4.2.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 35/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 78/2009,

14. jaanuar 2009,

mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses jalakäijate ja teiste haavatavamate liiklejate kaitsega ning millega muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2003/102/EÜ ning 2005/66/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Siseturg on sisepiirideta ala, kus peab olema tagatud kaupade, isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumine. Sel eesmärgil on kehtestatud ühenduse tüübikinnituse süsteem mootorsõidukitele. On vaja ühtlustada mootorsõidukite tüübikinnitusele seoses jalakäijate kaitsega esitatavad tehnilised nõuded, et vältida liikmesriigiti erinevate nõuete vastuvõtmist ning tagada siseturu nõuetekohane toimimine.

(2)

Käesolev määrus on üks paljudest eraldiseisvatest õigusaktidest Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiivi 2007/46/EÜ (millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (raamdirektiiv)) (3) alusel kehtestatavas ühenduse tüübikinnitusmenetluses. Selleks et saavutada käesoleva määruse esimeses põhjenduses sätestatud eesmärke, tuleks muuta direktiivi 2007/46/EÜ I, III, IV, VI ja XI lisa.

(3)

Kogemused on näidanud, et mootorsõidukeid käsitlevad õigusaktid on sageli väga detailse tehnilise sisuga. Seetõttu on asjakohane võtta direktiivi asemel vastu määrus, et vältida lahknevusi ülevõtmismeetmete vahel ning õigusaktide mittevajalikku hulka liikmesriikides, kuna seda ei ole vaja siseriiklikusse õigusesse üle võtta. Seetõttu tuleb selles valdkonnas järjepidevuse tagamiseks asendada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. novembri 2003. aasta direktiiv 2003/102/EÜ (jalakäijate ja teiste vähem kaitstud liiklejate kaitse kohta enne kokkupõrget ja kokkupõrke korral mootorsõidukiga) (4) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta direktiiv 2005/66/EÜ (mis käsitleb esikaitsesüsteemide kasutamist mootorsõidukitel), (5) mis sätestab esikaitsesüsteemide paigaldamise ja kasutamise nõuded ning seega jalakäijate kaitse taseme, käesoleva määrusega. Sellest järeldub, et liikmesriigid peavad kehtetuks tunnistama õigusaktid, millega kehtetuks tunnistatavad direktiivid on üle võetud nende siseriiklikkusse õigusesse.

(4)

Direktiivi 2003/102/EÜ rakendamise teise etapi nõuete osas on ilmnenud, et need ei ole täidetavad. Sellega seoses nõuti kõnealuse direktiivi artiklis 5, et komisjon esitaks vajalikud ettepanekud nende nõuete täidetavuse probleemi ületamiseks ning võimaluse korral kasutaks aktiivseid ohutussüsteeme, tagades samal ajal haavatavamatele liiklejatele võimaldatava ohutuse säilimise endisel tasemel.

(5)

Komisjoni tellitud uuring näitab, et jalakäijate kaitset käsitlevaid nõudeid on võimalik oluliselt parandada passiivsete ja aktiivsete meetmete kombineerimise kaudu, mis võimaldab paremat kaitset kui varasemad õigusnormid. Eelkõige on nimetatud aktiivset ohutussüsteemi – pidurivõimendit, mis koos passiivsetes ohutusnõuetes tehtavate muudatustega suurendaks oluliselt jalakäijate kaitse taset. Seepärast on asjakohane kehtestada pidurivõimendisüsteemide uutele mootorsõidukitele paigaldamise kohustus. See ei peaks siiski kõrgetasemelisi passiivseid ohutussüsteeme asendama, vaid neid pigem täiendama.

(6)

Kokkupõrke vältimise süsteemidega varustatud sõidukid ei pea täitma teatud käesolevas määruses sätestatud nõudeid, kuivõrd nad suudavad jalakäijatega kokkupõrkeid vältida, selle asemel et lihtsalt leevendada selliste kokkupõrgete mõju. Pärast tuvastamist, et sellise tehnoloogia kasutamine võib kokkupõrkeid jalakäijatega ja teiste haavatavamate liiklejatega tõhusalt vältida, võib komisjon teha ettepanekuid käesoleva määruse muutmiseks, et võimaldada kokkupõrke vältimise süsteemide kasutamist.

(7)

Kuna linnasisestel teedel kasutatakse üha rohkem raskemaid sõidukeid, on asjakohane, et jalakäijate kaitse õigusnormid ei kehtiks ainult kuni 2 500 kg suurima massiga sõidukite suhtes, vaid pärast kindlat üleminekuperioodi ka seda piiri ületavate M1- ja N1-kategooria sõidukite suhtes.

(8)

Selleks et tagada jalakäijate kaitse võimalikult varakult, peaks tootjatel, kes soovivad taotleda uutele nõuetele vastavat tüübikinnitust enne selle kohustuslikuks muutumist, olema võimalus seda teha, tingimusel et vajalikud rakendusmeetmed juba kehtivad.

(9)

Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (6).

(10)

Komisjonile tuleks eelkõige anda volitus võtta vastu tehnilised eeskirjad katsenõuete ja rakendusmeetmete kohaldamiseks järelevalve tulemuste alusel. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda uute vähem oluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(11)

Sujuva ülemineku tagamiseks direktiivide 2003/102/EÜ ja 2005/66/EÜ sätetelt käesolevale määrusele tuleks käesoleva määruse kohaldamist alates selle jõustumisest teatava ajavahemiku võrra edasi lükata.

(12)

Kuna käesoleva määruse eesmärki, nimelt arendada välja siseturg jalakäijate kaitsele ühtsete tehniliste nõuete kehtestamise teel, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning käesoleva määruse ulatuse tõttu on seda parem saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

SISU, REGULEERIMISALA JA MÕISTED

Artikkel 1

Sisu

Käesoleva määrusega kehtestatakse nõuded mootorsõidukite ja esikaitsesüsteemide ehitusele ja töötamisele, et vähendada sõidukite esiosalt löögi saanud jalakäijate ja teiste haavatavamate liiklejate vigastuste arvu ja raskust ning vältida selliseid kokkupõrkeid.

Artikkel 2

Reguleerimisala

1.   Käesolevat määrust kohaldatakse järgmise suhtes:

a)

direktiivi 2007/46/EÜ artikli 3 lõikes 11 ja selle II lisa A osa punktis 1 määratletud M1-kategooria mootorsõidukid, arvestades käesoleva artikli lõiget 2;

b)

direktiivi 2007/46/EÜ artikli 3 lõikes 11 ja selle II lisa A osa punktis 2 määratletud N1-kategooria mootorsõidukid, arvestades käesoleva artikli lõiget 2;

c)

punktides a ja b nimetatud sõidukitele originaalvarustusena paigaldatud või neile sõidukitele paigaldamiseks mõeldud eraldi seadmestikuna turustatavad esikaitsesüsteemid.

2.   Käesoleva määruse I lisa punkte 2 ja 3 ei kohaldata:

a)

N1-kategooria sõidukite suhtes ja

b)

N1-kategooria sõidukitest tuletatud M1-kategooria sõidukite suhtes suurima massiga üle 2 500 kg,

milles juhikoha R-punkt asub esiteljest eespool või pikisuunas esitelje keskjoonest maksimaalselt 1 100 mm võrra tagapool.

Artikkel 3

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)

„A-sammas” – kõige eespoolsem ja väljaspoolsem katusetugi, mis ulatub šassiilt sõiduki katusele;

2)

„pidurivõimendisüsteem” – pidurisüsteemi funktsioon, mis tulenevalt juhi pidurdamise näitajatest käivitab hädapidurduse ja sellises olukorras:

a)

abistab juhti maksimaalse pidurduse saavutamisel või

b)

on piisav mitteblokeeruva pidurisüsteemi täielikuks rakendamiseks;

3)

„kaitseraud” – sõiduki eesmine alumine välimine konstruktsioon koos selle külge kinnitatud lisadega, mille eesmärk on kaitsta sõidukit teise sõidukiga aeglasel kiirusel toimuva laupkokkupõrke korral; välja arvatud esikaitsesüsteemid;

4)

„esikaitsesüsteem” – eraldiseisev konstruktsioon või konstruktsioonid, nagu kängururaud või täiendav kaitseraud, mis on lisaks originaalvarustusse kuuluvale kaitserauale ette nähtud sõiduki välispinna kaitsmiseks mingi objektiga kokkupõrke korral, välja arvatud üksnes laternate kaitseks ette nähtud konstruktsioonid, mille mass on alla 0,5 kg;

5)

„suurim mass” – tootja avaldatud suurim tehniliselt lubatud täismass vastavalt direktiivi 2007/46/EÜ I lisa punktile 2.8;

6)

„M1-kategooria sõidukitest tuletatud N1-kategooria sõidukid” – N1-kategooria sõidukid, millel on A-sammastest eespool samasugune üldine konstruktsioon ja kuju nagu varasemal M1-kategooria sõidukil;

7)

„N1-kategooria sõidukitest tuletatud M1-kategooria sõidukid” – M1-kategooria sõidukid, millel on A-sammastest eespool samasugune üldine konstruktsioon ja kuju nagu varasemal N1-kategooria sõidukil.

