10.2.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 39/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 116/2009,

18. detsember 2008,

kultuuriväärtuste ekspordi kohta

(kodifitseeritud versioon)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 133,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 9. detsembri 1992. aasta määrust (EMÜ) nr 3911/92 kultuuriväärtuste ekspordi kohta (1) on korduvalt oluliselt muudetud. (2) Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks kõnealune määrus kodifitseerida.

(2)

Siseturu säilitamiseks on kaubandussuhetes kolmandate riikidega vaja kehtestada kultuuriväärtuste kaitse eeskirjad.

(3)

Tundub olevat vaja võtta erimeetmeid, et tagada ühenduse välispiiridel kultuuriväärtuste ekspordi ühtne kontroll.

(4)

Selline süsteem peaks enne käesoleva määrusega hõlmatud kultuuriväärtuste eksporti nõudma pädeva liikmesriigi välja antud loa esitamist. Sellepärast on hädavajalik nende meetmete mõjupiirkond ja rakendamise kord täpselt kindlaks määrata. Süsteemi rakendamine peaks olema võimalikult lihtne ja tõhus.

(5)

Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused. (3)

(6)

Arvestades liikmesriikide ametiasutuste arvestatavat kogemust nõukogu 13. märtsi 1997. aasta määruse (EÜ) nr 515/97 (liikmesriikide haldusasutuste vastastikusest abist ning haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks) (4) kohaldamisel, tuleks käesoleva küsimuse puhul kohaldada mainitud määrust.

(7)

Käesoleva määruse I lisa eesmärk on kindlaks määrata need kultuuriväärtuste liigid, mida tuleks kaubandussuhetes kolmandate riikidega eriliselt kaitsta, kuid samas ei seata liikmesriikidele piiranguid rahvusliku rikkuse määratlemisel asutamislepingu artikli 30 tähenduses,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Mõiste

Piiramata asutamislepingu artiklist 30 tulenevaid liikmesriikide volitusi, viitab mõiste „kultuuriväärtused” käesoleva määruse mõttes määruse I lisas loetletud objektidele.

Artikkel 2

Ekspordiluba

1.   Kui kultuuriväärtusi eksporditakse väljapoole ühenduse tolliterritooriumi, tuleb esitada ekspordiluba.

2.   Ekspordiloa annab asjaomase isiku taotluse peale:

a)

pädev ametiasutus selles liikmesriigis, mille territooriumil kõnealune kultuuriväärtus seaduslikult ja lõplikult asus 1. jaanuaril 1993;

b)

või pärast seda kuupäeva pädev ametiasutus selles liikmesriigis, mille territooriumil kõnealune kultuuriväärtus asub kas pärast seda, kui teine liikmesriik on selle seaduslikult ja lõplikult sinna saatnud, või pärast importi kolmandast riigist või pärast taassissevedu kolmandast riigist, kui liikmesriik on selle sinna seaduslikult saatnud.

Ilma et see piiraks lõike 4 kohaldamist, ei pea liikmesriik, mis on vastavalt esimese lõigu alapunktidele a või b selleks pädev, nõudma ekspordiluba määruse I lisas liigi A1 esimese ja teise alapunkti piiratud arheoloogilise või teadusliku väärtusega kultuuriväärtuste jaoks tingimusel, et need ei pärine vahetult liikmesriigi arheoloogilistelt kaevamistelt, leidudest ega liikmesriigi arheoloogilistest asulakohtadest ning et nad on turule tulnud seaduslikult.

Käesoleva määruse kohaldamisel võidakse ekspordiloa andmisest keelduda, kui kõnealuste kultuuriväärtuste suhtes kehtivad asjaomase liikmesriigi õigusaktid, mis kaitsevad kunstilise, ajaloolise või arheoloogilise väärtusega rahvuslikku rikkust.

Vajaduse korral võtab esimese lõigu alapunktis b viidatud asutus ühendust pädevate ametiasutustega selles liikmesriigis, kust kõnealune kultuuriväärtus pärineb, eelkõige pädevate ametiasutustega nõukogu 15. märtsi 1993. aasta direktiivi 93/7/EMÜ (liikmesriigi territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise kohta) (5) tähenduses.

