10.11.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 292/5


NÕUKOGU DIREKTIIV 2009/132/EÜ,

19. oktoober 2009,

direktiivi 2006/112/EÜ artikli 143 punktide b ja c rakendusala määratluse kohta seoses teatavate kaupade käibemaksuvabastusega nende lõplikul importimisel

(kodifitseeritud versioon)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 93 ja 94,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (1),

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 28. märtsi 1983. aasta direktiivi 83/181/EMÜ (direktiivi 77/388/EMÜ artikli 14 lõike 1 punkti d rakendusala määratluse kohta seoses teatavate kaupade käibemaksuvabastusega nende lõplikul importimisel) (3) on korduvalt oluliselt muudetud (4). Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks nimetatud direktiiv kodifitseerida.

(2)

Ilma et see piiraks ühenduse muude sätete kohaldamist ja liikmesriikide sätestatud tingimustel, mille eesmärk on eelkõige ära hoida maksudest kõrvalehoidumist, maksustamise vältimist ja muid kuritarvitusi, annavad liikmesriigid nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) (5) artikli 131 ja artikli 143 punktide b ja c alusel lõpliku importimise korral maksuvabastuse nendele kaupadele, mis ei kuulu tollimaksust vabastamisele ühise tollitariifistiku alusel.

(3)

Vastavalt direktiivi 2006/112/EÜ artiklile 145 esitab komisjon nõukogule ettepanekud ühenduse maksueeskirjade kehtestamiseks, mis täpsustavad kõnealuse direktiivi artiklites 143 ja 144 osutatud maksuvabastuste rakendusala ning nende rakenduseeskirju.

(4)

Kuigi peetakse soovitavaks saavutada võimalikult suur ühtsus tollimaksusüsteemi ja käibemaksusüsteemi vahel, tuleks siiski käibemaksusüsteemi kohaldamisel arvesse võtta tolli- ja käibemaksu eesmärkide ja struktuuri erinevusi.

(5)

Tuleks kehtestada erinev impordi käibemaksukorraldus määral, mil see on vajalik maksude ühtlustamise eesmärgi saavutamiseks. Impordimaksuvabastusi võib teha ainult siis, kui need ei mõjuta konkurentsitingimusi siseturul.

(6)

Teatavad liikmesriikides kohaldatavad maksuvabastused pärinevad liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelistest konventsioonidest, mis oma eesmärgi tõttu puudutavad vaid allakirjutanud liikmesriike. Selliste maksuvabastuste andmise tingimusi ei ole otstarbekas kindlaks määrata ühenduse tasandil. Piisab, kui asjaomastel liikmesriikidel lubatakse need säilitada.

(7)

Käesolev direktiiv ei mõjuta liikmesriikide kohustusi, mis on seotud II lisa B osas esitatud direktiivide ülevõtmise tähtpäevadega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

I   JAOTIS

RAKENDUSALA JA MÕISTED

Artikkel 1

Käesolevas direktiivis määratakse kindlaks direktiivi 2006/112/EÜ artikli 143 punktides b ja c osutatud käibemaksuvabastuste rakendusala ja kõnealuse direktiivi artiklis 145 osutatud käibemaksuvabastuste rakenduseeskirjad.

Liikmesriigid kohaldavad kooskõlas 2006/112/EÜ artikliga 131 ja artikli 143 punktidega b ja c sätestatud maksuvabastusi nende kehtestatud tingimustel, et tagada maksuvabastuste nõuetekohane ja arusaadav kohaldamine ning vältimaks maksudest kõrvalehoidumist, maksustamise vältimist ja muid kuritarvitusi.

Artikkel 2

1.   Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „import”– direktiivi 2006/112/EÜ artiklis 30 määratletud import ja vabasse ringlusse lubamine kõnealuse direktiivi artikli 157 lõike 1 punktis a sätestatud süsteemi või ajutise impordi või transiidisüsteemi alusel;

b)   „isiklikud asjad”– asjad, mis on ette nähtud asjaomaste isikute isiklikuks kasutamiseks või nende majapidamisvajaduste rahuldamiseks, eelkõige majatarbed, jalg- ja mootorrattad, eramootorsõidukid ja nende haagised, haagissuvilad, lõbusõidulaevad ja eraõhusõidukid, tavaliste majapidamisvajaduste rahuldamiseks vajalikud kodutarbed, lemmikloomad ja ratsaloomad;

c)   „majatarbed”– isiklikud esemed, kodutekstiil, sisustus ja seadmed, mis on ette nähtud asjaomaste isikute isiklikuks kasutamiseks või nende majapidamisvajaduste rahuldamiseks;

d)   „alkoholitooted”– ühise tollitariifistiku CN-koodide 2203–2208 alla kuuluvad tooted (õlu, vein, veini- või alkoholipõhised aperitiivid, brändid, liköörid või kanged alkohoolsed joogid jne);

e)   „ühendus”– liikmesriikide territoorium, kus kohaldatakse direktiivi 2006/112/EÜ.