II PEATÜKK

TOOTJATE KOHUSTUSED

Artikkel 4

Tehnilised nõuded

1.   Kooskõlas artikliga 9 tagavad tootjad, et turule viidud sõidukid oleksid varustatud tüübikinnitusega pidurivõimendisüsteemiga vastavalt I lisa punkti 4 nõuetele ning et sellised sõidukid oleksid kooskõlas I lisa punktiga 2 või 3.

2.   Kooskõlas artikliga 10 tagavad tootjad, et turule viidud sõidukitele originaalvarustusena paigaldatud või eraldi seadmestikuna turustatavad esikaitsesüsteemid vastaksid I lisa punktidele 5 ja 6.

3.   Tootjad esitavad tüübikinnitusasutustele asjakohased andmed sõiduki ja esikaitsesüsteemi spetsifikatsioonide ja katsetingimuste kohta. Andmed sisaldavad teavet, mis on vajalik sõidukile paigaldatud mis tahes aktiivsete ohutusseadmete talitluse funktsionaalseks kontrollimiseks.

4.   Eraldi seadmestikuna turustatavate esikaitsesüsteemide puhul esitavad tootjad tüübikinnitusasutustele asjakohased andmed süsteemide spetsifikatsioonide ja katsetingimuste kohta.

5.   Eraldi seadmestikuna esikaitsesüsteeme võib levitada, müügiks pakkuda ja müüa ainult koos nimekirjaga sõidukitüüpidest, mille jaoks esikaitsesüsteemile on tüübikinnitus antud, ja selgete paigaldusjuhistega. Paigaldusjuhised sisaldavad paigalduse konkreetseid juhiseid, kaasa arvatud kinnitusviise sõidukitele, mille jaoks seadmestik on heaks kiidetud, ning võimaldavad paigaldada heaks kiidetud osad nimetatud sõidukile viisil, mis on vastavuses I lisa punkti 6 asjaomaste sätetega.

6.   Komisjon võtab vastu rakendusmeetmed, millega kehtestatakse tehnilised eeskirjad I lisas esitatud nõuete kohaldamiseks. Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda uute vähem oluliste sätetega, võetakse vastu vastavalt direktiivi 2007/46/EÜ artikli 40 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Artikkel 5

EÜ tüübikinnituse taotlemine

1.   Sõidukitüübile EÜ tüübikinnituse taotlemisel seoses jalakäijate kaitsega esitab tootja tüübikinnitusasutusele II lisa 1. osas esitatud näidise põhjal koostatud teatise.

Tootja esitab tüübikinnituse katsete tegemise eest vastutavale tehnilisele teenistusele kinnitatavat sõidukitüüpi esindava sõiduki.

2.   Sõidukitüübile EÜ tüübikinnituse taotlemisel seoses sellele esikaitsesüsteemi paigaldamisega esitab tootja tüübikinnitusasutusele II lisa 2. osas esitatud näidise põhjal koostatud teatise.

Tootja esitab tüübikinnituse katsete tegemise eest vastutavale tehnilisele teenistusele kinnitatavat sõidukitüüpi esindava sõiduki koos esikaitsesüsteemiga. Tehnilise teenistuse nõudmisel esitab tootja ka konkreetsed osad ja kasutatud materjalide näidised.

3.   Esikaitsesüsteemile kui eraldi tehnilisele seadmestikule EÜ tüübikinnituse taotlemisel esitab tootja tüübikinnitusasutusele II lisa 3. osas esitatud näidise põhjal koostatud teatise.

Tootja esitab tüübikinnituse katsete tegemise eest vastutavale tehnilisele teenistusele ühe kinnitatava esikaitsesüsteemi tüüpi esindava näidise. Tehniline teenistus võib nõuda lisanäidiseid, kui ta peab seda vajalikuks. Näidistele märgitakse selgelt ja kustutamatult taotleja ärinimi või kaubamärk ja tüübimärgistus. Tootja näeb ette koha EÜ tüübikinnitusmärgi kohustuslikuks kinnitamiseks.

III PEATÜKK

LIIKMESRIIKIDE AMETIASUTUSTE KOHUSTUSED

Artikkel 6

EÜ tüübikinnituse andmine

1.   Kui asjakohased nõuded on täidetud, annab tüübikinnitusasutus EÜ tüübikinnituse ning väljastab tüübikinnitusnumbri vastavalt direktiivi 2007/46/EÜ VII lisas esitatud numeratsioonile.

2.   Tüübikinnitusnumbri 3. osas kasutatakse järgmisi tähemärke:

a)

sõiduki tüübikinnituse puhul seoses jalakäijate kaitsega:

„A” kui sõiduk vastab I lisa punktile 2;

„B” kui sõiduk vastab I lisa punktile 3;

b)

sõiduki tüübikinnituse puhul seoses sellele esikaitsesüsteemi paigaldamisega või eraldi seadmestikuna turustatava esikaitsesüsteemi tüübikinnituse puhul:

„A” kui esikaitsesüsteem vastab I lisa punktile 5 alapunktide 5.1.1.1, 5.1.2.1, 5.2 ja 5.3 kohaldamisel;

„B” kui esikaitsesüsteem vastab I lisa punktile 5 alapunktide 5.1.1.2, 5.1.2.1, 5.2 ja 5.3 kohaldamisel;

„X” kui esikaitsesüsteem vastab I lisa punktile 5 alapunktide 5.1.1.3, 5.1.2.2, 5.2 ja 5.3 kohaldamisel.

3.   Tüübikinnitusasutus ei anna sama numbrit teisele sõiduki või esikaitsesüsteemi tüübile.

4.   Lõike 1 kohaldamisel väljastab tüübikinnitusasutus EÜ tüübikinnitustunnistuse, mis on koostatud vastavalt järgmisele:

a)

III lisa 1. osas esitatud näidis sõidukitüübi kohta seoses jalakäijate kaitsega;

b)

III lisa 2. osas esitatud näidis sõidukitüübi kohta seoses sellele esikaitsesüsteemi paigaldamisega;

c)

III lisa 3. osas esitatud näidis eraldi seadmestikuna turustatava esikaitsesüsteemi tüübi kohta.

Artikkel 7

EÜ tüübikinnitusmärk

Iga esikaitsesüsteem, millele on vastavalt käesolevale määrusele antud tüübikinnitus sõiduki tüübikinnituse alusel (seoses sõidukile paigaldatava esikaitsesüsteemiga) või eraldi seadmestikuna turustatava esikaitsesüsteemi tüübikinnituse alusel, vastab käesoleva määruse nõuetele ja sellele antakse vastavalt IV lisa sätetele EÜ tüübikinnitusmärk, mis kantakse esikaitsesüsteemidele.

Artikkel 8

Tüübi muutmine ja kinnitustes muudatuste tegemine

Sõidukil A-sammastest eespool või esikaitsesüsteemil mis tahes muudatuste tegemist, mis mõjutavad sõiduki konstruktsiooni, põhimõõtmeid, välispindade materjale, väliste või sisemiste osade kinnitusmeetodeid ja millel võib olla oluline mõju katsete tulemustele, loetakse muudatuseks vastavalt direktiivi 2007/46/EÜ artiklile 13 ning seega on selliste muudatuste korral vaja uuesti taotleda tüübikinnitust.

Artikkel 9

Ajakava sõidukite suhtes kohaldamiseks

1.   Pärast artikli 16 teises lõigus sätestatud kuupäeva keelduvad siseriiklikud ametiasutused jalakäijate kaitsega seotud põhjustel EÜ tüübikinnituse või siseriikliku tüübikinnituse andmisest järgmistele uutele sõidukitüüpidele:

a)

M1-kategooria, mis ei vasta I lisa punktis 4 toodud tehnilistele eeskirjadele;

b)

M1-kategooria suurima massiga mitte üle 2 500 kg, mis ei vasta I lisa punktis 2 või 3 toodud tehnilistele eeskirjadele;

c)

M1-kategooriast tuletatud N1-kategooria suurima massiga mitte üle 2 500 kg, mis ei vasta I lisa punktides 2 ja 4 või punktides 3 ja 4 toodud tehnilistele eeskirjadele.

2.   Alates 24. veebruarist 2011 loevad siseriiklikud ametiasutused direktiivi 2007/46/EÜ artikli 26 kohaldamisel jalakäijate kaitsega seotud põhjustel kehtetuks järgmiste uute sõidukite vastavussertifikaadid ning keelavad järgmiste uute sõidukite registreerimise, müügi ja kasutuselevõtmise, mis ei vasta käesoleva määruse I lisa punktis 4 toodud tehnilistele eeskirjadele:

a)

M1-kategooria sõidukid;

b)

M1-kategooria sõidukitest tuletatud N1-kategooria sõidukid suurima massiga mitte üle 2 500 kg.

3.   Alates 24. veebruarist 2013 keelduvad siseriiklikud ametiasutused jalakäijate kaitsega seotud põhjustel EÜ tüübikinnituse või siseriikliku tüübikinnituse andmisest järgmistele uutele sõidukitüüpidele:

a)

M1-kategooria suurima massiga mitte üle 2 500 kg, mis ei vasta I lisa punktis 3 toodud tehnilistele eeskirjadele;

b)

M1-kategooriast tuletatud N1-kategooria sõidukid suurima massiga mitte üle 2 500 kg, mis ei vasta I lisa punktis 3 toodud tehnilistele eeskirjadele.

