

GUQ

Centrophorus squamosus

Leafscale gulper shark

portugali lühiogahai

CPL

Centrophorus lusitanicus

Lowfin gulper shark

harilik tumehai

ETX

Etmopterus spinax

Velvet belly

suur tumehai

ETR

Etmopterus princeps

Great lanternshark

ronkjas tumehai

ETP

Etmopterus pusillus

Smooth lanternshark

tumehaid, m.n

SHL

Etmopterus spp.

Lantern sharks n.e.i.

deaniahaid

DNA

Deania spp.

Deania dogfishes n.e.i.

rokk-koon deaniahai

DCA

Deania calcea

Birdbeak dogfish

portugali süvahai

CYO

Centroscymnus coelolepis

Portuguese dogfish

pikk-koon-süvahai

CYP

Centroselachus crepidater

Longnose velvet dogfish

lühikoon-süvahai

CYY

Centroscymnus cryptacanthus

Shortnose velvet dogfish

väikesuu-hammashai

SYO

Scymnodon obscurus

Smallmouth knifetooth dogfish

lühikoon-hammashai

SYR

Scymnodon ringens

Knifetooth dogfish

šokolaadogahai

SCK

Dalatias licha

Kitefin shark

must koletishai

CFB

Centroscyllium fabricii

Black dogfish

nurkjas sigahai

OXY

Oxynotus centrina

Angular roughshark

puriuim-sigahai

OXN

Oxynotus paradoxus

Sailfin roughshark

tähishai

SHB

Echinorhinus brucus

Bramble shark

raid, m.n

RAJ

Rajidae

Rays and skates n.e.i.

okkaline rai

RJR

Amblyraja radiata

Starry ray

blondrai

RJH

Raja brachyura

Blonde ray

liivrai

RJI

Leucoraja circularis

Sandy ray

väikesilmrai

RJE

Raja microocellata

Small-eyed ray

musterrai

RJU

Raja undulata

Undulate ray

valgerai

RJA

Rostroraja alba

White skate

ümarrai

RJY

Rajella fyllae

Round ray

euroopa meritont

CMO

Chimaera monstrosa

Rabbit fish

merijänesed

HYD

Hydrolagus spp.

Ratfishes n.e.i.

nokistondid

RHC

Rhinochimaera spp.

Knife-nosed chimaeras

harriotid

HAR

Harriotta spp.

Longnose chimaeras

kõhrkalad, m.n

CAR

Chondrichthyes

Cartilaginous fishes n.e.i.

põhjakalad

GRO

ex Osteichthyes

Groundfishes n.e.i.

pelaagilised kalad, m.n

PEL

ex Osteichthyes

Pelagic fishes n.e.i.

luukalad, m.n

MZZ

ex Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

muud kalad (v.a koorikloomad)

FIN

ex Osteichthyes

Finfishes n.e.i.

harilik taskukrabi

CRE (*)

Cancer pagurus

Edible crab

tavaline rannakrabi

CRG

Carcinus maenas

Green crab

roosa ämblikkrabi

SCR

Maja squinado

Spinous spider crab

ronivähilised, m.n

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

sametkrabid, m.n

CRS

Portunus spp.

Swimcrabs n.e.i.

langustid, m.n

CRW (*)

Palinurus spp.

Palinurid spiny lobsters n.e.i.

euroopa homaar

LBE (*)

Homarus gammarus

European lobster

norra salehomaar

NEP (*)

Nephrops norvegicus

Norway lobster

krevett

CPR (*)

Palaemon serratus

Common prawn

harilik süvameregarneel

PRA (*)

Pandalus borealis

Northern prawn

põhjamere garneel

CSH (*)

Crangon crangon

Common shrimp

viburhännakud, m.n

PEN (*)

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

krevetlased

PAL (*)

Palaemonidae

Palaemonid shrimps

süvameregarneelid

PAN (*)

Pandalus spp.

Pink (= pandalid) shrimps

garneellased

CRN (*)

Crangonidae

Crangonid shrimps

krevetilised, m.n

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

nuivähid

GOO

Lepas spp.

Goose barnacles

elegantne krevett

PNQ

Palaemon elegans

Rockpool prawn

pikanokiseline krevett

PIQ

Palaemon longirostris

Delta prawn

St. Pauli kaljulangust

JSP

Jasus paulensis

St Paul rock lobster

ronivähilised

LOX

Reptantia

Lobsters n.e.i.

vöödikvähklased, m.n

LOQ

Galatheidae

Craylets, squat lobsters n.e.i.

vähid, m.n

CRU

ex Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

tavaline tõrikodalane

WHE

Buccinum undatum

Whelk

harilik ranniklane

PEE

Littorina littorea

Periwinkle

ranniklased, m.n

PER

Littorina spp.

Periwinkles n.e.i.

söödav auster

OYF (*)

Ostrea edulis

European flat oyster

suur hiidauster

OYG

Crassostrea gigas

Pacific cupped oyster

hiidaustrid, m.n

OYC (*)

Crassostrea spp.

Cupped oyster n.e.i.

söödav rannakarp

MUS (*)

Mytilus edulis

Blue mussel

rannakarplased, m.n

MSX

Mytilidae

Sea mussels n.e.i.

suur kammkarp

SCE (*)

Pecten maximus

Common scallop

kammkarplane

QSC (*)

Aequipecten opercularis

Queen scallop

kammkarplased, m.n

SCX (*)

Pectinidae

Scallops n.e.i.

söödav südakarp

COC

Cerastoderma edule

Common cockle

veenuskarplane

CTG

Ruditapes decussatus

Grooved carpet shell

islandi hiilakarp

CLQ

Arctica islandica

Ocean quahog

karbid, m.n

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

kaunkarbid

RAZ

Solen spp.

Razor clams

veenuskarplane

CTS

Venerupis pullastra

Carpet shell

veenuskarp

SVE

Chamelea gallina

Striped venus

veenuskarplased, m.n

CLV

Veneridae

Venus clams n.e.i.

mõhkkarplased, m.n

MAT

Mactridae

Mactra surf clams n.e.i.

veenuskarp

KFA

Circomphalus casina

Chamber venus

harilik merimandel

GKL

Glycymeris glycymeris

Common European bittersweet

kolmnurk-karbid

DON

Donax spp.

Donax clams

südakarplased

COZ

Cardiidae

Cockles n.e.i.

paksuseinaline norra südakarp

LVC

Laevicardium crassum

Norwegian egg cockle

mereliuad

LPZ

Patella spp.

Limpets n.e.i.

merikõrvad

ABX

Haliotis spp.

Abalones n.e.i.

kõhtjalgsed e teod, m.n

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

ovaalne valgekarp

ULV

Spisula ovalis

Oval surf clam

pärislamekarbid

TWL

Tellina spp.

Tellins n.e.i.

harilik seepia

CTC (*)

Sepia officinalis

Common cuttlefish

ebakalmaarid

SQC (*)

Loligo spp.

Common squids

kalmaariline

SQI (*)

Illex illecebrosus

Short-finned squid

kaheksajalglased

OCTs

Octopodidae

Octopuses n.e.i.

ebakalmaarlased, kalmaarlased, m.n

SQU (*)

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

seepialased, m.n

CTL (*)

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes n.e.i.

kalmaar

SQE (*)

Todarodes sagittatus

European flying squid

peajalgsed, m.n

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

limused, m.n

MOL

ex Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

verev meritäht

STH

Asterias rubens

Starfish

meritähed, m.n

STF

Asteroidea

Starfishes n.e.i.

söödav merisiilik

URS

Echinus esculentus

Sea urchin

tavaline kaljusiilik

URM

Paracentrotus lividus

Stony sea urchin

merisiilikud, m.n

URX

Echinoidea

Sea urchins n.e.i.

meripurad, m.n

CUX

Holothuroidea

Sea cucumbers n.e.i.

okasnahksed, m.n

ECH

Echinodermata

Echinoderms n.e.i.

mantelloom

SSG

Microcosmus sulcatus

Grooved sea squirt

merituped, m.n

SSX

Ascidiacea

Sea squirts n.e.i.

odasaba

HSC

Limulus polyphemus

Horseshoe crab

veeselgrootud, m.n

INV

ex Invertebrata

Aquatic invertebrates n.e.i.

pruunvetikad

SWB

Phaeophyceae

Brown seaweeds

iiri sammal e karrageen

IMS

Chondrus crispus

Carragheen

geliidium

GEL

Gelidium spp.

Gelidium spp.

gigartina

GIG

Gigartina spp.

Gigartina spp.

lubivetikad

LIT

Lithothamnium spp.

Lithothamnium spp.

punavetikad

SWR

Rhodophyceae

Red seaweeds

põisadrud, m.n

UCU

Fucus spp.

Wracks n.e.i.

ASN

Ascophyllum nodosum

North Atlantic rockweed

FUU

Fucus serratus

Toothed wrack

UVU

Ulva lactuca

Sea lettuce

merevetikad, m.n

SWX

ex Algae

Seaweeds n.e.i.