2.   Isiklikud asjad ei tohi oma laadilt ega koguselt kajastada kaubanduslikke huve ja need ei tohi olla mõeldud majandustegevuse tarbeks direktiivi 2006/112/EÜ artikli 9 lõike 1 tähenduses. Siiski kuuluvad isiklike asjade hulka sellised kaasaskantavad vahendid kunstiga, sealhulgas tarbekunstiga, tegelemiseks, mis on asjaomasele isikule vajalikud tema kutsealal tegutsemiseks.

II   JAOTIS

KOLMANDATEST RIIKIDEST VÕI KOLMANDATELT TERRITOORIUMIDELT TULEVATELE ÜKSIKISIKUTELE KUULUVATE ISIKLIKE ASJADE IMPORT

1.   PEATÜKK

Isiklikud asjad, mis kuuluvad füüsilisele isikule, kes asub alaliselt elama ühendusse

Artikkel 3

Kui artiklitest 4–11 ei tulene teisiti, võib füüsiline isik, kes asub väljastpoolt ühendust alaliselt elama mõnda liikmesriiki, importida isiklikke asju käibemaksuvabalt.

Artikkel 4

Maksuvabastust kohaldatakse üksnes isiklike asjade suhtes, mis

a)

välja arvatud teatavatel põhjendatud juhtudel, on kuulunud asjaomasele isikule või äratarvitamatu kauba puhul on olnud asjaomase isiku kasutuses tema endises alalises elukohas vähemalt kuus kuud enne kuupäeva, millal tema alaline elukoht lakkab olemast väljaspool ühendust;

b)

on ette nähtud samal eesmärgil kasutamiseks tema uues alalises elukohas.

Lisaks sellele võivad liikmesriigid isiklike asjade maksuvabastuse tingimusena ette näha, et sellistelt asjadelt on päritolu- või lähteriigis või -territooriumil tasutud nendelt tavaliselt makstavad tolli- või muud maksud.

Artikkel 5

Maksuvabastust võib kohaldada üksnes isikute suhtes, kelle alaline elukoht on olnud väljaspool ühendust katkematult vähemalt 12 kuud.

Pädev asutus võib siiski teha esimeses lõigus ette nähtud reeglist erandi tingimusel, et asjaomasel isikul on olnud kindel kavatsus elada väljaspool ühendust katkematult vähemalt 12 kuud.

Artikkel 6

Maksuvabastust ei kohaldata järgmise kauba suhtes:

a)

alkoholitooted;

b)

tubakas ja tubakatooted;

c)

kommertsveokid;

d)

kutsealal tegutsemiseks vajalikud esemed, välja arvatud kaasaskantavad vahendid kunstiga, sealhulgas tarbekunstiga, tegelemiseks.

Maksuvabastusest võib välja arvata ka ametialaseks või ärilistel eesmärkidel segakasutuseks mõeldud sõidukid.

Artikkel 7

1.   Välja arvatud erijuhtudel, kohaldatakse maksuvabastust üksnes isiklike asjade suhtes, mis on lõplikult imporditud 12 kuu jooksul alates kuupäevast, millal asjaomane isik on asunud alaliselt ühendusse elama.

2.   Isiklikud asjad võib importida mitme eraldi saadetisena lõikes 1 osutatud tähtaja jooksul.

Artikkel 8

1.   12 kuu jooksul alates isiklike asjade lõpliku impordi deklareerimise kuupäevast ei tohi neid tasuta ega tasu eest kasutada anda, kasutada tagatisena ega võõrandada ilma pädevale asutusele ette teatamata.

2.   Tasuta või tasu eest kasutada andmise, tagatisena kasutamise või võõrandamise korral enne lõikes 1 osutatud tähtaja lõppemist tuleb maksta vastav käibemaks neilt isiklikelt asjadelt määra alusel, mis kehtib sellise tasuta või tasu eest kasutada andmise, tagatisena kasutamise või võõrandamise kuupäeval, vastavalt asjade liigile ja pädeva asutuse poolt sellel kuupäeval määratud või aktsepteeritud väärtusele.

Artikkel 9

1.   Erandina artikli 7 lõikest 1 võidakse maksuvabastust kohaldada isiklike asjade suhtes, mis on lõplikult imporditud enne, kui asjaomane isik on asunud alaliselt ühendusse elama, tingimusel et ta kohustub asuma sinna alaliselt elama kuue kuu jooksul. Koos kohustuse võtmisega peab ta esitama tagatise, mille liigi ja suuruse määrab pädev asutus.