4.   Alates 31. detsembrist 2012 loevad siseriiklikud ametiasutused direktiivi 2007/46/EÜ artikli 26 kohaldamisel jalakäijate kaitsega seotud põhjustel kehtetuks järgmiste uute sõidukite vastavussertifikaadid ning keelavad järgmiste uute sõidukite registreerimise, müügi ja kasutuselevõtmise, mis ei vasta käesoleva määruse I lisa punktis 2 või 3 toodud tehnilistele eeskirjadele:

a)

M1-kategooria sõidukid suurima massiga mitte üle 2 500 kg;

b)

M1-kategooria sõidukitest tuletatud N1-kategooria sõidukid suurima massiga mitte üle 2 500 kg.

5.   Alates 24. veebruarist 2015 keelduvad siseriiklikud ametiasutused jalakäijate kaitsega seotud põhjustel EÜ tüübikinnituse või siseriikliku tüübikinnituse andmisest järgmistele uutele sõidukitüüpidele:

a)

M1-kategooria suurima massiga üle 2 500 kg, mis ei vasta I lisa punktis 3 toodud tehnilistele eeskirjadele;

b)

N1-kategooria, mis ei vasta I lisa punktides 3 ja 4 toodud tehnilistele eeskirjadele.

6.   Alates 24. augustist 2015 loevad siseriiklikud ametiasutused direktiivi 2007/46/EÜ artikli 26 kohaldamisel jalakäijate kaitsega seotud põhjustel kehtetuks uute N1-kategooria sõidukite vastavussertifikaadid ning keelavad nende sõidukite registreerimise, müügi ja kasutuselevõtmise, mis ei vasta käesoleva määruse I lisa punktis 4 toodud tehnilistele eeskirjadele.

7.   Alates 24. veebruarist 2018 loevad siseriiklikud ametiasutused direktiivi 2007/46/EÜ artikli 26 kohaldamisel jalakäijate kaitsega seotud põhjustel kehtetuks järgmiste uute sõidukite vastavussertifikaadid ning keelavad järgmiste uute sõidukite registreerimise, müügi ja kasutuselevõtmise:

a)

M1-kategooria sõidukid suurima massiga mitte üle 2 500 kg, mis ei vasta käesoleva määruse I lisa punktis 3 toodud tehnilistele eeskirjadele;

b)

M1-kategooriast tuletatud N1-kategooria sõidukid suurima massiga mitte üle 2 500 kg, mis ei vasta käesoleva määruse I lisa punktis 3 toodud tehnilistele eeskirjadele.

8.   Alates 24. augustist 2019 loevad siseriiklikud ametiasutused direktiivi 2007/46/EÜ artikli 26 kohaldamisel jalakäijate kaitsega seotud põhjustel kehtetuks järgmiste uute sõidukite vastavussertifikaadid ning keelavad järgmiste uute sõidukite registreerimise, müügi ja kasutuselevõtmise:

a)

M1-kategooria sõidukid suurima massiga üle 2 500 kg, mis ei vasta käesoleva määruse I lisa punktis 3 toodud tehnilistele eeskirjadele;

b)

N1-kategooria sõidukid, mis ei vasta käesoleva määruse I lisa punktis 3 toodud tehnilistele eeskirjadele.

9.   Ilma et see piiraks käesoleva artikli lõigete 1–8 kohaldamist ning tingimusel, et on jõustunud artikli 4 lõike 6 alusel vastu võetud meetmed, ei või siseriiklikud ametiasutused jalakäijate kaitsega seotud põhjustel keelduda tootja taotletud EÜ tüübikinnituse või siseriikliku tüübikinnituse andmisest uuele sõidukitüübile või keelata uue sõiduki registreerimist, müüki või kasutuselevõtmist, kui asjaomane sõiduk vastab I lisa punktis 3 või 4 toodud tehnilistele eeskirjadele.

Artikkel 10

Kohaldamine esikaitsesüsteemide suhtes

1.   Siseriiklikud ametiasutused keelduvad EÜ tüübikinnituse või siseriikliku tüübikinnituse andmisest uuele sõidukitüübile seoses sõidukile paigaldatud esikaitsesüsteemiga või eraldi seadmestiku EÜ tüübikinnituse andmisest eraldi seadmestikuna turustatavale uuele esikaitsesüsteemi tüübile, mis ei vasta I lisa punktides 5 ja 6 sätestatud nõuetele.

2.   Direktiivi 2007/46/EÜ artikli 26 kohaldamisel uute sõidukite suhtes, mis ei vasta käesoleva määruse I lisa punktides 5 ja 6 sätestatud nõuetele, loevad siseriiklikud ametiasutused esikaitsesüsteemidega seotud põhjustel kehtetuks nende vastavussertifikaadid ning keelavad selliste uute sõidukite registreerimise, müügi ja kasutuselevõtmise.

3.   Direktiivi 2007/46/EÜ artikli 28 kohaldamisel kehtivad käesoleva määruse I lisa punktides 5 ja 6 sätestatud nõuded eraldi seadmestikuna turustatavate esikaitsesüsteemide suhtes.

Artikkel 11

Kokkupõrke vältimise süsteemid

1.   Kokkupõrke vältimise süsteemidega varustatud sõidukid ei pea komisjoni hinnangu kohaselt jalakäijate kaitsega seonduva sõidukitüübi EÜ tüübikinnituse või siseriikliku tüübikinnituse saamiseks või selliste sõidukite müümiseks, registreerimiseks või kasutuselevõtmiseks täitma I lisa punktides 2 ja 3 sätestatud katsenõudeid.

2.   Komisjon esitab hinnangu Euroopa Parlamendile ja nõukogule, lisades vajaduse korral ettepanekud käesoleva määruse muutmiseks.

Kavandatavad meetmed tagavad kaitsetaseme, mille tegelik tõhusus on vähemalt võrdne I lisa punktides 2 ja 3 sätestatuga.

Artikkel 12

Järelevalve

1.   Siseriiklikud ametiasutused edastavad komisjonile I lisa punktides 2.2, 2.4 ja 3.2 nimetatud järelevalve tulemused igal aastal hiljemalt tulemuste saamise aastale järgneva aasta 28. veebruariks.

Nende tulemuste edastamise nõue kaotab kehtivuse 24. veebruaril 2014.

2.   Komisjon võib käesoleva määruse I lisa punktide 2.2, 2.4 ja 3.2 alusel teostatud järelevalve tulemuste põhjal vastavalt vajadusele võtta vastu rakendusmeetmed.

Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda uute vähem oluliste sätetega, võetakse vastu vastavalt direktiivi 2007/46/EÜ artikli 40 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

3.   Komisjon jälgib tõhustatud passiivsete ohutusnõuete, pidurivõimendi ja muude aktiivsete ohutustehnoloogiate tehnilisi arenguid haavatavamate liiklejate kaitse parandamise valdkonnas, toetudes tüübikinnitusasutuste ja huvitatud isikute edastatud asjakohasele teabele ning sõltumatutele uuringutele.

4.   Hiljemalt 24. veebruariks 2014 vaatab komisjon läbi kõnealuste tõhustatud passiivsete ohutusnõuete teostatavuse ja rakendamise. Komisjon teeb kokkuvõtte käesoleva määruse toimimisest pidurivõimendi ja muude aktiivsete ohutustehnoloogiate kasutamisel ja seoses nende tõhususega.

5.   Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande ning vajaduse korral ka asjakohased ettepanekud.

Artikkel 13

Karistused

1.   Liikmesriigid kehtestavad karistusi käsitlevad sätted, mida kohaldatakse käesoleva määruse sätete rikkumise korral tootjate poolt, ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud karistused on tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teavitavad komisjoni nimetatud sätetest hiljemalt 24. augustiks 2010 ning teavitavad viivitamata neid puudutavatest mis tahes hilisematest muudatustest.

2.   Vähemalt järgmised rikkumised on karistatavad:

a)

valeandmete esitamine tüübikinnituse andmise menetlusel või tühistamiseni viival menetlusel;

b)

tüübikinnituse saamiseks katsetulemuste võltsimine;

c)

selliste andmete või tehniliste kirjelduse esitamisest hoidumine, mis võib tuua kaasa tüübikinnituse andmisest keeldumise või tühistamise;

d)

teabele juurdepääsu tagamisest keeldumine.

IV PEATÜKK

ÜLEMINEKU- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 14

Direktiivi 2007/46/EÜ muutmine

Direktiivi 2007/46/EÜ muudetakse vastavalt käesoleva määruse V lisale.

Artikkel 15

Kehtetuks tunnistamine

Direktiivid 2003/102/EÜ ja 2005/66/EÜ tunnistatakse kehtetuks alates käesoleva määruse artikli 16 teises lõigus sätestatud kuupäevast.

Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiividele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele.

Artikkel 16

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 24. novembrist 2009, välja arvatud artikli 4 lõige 6 ja artikli 9 lõige 9, mida kohaldatakse alates jõustumiskuupäevast, ning artikli 9 lõiked 2–8, mida kohaldatakse alates nendes sätestatud kuupäevadest.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 14. jaanuar 2009

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel

eesistuja

A. VONDRA


(1)  ELT C 211, 19.8.2008, lk 9.

(2)  Euroopa Parlamendi 18. juuni 2008. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta otsus.

(3)  ELT L 263, 9.10.2007, lk 1.

(4)  ELT L 321, 6.12.2003, lk 15.

(5)  ELT L 309, 25.11.2005, lk 37.

(6)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.