II LISA

Kirde-Atlandi statistilised püügipiirkonnad, mille kohta tuleb andmed esitada

ICES rajoon Ia

ICES rajoon Ib

ICES alarajoon IIa 1

ICES alarajoon IIa 2

ICES alarajoon IIb 1

ICES alarajoon IIb 2

ICES rajoon IIIa

ICES rajoon III b, c

ICES rajoon IVa

ICES rajoon IVb

ICES rajoon IVc

ICES alarajoon Va 1

ICES alarajoon Va 2

ICES alarajoon Vb 1a

ICES alarajoon Vb 1b

ICES alarajoon Vb 2

ICES rajoon VIa

ICES alarajoon VIb 1

ICES alarajoon VIb 2

ICES rajoon VIIa

ICES rajoon VIIb

ICES alarajoon VIIc 1

ICES alarajoon VIIc 2

ICES rajoon VIId

ICES rajoon VIIe

ICES rajoon VIIf

ICES rajoon VIIg

ICES rajoon VIIh

ICES alarajoon VIIj 1

ICES alarajoon VIIj 2

ICES alarajoon VIIk 1

ICES alarajoon VIIk 2

ICES rajoon VIIIa

ICES rajoon VIIIb

ICES rajoon VIIIc

ICES alarajoon VIIId 1

ICES alarajoon VIIId 2

ICES alarajoon VIIIe 1

ICES alarajoon VIIIe 2

ICES rajoon IXa

ICES alarajoon IXb 1

ICES alarajoon IXb 2

ICES alarajoon Xa 1

ICES alarajoon Xa 2

ICES rajoon Xb

ICES alarajoon XIIa 1

ICES alarajoon XIIa 2

ICES alarajoon XIIa 3

ICES alarajoon XIIa 4

ICES rajoon XIIb

ICES rajoon XIIc

ICES rajoon XIVa

ICES alarajoon XIVb 1

ICES alarajoon XIVb 2

BAL 22

BAL 23

BAL 24

BAL 25

BAL 26

BAL 27

BAL 28-1

BAL 28-2

BAL 29

BAL 30

BAL 31

BAL 32

Märkused

1.

Rahvusvaheline Mereuurimise Nõukogu on identifitseerinud ja määratlenud „ICES” statistilised püügipiirkonnad.

2.

Rahvusvaheline Läänemere Kalanduskomisjon on identifitseerinud ja määratlenud „BAL” statistilised püügipiirkonnad.

3.

Esitada tuleb võimalikult üksikasjalikud andmed. „Teadmata” ja koondnimestikuga piirkonnad võivad esineda ainult juhul, kui üksikasjalikud andmed ei ole kättesaadavad. Üksikasjalike andmete esitamise korral ei tohiks koondandmestikke kasutada.

Kirde-Atlandi statistilised püügipiirkonnad

Image

Image

Image


III LISA

ICES alapiirkondade ja rajoonide kirjeldused, mida kasutatakse Kirde-Atlandi kalastusstatistikas ja kalandusalastes määrustes

ICES statistiline piirkond (Atlandi ookeani kirdeosa)

Kõik Atlandi ookeani ja Põhja-Jäämere ning nende ääremerede veed, mis piirnevad joonega, mis kulgeb geograafiliselt põhjapooluselt piki meridiaani 40o00′ läänepikkust Gröönimaa põhjarannikuni; sealt ida ja lõuna suunas mööda Gröönimaa rannikut punktini 44o00′ läänepikkust; sealt otse lõuna suunas punktini 59o00′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas punktini 42o00′ läänepikkust; sealt otse lõuna suunas punktini 36o00′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas punktini 5o36′ läänepikkust Hispaania rannikul (Punta Marroqui maakitsus); sealt loode ja põhja suunas mööda Hispaania edelarannikut, Portugali rannikut, Hispaania loode- ja põhjarannikut, Prantsuse, Belgia, Madalmaade ja Saksamaa rannikut kuni Saksamaa ja Taani läänepoolse piiritähiseni; sealt piki Jüütimaa läänerannikut Thyborønini; sealt lõuna ja ida suunas piki Limfjordi lõunarannikut Egenseklosteri neemeni; sealt lõuna suunas piki Jüütimaa idarannikut Taani ja Saksamaa idapoolse piiritähiseni; sealt piki Saksamaa, Poola, Venemaa, Leedu, Läti, Eesti, Venemaa, Soome, Rootsi ja Norra rannikut ning Venemaa põhjarannikut Habarovskini; sealt üle Jugorski Šari väina läänesuudme; sealt lääne ja põhja suunas piki Vaigatši saare rannikut; sealt üle Kara Värava läänesuudme; sealt lääne ja põhja suunas piki Novaja Zemlja lõunapoolse saare rannikut; sealt üle Matotškin Šari väina läänesuudme; sealt piki Novaja Zemlja põhjapoolse saare läänerannikut punktini 68o30′ idapikkust; sealt otse põhja suunas geograafilise põhjapooluseni.

See piirkond vastab ka FAO rahvusvahelise kalapüügipiirkondade statistilise klassifikatsiooni 27. statistilisele piirkonnale (Kirde-Atlandi statistiline piirkond).

ICES I statistiline alapiirkond

Veed, mis piirnevad joonega, mis kulgeb geograafiliselt põhjapooluselt piki meridiaani 30o00′ idapikkust punktini 72o00′ põhjalaiust; sealt otse lääne suunas punktini 26o00′ idapikkust; sealt otse lõuna suunas Norra rannikuni; sealt ida suunas piki Norra ja Venemaa rannikut Habarovskini; sealt üle Jugorski Šari väina läänesuudme; sealt lääne ja põhja suunas piki Vaigatši saare rannikut; sealt üle Kara Värava väina läänesuudme; sealt lääne ja põhja suunas piki Novaja Zemlja lõunapoolse saare rannikut; sealt üle Matotškin Šari väina läänesuudme; sealt piki Novaja Zemlja põhjapoolse saare läänerannikut punktini 68o30′ idapikkust; sealt otse põhja suunas geograafilise põhjapooluseni.

ICES Ia statistiline rajoon

See I alapiirkonna osa, mis piirneb järgmisi koordinaate ühendava joonega:

Laiuskraad

Pikkuskraad

73,98 N

33,70 E

74,18 N

34,55 E

74,36 N

35,28 E

74,71 N

36,38 E

75,14 N

37,57 E

75,45 N

38,31 E

75,84 N

39,05 E

76,26 N

39,61 E

76,61 N

41,24 E

76,96 N

42,81 E

76,90 N

43,06 E

76,75 N

44,48 E

75,99 N

43,51 E

75,39 N

43,18 E

74,82 N

41,73 E

73,98 N

41,56 E

73,17 N

40,66 E

72,20 N

40,51 E

72,26 N

39,76 E

72,62 N

38,96 E

73,04 N

37,74 E

73,37 N

36,61 E

73,56 N

35,70 E

73,98 N

33,70 E

ICES Ib statistiline rajoon

Need I alapiirkonna osad, mis ei kuulu Ia rajooni.

ICES II statistiline alapiirkond

Veed, mis piirnevad joonega, mis kulgeb geograafiliselt põhjapooluselt piki meridiaani 30o00′ idapikkust punktini 72o00′ põhjalaiust; sealt otse lääne suunas punktini 26o00′ idapikkust; sealt otse lõuna suunas Norra rannikuni; sealt lääne ja edela suunas piki Norra rannikut punktini 62o00′ põhjalaiust; sealt otse lääne suunas punktini 4o00′ läänepikkust; sealt otse põhja suunas punktini 63o00′ põhjalaiust; sealt otse lääne suunas punktini 11o00′ läänepikkust; sealt otse põhja suunas geograafilise põhjapooluseni.

ICES IIa statistiline rajoon

Veed, mis piirnevad joonega, mis algab punktis 62o00′ põhjalaiust Norra rannikul ning kulgeb otse lääne suunas punktini 4o00′ läänepikkust; sealt otse põhja suunas punktini 63o00′ põhjalaiust; sealt otse lääne suunas punktini 11o00′ läänepikkust; sealt otse põhja suunas punktini 72o30′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas punktini 30o00′ idapikkust; sealt otse lõuna suunas punktini 72o00′ põhjalaiust; sealt otse lääne suunas punktini 26o00′ idapikkust; sealt otse lõuna suunas Norra rannikuni; sealt lääne ja edela suunas piki Norra rannikut lähtepunktini.