2.   Lõike 1 rakendamisel arvestatakse artikli 4 esimese lõigu punktis a sätestatud tähtaega ühendusse importimise kuupäevast.

Artikkel 10

1.   Kui asjaomane isik lahkub ametialaste kohustuste tõttu kolmandast riigist või kolmandalt territooriumilt, kus oli tema alaline elukoht, asumata samal ajal alaliselt elama liikmesriigi territooriumile, kuid kavatsusega teha seda hiljem, võib pädev asutus kohaldada maksuvabastust isiklike asjade suhtes, mille asjaomane isik sel eesmärgil liikmesriigi territooriumile toob.

2.   Lõikes 1 osutatud isiklike asjade suhtes kohaldatakse maksuvabastust artiklites 3–8 sätestatud tingimustel, kusjuures

a)

artikli 4 esimese lõigu punktis a ja artikli 7 lõikes 1 sätestatud tähtaega arvestatakse alates importimiskuupäevast;

b)

artikli 8 lõikes 1 osutatud tähtaega arvestatakse alates kuupäevast, millal asjaomane isik tegelikult asub alaliselt elama ühenduse territooriumile.

3.   Maksuvabastuse tingimuseks on asjaomase isiku kohustus tegelikult asuda alaliselt elama ühenduse territooriumile pädeva asutuse poolt asjaoludest lähtudes määratud tähtaja jooksul. Pädev asutus võib nõuda, et selle kohustuse võtmisega koos esitataks tagatis, mille liigi ja suuruse määrab nimetatud asutus.

Artikkel 11

Pädev asutus võib teha erandi artikli 4 esimese lõigu punktidest a ja b, artikli 6 esimese lõigu punktidest c ja d ning artiklist 8, kui isik peab asuma alaliselt elama liikmesriigi territooriumile erandlike poliitiliste asjaolude tõttu.

2.   PEATÜKK

Seoses abielu sõlmimisega imporditav kaup

Artikkel 12

1.   Kui artiklitest 13–16 ei tulene teisiti, võib maksuvabalt importida kaasavara ja uusi või kasutatud majatarbeid, mis kuuluvad isikule, kes asub alaliselt elama ühenduse territooriumile seoses abielu sõlmimisega.

Maksuvabalt võib importida ka abielu sõlmimise puhul tavapäraselt tehtavaid kingitusi, mille saab esimeses lõigus sätestatud tingimustele vastav isik väljaspool ühendust alaliselt elavalt isikult. Seda maksuvabastust kohaldatakse kingituste suhtes, mille väärtus ei ületa 200 eurot. Siiski võivad liikmesriigid teha maksuvabastusi 200 eurot ületavatele kingitustele, eeldusel et iga kingituse väärtus, mille suhtes kohaldatakse maksuvabastust, ei ületa 1 000 eurot.

2.   Liikmesriigid võivad lõike 1 esimeses lõigus osutatud kaupade maksuvabastuse tingimusena ette näha, et nendelt on päritolu- või lähteriigis või -territooriumil tasutud nendelt tavaliselt makstavad tolli- või muud maksud.

Artikkel 13

Maksuvabastust kohaldatakse üksnes isiku sellise suhtes,

a)

kelle alaline elukoht on olnud väljaspool ühendust katkematult vähemalt 12 kuud;

b)

kes esitab tõendi abielu sõlmimise kohta.

Esimese lõigu punktis a ette nähtud reeglist võib teha erandi tingimusel, et isikul on olnud kavatsus elada väljaspool ühendust katkematult vähemalt 12 kuud.

Artikkel 14

Maksuvabastust ei kohaldata alkoholitoodete, tubaka ega tubakatoodete suhtes.

Artikkel 15

1.   Välja arvatud erandlikel asjaoludel, kohaldatakse maksuvabastust üksnes kauba suhtes, mis imporditakse lõplikult

a)

kõige varem kaks kuud enne abielu sõlmimise kindlaksmääratud kuupäeva ja

b)

hiljemalt neli kuud pärast abielu sõlmimise kuupäeva.

Punktis a ette nähtud juhul tuleb maksuvabastuse kohaldamiseks esitada asjakohane tagatis, mille liigi ja suuruse määrab pädev asutus.

2.   Kaubad võib importida maksuvabalt mitme eraldi saadetisena lõikes 1 osutatud tähtaja jooksul.

Artikkel 16

1.   12 kuu jooksul alates isiklike asjade lõpliku impordi deklareerimise kuupäevast ei tohi neid tasuta ega tasu eest kasutada anda, kasutada tagatisena ega võõrandada ilma pädevale asutusele ette teatamata.