LISADE LOETELU

I lisa   Tehnilised eeskirjad sõidukite ja esikaitsesüsteemide katsetamiseks

II lisa   Tootja esitatavate teatiste näidised

1. osa

Teatis sõiduki EÜ tüübikinnituse kohta seoses jalakäijate kaitsega

2. osa

Teatis sõiduki EÜ tüübikinnituse kohta seoses sellele paigaldatud esikaitsesüsteemiga

3. osa

Teatis EÜ tüübikinnituse kohta seoses eraldi seadmestikuna turustatava esikaitsesüsteemiga

III lisa   EÜ tüübikinnitustunnistuste näidised

1. osa

EÜ tüübikinnitustunnistus sõiduki tüübikinnituse kohta seoses jalakäijate kaitsega

2. osa

EÜ tüübikinnitustunnistus sõiduki tüübikinnituse kohta seoses sellele paigaldatud esikaitsesüsteemiga

3. osa

EÜ tüübikinnitustunnistus seoses eraldi seadmestikuna turustatava esikaitsesüsteemiga

IV lisa   EÜ tüübikinnitusmärk

Liide

EÜ tüübikinnitusmärgi näidis

V lisa   Direktiivi 2007/46/EÜ muudatused

I LISA

Tehnilised eeskirjad sõidukite ja esikaitsesüsteemide katsetamiseks

Käesolevas lisas kasutatakse järgmisi mõisteid:

1.1.   „kapoti esiserv” – ülemise välisstruktuuri esiosa, mis hõlmab kapotti ja poritiibu, esilaternate raamide ülemisi ja külgmisi osi ning mis tahes muid lisaelemente;

1.2.   „kapoti esiserva võrdlusjoon” – 1 000 mm pikkuse kontrolljoonlaua ja kapoti esiserva kokkupuutepunktide vaheline joon, kui sõiduki vertikaalse pikitasapinnaga paralleelselt ja 50° tahapoole kallutatuna hoitav kontrolljoonlaud, mille alumine ots on 600 mm kõrgusel maapinnast, nihutatakse üle kapoti esiserva sellega kokkupuutes. Sõidukite puhul, mille kapoti pind on 50° nurga all sellisel viisil, et kontrolljoonlaud on punktkokkupuute asemel pidevas või mitmes kokkupuutes, määratakse võrdlusjoon kindlaks selliselt, et kontrolljoonlaud on 40° nurga all. Sellise kujuga sõidukite puhul, kus kontrolljoonlaua alumine ots saavutab esimese kokkupuute, võetakse seda kokkupuudet kui kapoti esiserva võrdlusjoont antud külgasendis. Sellise kujuga sõidukite puhul, kus esimese kokkupuute saavutab kontrolljoonlaua ülemine ots, kasutatakse kapoti esiserva võrdlusjoonena külgasendis 1 000 mm ümbritseva kauguse joont. Kaitseraua ülemist serva käsitletakse käesoleva määruse kohaldamisel samuti kapoti esiservana, kui see on antud toimingu ajal sirgjoonega kokkupuutes;

1.3.   „1 000 mm ümbritsev kaugus” – joon, mille kujundab esiosa ülemisel pinnal 1 000 mm pikkuse mõõdulindi üks ots, kui mõõdulinti hoitakse sõiduki vertikaalses pikitasapinnas ja nihutatakse üle kapoti esiosa, kaitseraua ja esikaitsesüsteemi. Mõõdulinti hoitakse kogu toimingu vältel pingul, hoides ühte otsa vertikaalselt kokkupuutes kaitseraua esiosa aluse maapinna võrdlustasandiga ja teist otsa kokkupuutes esiosa ülemise pinnaga. Sõiduk asetseb tavalises sõiduasendis;

1.4.   „kapotipealne” – välimine struktuur, mis hõlmab kõigi välimiste struktuuride, välja arvatud tuuleklaasi, A-sammaste ning nende taga asetsevate struktuuride ülemist pinda. Seega hõlmab see kapotti, poritiibu, ventilatsiooniava katet, klaasipuhastajaid ning tuuleklaasi alumist raami, kuid ei välista muud;

1.5.   „esiosa ülemine pind” – välimine struktuur, mis hõlmab kõigi välimiste struktuuride, välja arvatud tuuleklaasi, A-sammaste ning nende taga asetsevate struktuuride ülemist pinda;

1.6.   „maapinna võrdlustasand” – maapinnaga paralleelne horisontaalne tasand, mis tähistab maapinda oma tavalises sõiduasendis tasasele pinnale asetatud sõiduki jaoks, millel on käsipidur peal;

1.7.   „tavaline sõiduasend” – sõiduki asend käivitatud olekus maapinnal, kusjuures kummid on soovitusliku rõhuni täis pumbatud, esirattad on otseasendis, kõik sõiduki juhtimiseks vajalikud vedelikud on täismahus, kogu sõiduki tootja poolt tagatud standardvarustusega, 75 kg raskune mass asetatud juhiistmele ja 75 kg raskune mass asetatud juhi kõrvalistmele, vedrustus on reguleeritud sõidukiirusele 40 km/h või 35 km/h tootja poolt määratud tavalistes sõidutingimustes (eelkõige aktiivvedrustuse või automaatse loodimisseadega sõidukite jaoks);

1.8.   „tuuleklaas” – sõiduki esiklaas, mis vastab kõigile nõukogu 27. septembri 1977. aasta direktiivi 77/649/EMÜ (mootorsõidukijuhtide vaatevälja käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) (1) I lisa asjakohastele nõuetele;

1.9.   „pea jõudluskriteerium” (HPC) – löögi vältel kogetud maksimaalse resultaatkiirenduse arvutus teatud kindla ajavahemiku jooksul. See arvutatakse kiirendusmõõturi ajaresultaatide alusel järgmise võrrandi maksimumina (sõltuvalt t1 ja t2 suurusest):

Formula

Selles valemis a on resultaatkiirendus g kordarvu kujul ning t1 ja t2 on kaks ajamomenti kokkupõrke ajal (väljendatud sekundites), mis määratlevad maksimaalse HPC väärtusega salvestuse alguse ja lõpu. HPC väärtused, mille puhul ajavahemik (t1 – t2) on suurem kui 15 ms, jäetakse maksimaalse väärtuse arvutamisel kõrvale;

1.10.   „ümardusraadius” – vaadeldava osa kumerusele kõige täpsemini vastava ringjoone kaare raadius.

Sõidukitel tuleb läbi viia järgmised katsed:

2.1.   Jalamudeli kokkupõrge kaitserauaga:

tuleb teha üks järgmistest katsetest:

a)

jalamudeli sääreosa kokkupõrge kaitserauaga:

Kokkupõrge toimub kiirusel 40 km/h. Suurim põlveliigendi paindenurk ei tohi ületada 21,0°, põlveliigendi murdepinna suurim nihe ei tohi ületada 6,0 mm ning sääreluu ülaosale mõjuv kiirendus ei tohi ületada 200 g;

b)

jalamudeli reieosa kokkupõrge kaitserauaga:

Kokkupõrge toimub kiirusel 40 km/h. Löögijõudude hetkesumma aja suhtes ei tohi ületada 7,5 kN ning paindumismoment katse löökkehal ei tohi ületada 510 Nm.

2.2.   Jalamudeli reieosa kokkupõrge kapoti esiservaga:

Kokkupõrge toimub kiirusel 40 km/h. Löögijõudude hetkesumma aja suhtes ei tohi ületada võimalikku sihtväärtust 5,0 kN ning paindumismoment katse löökkehal registreeritakse ja seda võrreldakse võimaliku sihtväärtusega (300 Nm).

Seda katset tehakse ainult järelevalve eesmärgil ning kõik tulemused registreeritakse.

2.3.   Lapse / väikese täiskasvanu pea kujulise mudeli kokkupõrge kapotipealsega:

Kokkupõrge toimub kiirusel 35 km/h, kasutades 3,5 kg raskust löökkeha. HPC ei ületa 1 000 üle 2/3 kapoti katsepinna osas ja 2 000 ülejäänud 1/3 kapoti katsepinna osas.

2.4.   Täiskasvanu pea kujulise mudeli kokkupõrge tuuleklaasiga:

Kokkupõrge toimub kiirusel 35 km/h, kasutades 4,8 kg raskust löökkeha. HPC registreeritakse ja seda võrreldakse võimaliku sihtväärtusega 1 000.

Seda katset tehakse ainult järelevalve eesmärgil ning kõik tulemused registreeritakse.

Sõidukitel tuleb läbi viia järgmised katsed:

3.1.   Jalamudeli kokkupõrge kaitserauaga:

tuleb teha üks järgmistest katsetest:

a)

jalamudeli sääreosa kokkupõrge kaitserauaga:

Kokkupõrge toimub kiirusel 40 km/h. Suurim põlveliigendi paindenurk ei tohi ületada 19,0°, põlveliigendi murdepinna suurim nihe ei tohi ületada 6,0 mm ning sääreluu ülaosale mõjuv kiirendus ei tohi ületada 170 g.

Lisaks võib tootja kaitseraua testil määratleda kaitseraua osad kokku kuni 264 mm laiuses osas, kus sääreluu ülaosale mõjuv kiirendus ei tohi ületada 250 g;

b)

jalamudeli reieosa kokkupõrge kaitserauaga:

Kokkupõrge toimub kiirusel 40 km/h. Löögijõudude hetkesumma aja suhtes ei tohi ületada 7,5 kN ning paindumismoment katse löökkehal ei tohi ületada 510 Nm.