ICES IIa 1. statistiline alarajoon

See osa IIa rajoonist, mis piirneb järgmisi koordinaate ühendava joonega:

Laiuskraad

Pikkuskraad

73,50 N

00,20 W

73,50 N

07,21 E

73,45 N

07,28 E

73,14 N

07,83 E

72,76 N

08,65 E

72,49 N

09,33 E

72,31 N

09,83 E

72,18 N

10,29 E

71,98 N

09,94 E

71,91 N

09,70 E

71,64 N

08,75 E

71,36 N

07,93 E

71,13 N

07,42 E

70,79 N

06,73 E

70,17 N

05,64 E

69,79 N

05,01 E

69,56 N

04,74 E

69,32 N

04,32 E

69,10 N

04,00 E

68,86 N

03,73 E

68,69 N

03,57 E

68,46 N

03,40 E

68,23 N

03,27 E

67,98 N

03,19 E

67,77 N

03,16 E

67,57 N

03,15 E

67,37 N

03,18 E

67,18 N

03,24 E

67,01 N

03,31 E

66,84 N

03,42 E

66,43 N

03,27 E

66,39 N

03,18 E

66,23 N

02,79 E

65,95 N

02,24 E

65,64 N

01,79 E

65,38 N

01,44 E

65,32 N

01,26 E

65,08 N

00,72 E

64,72 N

00,04 E

64,43 N

00,49 W

64,84 N

01,31 W

64,92 N

01,56 W

65,13 N

02,17 W

65,22 N

02,54 W

65,39 N

03,19 W

65,47 N

03,73 W

65,55 N

04,19 W

65,59 N

04,56 W

65,69 N

05,58 W

65,96 N

05,60 W

66,22 N

05,67 W

66,47 N

05,78 W

67,09 N

06,25 W

67,61 N

06,62 W

67,77 N

05,33 W

67,96 N

04,19 W

68,10 N

03,42 W

68,33 N

02,39 W

68,55 N

01,56 W

68,86 N

00,61 W

69,14 N

00,08 E

69,44 N

00,68 E

69,76 N

01,18 E

69,97 N

01,46 E

70,21 N

01,72 E

70,43 N

01,94 E

70,63 N

02,09 E

70,89 N

02,25 E

71,14 N

02,35 E

71,35 N

02,39 E

71,61 N

02,38 E

71,83 N

02,31 E

72,01 N

02,22 E

72,24 N

02,06 E

72,43 N

01,89 E

72,60 N

01,68 E

72,75 N

01,48 E

72,99 N

01,08 E

73,31 N

00,34 E

73,50 N

00,20 W

ICES IIa 2. statistiline alarajoon

See osa IIa rajoonist, mis ei kuulu IIa 1. alarajooni.

ICES IIb statistiline rajoon

Veed, mis piirnevad joonega, mis kulgeb geograafiliselt põhjapooluselt piki meridiaani 30o00′ idapikkust punktini 73o30′ põhjalaiust; sealt otse lääne suunas punktini 11o00′ läänepikkust; sealt otse põhja suunas geograafilise põhjapooluseni.

ICES IIb 1. statistiline alarajoon

See osa IIb rajoonist, mis piirneb järgmiste koordinaatidega:

Laiuskraad

Pikkuskraad

73,50 N

07,21 E

73,50 N

00,20 W

73,60 N

00,48 W

73,94 N

01,88 W

74,09 N

02,70 W

74,21 N

05,00 W

74,50 N

04,38 W

75,00 N

04,29 W

75,30 N

04,19 W

76,05 N

04,30 W

76,18 N

04,09 W

76,57 N

02,52 W

76,67 N

02,10 W

76,56 N

01,60 W

76,00 N

00,80 E

75,87 N

01,12 E

75,64 N

01,71 E

75,21 N

03,06 E

74,96 N

04,07 E

74,86 N

04,55 E

74,69 N

05,19 E

74,34 N

06,39 E

74,13 N

06,51 E

73,89 N

06,74 E

73,60 N

07,06 E

73,50 N

07,21 E

ICES IIb 2. statistiline alarajoon

See osa IIb rajoonist, mis ei kuulu IIb 1. alarajooni.

ICES III statistiline alapiirkond

Veed, mis piirnevad joonega, mis algab punktist 7o00′ idapikkust Norra rannikul ning kulgeb otse lõuna suunas punktini 57o30′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas punktini 8o00′ idapikkust; sealt otse lõuna suunas punktini 57o00′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas Taani rannikuni; sealt piki Jüütimaa loode- ja idarannikut Halsini; sealt üle Limfjordi idasuudme Egenseklosteri neemeni; sealt lõuna suunas piki Jüütimaa rannikut Taani ja Saksamaa idapoolse piiritähiseni; sealt piki Saksamaa, Poola, Venemaa, Leedu, Läti, Eesti, Venemaa, Soome, Rootsi ja Norra rannikut lähtepunktini.

ICES IIIa statistiline rajoon

Veed, mis piirnevad joonega, mis algab punktist 7o00′ idapikkust Norra rannikul ning kulgeb otse lõuna suunas punktini 57o30′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas punktini 8o00′ idapikkust; sealt otse lõuna suunas punktini 57o00′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas Taani rannikuni; sealt piki Jüütimaa loode- ja idarannikut Halsini; sealt üle Limfjordi idasuudme Egenseklosteri neemeni; sealt lõuna suunas piki Jüütimaa rannikut kuni Hasenøre neemeni; sealt üle Suur-Belti väina Gnibeni neemeni; sealt piki Sjællandi põhjarannikut Gilbjergi neemeni; sealt läbi Oeresundi põhjasuudme Kullenini Rootsi rannikul; sealt ida ja põhja suunas piki Rootsi läänerannikut ja Norra lõunarannikut lähtepunktini.

ICES III b ja c statistiline rajoon

Veed, mis piirnevad joonega, mis kulgeb Hasenøre neemest Jüütimaa idarannikul kuni Gnibeni neemeni Sjællandi läänerannikul ja Gilbjergi neemeni; sealt üle Oeresundi põhjasuudme Kullenini Rootsi rannikul; sealt lõuna suunas piki Rootsi rannikut Falsterbo majakani; sealt üle Oeresundi lõunasuudme Stevnsi majakani; sealt piki Sjællandi kagurannikut; sealt üle Storstrømi väina idasuudme; sealt piki Falsteri saare idarannikut Gedserini; sealt Darsser Ortini Saksamaa rannikul; sealt edela suunas piki Saksamaa rannikut ja Jüütimaa idarannikut lähtepunktini.

ICES 22. statistiline alarajoon (BAL 22)

Veed, mis piirnevad joonega, mis algab Hasenøre neemest (56o09′ põhjalaiust, 10o44′ idapikkust) Jüütimaa idarannikul ja kulgeb kuni Gnibeni neemeni (56o01′ põhjalaiust, 11o18′ idapikkust) Sjællandi läänerannikul; sealt piki Sjællandi lääne- ja lõunarannikut punktini 12o00′ idapikkust; sealt otse lõuna suunas Falsteri saareni; sealt piki Falsteri saare idarannikut Gedser Oddeni (54o34′ põhjalaiust, 11o58′ idapikkust); sealt otse ida suunas punktini 12o00′ idapikkust; sealt otse lõuna suunas Saksamaa rannikuni; sealt edela suunas piki Saksamaa rannikut ja Jüütimaa idarannikut lähtepunktini.

ICES 23. statistiline alarajoon (BAL 23)

Veed, mis piirnevad joonega, mis kulgeb Gilbjergi neemest (56o08′ põhjalaiust, 12o18′ idapikkust) Sjællandi põhjarannikul Kullenini (56o18′ põhjalaiust, 12o28′ idapikkust) Rootsi rannikul; sealt lõuna suunas piki Rootsi rannikut Falsterbo majakani (55o23′ põhjalaiust, 12o50′ idapikkust); sealt üle Sundi lõunasuudme Stevnsi majakani (55o19′ põhjalaiust, 12o29′ idapikkust) Sjællandi rannikul; sealt põhja suunas piki Sjællandi idarannikut lähtepunktini.

ICES 24. statistiline alarajoon (BAL 24)

Veed, mis piirnevad joonega, mis algab Stevnsi majakast (55o19′ põhjalaiust, 12o29′ idapikkust) Sjællandi idarannikul ja kulgeb üle Sundi lõunasuudme Falsterbo majakani (55o23′ põhjalaiust, 12o50′ idapikkust) Rootsi rannikul; sealt piki Rootsi lõunarannikut Sandhammareni majakani (55o24′ põhjalaiust, 14o12′ idapikkust); sealt Hammerodde majakani (55o18′ põhjalaiust, 14o47′ idapikkust) Bornholmi põhjarannikul; sealt piki Bornholmi lääne- ja lõunarannikut punktini 15o00′ idapikkust; sealt otse lõuna suunas Poola rannikuni; sealt lääne suunas piki Poola ja Saksamaa rannikut punktini 12o00′ idapikkust; sealt otse põhja suunas punktini 54o34′ põhjalaiust ja 12o00′ idapikkust; sealt otse lääne suunas Gedser Oddeni (54o34′ põhjalaiust, 11o58′ idapikkust); sealt piki Falsteri saare ida- ja põhjarannikut punktini 12o00′ idapikkust; sealt otse põhja suunas Sjællandi lõunarannikuni; sealt lääne ja põhja suunas piki Sjællandi läänerannikut lähtepunktini.

ICES 25. statistiline alarajoon (BAL 25)

Veed, mis piirnevad joonega, mis algab punktist 56o30′põhjalaiust Rootsi idarannikul ja kulgeb otse ida suunas Ölandi saare läänerannikuni; kulgeb Ölandi saarest lõuna poolt mööda punktini 56o30′ põhjalaiust Ölandi idarannikul; sealt otse ida suunas punktini 18o00′ idapikkust; sealt otse lõuna suunas Poola rannikuni; sealt lääne suunas piki Poola rannikut punktini 15o00′ idapikkust; sealt otse põhja suunas Bornholmi saareni; sealt piki Bornholmi lõuna- ja läänerannikut Hammerodde majakani (55o18′ põhjalaiust, 14o47′ idapikkust); sealt Sandhammareni majakani (55o24′ põhjalaiust, 14o12′ idapikkust) Rootsi lõunarannikul; sealt põhja suunas piki Rootsi idarannikut lähtepunktini.