2.   Tasuta või tasu eest kasutada andmise, tagatisena kasutamise või võõrandamise korral enne lõikes 1 osutatud tähtaja lõppemist tuleb maksta vastav käibemaks neilt asjadelt määra alusel, mis kehtib sellise tasuta või tasu eest kasutada andmise, tagatisena kasutamise või võõrandamise kuupäeval, vastavalt asjade liigile ja pädeva asutuse poolt sellel kuupäeval määratud või aktsepteeritud väärtusele.

3.   PEATÜKK

Pärimise teel omandatud isiklikud asjad

Artikkel 17

Kui artiklitest 18, 19 ja 20 ei tulene teisiti, võib maksuvabalt importida isiklikke asju, mille on kas seadus- või testamendijärgse pärimise teel omandanud ühenduses alaliselt elav füüsiline isik.

Artikkel 18

Maksuvabastust ei kohaldata järgmise kauba suhtes:

a)

alkoholitooted;

b)

tubakas ja tubakatooted;

c)

kommertsveokid;

d)

kutsealaseks kasutuseks ette nähtud vajalikud esemed, välja arvatud kaasaskantavad vahendid kunstiga, sealhulgas tarbekunstiga, tegelemiseks, mis olid vajalikud surnud isiku ameti või erialaga;

e)

toorainevarud ja valmis- või pooltooted;

f)

elusloomad ja põllumajandustoodete varud, mis ületavad tavalise majapidamisvajaduse.

Artikkel 19

1.   Maksuvabastust kohaldatakse üksnes isiklike asjade suhtes, mis imporditakse lõplikult kahe aasta jooksul pärast kuupäeva, millal asjaomasele isikule läheb üle omandiõigus neile asjadele (pärandvara jagamine).

Seda tähtaega võib pädev asutus erilistel asjaoludel siiski pikendada.

2.   Kauba võib importida mitme eraldi saadetisena lõikes 1 osutatud tähtaja jooksul.

Artikkel 20

Artikleid 17, 18, ja 19 kohaldatakse mutatis mutandis isiklike asjade suhtes, mille on seadus- või testamendijärgse pärandina omandanud ühenduse territooriumil asutatud mittetulunduslikul eesmärgil tegutsev juriidiline isik.

III   JAOTIS

ÕPILASE VÕI ÜLIÕPILASE TEKSTIILESEMETE, ÕPPETARVETE JA MUUDE MAJATARVETE IMPORT

Artikkel 21

1.   Maksuvabalt võib importida tekstiilesemeid, õppetarbeid ja majatarbeid, mis moodustavad õpilase või üliõpilase eluaseme tavalise sisustuse ja kuuluvad õpilasele või üliõpilasele, kes on tulnud ühendusse õppimise eesmärgil, ning mis on ette nähtud tema isiklikuks kasutamiseks õpingute ajal.

2.   Käesolevas artiklis kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „õpilane või üliõpilane”– isik, kes on kantud haridusasutuse õpilaste nimekirja seal korraldatavatel päevastel kursustel osalemiseks;

b)   „tekstiilesemed”– aluspesu, kodutekstiil ja rõivad uuena või kasutatuna;

c)   „õppetarbed”– esemed ja vahendid, mida õpilane või üliõpilane õpingutes tavaliselt kasutab (sealhulgas taskuarvutid ja kirjutusmasinad).

Artikkel 22

Maksuvabastust kohaldatakse vähemalt üks kord õppeaastas.

IV   JAOTIS

VÄIKESE VÄÄRTUSEGA IMPORT

Artikkel 23

Maksuvabastust kohaldatakse imporditavale kaubale, mille koguväärtus ei ületa 10 eurot. Liikmesriigid võivad teha maksuvabastuse imporditava kauba suhtes, mille koguväärtus on üle 10 euro, kuid ei ületa 22 eurot.

Kuid liikmesriigid võivad välja arvata esimese lõigu esimeses lauses sätestatud maksuvabastusest kaubad, mis on imporditud postimüügi teel.

Artikkel 24

Maksuvabastust ei kohaldata järgmise kauba suhtes:

a)

alkoholitooted;

b)

parfüüm ja tualettvesi;

c)

tubakas ja tubakatooted.