3.2.   Jalamudeli reieosa kokkupõrge kapoti esiservaga:

Kokkupõrge toimub kiirusel 40 km/h. Löögijõudude hetkesummat aja suhtes võrreldakse võimaliku maksimumväärtusega 5,0 kN ning paindumismomenti katse löökkehal võrreldakse võimaliku maksimumväärtusega 300 Nm.

Seda katset tehakse ainult järelevalve eesmärgil ning kõik tulemused registreeritakse.

3.3.   Lapse / väikese täiskasvanu pea kujulise mudeli kokkupõrge kapotipealsega:

Kokkupõrge toimub kiirusel 35 km/h, kasutades 3,5 kg raskust löökkeha. HPC vastab punktis 3.5 sätestatud nõuetele.

3.4.   Täiskasvanu pea kujulise mudeli kokkupõrge kapotipealsega:

Kokkupõrge toimub kiirusel 35 km/h, kasutades 4,5 kg raskust löökkeha. HPC vastab punktis 3.5 sätestatud nõuetele.

3.5.   Registreeritud HPC ei või ületada 1 000 üle poole lapse pea kujulise mudeli katsepiirkonna osas ja lisaks ei või ületada 1 000 üle 2/3 kombineeritud lapse ja täiskasvanu pea kujulise mudeli katsepiirkonna osas. HPC ei või ületada 1 700 kummagi pea kujulise mudeli ülejäänud piirkondade osas.

Sõidukitel tuleb läbi viia järgmised katsed:

4.1.   Võrdluskatse, et teha kindlaks süsteemi talitluspunkt, mille juures rakendub mitteblokeeruv pidurisüsteem (ABS).

4.2.   Katse, millega kontrollitakse, kas pidurivõimendisüsteem käivitub õigesti, et anda sõidukile maksimaalne saavutatav aeglustus.

Esikaitsesüsteemidel tuleb läbi viia järgmised katsed:

Vastavalt punktile 5.1.1 või 5.1.2 tuleb teha üks järgmistest jalamudeli katsetest:

Jalamudeli sääreosa kokkupõrge esikaitsesüsteemiga:

Kõik katsed tuleb sooritada kokkupõrkekiirusel 40 km/h.

5.1.1.1.   Punktis 2 toodud nõuetele vastavatele sõidukitele paigaldamiseks heaks kiidetud esikaitsesüsteemide puhul ei tohi suurim põlveliigendi paindenurk ületada 21,0°, põlveliigendi murdepinna suurim nihe ei tohi ületada 6,0 mm ning sääreluu ülaosale mõjuv kiirendus ei tohi ületada 200 g.

5.1.1.2.   Punktis 3 toodud nõuetele vastavatele sõidukitele paigaldamiseks heaks kiidetud esikaitsesüsteemide puhul ei tohi suurim põlveliigendi paindenurk ületada 19,0°, põlveliigendi murdepinna suurim nihe ei tohi ületada 6,0 mm ning sääreluu ülaosale mõjuv kiirendus ei tohi ületada 170 g.

Siiski võidakse eraldi seadmestikuna heaks kiidetud esikaitsesüsteemide korral, mis sobivad üksnes sõidukitele, mis ei vasta ei punkti 2 ega 3 nõuetele, asendada punktides 5.1.1.1 ja 5.1.1.2 sätestatud katsenõuded kas punktis 5.1.1.3.1 või 5.1.1.3.2 sätestatud katsenõuetega.

5.1.1.3.1.   Suurim põlveliigendi paindenurk ei tohi ületada 24,0°, põlveliigendi murdepinna suurim nihe ei tohi ületada 7,5 mm ning sääreluu ülaosale mõjuv kiirendus ei tohi ületada 215 g.

5.1.1.3.2.   Sõidukil tehakse kaks katset, üks koos paigaldatud esikaitsesüsteemiga ja teine ilma esikaitsesüsteemita. Mõlemad testid viiakse läbi asjaomase tüübikinnitusasutusega kooskõlastatud samaväärses kohas. Leitud suurima põlveliigendi paindenurga, põlveliigendi murdepinna suurima nihke ning sääreluu ülaosale mõjuva kiirenduse väärtused registreeritakse. Ühelgi juhul ei tohi paigaldatud esikaitsesüsteemiga sõiduki kohta registreeritud väärtus olla suurem kui 90 % ilma esikaitsesüsteemita sõiduki kohta registreeritud väärtusest.

Jalamudeli reieosa kokkupõrge esikaitsesüsteemiga:

Kõik katsed sooritatakse kokkupõrkekiirusel 40 km/h.

5.1.2.1.   Löögijõudude hetkesumma aja suhtes ei tohi ületada 7,5 kN ning paindumismoment katse löökkehal ei tohi ületada 510 Nm.

Siiski võidakse eraldi seadmestikuna heaks kiidetud esikaitsesüsteemide korral, mis sobivad üksnes sõidukitele, mis ei vasta ei punkti 2 ega 3 nõuetele, asendada punktis 5.1.2.1 sätestatud katsenõuded kas punktis 5.1.2.2.1 või 5.1.2.2.2 sätestatud katsenõuetega.

5.1.2.2.1.   Löögijõudude hetkesumma aja suhtes ei tohi ületada 9,4 kN ning paindumismoment katse löökkehal ei tohi ületada 640 Nm.

5.1.2.2.2.   Sõidukil tehakse kaks katset, üks koos paigaldatud esikaitsesüsteemiga ja teine ilma esikaitsesüsteemita. Mõlemad testid viiakse läbi asjaomase tüübikinnitusasutusega kooskõlastatud samaväärses kohas. Löögijõudude hetkesumma ja paindumismoment katse löökkehal registreeritakse. Ühelgi juhul ei tohi paigaldatud esikaitsesüsteemiga sõiduki kohta registreeritud väärtus olla suurem kui 90 % ilma esikaitsesüsteemita sõiduki kohta registreeritud väärtusest.

5.2.   Jalamudeli reieosa kokkupõrge esikaitsesüsteemi esiservaga

Kokkupõrge toimub kiirusel 40 km/h. Löögijõudude hetkesumma aja suhtes katse löökkeha üla- ja alaosale ei tohiks ületada võimalikku sihtväärtust 5,0 kN ning paindemoment katse löökkehal ei tohiks ületada võimalikku sihtväärtust 300 Nm. Mõlemad tulemused registreeritakse järelevalve eesmärgil.

5.3.   Lapse / väikese täiskasvanu peamudeli kokkupõrge esikaitsesüsteemiga

Kokkupõrge toimub kiirusel 35 km/h, kasutades 3,5 kg raskust lapse / väikese täiskasvanu pea kujulise mudeli katse löökkeha. HPC, mis arvutatakse kiirendusmõõturi ajaregistreeringute resultandist, ei tohi ühelgi juhul ületada väärtust 1 000.

Esikaitsesüsteemide konstruktsiooni- ja paigaldusnõuded

Järgmisi nõudeid kohaldatakse võrdselt uutele sõidukitele paigaldatud esikaitsesüsteemide ja määratletud sõidukitele paigaldamiseks mõeldud eraldi seadmestikuna turustatavate esikaitsesüsteemide suhtes.

6.1.1.   Esikaitsesüsteemi osad peavad olema projekteeritud nii, et kõikide jäikade pindade, mida saab puutuda 100 mm läbimõõduga kuuliga, minimaalne kumerusraadius oleks 5 mm.

6.1.2.   Esikaitsesüsteemi üldmass koos kõikide kronsteinide ja kinnitusdetailidega ei tohi ületada 1,2 % sõiduki suurimast massist, mille jaoks see on ette nähtud, kusjuures maksimaalne mass tohib olla 18 kg.

6.1.3.   Esikaitsesüsteemi kõrgus ei tohi sõidukile paigaldatuna olla rohkem kui 50 mm kõrgem kapoti esiserva võrdlusjoonest.

6.1.4.   Esikaitsesüsteem ei tohi suurendada sõiduki laiust, millele see on paigaldatud. Kui esikaitsesüsteemi kogulaius moodustab rohkem kui 75 % sõiduki laiusest, peavad süsteemi otsad olema kokkupõrkeohu vähendamiseks välispinna suhtes sissepoole pööratud. Kõnealune nõue loetakse täidetuks, kui esikaitsesüsteem on keresse peidetav või sellesse integreeritud või kui süsteemi ots on pööratud nii, et see ei saa kokku puutuda 100 mm läbimõõduga kuuliga ning vahe süsteemi otsa ja ümbritseva kere vahel ei ole üle 20 mm.

6.1.5.   Arvestades punkti 6.1.4 sätteid, ei tohi esikaitsesüsteemi osade ja selle all oleva välispinna vaheline vahe ületada 80 mm. All oleva kere üldise kontuuri kohatisi katkestusi (nt avad radiaatorivõres, õhu sisselaskeavad jms) ei arvestata.

6.1.6.   Üheski sõiduki külgmises punktis ei tohi pikisuunaline kaugus kaitseraua kõige eesmise osa ja esikaitsesüsteemi kõige eesmise osa vahel ületada 50 mm, et säilitada kasu sõiduki kaitserauast.

6.1.7.   Esikaitsesüsteem ei tohi vähendada oluliselt kaitseraua tõhusust. Kõnealune nõue loetakse täidetuks, kui kaitserauast ei ulatu üle rohkem kui kaks esikaitsesüsteemi vertikaalset osa ja mitte ükski horisontaalne osa.