ICES 26. statistiline alarajoon (BAL 26)

Veed, mis piirnevad joonega, mis algab punktist 56o30′ põhjalaiust, 18o00′ idapikkust ning kulgeb otse ida suunas Läti läänerannikuni; sealt lõuna suunas piki Läti, Leedu, Venemaa ja Poola rannikut punktini 18o00′ idapikkust Poola rannikul; sealt otse põhja suunas lähtepunktini.

ICES 27. statistiline alarajoon (BAL 27)

Veed, mis piirnevad joonega, mis algab punktist 59o41′ põhjalaiust ja 19o00′ idapikkust Rootsi maismaa idarannikul ning kulgeb otse lõuna suunas Ojamaa saare põhjarannikuni; sealt lõuna suunas piki Ojamaa läänerannikut punktini 57o00′ põhjalaiust; sealt otse lääne suunas punktini 18o00′ idapikkust; sealt otse lõuna suunas punktini 56o30′ põhjalaiust; sealt otse lääne suunas Ölandi saare idarannikuni; sealt pärast Ölandi lõunapoolsest küljest möödumist punktini 56o30′ põhjalaiust Ölandi läänerannikul; sealt otse lääne suunas Rootsi rannikuni; sealt põhja suunas piki Rootsi idarannikut lähtepunktini.

ICES 28. statistiline alarajoon (BAL 28)

Veed, mis piirnevad joonega, mis algab punktist 58o30′ põhjalaiust ja 19o00′ idapikkust ning kulgeb otse ida suunas Saaremaa läänerannikuni; sealt pärast Saaremaa põhjapoolsest küljest möödumist punktini 58o30′ põhjalaiust Saaremaa idarannikul; sealt otse ida suunas Eesti rannikuni; sealt lõuna suunas piki Eesti ja Läti läänerannikut punktini 56o30′ põhjalaiust; sealt otse lääne suunas punktini 18o00′ idapikkust; sealt otse põhja suunas punktini 57o00′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas Ojamaa saare läänerannikuni; sealt põhja suunas punktini 19o00′ idapikkust Ojamaa põhjarannikul; sealt otse põhja suunas lähtepunktini.

ICES statistiline alarajoon 28-1 (BAL 28.1)

Veed, mis piirnevad läänes Ovisi majakast (57o34.1234′N, 21o42.9574′E) Läti läänerannikul Saaremaa Loodeneeme kaljurahuni (57o57.4760′N, 21o58.2789′E), sealt lõuna suunas Sõrve poolsaare lõunatipuni ning sealt kirde suunas piki Saaremaa rannikut kulgeva joonega ning põhjas joonega, mis kulgeb punktist 58o30.0′N, 23o13.2′E punktini 58o30′N, 23o41.1′E.

ICES statistiline alarajoon 28-2 (BAL 28.2)

Need 28. alarajooni osad, mis ei kuulu alarajooni 28-1.

ICES 29. statistiline alarajoon (BAL 29)

Veed, mis piirnevad joonega, mis algab punktist 60o30′ põhjalaiust Rootsi maismaa idarannikul ja kulgeb otse ida suunas Soome maismaarannikuni; sealt lõuna suunas piki Soome lääne- ja lõunarannikut punktini 23o00′ idapikkust maismaa lõunarannikul; sealt otse lõuna suunas punktini 59o00′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas Eesti maismaarannikuni; sealt lõuna suunas piki Eesti läänerannikut punktini 58o30′ põhjalaiust; sealt otse lääne suunas Saaremaa idarannikuni; sealt pärast Saaremaa põhjapoolsest küljest möödumist punktini 58o30′ põhjalaiust Saaremaa läänerannikul; sealt otse lääne suunas punktini 19o00′ idapikkust; siis otse põhja suunas punktini 59o41′ põhjalaiust Rootsi maismaa idarannikul; sealt põhja suunas piki Rootsi idarannikut lähtepunktini.

ICES 30. statistiline alarajoon (BAL 30)

Veed, mis piirnevad joonega, mis algab punktist 63o30′ põhjalaiust Rootsi idarannikul ja kulgeb otse ida suunas Soome maismaarannikuni; sealt lõuna suunas piki Soome rannikut punktini 60o30′ põhjalaiust; sealt otse lääne suunas Rootsi maismaarannikuni; sealt põhja suunas piki Rootsi idarannikut lähtepunktini.

ICES statistiline alarajoon 31 (BAL 31)

Veed, mis piirnevad joonega, mis algab punktist 63o30′ põhjalaiust Rootsi idarannikul, kulgeb pärast põhjas Põhjalahest möödumist punktini 63o30′ põhjalaiust Soome maismaa läänerannikul; sealt otse lääne suunas lähtepunktini.

ICES statistiline alarajoon 32 (BAL 32)

Veed, mis piirnevad joonega, mis algab punktist 23o00′ idapikkust Soome lõunarannikul ja kulgeb pärast idas Soome lahest möödumist punktini 59o00′ põhjalaiust Eesti läänerannikul; sealt otse lääne suunas punktini 23o00′ idapikkust; sealt otse põhja suunas lähtepunktini.

ICES IV statistiline alapiirkond

Veed, mis piirnevad joonega, mis algab punktist 62o00′ põhjalaiust Norra rannikul ja kulgeb otse lääne suunas punktini 4o00′ läänepikkust; sealt otse lõuna suunas Šotimaa rannikuni; sealt ida ja lõuna suunas piki Šotimaa ja Inglismaa rannikut punktini 51o00′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas Prantsusmaa rannikuni; sealt kirde suunas piki Prantsusmaa, Belgia, Madalmaade ja Saksamaa rannikut Saksamaa ja Taani läänepoolse piiritähiseni; sealt piki Jüütimaa läänerannikut Thyborønini; sealt lõuna ja ida suunas piki Limfjordi lõunarannikut Egenseklosteri neemeni; sealt üle Limfjordi idasuudme Halsini; sealt lääne suunas piki Limfjordi põhjarannikut Agger Tange lõunapoolseima tipuni; sealt põhja suunas piki Jüütimaa läänerannikut punktini 57o00′ põhjalaiust; sealt otse lääne suunas punktini 8o00′ idapikkust; sealt otse põhja suunas punktini 57o30′ põhjalaiust; sealt otse lääne suunas punktini 7o00′ idapikkust; sealt otse põhja suunas Norra rannikuni; sealt loode suunas piki Norra rannikut lähtepunktini.

ICES IVa statistiline rajoon

Veed, mis piirnevad joonega, mis algab punktist 62o00′ põhjalaiust Norra rannikul ja kulgeb otse lääne suunas punktini 3o00′ läänepikkust; sealt otse lõuna suunas Šotimaa rannikuni; sealt ida ja lõuna suunas piki Šotimaa rannikut punktini 57o30′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas punktini 7o00′ idapikkust; sealt otse põhja suunas Norra rannikuni; sealt loode suunas piki Norra rannikut lähtepunktini.

ICES IVb statistiline rajoon

Veed, mis piirnevad joonega, mis algab punktist 57o00′ põhjalaiust Taani läänerannikul ja kulgeb otse lääne suunas punktini 8o00′ idapikkust; sealt otse põhja suunas punktini 57o30′ põhjalaiust; sealt otse lääne suunas Šotimaa rannikuni; sealt lõuna suunas piki Šotimaa ja Inglismaa rannikut punktini 53o30′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas Saksamaa rannikuni; sealt kirde suunas piki Jüütimaa rannikut Thyborønini; sealt lõuna ja ida suunas piki Limfjordi lõunarannikut Egenseklosteri neemeni; sealt üle Limfjordi idasuudme Halsini; sealt lääne suunas piki Limfjordi põhjarannikut Agger Tange lõunapoolseima tipuni; sealt põhja suunas piki Jüütimaa läänerannikut lähtepunktini.

ICES IVc statistiline rajoon

Veed, mis piirnevad joonega, mis algab punktist 53o30′ põhjalaiust Saksamaa läänerannikul ja kulgeb otse lääne suunas Inglismaa rannikuni; sealt lõuna suunas punktini 51o00′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas Prantsusmaa rannikuni; sealt kirde suunas piki Prantsusmaa, Belgia, Madalmaade ja Saksamaa rannikut lähtepunktini.

ICES V statistiline alapiirkond

Veed, mis piirnevad joonega, mis algab punktist 68o00′ põhjalaiust ja 11o00′ läänepikkust ning kulgeb otse lääne suunas punktini 27o00′ läänepikkust; sealt otse lõuna suunas punktini 62o00′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas punktini 15o00′ läänepikkust; sealt otse lõuna suunas punktini 60o00′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas punktini 5o00′ läänepikkust; sealt otse põhja suunas punktini 60o30′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas punktini 4o00′ läänepikkust; sealt otse põhja suunas punktini 63o00′ põhjalaiust; sealt otse lääne suunas punktini 11o00′ läänepikkust; sealt otse põhja suunas lähtepunktini.

ICES Va statistiline rajoon

Veed, mis piirnevad joonega, mis algab punktist 68o00′ põhjalaiust ja 11o00′ läänepikkust ja kulgeb sealt otse lääne suunas punktini 27o00′ läänepikkust; sealt otse lõuna suunas punktini 62o00′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas punktini 15o00′ läänepikkust; sealt otse põhja suunas punktini 63o00′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas punktini 11o00′ läänepikkust; sealt otse põhja suunas lähtepunktini.