V   JAOTIS

TOOTMISVAHENDID JA MUUD TEGEVUSE ÜLEVIIMISEL IMPORDITAVAD SEADMED

Artikkel 25

1.   Ilma et see piiraks liikmesriikides kehtivate tööstus- ja kaubanduspoliitika meetmete kohaldamist ja kui artiklitest 26–29 ei tulene teisiti, võivad liikmesriigid kohaldada maksuvabastust imporditavatele tootmisvahenditele ja muudele seadmetele, mis kuuluvad ettevõttele, kelle tegevus kolmandas lähteriigis või kolmandal lähteterritooriumil lõpetatakse täielikult, et jätkata samalaadset tegevust ühenduses, ning kui tegevuse alustamisest on vastavalt direktiivi 2006/112/EÜ artikli 213 lõikele 1 eelnevalt teatatud tegevuskoha liikmesriigi pädevale asutusele.

Kui üleviidavaks ettevõtteks on põllumajandustootja, kohaldatakse maksuvabastust ka eluskarjale.

2.   Lõike 1 kohaldamisel kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „tegevus”– direktiivi 2006/112/EÜ artikli 9 lõikes 1 osutatud majandustegevus;

b)   „ettevõte”– iseseisev majanduslik tootmisüksus või teenuskaubanduse üksus.

Artikkel 26

1.   Maksuvabastust kohaldatakse üksnes selliste tootmisvahendite ja muude seadmete suhtes,

a)

mida on ettevõttes, välja arvatud teatavatel põhjendatud juhtudel, tegelikult kasutatud vähemalt 12 kuud enne kuupäeva, millal ettevõtte tegevus kolmandas riigis või kolmandal territooriumil lõppes;

b)

mis on ette nähtud kasutamiseks pärast üleviimist samadel eesmärkidel;

c)

mida hakatakse kasutama tegevuseks, mille suhtes ei kohaldata maksuvabastust direktiivi 2006/112/EÜ artiklite 132, 133, 135 ega 136 alusel;

d)

mis on vastavuses kõnealuse ettevõtte laadi ja suurusega.

2.   Kuni direktiivi 2006/112/EÜ artikli 176 esimeses lõigus osutatud ühiste eeskirjade jõustumiseni võivad liikmesriigid maksuvabastuse alt välja arvata täielikult või osaliselt tootmisvahendid, mille suhtes nad on kasutanud kõnealuse direktiivi artikli 176 teist lõiku.

Artikkel 27

Maksuvabastust ei kohaldata väljaspool ühendust asutatud ettevõtete suhtes, mille ühenduse territooriumile üleviimise põhjuseks või eesmärgiks on ühinemine ühenduses asutatud ettevõttega või viimase poolt ülevõtmine, kui selle tulemusel ei alustata uut tegevust.

Artikkel 28

Maksuvabastust ei kohaldata järgmise kauba suhtes:

a)

veovahendid, mis ei ole oma laadilt tootmisvahendid ega teenuskaubanduse vahendid;

b)

inimtoiduks või loomasöödaks ette nähtud igat liiki toiduained;

c)

kütus, toorainevarud ning valmis- ja pooltooted;

d)

vahendajate omanduses olev eluskari.

Artikkel 29

Välja arvatud teatavatel põhjendatud juhtudel, kohaldatakse maksuvabastust üksnes tootmisvahendite ja muude seadmete suhtes, mis imporditakse 12 kuu jooksul pärast kuupäeva, millal ettevõte lõpetab tegevuse kolmandas lähteriigis või kolmandal lähteterritooriumil.

VI   JAOTIS

TEATAVATE PÕLLUMAJANDUSSAADUSTE JA PÕLLUMAJANDUSLIKUKS KASUTAMISEKS MÕELDUD TOODETE IMPORT

1.   PEATÜKK

Saadused, mille ühenduse põllumajandustootja on saanud kolmandas riigis või kolmandal territooriumil asuvalt kinnisomandilt

Artikkel 30

1.   Kui artiklitest 31 ja 32 ei tulene teisiti, võib maksuvabalt importida taimekasvatus-, loomakasvatus-, mesindus-, aia- ja metsandussaadusi, mis on saadud ühendusega külgnevas kolmandas riigis või liikmesriigiga külgneval kolmandal territooriumil asuvalt kinnisomandilt, mida kasutab põllumajandustootja, kelle põhitegevuskoht asub ühenduses ja külgneb asjaomase riigi või territooriumiga.

Maksuvabastust kohaldatakse ka kuni kuue kuu vanuste tõupuhaste hobuste suhtes, kelle on ilmale toonud kolmandas riigis või kolmandal territooriumil ühenduses paaritatud loom, kes on seejärel poegimiseks ajutiselt eksporditud.

2.   Lõike 1 esimese lõigu maksuvabastuse kohaldamiseks peavad loomakasvatussaadused olema saadud loomadelt, kes on kasvatatud, omandatud või imporditud vastavalt impordi liikmesriigis kehtivale üldisele maksukorraldusele.