6.1.8.   Esikaitsesüsteem ei tohi olla kallutatud vertikaalist ettepoole. Esikaitsesüsteemi ülemised osad ei tohi ulatuda ülespoole ega tahapoole (tuuleklaasi suunas) rohkem kui 50 mm sõiduki kapoti esiserva võrdlusjoonest, mis on mõõdetud ilma esikaitsesüsteemita.

6.1.9.   Esikaitsesüsteemi paigaldamine ei tohi kahjustada vastavust sõiduki tüübikinnituse nõuetele.

7.   Erandina punktidest 2, 3 ja 5 võib vastav tüübikinnitusasutus lugeda mis tahes nendes sätestatud katse nõuded täidetuks juhul, kui mõne teise käesolevas lisas sätestatud katse nõuete alusel on läbi viidud samaväärne katse.


(1)  EÜT L 267, 19.10.1977, lk 1.

II LISA

Tootja esitatavate teatiste näidised

1. osa

Teatis sõiduki EÜ tüübikinnituse kohta seoses jalakäijate kaitsega

2. osa

Teatis sõiduki EÜ tüübikinnituse kohta seoses sellele paigaldatud esikaitsesüsteemiga

3. osa

Teatis EÜ tüübikinnituse kohta seoses eraldi seadmestikuna turustatava esikaitsesüsteemiga

1. OSA

NÄIDIS

Teatis nr … sõiduki EÜ tüübikinnituse kohta seoses jalakäijate kaitsega

Vajaduse korral esitatakse järgmine teave kolmes eksemplaris koos sisukorraga. Kõik sobivas mõõtkavas ja piisavalt üksikasjalikud joonised esitatakse A4-formaadis või A4-formaadis voldikul. Võimalikud fotod peavad olema piisavalt üksikasjalikud.

Elektrooniliste juhtimisseadistega süsteemide, osade ja eraldi seadmestike puhul esitatakse andmed juhtimisseadiste töötamise kohta.

0.   ÜLDOSA

0.1.   Mark (tootja ärinimi):

Tüüp:

0.2.1.   Ärinimi (-nimed) (vajaduse korral):

Tüübi tunnusandmed, kui need on märgitud sõidukile (1)  (2):

0.3.1.   Nimetatud märgistuse asukoht:

0.4.   Sõiduki kategooria (3):

0.5.   Tootja nimi ja aadress:

0.8.   Koostetehas(t)e nimi (nimed) ja aadress(id):

0.9.   Tootja esindaja nimi ja aadress (kui on):

1.   SÕIDUKI ÜLDISED KONSTRUKTSIOONILISED TUNNUSED

1.1.   Tüüpsõiduki fotod ja/või joonised:

1.6.   Mootori paigutus ja asukoht:

9.   KERE

9.1.   Kere tüüp:

9.2.   Kasutatud materjalid ja konstruktsioonipõhimõtted:

Jalakäijate kaitse

9.23.1.   Esitada sõiduki üksikasjalik kirjeldus, sealhulgas fotod ja/või joonised sõiduki struktuuri, mõõtmete, asjakohaste võrdlusjoonte ja sõiduki esiosa (seesmise ja välimise) koostismaterjalide kohta. See kirjeldus sisaldab täpseid andmeid paigaldatud aktiivse kaitse süsteemide kohta.

2. OSA

NÄIDIS

Teatis nr … sõiduki EÜ tüübikinnituse kohta seoses sellele paigaldatud esikaitsesüsteemiga

Vajaduse korral esitatakse järgmine teave kolmes eksemplaris koos sisukorraga. Kõik sobivas mõõtkavas ja piisavalt üksikasjalikud joonised esitatakse A4-formaadis või A4-formaadis voldikul. Võimalikud fotod peavad olema piisavalt üksikasjalikud.

Kui süsteemid, osad või eraldi seadmestikud sisaldavad erimaterjale, esitatakse andmed nende omaduste kohta.

0.   ÜLDOSA

0.1.   Mark (tootja ärinimi):

Tüüp:

0.2.1.   Ärinimi (-nimed) (vajaduse korral):

Tüübi tunnusandmed, kui need on märgitud sõidukile (1)  (2):

0.3.1.   Nimetatud märgistuse asukoht:

0.4.   Sõiduki kategooria (3):

0.5.   Tootja nimi ja aadress:

0.7.   EÜ tüübikinnitusmärgi asukoht ja kinnitusviis:

0.8.   Koostetehas(t)e nimi (nimed) ja aadress(id):

0.9.   Tootja esindaja nimi ja aadress (kui on):

1.   SÕIDUKI ÜLDISED KONSTRUKTSIOONILISED TUNNUSED

1.1.   Tüüpsõiduki fotod ja/või joonised:

2.   MASS JA MÕÕTMED: (kilogrammides ja millimeetrites) (vajaduse korral viidata joonistele)

Tootja määratud suurim tehniliselt lubatud täismass:

2.8.1.   Kõnealuse massi jaotumine telgede vahel (suurim ja vähim):

9.   KERE

9.1.   Kere tüüp:

Esikaitsesüsteem

9.24.1.   Üldine asetus (joonised või fotod), mis näitab esikaitsesüsteemide asukoha ja kinnituse:

9.24.2.   Vajaduse korral tuulutusvõrede, radiaatorivõre, profiilsete viimistluselementide, märkide, embleemide, taskute ja muude välispinnast välja ulatuvate osade või potentsiaalselt ohtlikeks peetavate välispinna osade (nt valgustusseadmed) joonised ja/või fotod. Kui esimeses lauses loetletud osad ei ole potentsiaalselt ohtlikud, võib nende dokumenteerimisel kasutada fotosid, millele on vajaduse korral lisatud andmed mõõtmete kohta ja/või tekst:

9.24.3.   Täielikud andmed vajalike abidetailide kohta ja põhjalikud paigaldusjuhised, sealhulgas vajalikud pingutusmomendid:

9.24.4.   Kaitseraudade joonis:

9.24.5.   Sõiduki esiosa põrandajoone joonis:

3. OSA

NÄIDIS

Teatis nr … EÜ tüübikinnituse kohta seoses eraldi seadmestikuna turustatava esikaitsesüsteemiga

Vajaduse korral esitatakse järgmine teave kolmes eksemplaris koos sisukorraga. Kõik sobivas mõõtkavas ja piisavalt üksikasjalikud joonised esitatakse A4-formaadis või A4-formaadis voldikul. Võimalikud fotod peavad olema piisavalt üksikasjalikud.

Kui süsteemid, osad või eraldi seadmestikud sisaldavad erimaterjale, esitatakse andmed nende omaduste kohta.

0.   ÜLDOSA

0.1.   Mark (tootja ärinimi):

Tüüp:

0.2.1.   Ärinimi (-nimed) (vajaduse korral):

0.5.   Tootja nimi ja aadress:

0.7.   EÜ tüübikinnitusmärgi asukoht ja kinnitusviis:

0.8.   Koostetehas(t)e nimi (nimed) ja aadress(id):

0.9.   Tootja esindaja nimi ja aadress (kui on):

1.   SEADME KIRJELDUS

1.1.   Üksikasjalik tehniline kirjeldus (sealhulgas fotod või joonised):

1.2.   Montaaži- ja paigaldusjuhised, sealhulgas vajalikud pingutusmomendid:

1.3.   Loetelu sõidukitest, millele seadme võib paigaldada:

1.4.   Võimalikud kasutamispiirangud ja paigaldustingimused:


(1)  Kui tüübi tunnusandmetes on märke, mis ei ole antud teatisega hõlmatud sõiduki, sõiduki osa või eraldi seadmestiku tüüpide kirjeldamisel asjakohased, asendatakse need märgid dokumentides sümboliga „?” (nt ABC??123??).

(2)  Mittevajalik maha tõmmata (kui sobib rohkem kui üks vastus, ei pruugi olla vaja midagi maha tõmmata).

(3)  Kategooriad vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiivi 2007/46/EÜ (millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta) (raamdirektiiv) (ELT L 263, 9.10.2007, lk 1) II lisa A jaos loetletud määratlustele.

