14.1.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 9/7


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 20/2009,

13. jaanuar 2009,

millega võetakse vastu nõukogu määruses (EÜ) nr 577/98 sätestatud töö- ja pereelu kokkusobitamist käsitleva lisaküsimustiku kirjeldus 2010. aastaks

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 9. märtsi 1998. aasta määrust (EÜ) nr 577/98 tööjõu valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 23. aprilli 2008. määruses (EÜ) nr 365/2008, millega võetakse vastu nõukogu määruses (EÜ) nr 577/98 sätestatud tööjõu valikvaatluse lisaküsimustike kavad aastateks 2010, 2011 ja 2012, (2) on sätestatud töö- ja pereelu kokkusobitamist käsitlev lisaküsimustik.

(2)

Nõukogu 15. juuli 2008. aasta otsuses 2008/618/EÜ liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta, (3) Euroopa Komisjoni naiste ja meeste võrdõiguslikkuse juhistes (4) ning Euroopa soolise võrdõiguslikkuse paktis (5) julgustatakse liikmesriike võtma meetmeid, et paremini tasakaalustada kõigi inimeste töö- ja eraelu, luues laste- ja teiste ülalpeetavate hooldusvõimalusi ning pakkudes vanemapuhkust nii naistele kui ka meestele. Selleks et jälgida, kuidas edeneb ühenduse tööhõivestrateegia eesmärkide saavutamine ja hinnata viimase aja poliitika mõju selles valdkonnas, on vaja igakülgset ja võrreldavat andmekogumit töö- ja pereelu kokkusobitamise kohta.

(3)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas statistikaprogrammi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Üksikasjalik nimekiri andmetest, mida on vaja koguda töö- ja pereelu kokkusobitamist käsitleva 2010. aasta lisaküsimustikuga, on sätestatud lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. jaanuar 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joaquín ALMUNIA


(1)  EÜT L 77, 14.3.1998, lk 3.

(2)  ELT L 112, 24.4.2008, lk 22.

(3)  ELT L 198, 26.7.2008, lk 47.

(4)  KOM(2006) 0092 (lõplik).

(5)  Eesistujariigi järeldused, Euroopa Ülemkogu, Brüssel, 23.–24. märtsil 2006.


LISA

TÖÖJÕU VAATLUS

Töö- ja pereelu kokkusobitamist käsitlev 2010. aasta lisaküsimustik

1.

Hõlmatud liikmesriigid ja piirkonnad: kõik.

2.

Muutujad tähistatakse järgmiselt:

Tööjõu vaatluse muutujate kodeerimine veerus „filtrid” põhineb komisjoni 25. aprilli 2008. aasta määruse (EÜ) nr 377/2008 (millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 577/98 (tööjõu valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses) alates 2009. aastast andmeedastuses kasutatavate koodide, struktuuriliste muutujate kohta andmete kogumiseks kasutatava alavalimi ja vaatluskvartalite kindlaksmääramise suhtes) (1) III lisal.

Lühend

Veerg

Kood

Kirjeldus

Filter

REGCARE

197

 

Isik hoolitseb regulaarselt muude kuni 14aastaste laste (leibkonnas elav laps, kes ei ole hooldaja ega tema abikaasa laps) või 15aastaste või vanemate haigete, puudega või kõrges eas sugulaste/lähedaste eest, kes vajavad hooldamist

Kõik isikud vanuses 15–64 aastat

1

Jah, muude kuni 14aastaste laste eest

2

Jah, üle 15aastaste hooldamist vajavate sugulaste/lähedaste eest

3

Jah, muude kuni 14aastaste laste eest ja üle 15aastaste hooldamist vajavate sugulaste/lähedaste eest

4

Ei

9

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

Tühi

Vastus puudub

CHILDCAR

198

 

Lapsehooldusteenuste kasutamine nädalas seoses pere noorima lapsega (sh tasulise hoidja ja koolieelse lasteasutuse teenused, v.a üldhariduskool)

Kõik isikud vanuses 15–64, kelle leibkonnas elab vähemalt üks oma/abikaasa alla 14aastane laps

 

Lapsehooldusteenuste kasutamine nädalas

1

kuni 10 tundi

2

rohkem kui 10 tundi, kuid mitte rohkem kui 20 tundi

3

rohkem kui 20 tundi, kuid mitte rohkem kui 30 tundi

4

rohkem kui 30 tundi, kuid mitte rohkem kui 40 tundi

5

rohkem kui 40 tundi

6

Ei kasuta lapsehooldusteenust

9

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

Tühi

Vastus puudub

IMPFACIL

199

 

Hooldeteenuste kättesaadavuse ja taskukohasuse mõju töölt lahkumisele või osaajaga tööle asumisele

Kõik isikud vanuses 15–64 ja (FTPTREAS ≠ 3 ja SEEKREAS ≠ 3 ja (REGCARE = 1–3, või kui leibkonnas elab vähemalt üks oma/abikaasa alla 14aastane laps

1

Sobiv hooldeteenus lastele puudub või on liiga kallis

2

Sobiv hooldeteenus haigetele, vaeguritele või vanuritele puudub või on liiga kallis

3

Sobiv hooldeteenus nii lastele kui ka haigetele, vaeguritele või vanuritele puudub või on liiga kallis