3.   Ekspordiluba kehtib kogu ühenduse piires.

4.   Ilma et see piiraks lõigete 1, 2 ja 3 sätete kohaldamist, kehtib otsese ekspordi korral ühenduse tolliterritooriumilt sellise kunstilise, ajaloolise või arheoloogilise väärtusega rahvusliku rikkuse kohta, mis käesoleva määruse tähenduses ei ole kultuuriväärtused, neid eksportiva liikmesriigi seadus.

Artikkel 3

Pädevad ametiasutused

1.   Liikmesriigid annavad komisjonile nimekirja ametiasutustest, mis on volitatud andma kultuuriväärtuste ekspordilube.

2.   Komisjon avaldab nende ametiasutuste nimekirja ja kõik nimekirjas tehtud muudatused Euroopa Liidu Teataja C-seerias.

Artikkel 4

Ekspordiloa esitamine

Ekspordiluba esitatakse lisaks ekspordideklaratsioonile ekspordiformaalsuste läbimisel tolliasutuses, mis on pädev seda deklaratsiooni vastu võtma.

Artikkel 5

Pädevate tolliasutuste piiramine

1.   Liikmesriigid võivad piirata nende tolliasutuste arvu, mis on volitatud tegelema kultuuriväärtuste ekspordi formaalsustega.

2.   Liikmesriigid, kes kasutavad lõikes 1 antud õigust, teevad komisjonile teatavaks nõuetekohaste volitustega tolliasutused.

Komisjon avaldab selle teabe Euroopa Liidu Teataja C-seerias.

Artikkel 6

Halduskoostöö

Käesoleva määruse rakendamisel kohaldatakse mutatis mutandis määruse (EÜ) nr 515/97 sätteid, eriti sätteid teabe konfidentsiaalsuse kohta.

Lisaks esimeses lõigus ette nähtud koostööle astuvad liikmesriigid vajalikke samme, et vastastikustes suhetes sisse seada koostöö tolliasutuste ning direktiivi 93/7/EMÜ artiklis 4 viidatud pädevate ametiasutuste vahel.

Artikkel 7

Rakendusmeetmed

Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed, eriti need, mis käsitlevad kasutatavat vormi (näiteks näidis ning tehnilised üksikasjad), võetakse vastu vastavalt artikli 8 lõikes 2 nimetatud korrale.

Artikkel 8

Komitee

1.   Komisjoni abistab komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 3 ja 7.

Artikkel 9

Karistused

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva määruse rikkumise korral, ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Karistused peavad olema efektiivsed, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Artikkel 10

Aruandlus

1.   Iga liikmesriik informeerib komisjoni käesoleva määruse alusel võetud meetmetest.

Komisjon edastab selle teabe teistele liikmesriikidele.

2.   Iga kolme aasta järel esitab komisjon Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande käesoleva määruse rakendamise kohta.

Nõukogu vaatab komisjoni ettepanekul iga kolme aasta järel läbi määruse I lisas märgitud summad ja kui see on vajalik, ajakohastab neid ühenduse majandus- ja rahandusnäitajate alusel.

Artikkel 11

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EMÜ) nr 3911/92, mida on muudetud II lisas loetletud määrustega, tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele kooskõlas III lisas esitatud vastavustabeliga.

Artikkel 12

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. detsember 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

M. BARNIER


(1)  EÜT L 395, 31.12.1992, lk 1.

(2)  Vt II lisa.

(3)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

(4)  EÜT L 82, 22.3.1997, lk 1.

(5)  EÜT L 74, 27.3.1993, lk 74.


I LISA

Artikliga 1 hõlmatud kultuuriväärtuste liigid

1.

Rohkem kui 100 aastat vanad arheoloogilise väärtusega esemed, mis pärinevad:

 

maapealsete või veealuste arheoloogiliste kaevamiste või leidude hulgast

9705 00 00

arheoloogilistest asulakohtadest

9706 00 00

arheoloogilistest kollektsioonidest

2.

Rohkem kui 100 aastat vanad kunsti-, ajaloo- või religioosse mälestise elemendid, mis moodustavad mälestise olulise osa, aga on sellest eraldatud

9705 00 00

9706 00 00

3.

Kategooriatesse 4 ja 5 mittekuuluvad täielikult käsitsi teostatud joonistused ja maalid mis tahes materjalist ja mis tahes materjalil (1)

9701

4.

Täielikult käsitsi teostatud vesivärvi-, guaši- ja pastelltehnikas teosed mis tahes materjalil (1)

9701

5.