III LISA

EÜ tüübikinnitustunnistuste näidised

1. osa

EÜ tüübikinnitustunnistus sõiduki tüübikinnituse kohta seoses jalakäijate kaitsega

2. osa

EÜ tüübikinnitustunnistus sõiduki tüübikinnituse kohta seoses sellele paigaldatud esikaitsesüsteemiga

3. osa

EÜ tüübikinnitustunnistus seoses eraldi seadmestikuna turustatava esikaitsesüsteemiga

1. OSA

NÄIDIS

suurim formaat: A4 (210 × 297 mm)

EÜ TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUS

EÜ tüübikinnitusasutuse tempel

Teave sõidukitüübi

EÜ tüübikinnituse (1),

EÜ tüübikinnituse laiendamise (1),

EÜ tüübikinnituse andmisest keeldumise (1),

EÜ tüübikinnituse tühistamise (1)

kohta seoses jalakäijate kaitsega,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. jaanuari 2009. aasta määrust (EÜ) nr 78/2009, mida rakendatakse …,

viimati muudetud määrusega (EÜ) nr …/… (2)

EÜ tüübikinnitusnumber:

Laiendamise põhjus:

I JAGU

0.1.   Mark (tootja ärinimi):

Tüüp:

0.2.1.   Ärinimi (-nimed) (vajaduse korral):

Tüübi tunnusandmed, kui need on märgitud sõidukile (3):

0.3.1.   Nimetatud märgistuse asukoht:

0.4.   Sõiduki kategooria (4):

0.5.   Tootja nimi ja aadress:

0.8.   Koostetehas(t)e nimi (nimed) ja aadress(id):

0.9.   Tootja esindaja nimi ja aadress (vajaduse korral):

II JAGU

1.   Lisateave (vajaduse korral) (vt lisand)

2.   Katsete tegemise eest vastutav tehniline teenistus:

3.   Katsearuande kuupäev:

4.   Katsearuande number:

5.   Märkused (kui on) (vt lisand)

6.   Koht:

7.   Kuupäev:

8.   Allkiri:

Lisad

:

Teabematerjalid

Katsearuanne

Lisand EÜ tüübikinnitustunnistusele nr … sõiduki tüübikinnituse kohta seoses jalakäijate kaitsega, võttes arvesse määrust (EÜ) nr 78/2009

Lisateave

1.1.   Sõidukitüübi struktuuri, mõõtmete, joonte ja koostismaterjalide lühikirjeldus:

1.2.   Mootori asukoht: ees/taga/keskel (5)

1.3.   Vedu: esirattavedu/tagarattavedu (5)

1.4.   Katse jaoks esitatud sõiduki mass (määratletud kooskõlas määruse (EÜ) nr 78/2009 I lisa punktiga 1.7):

esitelg:

tagatelg:

kokku:

Katsetulemused vastavalt määruse (EÜ) nr 78/2009 I lisa nõuetele:

1.5.1.   Punkti 2 katsete tulemused:

Katse

Registreeritud väärtus

Läbinud / mitte läbinud (6)

Jalamudeli sääreosa kokkupõrge kaitserauaga (kui on läbi viidud)

Paindenurk

kraadi

 

Murdepinna nihe

mm

 

Kiirendus sääreluu osas

g

 

Jalamudeli reieosa kokkupõrge kaitserauaga (kui on läbi viidud)

Löögijõudude summa

kN

 

Paindumismoment

Nm

 

Jalamudeli reieosa kokkupõrge kapoti esiservaga

Löögijõudude summa

kN

 (7)

Paindumismoment

Nm

 (7)

Lapse / väikese täiskasvanu pea kujulise mudeli (3,5 kg) kokkupõrge kapotipealsega

HPC väärtused

A tsoonis

(12 tulemust) (8)

 

 

 

HPC väärtused

B tsoonis

(6 tulemust (8))

 

 

 

Täiskasvanu pea kujulise mudeli (4,8 kg) kokkupõrge tuuleklaasiga

HPC väärtused

(5 tulemust (8))

 

 

 (7)

1.5.2.   Punkti 3 katsete tulemused:

Katse

Registreeritud väärtus

Läbinud / mitte läbinud (9)

Jalamudeli sääreosa kokkupõrge kaitserauaga (kui on läbi viidud)

Paindenurk

kraadi

 

Murdepinna nihe

mm

 

Kiirendus sääreluu osas

g

 

Jalamudeli reieosa kokkupõrge kaitserauaga (kui on läbi viidud)

Löögijõudude summa

kN

 

Paindumismoment

Nm

 

Jalamudeli reieosa kokkupõrge kapoti esiservaga

Löögijõudude summa

kN

 (10)

Paindumismoment

Nm

 (10)

Lapse / väikese täiskasvanu pea kujulise mudeli (3,5 kg) kokkupõrge kapotipealsega

HPC väärtused

(9 tulemust (11))

 

 

 

Täiskasvanu pea kujulise mudeli (4,5 kg) kokkupõrge kapotipealsega

HPC väärtused

(9 tulemust (11))

 

 

 

Märkused: (nt kehtib nii vasak- kui ka parempoolse rooliga sõidukite puhul)

1.5.3.   Punktist 4 tulenevad nõuded:

Andmed paigaldatud pidurivõimendisüsteemi kohta (12)

 

Märkused (13):

 

2. OSA

NÄIDIS

suurim formaat: A4 (210 × 297 mm)

EÜ TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUS

EÜ tüübikinnitusasutuse tempel

Teave sõidukitüübi

EÜ tüübikinnituse (1),

EÜ tüübikinnituse laiendamise (1),

EÜ tüübikinnituse andmisest keeldumise (1),

EÜ tüübikinnituse tühistamise (1)

kohta seoses sellele esikaitsesüsteemi paigaldamisega,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. jaanuari 2009. aasta määrust (EÜ) nr 78/2009, mida rakendatakse …,

viimati muudetud määrusega (EÜ) nr …/… (2).

EÜ tüübikinnitusnumber:

Laiendamise põhjus:

I JAGU

0.1.   Mark (tootja ärinimi):

Tüüp

0.2.1.   Ärinimi (-nimed) (vajaduse korral):

Tüübi tunnusandmed, kui need on märgitud sõidukile (3):

0.3.1.   Nimetatud märgistuse asukoht:

0.4.   Sõiduki kategooria (4):

0.5.   Tootja nimi ja aadress:

0.7.   EÜ tüübikinnitusmärgi asukoht ja kinnitusviis:

0.8.   Koostetehas(t)e aadress(id):

0.9.   Tootja esindaja nimi ja aadress (vajaduse korral):

II JAGU

1.   Lisateave (vajaduse korral): vt lisand

2.   Katsete tegemise eest vastutav tehniline teenistus:

3.   Katsearuande kuupäev:

4.   Katsearuande number:

5.   Märkused (kui on): vt lisand

6.   Koht:

7.   Kuupäev:

8.   Allkiri:

Lisad

:

Teabematerjalid

Katsearuanne

Lisand EÜ tüübikinnitustunnistusele nr … sõiduki tüübikinnituse kohta seoses sellele paigaldatud esikaitsesüsteemiga, võttes arvesse määrust (EÜ) nr 78/2009

1.   Lisateave (kui on):

2.   Märkused:

3.   Katsetulemused vastavalt määruse (EÜ) nr 78/2009 I lisa punkti 5 nõuetele

Katse

Registreeritud väärtused

Läbinud / mitte läbinud

Jalamudeli sääreosa kokkupõrge esikaitsesüsteemiga

— 3 katseasendit

(kui on läbi viidud)

Paindenurk

Kraadi

 

Murdepinna nihe

mm

 

Kiirendus sääreluu osas

g

 

Jalamudeli reieosa kokkupõrge esikaitsesüsteemiga

— 3 katseasendit

(kui on läbi viidud)

Löögijõudude summa

kN

 

Paindumismoment

Nm

 

Jalamudeli reieosa kokkupõrge esikaitsesüsteemi esiservaga

— 3 katseasendit

(üksnes järelevalve)

Löögijõudude summa

kN

 

Paindumismoment

 

Nm

 

Lapse / väikese täiskasvanu pea kujulise mudeli (3,5 kg) kokkupõrge esikaitsesüsteemiga

HPC väärtused

(vähemalt 3 väärtust)

 

 

 

3. OSA

NÄIDIS

suurim formaat: A4 (210 × 297 mm)

EÜ TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUS

EÜ tüübikinnitusasutuse tempel

Teave eraldi seadmestikuna turustatava esikaitsesüsteemi tüübi

EÜ tüübikinnituse (1),

EÜ tüübikinnituse laiendamise (1),

EÜ tüübikinnituse andmisest keeldumise (1),

EÜ tüübikinnituse tühistamise (1)

kohta,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. jaanuari 2009. aasta määrust (EÜ) nr 78/2009, mida rakendatakse …,

viimati muudetud määrusega (EÜ) nr …/… (2).

EÜ tüübikinnitusnumber:

Laiendamise põhjus:

I JAGU

0.1.   Mark (tootja ärinimi):

0.2.   Tüüp:

Tüübi tunnusandmed, kui need on märgitud esikaitsesüsteemile (3):

0.3.1.   Nimetatud märgistuse asukoht:

0.5.   Tootja nimi ja aadress:

0.7.   EÜ tüübikinnitusmärgi asukoht ja kinnitusviis:

0.8.   Koostetehas(t)e nimi (nimed) ja aadress(id):

0.9.   Tootja esindaja nimi ja aadress (vajaduse korral):

II JAGU

1.   Lisateave: vt lisand

2.   Katsete tegemise eest vastutav tehniline teenistus:

3.   Katsearuande kuupäev:

4.   Katsearuande number:

5.   Märkused (kui on): vt lisand

6.   Koht:

7.   Kuupäev:

8.   Allkiri:

Lisad

:

Teabematerjalid

Katsearuanne

Lisand EÜ tüübikinnitustunnistusele nr … seoses eraldi seadmestikuna turustatava esikaitsesüsteemi tüübikinnitusega võttes arvesse määrust (EÜ) nr 78/2009

Lisateave

1.1.   Kinnitusviis:

1.2.   Montaaži- ja paigaldusjuhised:

1.3.   Loetelu sõidukitest, millele esikaitsesüsteemi võib paigaldada, võimalikud kasutuspiirangud ja nõutavad paigaldustingimused:

2.   Märkused:

3.   Katsetulemused vastavalt määruse (EÜ) nr 78/2009 I lisa punkti 5 nõuetele

Katse

Registreeritud väärtused

Läbinud / mitte läbinud

Jalamudeli sääreosa kokkupõrge esikaitsesüsteemiga

— 3 katseasendit

(kui on läbi viidud)

Paindenurk

kraadi

 

Murdepinna nihe

mm

 

Kiirendus sääreluu osas

g

 

Jalamudeli reieosa kokkupõrge esikaitsesüsteemiga

— 3 katseasendit

(kui on läbi viidud)

Löögijõudude summa

kN

 

Paindumismoment

Nm

 

Jalamudeli reieosa kokkupõrge esikaitsesüsteemi esiservaga

— 3 katseasendit

(üksnes järelevalve)

Löögijõudude summa

kN

 

Paindumismoment

 

Nm

 

Lapse / väikese täiskasvanu pea kujulise mudeli (3,5 kg) kokkupõrge esikaitsesüsteemiga

HPC väärtused

(vähemalt 3 väärtust)

 

 

 


(1)  Mittevajalik maha tõmmata.