Artikkel 31

Maksuvabastust kohaldatakse üksnes saaduste suhtes, mida ei ole töödeldud muul viisil kui tavaline saagikoristus- või tootmisjärgne töötlemine.

Artikkel 32

Maksuvabastust kohaldatakse üksnes saaduste suhtes, mis imporditakse põllumajandustootja poolt või nimel.

Artikkel 33

Käesolevat peatükki kohaldatakse mutatis mutandis sellise kalapüügi ja kalakasvatuse saaduste suhtes, millega ühenduse kalurid tegelevad ühenduse territooriumi piirijärvedel või muudel piiriveekogudel, ning sellise jahipidamise saaduste suhtes, millega ühenduse jahimehed tegelevad nimetatud järvedel või muudel veekogudel.

2.   PEATÜKK

Seemned, väetised ning pinnase ja põllukultuuride hooldamiseks vajalikud tooted

Artikkel 34

Kui artiklist 35 ei tulene teisiti, võib maksuvabalt importida seemneid, väetisi ning pinnase ja põllukultuuride hooldamiseks vajalikke tooteid, mis on ette nähtud kasutamiseks kolmanda riigi või territooriumiga külgnevas ühenduses asuval kinnisomandil, ning mida kasutab põllumajandustootja, kelle põhitegevuskoht asub nimetatud ühendusega külgnevas riigis või külgneval territooriumil.

Artikkel 35

1.   Maksuvabastust kohaldatakse üksnes seemne-, väetise- või muu toote koguse suhtes, mis on selle kinnisomandi kasutamiseks vajalik.

Maksuvabastust kohaldatakse üksnes seemnete, väetise või muude toodete suhtes, mis tuuakse põllumajandustootja poolt või nimel otse ühendusse.

2.   Impordi liikmesriik võib maksuvabastuse tingimusena nõuda võrdväärset vastastikust kohtlemist.

VII   JAOTIS

RAVIAINETE, RAVIMITE, KATSELOOMADE JA BIOLOOGILISTE VÕI KEEMILISTE AINETE IMPORT

1.   PEATÜKK

Uurimistööks vajalikud katseloomad ja bioloogilised või keemilised ained

Artikkel 36

1.   Maksuvabalt võib importida järgmist:

a)

loomad, kes on ette valmistatud ja tasuta saadetud kasutamiseks laboratooriumis;

b)

bioloogilised või keemilised ained, mis on imporditud vastavalt nõukogu 28. märtsi 1983. aasta määruse (EMÜ) nr 918/83 (millega kehtestatakse ühenduse tollimaksuvabastuse süsteem) (6) artiklis 60 sätestatud piirangutele ja tingimustele.

2.   Lõikes 1 osutatud maksuvabastust kohaldatakse üksnes loomade ja bioloogiliste või keemiliste ainete suhtes, mis on ette nähtud

a)

avalikule või avalikes huvides tegutsevale asutusele, kes tegeleb peamiselt hariduse või teadusuuringutega, ning avaliku või avalikes huvides tegutseva asutuse osakonnale, kes tegeleb peamiselt hariduse või teadusuuringutega, või

b)

eraasutusele, kes tegeleb peamiselt hariduse või teadusuuringutega ning kellele liikmesriikide pädevad asutused on andnud loa selliseid esemeid maksuvabalt vastu võtta.

2.   PEATÜKK

Inimpäritoluga raviained ning veregrupi ja koesobivusantigeenide määramise reaktiivid

Artikkel 37

1.   Ilma et see piiraks direktiivi 2006/112/EÜ artikli 143 punktis a sätestatud maksuvabastuse kohaldamist ja kui käesoleva direktiivi artiklist 38 ei tulene teisiti, võib maksuvabalt importida järgmist kaupa:

a)

inimpäritoluga raviained;

b)

veregrupi määramise reaktiivid;

c)

koesobivusantigeenide määramise reaktiivid.

2.   Lõike 1 kohaldamisel kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „inimpäritoluga raviained”– inimveri ja selle derivaadid (täisveri, kuivplasma, albumiin ning plasmaproteiini, immunoglobuliini ja fibrinogeeni stabiliseeritud lahused);

b)   „veregrupi määramise reaktiivid”– kõik kas inim-, loomse, taimse või muu päritoluga reaktiivid, mida kasutatakse veregrupi määramiseks ja veregruppide omavahelise sobimatuse kindlakstegemiseks;

c)   „koesobivusantigeenide määramise reaktiivid”– kõik kas inim-, loomse, taimse või muu päritoluga reaktiivid, mida kasutatakse inimese koesobivusantigeenide kindlakstegemiseks.