Mis tahes materjalist täielikult käsitsi teostatud mosaiigid, mis ei kuulu kategooriatesse 1 ega 2, ja täielikult käsitsi teostatud joonistused mis tahes materjalist ja mis tahes materjalil (1)

6914

9701

6.

Gravüüride, estampide, serigraafiate ja litograafiate originaalid koos vastavate trükiplaatidega ning originaalplakatid (1)

Peatükk 49

9702 00 00

8442 50 99

7.

Originaalskulptuurid ning originaalteosega samal viisil valmistatud koopiad, (1) mis ei kuulu liigi 1 alla

9703 00 00

8.

Fotod, filmid ja nende negatiivid (1)

3704

3705

3706

4911 91 80

9.

Inkunaablid ja käsikirjad, sealhulgas maakaardid ning partituurid, üksikult või kollektsioonidena (1)

9702 00 00

9706 00 00

4901 10 00

4901 99 00

4904 00 00

4905 91 00

4905 99 00

4906 00 00

10.

Rohkem kui 100 aastat vanad raamatud, üksikult või kollektsioonidena

9705 00 00

9706 00 00

11.

Rohkem kui 200 aastat vanad trükitud maakaardid

9706 00 00

12.

Rohkem kui 50 aastat vanad mis tahes liiki või mis tahes vormis arhiivid ning nende arhivaalid

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00

9706 00 00

13.

a)

Kollektsioonid (2) ja kollektsiooniobjektid zooloogia-, botaanika-, mineraloogia- või anatoomiakollektsioonidest;

9705 00 00

b)

Kollektsioonid (2) ajaloo, paleontoloogia, etnograafia või numismaatika valdkonnast

9705 00 00

14.

Rohkem kui 75 aastat vanad transpordivahendid

9705 00 00

Peatükid 86–89

15.

Mis tahes antiikesemed, mida ei sisalda liigid A.1–A.14

 

a)

50–100 aastat vanad:

 

mänguasjad, mängud

Peatükk 95

klaasitooted

7013

hõbe- ja kullassepatooted

7114

mööbel

Peatükk 94

optilised, foto- ja kinematograafiaaparaadid

Peatükk 90

muusikariistad

Peatükk 92

kellad ja nende osad

Peatükk 91

puittooted

Peatükk 44

keraamikatooted

Peatükk 69

seinavaibad

5805 00 00

vaibad

Peatükk 57

tapeedid

4814

relvad

Peatükk 93

b)

Rohkem kui 100 aastat vanad esemed

9706 00 00

Liikidesse A.1–A.15 kuuluvatest kultuuriväärtustest hõlmab käesolev väärtus üksnes neid, mille väärtus vastab määruse lisa B osas esitatud väärtuslävele või ületab selle.

B.   Mõne määruse lisa A osas esitatud kultuuriväärtuse liigi puhul kohaldatavad väärtusläved (eurodes)

Väärtus:

 

mis tahes väärtus

1 (arheoloogilise väärtusega esemed)

2 (mälestistest eraldatud osad)

9 (inkunaablid ja käsikirjad)

12 (arhiivid)

 

15 000

5 (mosaiigid ja joonistused)

6 (gravüürid)

8 (fotod)

11 (trükitud maakaardid)

 

30 000

4 (vesivärvi-, guaši- ja pastelltehnikas teosed)

 

50 000

7 (skulptuurid)

10 (raamatud)

13 (kollektsioonid)

14 (transpordivahendid)

15 (mis tahes muud esemed)

 

150 000

3 (pildid)

Hinnang, kas rahalise väärtusega seotud tingimused on täidetud või mitte, tuleb anda ekspordiloa taotluse esitamisel. Rahaline väärtus on kultuuriväärtuse väärtus liikmesriigis, millele viidatakse määruse artikli 2 lõikes 2.

