14.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 70/9


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 199/2009,

13. märts 2009,

milles sätestatakse Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2160/2003 üleminekumeede ja erand broileri- ja kalkunikarjadest pärit värske liha väikeses koguses otsetarnimise suhtes

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. novembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 2160/2003 salmonella ja teiste konkreetsete toidupõhiste zoonootilise toimega mõjurite kontrolli kohta, (1) eriti selle artiklit 13,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 2160/2003 eesmärk on tagada õigete ja tõhusate meetmete võtmine salmonella ja muude zoonoositekitajate avastamiseks ja kontrolliks tootmise, töötlemise ja turustamise kõigis asjakohastes etappides ja eriti esmatootmise käigus, et vähendada nende esinemissagedust ja ohtu inimeste tervisele.

(2)

Määrust (EÜ) nr 2160/2003 ei kohaldata isiklikuks kasutamiseks ette nähtud esmatoodangu suhtes ega esmatoodete väikeste koguste tootjalt lõpptarbijale või vahetult lõpptarbijat varustavatele kohalikele jaekaubandusettevõtetele otsetarnete suhtes. Vastavalt määrusele reguleeritakse sellist otsetarnimist riiklike eeskirjadega, mis tagavad määrusega (EÜ) nr 2160/2003 seatud eesmärkide saavutamise.

(3)

Määruse (EÜ) nr 2160/2003 kohaselt tuleb kehtestada ühenduse eesmärk kõigi inimeste tervise seisukohast oluliste salmonella serotüüpide esinemissageduse vähendamiseks broileritel ja kalkunitel esmatootmise käigus. Lisaks on määruses sätestatud, et ühendus peab määrama eesmärgi saavutamise tõendamiseks vajalikud kontrollikavad.

(4)

Komisjoni määrusega (EÜ) 646/2007 (2) rakendatakse määrust (EÜ) nr 2160/2003 seoses ühenduse eesmärgiga vähendada esmatootmise käigus teatavate salmonella serotüüpide esinemissagedust broileritel. Selles on sätestatud ka kontrollikava ühenduse eesmärgi saavutamise tõendamiseks. Kõnealust kontrollikava kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2009.

(5)

Komisjoni määrusega (EÜ) 584/2008 (3) rakendatakse määrust (EÜ) nr 2160/2003 seoses ühenduse eesmärgiga vähendada teatavate salmonella serotüüpide esinemissagedust kalkunitel esmatootmise käigus. Selles on sätestatud ka kontrollikava ühenduse eesmärgi saavutamise tõendamiseks. Kõnealust kontrollikava kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2010.

(6)

Määrust (EÜ) nr 2160/2003 ei kohaldata teatava esmatoodangu suhtes. Samas kohaldatakse määrust broileri- ja kalkunikarjade suhtes juhul, kui tootjal on kavas tarnida sellistest karjadest saadud värsket liha väikeses koguses lõpptarbijale või vahetult lõpptarbijat varustavatele kohalikele jaekaubandusettevõtetele. Vastavalt määrustes (EÜ) nr 646/2007 ja (EÜ) nr 584/2008 sätestatud kontrollikavadele on selliste kodulindude kontrollimine enne tapmist kohustuslik.

(7)

Kõnealuste broileri- ja kalkunikarjade kontrollimine tekitab väga väikese lindude arvuga tootjatele praktilist laadi probleeme, sest enne tapmist on vaja linde pidevalt kontrollida. Eelkõige võib see põhjustada müügi katkemist, sest kontrolli tulemused peavad olema teada enne tapmist.

(8)

Selleks, et vältida ohu suurenemist inimeste tervisele seoses kohustusliku pideva kontrolli erandiga, peavad liikmesriigid kehtestama eeskirjad värske liha tarnimise kohta otse tootjalt ning tagama määruses (EÜ) nr 2160/2003 sätestatud eesmärkide saavutamise.

(9)

Seetõttu on asjakohane jätta üleminekumeetme raames määruse (EÜ) nr 2160/2003 kohaldamisalast välja broileri- ja kalkunikarjad, kui tootjal on kavas tarnida sellistest karjadest saadud värsket liha lõpptarbijale või vahetult lõpptarbijat varustavatele kohalikele jaekaubandusettevõtetele vaid väikeses koguses.

(10)

Kõnealused tarned on talveperioodil harvad, seepärast tuleks üleminekumeedet kohaldada alates 2009. aasta kevadest.

(11)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruse (EÜ) nr 2160/2003 artikli 1 lõike 2 erandina ei kohaldata kõnealust määrust broileri- ja kalkunikarjade suhtes, kui tootjal on kavas tarnida sellistest karjadest saadud värsket liha väikeses koguses, nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 (4) I lisa punktis 1.10, ainult

a)

lõpptarbijale või

b)

vahetult lõpptarbijat varustavatele kohalikele jaekaubandusettevõtetele.

2.   Selleks et tagada määruses (EÜ) nr 2160/2003 sätestatud eesmärkide täitmine, peavad liikmesriigid kehtestama lõikes 1 määratud tootjate suhtes värske liha tarnimise eeskirjad.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse kolm aastat.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. märts 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  ELT L 325, 12.12.2003, lk 1.

(2)  ELT L 151, 13.6.2007, lk 21.

(3)  ELT L 162, 21.6.2008, lk 3.

(4)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 55.