ICES Va 1. statistiline alarajoon

Ala, mis jääb järgmiste koordinaatidega ristküliku sisse:

Laiuskraad

Pikkuskraad

63,00 N

24,00 W

62,00 N

24,00 W

62,00 N

27,00 W

63,00 N

27,00 W

63,00 N

24,00 W

ICES Va 2. statistiline alarajoon

Va rajooni ülejäänud osa, mis ei kuulu Va 1. alarajooni.

ICES Vb statistiline rajoon

Veed, mis piirnevad joonega, mis algab punktist 63o00′ põhjalaiust ja 4o00′ läänepikkust ning kulgeb otse lääne suunas punktini 15o00′ läänepikkust; sealt otse lõuna suunas punktini 60o00′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas punktini 5o00′ läänepikkust; sealt otse põhja suunas punktini 60o00′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas punktini 4o00′ läänepikkust; sealt otse põhja suunas lähtepunktini.

ICES Vb 1. statistiline alarajoon

Veed, mis piirnevad joonega, mis algab punktist 63o00′ põhjalaiust ja 4o00′ läänepikkust ning kulgeb otse lääne suunas punktini 15o00′ läänepikkust; sealt otse lõuna suunas punktini 60o00′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas punktini 10o00′ läänepikkust; sealt otse põhja suunas punktini 61o30′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas punktini 8o00′ läänepikkust; sealt piki loksodroomi punktini 61o15′ põhjalaiust ja 7o30′ läänepikkust; sealt otse lõuna suunas punktini 60o30′ põhjalaiust; sealt otse lääne suunas punktini 8o00′ läänepikkust; sealt otse lõuna suunas punktini 60o00′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas punktini 5o00′ läänepikkust; sealt otse põhja suunas punktini 60o30′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas punktini 4o00′ läänepikkust; sealt otse põhja suunas lähtepunktini.

ICES Vb 1.a statistiline alarajoon

Vb 1. alarajooni osad, mis piirnevad järgmisi koordinaate ühendava joonega:

Laiuskraad

Pikkuskraad

60,49 N

15,00 W

60,71 N

13,99 W

60,15 N

13,29 W

60,00 N

13,50 W

60,00 N

15,00 W

60,49 N

15,00 W

ICES Vb 1.b statistiline alarajoon

Vb 1. alarajooni osad, mis ei kuulu Vb 1.a alarajooni.

ICES Vb 2. statistiline alarajoon

Veed, mis piirnevad joonega, mis algab punktist 60o00′ põhjalaiust ja 10o00′ läänepikkust ning kulgeb otse põhja suunas punktini 61o30′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas punktini 8o00′ läänepikkust; sealt piki loksodroomi punktini 61o15′ põhjalaiust ja 7o30′ läänepikkust; sealt otse lõuna suunas punktini 60o30′ põhjalaiust; sealt otse lääne suunas punktini 8o00′ läänepikkust; sealt otse lõuna suunas punktini 60o00′ põhjalaiust; sealt otse lääne suunas lähtepunktini.

ICES VI statistiline alapiirkond

Veed, mis piirnevad joonega, mis algab punktist 4o00′ läänepikkust Šotimaa põhjarannikul ja kulgeb otse põhja suunas punktini 60o30′ põhjalaiust; sealt otse lääne suunas punktini 5o00′ läänepikkust; sealt otse lõuna suunas punktini 60o00′ põhjalaiust; sealt otse lääne suunas punktini 18o00′ läänepikkust; sealt otse lõuna suunas punktini 54o30′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas Iirimaa rannikuni; sealt põhja ja ida suunas piki Iirimaa ja Põhja-Iirimaa rannikut punktini 55o00′ põhjalaiust Põhja-Iirimaa idarannikul; sealt otse ida suunas Šotimaa rannikuni; sealt põhja suunas piki Šotimaa läänerannikut lähtepunktini.

ICES VIa statistiline rajoon

Veed, mis piirnevad joonega, mis algab punktist 4o00′ läänepikkust Šotimaa rannikul ja kulgeb otse põhja suunas punktini 60o30′ põhjalaiust; sealt otse lääne suunas punktini 5o00′ läänepikkust; sealt otse lõuna suunas punktini 60o00′ põhjalaiust; sealt otse lääne suunas punktini 12o00′ läänepikkust; sealt otse lõuna suunas punktini 54o30′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas Iirimaa rannikuni; sealt põhja ja ida suunas piki Iirimaa ja Põhja-Iirimaa rannikut punktini 55o00′ põhjalaiust Põhja-Iirimaa idarannikul; sealt otse ida suunas Šotimaa rannikuni; sealt põhja suunas piki Šotimaa läänerannikut lähtepunktini.

ICES VIb statistiline rajoon

Veed, mis piirnevad joonega, mis algab punktist 60o00′ põhjalaiust ja 12o00′ läänepikkust ning kulgeb otse lääne suunas punktini 18o00′ läänepikkust; sealt otse lõuna suunas punktini 54o30′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas punktini 12o00′ läänepikkust; sealt otse põhja suunas lähtepunktini.

ICES VIb 1. statistiline alarajoon

VIb rajooni osad, mis piirnevad järgmisi koordinaate ühendava joonega:

Laiuskraad

Pikkuskraad

54,50 N

18,00 W

60,00 N

18,00 W

60,00 N

13,50 W

60,15 N

13,29 W

59,65 N

13,99 W

59,01 N

14,57 W

58,51 N

14,79 W

57,87 N

14,88 W

57,01 N

14,63 W

56,57 N

14,34 W

56,50 N

14,44 W

56,44 N

14,54 W

56,37 N

14,62 W

56,31 N

14,72 W

56,24 N

14,80 W

56,17 N

14,89 W

56,09 N

14,97 W

56,02 N

15,04 W

55,95 N

15,11 W

55,88 N

15,19 W

55,80 N

15,27 W

55,73 N

15,34 W

55,65 N

15,41 W

55,57 N

15,47 W

55,50 N

15,54 W

55,42 N

15,60 W

55,34 N

15,65 W

55,26 N

15,70 W

55,18 N

15,75 W

55,09 N

15,79 W

55,01 N

15,83 W

54,93 N

15,87 W

54,84 N

15,90 W

54,76 N

15,92 W

54,68 N

15,95 W

54,59 N

15,97 W

54,51 N

15,99 W

54,50 N

15,99 W

54,50 N

18,00 W

ICES VIb 2. statistiline alarajoon

Rajooni VIb ülejäänud osa, mis ei kuulu VIb 1. alarajooni.

ICES VII statistiline alapiirkond

Veed, mis piirnevad joonega, mis algab punktist 54o30′ põhjalaiust Iirimaa läänerannikul ja kulgeb otse lääne suunas punktini 18o00′ läänepikkust; sealt otse lõuna suunas punktini 48o00′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas Prantsusmaa rannikuni; sealt põhja ja kirde suunas piki Prantsusmaa rannikut punktini 51o00′ põhjalaiust; sealt otse lääne suunas Inglismaa kagurannikuni; sealt lääne ja põhja suunas piki Inglismaa, Walesi ja Šotimaa rannikut punktini 55o00′ põhjalaiust Šotimaa läänerannikul; sealt otse lääne suunas Põhja-Iirimaa rannikuni; sealt põhja ja lääne suunas piki Põhja-Iirimaa ja Iirimaa rannikut lähtepunktini.

ICES VIIa statistiline rajoon

Veed, mis piirnevad joonega, mis algab punktist 55o00′ põhjalaiust Šotimaa läänerannikul ja kulgeb otse lääne suunas Põhja-Iirimaa rannikuni; sealt lõuna suunas piki Põhja-Iirimaa ja Iirimaa rannikut punktini 52o00′ põhjalaiust Iirimaa kagurannikul; sealt otse ida suunas Walesi rannikuni; sealt kirde ja põhja suunas piki Walesi, Inglismaa ja Šotimaa rannikut lähtepunktini.

ICES VIIb statistiline rajoon

Veed, mis piirnevad joonega, mis algab punktist 54o30′ põhjalaiust Iirimaa läänerannikul ja kulgeb otse lääne suunas punktini 12o00′ läänepikkust; sealt otse lõuna suunas punktini 52o30′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas Iirimaa rannikuni; sealt põhja suunas piki Iirimaa läänerannikut lähtepunktini.

ICES VIIc statistiline rajoon

Veed, mis piirnevad joonega, mis algab punktist 54o30′ põhjalaiust ja 12o00′ läänepikkust ning kulgeb otse lääne suunas punktini 18o00′ läänepikkust; sealt otse lõuna suunas punktini 52o30′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas punktini 12o00′ läänepikkust; sealt otse põhja suunas lähtepunktini.