4

Hooldeteenuse kättesaadavus ei mõjuta tööturul osalemise otsust

9

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

Tühi

Vastus puudub

NOWRECHI

200

 

Peamised lapsehooldusteenustega seotud põhjused töölt lahkumiseks või osaajaga tööle asumiseks

Kõik isikud vanuses 15–64 aastat ja (NEEDCARE = 1,3 või IMPFACIL = 1,3)

1

Lapsehooldusteenus puudub

2

Olemasolev lapsehooldusteenus on liiga kallis

3

Olemasoleva lapsehooldusteenuse kvaliteet ei ole piisav

4

Sobiva lapsehooldusteenuse puudumisega seotud muud põhjused

9

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

Tühi

Vastus puudub

NOWRECAR

201

 

Muude abist sõltuvate inimeste hooldamisega seotud peamised põhjused töölt lahkumiseks või osaajaga tööle asumiseks

Kõik isikud vanuses 15–64 aastat ja (NEEDCARE = 2,3 või IMPFACIL = 2,3)

1

Hooldeteenus puudub

2

Olemasolev hooldeteenus on liiga kallis

3

Olemasoleva hooldeteenuse kvaliteet ei ole piisav

4

Sobiva hooldeteenuse puudumisega seotud muud põhjused

9

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

Tühi

Vastus puudub

VARHOURS

202

 

Paindlik tööaeg

Kõik isikud vanuses 15–64 aastat ja STAPRO = 3

1

Kindlaksmääratud tööpäeva algus- ja lõppkellaaeg või tööandja otsusest sõltuv paindlik tööaeg

 

Töövõtja otsusest sõltuv tööaeg, üks järgmistest valikutest:

2

Paindlik tööaeg/libisev tööplaan

3

Kindlaksmääratud töötundide arv päevas, paindlik tööaeg

4

Isiklik tööplaan (ilma igasuguste ametlike piiranguteta)

5

Muu

9

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

Tühi

Vastus puudub

POSSTEND

203

 

Võimalus muuta tööpäeva algus- ja/või lõppaega (vähemalt ühe tunni võrra) seoses perekondlike põhjustega

VARHOURS = 1,3,5, tühi

1

Üldiselt võimalik

2

Harva võimalik

3

Ei ole võimalik

9

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

Tühi

Vastus puudub

POSORGWT

204

 

Võimalus korraldada tööaeg ümber selliselt, et saadakse vabu päevi perekondlikel põhjustel (ilma et kasutataks puhkuse- või eripuhkusepäevi)

Kõik isikud vanuses 15–64 aastat ja STAPRO = 3

1

Üldiselt võimalik

2

Harva võimalik

3

Ei ole võimalik

9

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

Tühi

Vastus puudub

REDWORK

205

 

Lühendatud tööpäev seoses leibkonna noorima lapse hooldamisega vähemalt ühe kuu jooksul (v.a sünnituspuhkus)

Kõik isikud vanuses 15–64 aastat kelle leibkonnas elab vähemalt üks oma/abikaasa kuni 8aastane laps ja (WSTATOR = 1,2 või (EXISTPR = 1 ja REFYEAR–YEARPR ≤ noorim laps on vanem kui 1aastane))

1

Jah

2

Ei

9

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

Tühi

Vastus puudub

STOPWORK

206

 

Töötamise katkestamine seoses leibkonna noorima lapse hooldamisega vähemalt ühe kuu jooksul (v.a sünnituspuhkus)

Kõik isikud vanuses 15–64 aastat kelle leibkonnas elab vähemalt üks oma/abikaasa kuni 8aastane laps ja (WSTATOR = 1,2 või (EXISTPR = 1 ja REFYEAR–YEARPR ≤ noorim laps on vanem kui 1aastane))

1

Ei

 

Jah, töötamine on peatatud järgmise ajavahemiku jooksul:

2

kuni 3 kuud

3

kauem kui 3 kuud, kuid mitte kauem kui 6 kuud

4

kauem kui 6 kuud, kuid mitte kauem kui 1 aasta

5

kauem kui 1 aasta

6

Ei ole veel tööle tagasi pöördunud

9

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

Tühi

Vastus puudub

PARLEAVE

207

 

Täisajaga vanemapuhkus seoses leibkonna noorima lapse hooldamisega vähemalt ühe kuu jooksul (v.a sünnituspuhkus)

Kõik isikud vanuses 15–64, kelle leibkonnas elab vähemalt üks oma/abikaasa kuni 8aastane laps

1

Ei, ei ole võtnud vähemalt ühe kuu pikkust täisajaga vanemapuhkust

 

Jah, on võtnud täisajaga vanemapuhkust kestusega

2

kuni 3 kuud

3

kauem kui 3, kuid mitte kauem kui 6 kuud

4

kauem kui 6 kuud, kuid mitte kauem kui 1 aasta

5

kauem kui 1 aasta

6

Puhkus ei ole veel lõppenud

9

Ei kohaldata (väljaspool filtrit)

Tühi

Vastus puudub

 

210/215

 

2010. aasta tööjõu vaatluse kaalutegur (vabatahtlik)

Kõik isikud vanuses 15–64 aastat

0000– 9999

Veerud 210–213 sisaldavad täisarve

00–99

Veerud 214–215 on kümnendiku täpsusega


(1)  ELT L 114, 26.4.2008, lk 57.