Artikkel 38

Maksuvabastust kohaldatakse üksnes toodete suhtes,

a)

mis on ette nähtud pädeva asutuse poolt tunnustatud asutusele või laboratooriumile kasutamiseks üksnes mittekaubanduslikul meditsiinilisel või teaduslikul eesmärgil;

b)

millele on lisatud lähteriigi või -territooriumi pädeva asutuse välja antud vastavustunnistus;

c)

mis on pakitud neid tähistava erietiketiga mahutitesse.

Artikkel 39

Maksuvabastust kohaldatakse ka eripakendite suhtes, mida on vaja inimpäritoluga raviainete veoks ja veregrupi või koesobivusantigeenide määramise reaktiivide veoks, ja saadetistes sisalduvate ning ülalnimetatud ainete kasutamiseks vajalike lahuste ja abivahendite suhtes.

3.   PEATÜKK

Ravimite kvaliteedikontrolliks ette nähtud võrdlusained

Artikkel 40

Maksuvabalt võib importida kaubasaadetisi, mis sisaldavad näidiseid Maailma Terviseorganisatsiooni heaks kiidetud võrdlusainetest, mis on ette nähtud ravimite tootmiseks kasutatavate materjalide kvaliteedi kontrolliks ja on adresseeritud kaubasaajale, kellele liikmesriigi pädev asutus on andnud loa selliseid saadetisi maksuvabalt vastu võtta.

4.   PEATÜKK

Rahvusvahelistel spordiüritustel kasutatavad ravimid

Artikkel 41

Maksuvabalt võib importida rahvusvahelistel spordiüritustel osalevatele inimestele või loomadele ette nähtud ravimeid ulatuses, mis vastab nende vajadustele ühenduses viibimise aja jooksul.

VIII   JAOTIS

KAUP HEATEGEVUSORGANISATSIOONIDELE

1.   PEATÜKK

Üldsäte

Artikkel 42

Kuritarvituste hüvitamiseks ja suurte konkurentsimoonutuste vastu võitlemiseks võivad liikmesriigid kehtestada 2., 3. ja 4. peatüki alusel maksuvabastatud kaupadele koguselised või väärtuselised piirangud.

2.   PEATÜKK

Üldistel eesmärkidel imporditav kaup

Artikkel 43

1.   Kui artiklitest 44, 45 ja 46 ei tulene teisiti, võib maksuvabalt importida järgmist kaupa:

a)

tasuta saadud ja riigiasutuse imporditav või muude pädeva asutuse tunnustatud heategevusorganisatsioonide imporditav esmatarbekaup tasuta jagamiseks puudust kannatavatele isikutele;

b)

väljaspool ühendust asuva isiku või organisatsiooni poolt ilma saatja kaubandusliku eesmärgita riigiasutustele või muudele pädeva asutuse tunnustatud heategevusorganisatsioonidele tasuta saadetav mis tahes kaup, mida kasutatakse heategevusüritustel vahendite kogumiseks puudust kannatavatele isikutele;

c)

väljaspool ühendust asuva isiku või organisatsiooni poolt ilma saatja kaubandusliku eesmärgita pädeva asutuse tunnustatud heategevusorganisatsioonidele tasuta saadetavad seadmed ja kontoritarbed, mida kasutatakse üksnes nende tegevuses või heategevuseesmärkide saavutamiseks.

2.   Lõike 1 punkti a kohaldamisel tähendab „esmatarbekaup” kaupa, mida on vaja inimese esmavajaduste rahuldamiseks, näiteks toit, ravimid, rõivad ja voodipesu.

Artikkel 44

Maksuvabastust ei kohaldata järgmise kauba suhtes:

a)

alkoholitooted;

b)

tubakas ja tubakatooted;

c)

kohv ja tee;

d)

mootorsõidukid, välja arvatud kiirabiautod.

Artikkel 45

Maksuvabastust kohaldatakse üksnes organisatsioonide suhtes, kelle raamatupidamine võimaldab pädeval asutusel tema tegevust kontrollida ja kes annab kõik vajalikud tagatised.

Artikkel 46

1.   Organisatsioon, kelle suhtes kohaldatakse maksuvabastust, ei tohi artiklis 43 osutatud kaupa ilma pädevale asutusele ette teatamata tasuta ega tasu eest kasutada anda ega võõrandada muudel kui kõnealuse artikli lõike 1 punktides a ja b sätestatud eesmärkidel.

2.   Tasuta või tasu eest kasutusse andmisel või võõrandamisel organisatsioonile, kelle suhtes kohaldatakse maksuvabastust artiklite 43 ja 45 alusel, kohaldatakse maksuvabastust jätkuvalt tingimusel, et kõnealust kaupa kasutatakse sellise maksuvabastuse aluseks oleval eesmärgil.