ICES VIIc 1. statistiline alarajoon

VIIc rajooni osa, mis piirneb järgmiste koordinaatidega:

Laiuskraad

Pikkuskraad

54,50 N

15,99 W

54,42 N

15,99 W

54,34 N

16,00 W

54,25 N

16,01 W

54,17 N

16,01 W

54,08 N

16,01 W

53,99 N

16,00 W

53,91 N

15,99 W

53,82 N

15,97 W

53,74 N

15,96 W

53,66 N

15,94 W

53,57 N

15,91 W

53,49 N

15,90 W

53,42 N

15,89 W

53,34 N

15,88 W

53,26 N

15,86 W

53,18 N

15,84 W

53,10 N

15,88 W

53,02 N

15,92 W

52,94 N

15,95 W

52,86 N

15,98 W

52,77 N

16,00 W

52,69 N

16,02 W

52,61 N

16,04 W

52,52 N

16,06 W

52,50 N

16,06 W

52,50 N

18,00 W

54,50 N

18,00 W

54,50 N

15,99 W

ICES VIIc 2. statistiline alarajoon

VIIc rajooni osa, mis ei kuulu VIIc 1. alarajooni.

ICES VIId statistiline rajoon

Veed, mis piirnevad joonega, mis algab punktist 51o00′ põhjalaiust Prantsusmaa läänerannikul ning kulgeb otse lääne suunas Inglismaa rannikuni; sealt lääne suunas piki Inglismaa lõunarannikut punktini 2o00′ läänepikkust; sealt lõuna suunas Cap de la Hague„ini Prantsusmaa rannikul; sealt kirde suunas piki Prantsusmaa rannikut lähtepunktini.

ICES VIIe statistiline rajoon

Veed, mis piirnevad joonega, mis algab punktist 2o00′ läänepikkust Inglismaa lõunarannikul ning kulgeb lõuna ja lääne suunas piki Inglismaa rannikut punktini 50o00′ põhjalaiust edelarannikul; sealt otse lääne suunas punktini 7o00′ läänepikkust; sealt otse lõuna suunas punktini 49o30′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas punktini 5o00′ läänepikkust; sealt otse lõuna suunas punktini 48o00′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas Prantsusmaa rannikuni; sealt põhja ja kirde suunas piki Prantsusmaa rannikut Cap de la Hague”ni; sealt otse põhja suunas lähtepunktini.

ICES VIIf statistiline rajoon

Veed, mis piirnevad joonega, mis algab punktist 5o00′ läänepikkust Walesi lõunarannikul ning kulgeb otse lõuna suunas punktini 51o00′ põhjalaiust; sealt otse lääne suunas punktini 6o00′ läänepikkust; sealt otse lõuna suunas punktini 50o30′ põhjalaiust; sealt otse lääne suunas punktini 7o00′ läänepikkust; sealt otse lõuna suunas punktini 50o00′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas Inglismaa rannikuni; sealt piki Inglismaa edelarannikut ja Walesi lõunarannikut lähtepunktini.

ICES VIIg statistiline rajoon

Veed, mis piirnevad joonega, mis algab punktist 52o00′ põhjalaiust Walesi läänerannikul ning kulgeb otse lääne suunas Iirimaa kagurannikuni; sealt edela suunas piki Iirimaa rannikut punktini 9o00′ läänepikkust; sealt otse lõuna suunas punktini 50o00′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas punktini 7o00′ läänepikkust; sealt otse põhja suunas punktini 50o30′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas punktini 6o00′ läänepikkust; sealt otse põhja suunas punktini 51o00′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas punktini 5o00′ läänepikkust; sealt otse põhja suunas Walesi lõunarannikuni; sealt loode suunas piki Walesi rannikut lähtepunktini.

ICES VIIh statistiline rajoon

Veed, mis piirnevad joonega, mis algab punktist 50o00′ põhjalaiust ja 7o00′ läänepikkust ning kulgeb otse lääne suunas punktini 9o00′ läänepikkust; sealt otse lõuna suunas punktini 48o00′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas punktini 5o00′ läänepikkust; sealt otse põhja suunas punktini 49o30′ põhjalaiust; sealt otse lääne suunas punktini 7o00′ läänepikkust; sealt otse põhja suunas lähtepunktini.

ICES VIIj statistiline rajoon

Veed, mis piirnevad joonega, mis algab punktist 52o30′ põhjalaiust Iirimaa läänerannikul ning kulgeb otse lääne suunas punktini 12o00′ läänepikkust; sealt otse lõuna suunas punktini 48o00′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas punktini 9o00′ läänepikkust; sealt otse põhja suunas Iirimaa lõunarannikuni; sealt põhja suunas piki Iirimaa rannikut lähtepunktini.

ICES VIIj 1. statistiline alarajoon

VIIj rajooni osa, mis piirneb järgmisi koordinaate ühendava joonega:

Laiuskraad

Pikkuskraad

48,43 N

12,00 W

48,42 N

11,99 W

48,39 N

11,87 W

48,36 N

11,75 W

48,33 N

11,64 W

48,30 N

11,52 W

48,27 N

11,39 W

48,25 N

11,27 W

48,23 N

11,14 W

48,21 N

11,02 W

48,19 N

10,89 W

48,17 N

10,77 W

48,03 N

10,68 W

48,00 N

10,64 W

48,00 N

12,00 W

48,43 N

12,00 W

ICES VIIj 2. statistiline alarajoon

VIIj rajooni osa, mis ei kuulu VIIj 1. alarajooni.

ICES VIIk statistiline rajoon

Veed, mis piirnevad joonega, mis algab punktist 52o30′ põhjalaiust ja 12o00′ läänepikkust ning kulgeb otse lääne suunas punktini 18o00′ läänepikkust; sealt otse lõuna suunas punktini 48o00′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas punktini 12o00′ läänepikkust; sealt otse põhja suunas lähtepunktini.

ICES VIIk 1. statistiline alarajoon

VIIk rajooni osa, mis piirneb järgmisi koordinaate ühendava joonega:

Laiuskraad

Pikkuskraad

48,00 N

18,00 W

52,50 N

18,00 W

52,50 N

16,06 W

52,44 N

16,07 W

52,36 N

16,08 W

52,27 N

16,09 W

52,19 N

16,09 W

52,11 N

16,09 W

52,02 N

16,08 W

51,94 N

16,07 W

51,85 N

16,07 W

51,77 N

16,05 W

51,68 N

16,04 W

51,60 N

16,02 W

51,52 N

15,99 W

51,43 N

15,96 W

51,34 N

15,93 W

51,27 N

15,90 W

51,18 N

15,86 W

51,10 N

15,82 W

51,02 N

15,77 W

50,94 N

15,73 W

50,86 N

15,68 W

50,78 N

15,63 W

50,70 N

15,57 W

50,62 N

15,52 W

50,54 N

15,47 W

50,47 N

15,42 W

50,39 N

15,36 W

50,32 N

15,30 W

50,24 N

15,24 W

50,17 N

15,17 W

50,10 N

15,11 W

50,03 N

15,04 W

49,96 N

14,97 W

49,89 N

14,89 W

49,82 N

14,82 W

49,75 N

14,74 W

49,69 N

14,65 W

49,62 N

14,57 W

49,56 N

14,48 W

49,50 N

14,39 W

49,44 N

14,30 W

49,38 N

14,22 W

49,32 N

14,13 W

49,27 N

14,04 W

49,21 N

13,95 W

49,15 N

13,86 W

49,10 N

13,77 W

49,05 N

13,67 W

49,00 N

13,57 W

48,95 N

13,47 W

48,90 N

13,37 W

48,86 N

13,27 W

48,81 N

13,17 W

48,77 N

13,07 W

48,73 N

12,96 W

48,69 N

12,85 W

48,65 N

12,74 W

48,62 N

12,64 W

48,58 N

12,54 W

48,55 N

12,43 W

48,52 N

12,32 W

48,49 N

12,22 W

48,46 N

12,11 W

48,43 N

12,00 W

48,00 N

18,00 W

ICES VIIk 2. statistiline alarajoon

VIIk rajooni osa, mis ei kuulu VIIk 1. alarajooni.

ICES VIII statistiline alapiirkond

Veed, mis piirnevad joonega, mis algab punktist 48o00′ põhjalaiust Prantsusmaa läänerannikul ning kulgeb otse lääne suunas punktini 18o00′ läänepikkust; sealt otse lõuna suunas punktini 43o00′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas Hispaania läänerannikuni; sealt põhja suunas piki Hispaania ja Prantsusmaa rannikut lähtepunktini.

ICES VIIIa statistiline rajoon

Veed, mis piirnevad joonega, mis algab punktist 48o00′ põhjalaiust Prantsusmaa läänerannikul ning kulgeb otse lääne suunas punktini 8o00′ läänepikkust; sealt otse lõuna suunas punktini 47o30′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas punktini 6o00′ läänepikkust; sealt otse lõuna suunas punktini 47o00′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas punktini 5o00′ läänepikkust; sealt otse lõuna suunas punktini 46o00′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas Prantsusmaa rannikuni; sealt loode suunas piki Prantsusmaa rannikut lähtepunktini.

ICES VIIIb statistiline rajoon

Veed, mis piirnevad joonega, mis algab punktist 46o00′ põhjalaiust Prantsusmaa läänerannikul ning kulgeb otse lääne suunas punktini 4o00′ läänepikkust; sealt otse lõuna suunas punktini 45o30′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas punktini 3o00′ läänepikkust; sealt otse lõuna suunas punktini 44o30′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas punktini 2o00′ läänepikkust; sealt otse lõuna suunas Hispaania põhjarannikuni; sealt piki Hispaania põhjarannikut ja Prantsusmaa läänerannikut lähtepunktini.