(2)  Lisada muutva määruse number.

(3)  Kui tüübi tunnusandmetes on märke, mis ei ole antud teatisega hõlmatud sõiduki, sõiduki osa või eraldi seadmestiku tüüpide kirjeldamisel asjakohased, asendatakse need märgid dokumentides sümboliga „?” (nt ABC??123??).

(4)  Nagu määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiivi 2007/46/EÜ (millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta) (raamdirektiiv) (ELT L 263, 9.10.2007, lk 1)) II lisa A jaos.

(5)  Mittevajalik maha tõmmata.

(6)  Vastavalt määruse (EÜ) nr 78/2009 I lisa punktis 2 määratletud väärtustele.

(7)  Ainult järelevalve eesmärgil.

(8)  Vastavalt komisjonile (rakendusaktile).

(9)  Vastavalt määruse (EÜ) nr 78/2009 I lisa punktis 3 määratletud väärtustele.

(10)  Ainult järelevalve eesmärgil.

(11)  Vastavalt komisjonile (rakendusakt).

(12)  Esitada andmed süsteemi tööpõhimõtte kohta.

(13)  Esitada andmed süsteemi kontrollimiseks läbi viidud katsete kohta.

IV LISA

EÜ TÜÜBIKINNITUSMÄRK

Kõnealune märk koosneb järgmisest:

1.1.   Ristkülik, mille sees on väike e-täht, millele järgneb eraldi seadmestiku EÜ tüübikinnituse andnud liikmesriigi eraldusnumber või -täht (-tähed):

1

Saksamaa;

2

Prantsusmaa;

3

Itaalia;

4

Madalmaad;

5

Rootsi;

6

Belgia;

7

Ungari;

8

Tšehhi Vabariik;

9

Hispaania;

11

Ühendkuningriik;

12

Austria;

13

Luksemburg;

17

Soome;

18

Taani;

19

Rumeenia;

20

Poola;

21

Portugal;

23

Kreeka;

24

Iirimaa;

26

Sloveenia;

27

Slovakkia;

29

Eesti;

32

Läti;

34

Bulgaaria;

36

Leedu;

49

Küpros;

50

Malta.

1.2.   Direktiivi 2007/46/EÜ VII lisas osutatud tüübikinnitusnumbri 4. osas sisalduv baaskinnitusnumber, mis asub ristküliku lähedal ning mille ees on kaks numbrit tähistamaks EÜ tüübikinnituse andmise kuupäevaks käesolevas määruses tehtud viimase olulise tehnilist laadi muudatuse järjekorranumbrit. Käesoleva määruse jaoks on järjekorranumber 02.

Ristküliku peal asuvad järgmised lisatähised:

1.3.1.   Tähis A näitab, et esikaitsesüsteem kiideti heaks I lisa punkti 5.1.1.1 nõuetele vastavuse alusel ning seda võib paigaldada sõidukitele, mis vastavad I lisa punktile 2.

1.3.2.   Tähis B näitab, et esikaitsesüsteem kiideti heaks I lisa punkti 5.1.1.2 nõuetele vastavuse alusel ning seda võib paigaldada sõidukitele, mis vastavad I lisa punktile 3.

1.3.3.   Tähis X näitab, et esikaitsesüsteem kiideti heaks, võttes arvesse I lisa punktides 5.1.1.3 või 5.1.2.2 lubatud jalamudeli ja löökkeha kokkupõrke katset, ning seda võib ainsana paigaldada sõidukitele, mis ei vasta ei I lisa punktile 2 ega 3.

1.4.   EÜ tüübikinnitusmärk on selgesti loetav, kustutamatu ja sõidukile paigutatuna selgelt nähtav.

1.5.   Tüübikinnitusmärgi näidis on toodud käesoleva lisa liites.

Liide

EÜ tüübikinnitusmärgi näidis

Image

Ülaltoodud EÜ tüübikinnitusmärgiga seade on esikaitsesüsteem, mis on tüübikinnituse saanud Saksamaal (e1) käesoleva määruse kohaselt (02) ning kannab baaskinnitusnumbrit 1471.

Tähis X näitab, et esikaitsesüsteem kiideti heaks, võttes arvesse I lisa punktis 5.1.1.3 või 5.1.2.2 lubatud jalamudeli ja löökkeha kokkupõrke katset.

V LISA

Direktiivi 2007/46/EÜ muudatused

Direktiivi 2007/46/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

I lisa punkti 9.24 tekst asendatakse järgmisega:

9.24.   Esikaitsesüsteemid

9.24.1.   Üldine asetus (joonised või fotod), mis näitab esikaitsesüsteemide asukoha ja kinnituse:

9.24.2.   Vajaduse korral tuulutusvõrede, radiaatorivõre, profiilsete viimistluselementide, märkide, embleemide, taskute ja muude välispinnast välja ulatuvate osade või potentsiaalselt ohtlikeks peetavate välispinna osade (nt valgustusseadmed) joonised ja/või fotod. Kui ülalloetletud osad ei ole potentsiaalselt ohtlikud, võib nende dokumenteerimisel kasutada fotosid, millele on vajaduse korral lisatud andmed mõõtmete kohta ja/või tekst:

9.24.3.   Täielikud andmed vajalike abidetailide kohta ja põhjalikud paigaldusjuhised, sealhulgas vajalikud pingutusmomendid:

9.24.4.   Kaitseraudade joonis:

9.24.5.   Sõiduki esiotsa põrandajoone joonis:”

2)

III lisa I jaotise A osa punkti 9.24 tekst asendatakse järgmisega:

9.24.   Esikaitsesüsteemid

9.24.1.   Üldine asetus (joonised või fotod), mis näitab esikaitsesüsteemide asukoha ja kinnituse:

9.24.3.   Täielikud andmed vajalike abidetailide kohta ja põhjalikud paigaldusjuhised, sealhulgas vajalikud pingutusmomendid:”

3)

IV lisa muudetakse järgmiselt.

a)

I osa:

i)

punkt 58 asendatakse järgmisega:

„58.

Jalakäijate kaitse

Määrus (EÜ) nr 78/2009

L 35, 4.2.2009, lk 1

X

 

 

X”

 

 

 

 

 

 

ii)

joonealune märkus 7 jäetakse välja;

iii)

punkt 60 jäetakse välja.

b)

Liite:

i)

punkt 58 asendatakse järgmisega:

„58.

Jalakäijate kaitse

Määrus (EÜ) nr 78/2009

L 35, 4.2.2009, lk 1

N/A (1)

ii)

punkt 60 jäetakse välja.

4)

VI lisa liidet muudetakse järgmiselt:

a)

punkt 58 asendatakse järgmisega:

„58.

Jalakäijate kaitse

Määrus (EÜ) nr 78/2009”

 

 

b)

punkt 60 jäetakse välja.

5.

XI lisa muudetakse järgmiselt:

a)

1. liite:

i)

punkt 58 asendatakse järgmisega:

„58.

Jalakäijate kaitse

Määrus (EÜ) nr 78/2009

X

N/A (2)

 

 

ii)

punkt 60 jäetakse välja.

b)

2. liite:

i)

punkt 58 asendatakse järgmisega:

„58.

Jalakäijate kaitse

Määrus (EÜ) nr 78/2009

N/

 

 

N/A”

 

 

 

 

 

 

ii)

punkt 60 jäetakse välja.

c)

3. liite:

i)

punkt 58 asendatakse järgmisega:

„58.

Jalakäijate kaitse

Määrus (EÜ) nr 78/2009

X”

ii)

punkt 60 jäetakse välja.

d)

4. liite:

i)

punkt 58 asendatakse järgmisega:

„58.

Jalakäijate kaitse

Määrus (EÜ) nr 78/2009

 

 

N/A (3)

 

 

 

 

 

 

ii)

punkt 60 jäetakse välja.


(1)  Koos sõidukiga tarnitavad esikaitsesüsteemid vastavad määruse (EÜ) nr 78/2009 nõuetele, need on varustatud tüübikinnituse numbriga ning on vastavalt märgistatud.”;

(2)  Koos sõidukiga tarnitavad esikaitsesüsteemid vastavad määruse (EÜ) nr 78/2009 nõuetele, need on varustatud tüübikinnituse numbriga ning on vastavalt märgistatud.”;

(3)  Koos sõidukiga tarnitavad esikaitsesüsteemid vastavad määruse (EÜ) nr 78/2009 nõuetele, need on varustatud tüübikinnituse numbriga ning on vastavalt märgistatud.”;