Liikmesriikides, kus ei kasutata omavääringuna eurot, konverteeritakse I lisas esitatud väärtused eurodes omavääringusse ja neid väljendatakse omavääringus 31. detsembril 2001Euroopa Ühenduste Teatajas avaldatud vahetuskursi alusel. Eurole vastav omavääringu väärtus vaadatakse läbi iga kahe aasta järel alates 31. detsembrist 2001. Eurole vastavate omavääringu väärtuste arvutamisel võetakse aluseks eurodes väljendatud omavääringute keskmine päevakurss 24 kuu pikkuse ajavahemiku jooksul, mis lõpeb 31. detsembril toimuvale läbivaatamisele eelneva augustikuu viimasel päeval. Üldiselt vaatab kultuuriväärtuste nõuandekomitee komisjoni ettepanekul sellise arvutamismeetodi läbi iga kahe aasta järel pärast selle esmakordset avaldamist. Pärast läbivaatamist avaldatakse eurodes väljendatud väärtused ja eurole vastavad omavääringu väärtused perioodiliselt Euroopa Liidu Teatajas läbivaatamise jõustumise kuupäevale eelneva novembrikuu esimestel päevadel.


(1)  Rohkem kui 50 aastat vanad, mis ei kuulu autorile.

(2)  Nagu on määratletud Euroopa Kohtu asjas 252/84 tehtud otsuses: „Ühise tollitariifistiku rubriigi nr 9705 tähenduses peetakse kollektsiooniobjektideks neid esemeid, mis vastavad kollektsiooni võtmiseks nõutavatele tingimustele, see tähendab, et esemed on suhteliselt haruldased, neid üldiselt ei kasutata nende algsel otstarbel, nendega sooritatakse eritehinguid väljaspool tavakauplemist samasuguste tarbeesemetega ning need on väga väärtuslikud.”


II LISA

Kehtetuks tunnistatud määrus koos muudatustega

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 3911/92

(EÜT L 395, 31.12.1992, lk 1)

 

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2469/96

(EÜT L 335, 24.12.1996, lk 9)

 

Nõukogu määrus (EÜ) nr 974/2001

(EÜT L 137, 19.5.2001, lk 10)

 

Nõukogu määrus (EÜ) nr 806/2003

(ELT L 122, 16.5.2003, lk 1)

Ainult I lisa, punkt 2


III LISA

VASTAVUSTABEL

Määrus (EMÜ) nr 3911/92

Käesolev määrus

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikkel 2, lõige 1

Artikkel 2, lõige 1

Artikkel 2, lõige 2, esimene lõik, sissejuhatav osa

Artikkel 2, lõige 2, esimene lõik, sissejuhatav osa

Artikkel 2, lõige 2, esimene lõik, esimene taane

Artikkel 2, lõige 2, esimene lõik, punkt a

Artikkel 2, lõige 2, esimene lõik, teine taane

Artikkel 2, lõige 2, esimene lõik, punkt b

Artikkel 2, lõige 2, teine lõik

Artikkel 2, lõige 2, teine lõik

Artikkel 2, lõige 2, kolmas lõik

Artikkel 2, lõige 2, kolmas lõik

Artikkel 2, lõige 2, neljas lõik

Artikkel 2, lõige 2, neljas lõik

Artikkel 2, lõige 3

Artikkel 2, lõige 3

Artikkel 2, lõige 4

Artikkel 2, lõige 4

Artiklid 3-9

Artiklid 3-9

Artikkel 10, esimene lõik

Artikkel 10, lõige 1, esimene lõik

Artikkel 10, teine lõik

Artikkel 10, lõige 1, teine lõik

Artikkel 10, kolmas lõik

Artikkel 10, lõige 2, esimene lõik

Artikkel 10, neljas lõik

Artikkel 10, viies lõik

Artikkel 10, lõige 2, teine lõik

Artikkel 11

Artikkel 11

Artikkel 12

Lisa, punktid A.1, A.2 ja A.3

I lisa, punktid A.1, A.2 ja A.3

Lisa, punkt A.3A

I lisa, punkt A.4

Lisa, punkt A.4

I lisa, punkt A.5

Lisa, punkt A.5

I lisa, punkt A.6

Lisa, punkt A.6

I lisa, punkt A.7

Lisa, punkt A.7

I lisa, punkt A.8

Lisa, punkt A.8

I lisa, punkt A.9

Lisa, punkt A.9

I lisa, punkt A.10

Lisa, punkt A.10

I lisa, punkt A.11

Lisa, punkt A.11

I lisa, punkt A.12

Lisa, punkt A.12

I lisa, punkt A.13

Lisa, punkt A.13

I lisa, punkt A.14

Lisa, punkt A.14

I lisa, punkt A.15

Lisa, punkt B

I lisa, punkt B

II lisa

III lisa