ICES VIIIc statistiline rajoon

Veed, mis piirnevad joonega, mis algab punktist 2o00′ läänepikkust Hispaania põhjarannikul ning kulgeb otse põhja suunas punktini 44o30′ põhjalaiust; sealt otse lääne suunas punktini 11o00′ läänepikkust; sealt otse lõuna suunas punktini 43o00′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas Hispaania läänerannikuni; sealt põhja ja ida suunas piki Hispaania rannikut lähtepunktini.

ICES VIIId statistiline rajoon

Veed, mis piirnevad joonega, mis algab punktist 48o00′ põhjalaiust ja 8o00′ läänepikkust ning kulgeb otse lääne suunas punktini 11o00′ läänepikkust; sealt otse lõuna suunas punktini 44o30′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas punktini 3o00′ läänepikkust; sealt otse põhja suunas punktini 45o30′ põhjalaiust; sealt otse lääne suunas punktini 4o00′ läänepikkust; sealt otse põhja suunas punktini 46o00′ põhjalaiust; sealt otse lääne suunas punktini 5o00′ läänepikkust; sealt otse põhja suunas punktini 47o00′ põhjalaiust; sealt otse lääne suunas punktini 6o00′ läänepikkust; sealt otse põhja suunas punktini 47o30′ põhjalaiust; sealt otse lääne suunas punktini 8o00′ läänepikkust; sealt otse põhja suunas lähtepunktini.

ICES VIIId 1. statistiline alarajoon

VIIId rajooni osa, mis piirneb järgmisi koordinaate ühendava joonega:

Laiuskraad

Pikkuskraad

48,00 N

11,00 W

48,00 N

10,64 W

47,77 N

10,37 W

47,45 N

09,89 W

46,88 N

09,62 W

46,34 N

10,95 W

46,32 N

11,00 W

48,00 N

11,00 W

ICES VIIId 2. statistiline alarajoon

VIIId rajooni osa, mis ei kuulu VIIId 1. alarajooni.

ICES VIIIe statistiline rajoon

Veed, mis piirnevad joonega, mis algab punktist 48o00′ põhjalaiust ja 11o00′ idapikkust ning kulgeb otse lääne suunas punktini 18o00′ läänepikkust; sealt otse lõuna suunas punktini 43o00′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas punktini 11o00′ läänepikkust; sealt otse põhja suunas lähtepunktini.

ICES VIIIe 1. statistiline alarajoon

VIIIe rajooni osa, mis piirneb järgmisi koordinaate ühendava joonega:

Laiuskraad

Pikkuskraad

43,00 N

18,00 W

48,00 N

18,00 W

48,00 N

11,00 W

46,32 N

11,00 W

44,72 N

13,31 W

44,07 N

13,49 W

43,00 N

13,80 W

ICES VIIIe 2. statistiline alarajoon

VIIIe rajooni osa, mis ei kuulu VIIIe 1. alarajooni.

ICES IX statistiline alapiirkond

Veed, mis piirnevad joonega, mis algab punktist 43o00′ põhjalaiust Hispaania looderannikul ning kulgeb otse lääne suunas punktini 18o00′ läänepikkust; sealt otse lõuna suunas punktini 36o00′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas punktini 5o36′ läänepikkust Hispaania lõunarannikul (Punta Marroqui maakitsus); sealt loode suunas piki Hispaania edelarannikut, Portugali rannikut ja Hispaania looderannikut lähtepunktini.

ICES IXa statistiline rajoon

Veed, mis piirnevad joonega, mis algab punktist 43o00′ põhjalaiust Hispaania looderannikul ning kulgeb otse lääne suunas punktini 11o00′ läänepikkust; sealt otse lõuna suunas punktini 36o00′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas punktini 5o36′ läänepikkust Hispaania lõunarannikul (Punta Marroqui maakitsus); sealt loode suunas piki Hispaania edelarannikut, Portugali rannikut ja Hispaania looderannikut lähtepunktini.

ICES IXb statistiline rajoon

Veed, mis piirnevad joonega, mis algab punktist 43o00′ põhjalaiust ja 11o00′ läänepikkust ning kulgeb otse lääne suunas punktini 18o00′ läänepikkust; sealt otse lõuna suunas punktini 36o00′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas punktini 11o00′ läänepikkust; sealt otse põhja suunas lähtepunktini.

ICES IXb 1. statistiline alarajoon

IXb rajooni osa, mis piirneb järgmisi punkte ühendava joonega:

Laiuskraad

Pikkuskraad

43,00 N

18,00 W

43,00 N

13,80 W

42,88 N

13,84 W

42,04 N

13,64 W

41,38 N

13,27 W

41,13 N

13,27 W

40,06 N

13,49 W

38,75 N

13,78 W

38,17 N

13,69 W

36,03 N

12,73 W

36,04 N

15,30 W

36,02 N

17,90 W

36,00 N

18,00 W

43,00 N

18,00 W

ICES IXb 2. statistiline alarajoon

IXb rajooni osa, mis ei kuulu IXb 1. alarajooni.

ICES X statistiline alapiirkond

Veed, mis piirnevad joonega, mis algab punktist 48o00′ põhjalaiust ja 18o00′ läänepikkust ning kulgeb otse lääne suunas punktini 42o00′ läänepikkust; sealt otse lõuna suunas punktini 36o00′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas punktini 18o00′ läänepikkust; sealt otse põhja suunas lähtepunktini.

ICES Xa statistiline rajoon

See osa X alapiirkonnast, mis jääb 43o põhjalaiusest lõuna poole.

ICES Xa 1. statistiline alarajoon

Xa rajooni osa, mis piirneb järgmisi koordinaate ühendava joonega:

Laiuskraad

Pikkuskraad

36,00 N

18,00 W

36,00 N

22,25 W

37,58 N

20,62 W

39,16 N

21,32 W

40,97 N

23,91 W

41,35 N

24,65 W

41,91 N

25,79 W

42,34 N

28,45 W

42,05 N

29,95 W

41,02 N

35,11 W

40,04 N

35,26 W

38,74 N

35,48 W

36,03 N

31,76 W

36,00 N

32,03 W

36,00 N

42,00 W

43,00 N

42,00 W

43,00 N

18,00 W

36,00 N

18,00 W

ICES Xa 2. statistiline alarajoon

Xa rajooni osa, mis ei kuulu Xa 1. alarajooni.

ICES Xb statistiline rajoon

See osa X alapiirkonnast, mis jääb 43o põhjalaiusest põhja poole.

ICES XII statistiline alapiirkond

Veed, mis piirnevad joonega, mis algab punktist 62o00′ põhjalaiust ja 15o00′ läänepikkust ning kulgeb otse lääne suunas punktini 27o00′ läänepikkust; sealt otse lõuna suunas punktini 59o00′ põhjalaiust; sealt otse lääne suunas punktini 42o00′ läänepikkust; sealt otse lõuna suunas punktini 48o00′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas punktini 18o00′ läänepikkust; sealt otse põhja suunas punktini 60o00′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas punktini 15o00′ läänepikkust; sealt otse põhja suunas lähtepunktini.

ICES XIIa statistiline rajoon

See osa XII alapiirkonnast, mis piirneb järgmisi koordinaate ühendava joonega:

Laiuskraad

Pikkuskraad

62,00 N

15,00 W

62,00 N

27,00 W

59,00 N

27,00 W

59,00 N

42,00 W

52,50 N

42,00 W

52,50 N

18,00 W

54,50 N

18,00 W

54,50 N

24,00 W

60,00 N

24,00 W

60,00 N

18,00 W

60,00 N

15,00 W

62,00 N

15,00 W

ICES XIIa 1. statistiline alarajoon

See osa XIIa rajoonist, mis piirneb järgmisi koordinaate ühendava joonega:

Laiuskraad

Pikkuskraad

52,50 N

42,00 W

56,55 N

42,00 W

56,64 N

41,50 W

56,75 N

41,00 W

56,88 N

40,50 W

57,03 N

40,00 W

57,20 N

39,50 W

57,37 N

39,00 W

57,62 N

38,50 W

57,78 N

38,25 W

57,97 N

38,00 W

58,26 N

37,50 W

58,50 N

37,20 W

58,63 N

37,00 W

59,00 N

36,77 W

59,00 N

27,00 W

60,85 N

27,00 W

60,69 N

26,46 W

60,45 N

25,09 W

60,37 N

23,96 W

60,22 N

23,27 W

60,02 N

21,76 W

60,00 N

20,55 W

60,05 N

18,65 W

60,08 N

18,00 W

60,00 N

18,00 W

60,00 N

24,00 W

54,50 N

24,00 W

54,50 N

18,00 W

52,50 N

18,00 W

52,50 N

42,00 W

ICES XIIa 2. statistiline alarajoon

See osa XIIa rajoonist, mis piirneb järgmisi koordinaate ühendava joonega:

Laiuskraad

Pikkuskraad

60,00 N

20,55 W

60,00 N

15,00 W

60,49 N

15,00 W

60,44 N

15,22 W

60,11 N

17,32 W

60,05 N

18,65 W

60,00 N

20,55 W

ICES XIIa 3. statistiline alarajoon

See osa XIIa rajoonist, mis piirneb järgmisi koordinaate ühendava joonega:

Laiuskraad

Pikkuskraad

59,00 N

42,00 W

56,55 N

42,00 W

56,64 N

41,50 W

56,75 N

41,00 W

56,88 N

40,50 W

57,03 N

40,00 W

57,20 N

39,50 W

57,37 N

39,00 W

57,62 N

38,50 W

57,78 N

38,25 W

57,97 N

38,00 W

58,26 N

37,50 W

58,63 N

37,00 W

59,00 N

36,77 W

59,00 N

42,00 W

ICES XIIa 4. statistiline alarajoon

See osa XIIa rajoonist, mis piirneb järgmisi koordinaate ühendava joonega:

Laiuskraad

Pikkuskraad

62,00 N

27,00 W

60,85 N

27,00 W

60,69 N

26,46 W

60,45 N

25,09 W

60,37 N

23,96 W

60,22 N

23,27 W

60,02 N

21,76 W

60,00 N

20,55 W

60,05 N

18,65 W

60,11 N

17,32 W

60,44 N

15,22 W

60,49 N

15,00 W

62,00 N

15,00 W

62,00 N

27,00 W

ICES XIIb statistiline rajoon

See osa XII alapiirkonnast, mis piirneb järgmisi koordinaate ühendava joonega:

Laiuskraad

Pikkuskraad

60,00 N

18,00 W

54,50 N

18,00 W

54,50 N

24,00 W

60,00 N

24,00 W

60,00 N

18,00 W

ICES XIIc statistiline rajoon

See osa XII alapiirkonnast, mis piirneb järgmisi koordinaate ühendava joonega:

Laiuskraad

Pikkuskraad

52,50 N

42,00 W

48,00 N

42,00 W

48,00 N

18,00 W

52,50 N

18,00 W

52,50 N

42,00 W

ICES XIV statistiline alapiirkond

Veed, mis piirnevad joonega, mis kulgeb geograafiliselt põhjapooluselt piki meridiaani 40o00′ läänepikkust Gröönimaa põhjarannikuni; sealt ida ja lõuna suunas piki Gröönimaa rannikut punktini 44o00′ läänepikkust; sealt otse lõuna suunas punktini 59o00′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas punktini 27o00′ läänepikkust; sealt otse põhja suunas punktini 68o00′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas punktini 11o00′ läänepikkust; sealt otse põhja suunas geograafilise põhjapooluseni.

ICES XIVa statistiline rajoon

Veed, mis piirnevad joonega, mis kulgeb geograafiliselt põhjapooluselt piki meridiaani 40o00′ läänepikkust Gröönimaa põhjarannikuni; sealt ida ja lõuna suunas piki Gröönimaa rannikut punktini 68o30′ põhjalaiust Cape Savaryl; sealt otse lõuna suunas piki meridiaani 27o00′ läänepikkust kuni punktini 68o00′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas punktini 11o00′ läänepikkust; sealt otse põhja suunas geograafilise põhjapooluseni.

ICES XIVb statistiline rajoon

Veed, mis piirnevad joonega, mis algab punktist 44o00′ läänepikkust Gröönimaa lõunarannikul ning kulgeb otse lõuna suunas punktini 59o00′ põhjalaiust; sealt otse ida suunas punktini 27o00′ läänepikkust; sealt otse põhja suunas punktini 68o30′ põhjalaiust Cape Savaryl; sealt loode suunas piki Gröönimaa rannikut lähtepunktini.

ICES XIVb 1. statistiline alarajoon

See osa XIVb rajoonist, mis piirneb järgmisi koordinaate ühendava joonega:

Laiuskraad

Pikkuskraad

59,00 N

27,00 W

59,00 N

36,77 W

59,35 N

36,50 W

59,50 N

36,35 W

59,75 N

36,16 W

60,00 N

35,96 W

60,25 N

35,76 W

60,55 N

35,50 W

60,75 N

35,37 W

61,00 N

35,15 W

61,25 N

34,97 W

61,50 N

34,65 W

61,60 N

34,50 W

61,75 N

34,31 W

61,98 N

34,00 W

62,25 N

33,70 W

62,45 N

33,53 W

62,50 N

33,27 W

62,56 N

33,00 W

62,69 N

32,50 W

62,75 N

32,30 W

62,87 N

32,00 W

63,03 N

31,50 W

63,25 N

31,00 W

63,31 N

30,86 W

63,00 N

30,61 W

62,23 N

29,87 W

61,79 N

29,25 W

61,44 N

28,61 W

61,06 N

27,69 W

60,85 N

27,00 W

59,00 N

27,00 W

ICES XIVb 2. statistiline alarajoon

See osa XIVb rajoonist, mis ei kuulu XIVb 1. alarajooni.


IV LISA

Atlandi ookeani kirdeosa püügiandmete esitamise vorming

Magnetkandja

Arvutilindid: üheksarajaline tihedusega 1 600 või 6 250 bitti tollil ning EBCDIC- või ASCII-koodis, eelistatavalt märgendamata. Märgendamise korral tuleks lisada faililõpukood.

Disketid: MS-DOS-vormindusega 3,5-tollised 720-kilobaidised või 1,4-megabaidised disketid või 5,25-tollised 360-kilobaidised või 1,2-megabaidised disketid.

Kirje vorming

Baidi number

Andmeelement

Märkused

1–4

riik (ISO 3-täheline kood)

nt FRA = Prantsusmaa

5–6

aasta

nt 90 = 1990

7–8

FAO põhipüügipiirkond

27 = Atlandi kirdeosa

9–15

rajoon

nt IV a = ICES IVa rajoon

16–18

liik

3-täheline kood

19–26

saak

tonnides

Märkused:

a)

Arvväljad tuleb joondada paremale ja tühikud lisada nende ette. Kõik sümbolväljad peavad olema joondatud vasakule ning tühikud peavad olema nende järel.

b)

Saak tuleb märkida lossitud saagi eluskaalu ekvivalendina ja lähima tonnini ümardatult.

c)

Kogused (baidid 19–26), mis on väiksemad kui pool ühikut, tuleb märkida kui „–1”.

d)

Teadmata kogused (baidid 19–26) tuleb märkida kui „–2”.


V LISA

ATLANDI OOKEANI KIRDEOSA PÜÜGIANDMETE MAGNETKANDJAL ESITAMISE VORMING

A.   Koodi vorming

Andmed tuleb esitada eri pikkusega väljadest koosnevate kirjetena, mis eraldatakse kooloniga (:). Kirje koosneb järgmistest väljadest:

väli

Märkused

Riik

3-täheline tähis (näitt FRA = Prantsusmaa)

Aasta

näit 2001 vôi 01

FAO püügipiirkond

27 = Atlandi ookcani kirdeosa

Püügirajoon

näit Iva = ICES alarajoon 4a

Liigid

3-täheline kood

Saak

Tonnid

a)

Saask tuleb märkida lossitud saagi eluskaalu ekvivalendina ja lähima tonnini ümardatult.

b)

Kogused, mis on väiksemad kui pool ühikut, tuleb märkida kui „-1”.

c)

Riigi tähised:

Austria

AUT

Belgia

BEL

Bulgaaria

BGR

Küpros

CYP

Tšehhi Vabariik

CZE

Saksamaa

DEU

Taani

DNK

Hispaania

ESP

Eesti

EST

Soome

FIN

Prantsusmaa

FRA

Ühendkuningriik

GBR

Inglismaa ja Wales

GBRA

Šotimaa

GBRB

Põhja-Iirimaa

GBRC

Kreeka

GRC

Ungari

HUN

Iirimaa

IRL

Island

ISL

Itaalia

ITA

Leedu

LTU

Luksemburg

LUX

Läti

LVA

Malta

MLT

Madalmaad

NLD

Norra

NOR

Poola

POL

Portugal

PRT

Rumeenia

ROU

Slovakkia

SVK

Sloveenia

SVN

Rootsi

SWE

Türgi

TUR

B.   Euroopa komisjonile andmete edastamise meetod

Andmed tuleb völmaluse korral edastada elektroonilisel kujul (näiteks elektronkirjaga).

Kui see ei ole vôimalik, vôib andmeid edastada andmefailina 3,5'' HD-disk etil.


VI LISA

Kehtetuks tunnistatud määrus koos muudatustega

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 3880/91

(EÜT L 365, 31.12.1991, lk 1).

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1637/2001

(EÜT L 222, 17.8.2001, lk 20).

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1882/2003

(ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

Ainult I lisa punkt 4

Komisjoni määrus (EÜ) nr 448/2005

(ELT L 74, 19.3.2005, lk 5).

 


VII LISA

Vastavustabel

Määrus (EMÜ) nr 3880/91

Käesolev määrus

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikkel 2

Artikkel 2

Artikkel 3

Artikkel 3

Artikli 4 esimene lõik

Artikli 4 esimene lõik

Artikli 4 teine lõik

Artikli 4 teine lõik

Artikli 4 kolmas lõik

Artikli 5 lõiked 1 ja 2

Artikli 5 lõiked 1 ja 2

Artikli 5 lõige 3

Artikli 6 lõiked 1 ja 2

Artikli 6 lõiked 1 ja 2

Artikli 6 lõige 3

Artikli 6 lõige 4

Artikli 6 lõige 3

Artikkel 7

Artikkel 7

Artikkel 8

I lisa

I lisa

II lisa

II lisa

III lisa

III lisa

IV lisa

IV lisa

V lisa

VI lisa

VII lisa