Muudel juhtudel on tasuta või tasu eest kasutada andmise või võõrandamise eelduseks impordikäibemaksu eelnev tasumine määra alusel, mis kehtib tasuta või tasu eest kasutada andmise või võõrandamise kuupäeval, vastavalt kauba liigile ja pädeva asutuse poolt sellel kuupäeval määratud või aktsepteeritud väärtusele.

Artikkel 47

1.   Artiklis 43 osutatud organisatsioon, kes ei vasta enam maksuvabastuse kohaldamise tingimustele või kavatseb kasutada maksuvabastusega kaupa muul eesmärgil, kui on ette nähtud kõnealuses artiklis, teatab sellest pädevale asutusele.

2.   Kaubalt, mis jääb organisatsiooni omandusse, kes ei vasta enam maksuvabastuse kohaldamise tingimustele, tuleb tasuda asjakohane impordikäibemaks määra alusel, mis kehtib tingimustele vastamata jäämise kuupäeval, vastavalt kauba liigile ning pädeva asutuse poolt sellel kuupäeval määratud või aktsepteeritud väärtusele.

3.   Kui organisatsioon, kelle suhtes kohaldatakse maksuvabastust, kasutab kaupa muudel kui artiklis 43 sätestatud eesmärkidel, tuleb tasuda asjakohane impordikäibemaks määra alusel, mis kehtib muul eesmärgil kasutamise kuupäeval, vastavalt kauba liigile ning pädeva asutuse poolt sellel kuupäeval määratud või aktsepteeritud väärtusele.

3.   PEATÜKK

Puuetega inimestele imporditavad esemed

Artikkel 48

1.   Maksuvabalt võib importida pimedate või füüsilise või vaimse puudega isikute hariduse, tööhõive või sotsiaalolude parandamiseks kavandatud esemeid, kui

a)

neid impordib puuetega isikute hariduse või abistamisega seotud asutus või organisatsioon, kellele liikmesriikide pädevad asutused on andnud loa selliseid esemeid maksuvabalt vastu võtta, ja

b)

need annetatakse asutustele ja organisatsioonidele tasuta ja kinkijal ei ole kaubanduslikke eesmärke.

2.   Maksuvabastust kohaldatakse kõnealuste esemete spetsiaalsete varuosade, osiste või manuste suhtes ja nimetatud esemete hooldamiseks, kontrollimiseks, kalibreerimiseks või parandamiseks kasutatavate tööriistade suhtes, tingimusel et sellised varuosad, osised, manused või tööriistad imporditakse samal ajal kui nimetatud esemed, või kui hiljem, siis on võimalik kindlaks teha, et nad on ette nähtud varem maksuvabalt imporditud esemete jaoks või esemete jaoks, mille suhtes kohaldataks maksuvabastust ajal, kui taotletakse maksuvabastuse kohaldamist kõnealuste varuosade, osiste, manuste või tööriistade suhtes.

3.   Maksuvabastusega esemeid ei tohi kasutada muuks kui pimedate või muude puuetega isikute hariduse, tööhõive või sotsiaalolude parandamiseks.

Artikkel 49

1.   Abisaajad asutused ja organisatsioonid võivad maksuvabastusega esemeid tasuta või tasu eest kasutada anda või võõrandada mittetulunduslikul eesmärgil artiklis 48 osutatud isikutele, kelle hüvanguks nad töötavad, maksmata impordikäibemaksu.

2.   Pädevale asutusele ette teatamata võib tasuta või tasu eest kasutada anda või võõrandada ainult lõikes 1 sätestatud tingimustel.

Kui ese antakse tasuta või tasu eest kasutada või võõrandatakse asutusele või organisatsioonile, kelle suhtes kohaldatakse maksuvabastust, jätkatakse maksuvabastuse kohaldamist tingimusel, et viimane kasutab eset sellise maksuvabastuse aluseks oleval eesmärgil.

Muudel juhtudel on tasuta või tasu eest kasutada andmise või võõrandamise eelduseks käibemaksu eelnev tasumine määra alusel, mis kehtib tasuta või tasu eest kasutada andmise või võõrandamise kuupäeval, vastavalt kauba liigile ja pädeva asutuse poolt sellel kuupäeval määratud või aktsepteeritud väärtusele.

Artikkel 50

1.   Artiklis 48 osutatud asutus või organisatsioon, kes ei vasta enam maksuvabastuse kohaldamise tingimustele või kavatseb kasutada maksuvabalt imporditud esemeid muul eesmärgil, kui on ette nähtud kõnealuses artiklis, teatab sellest pädevale asutusele.

2.   Esemetelt, mis jäävad asutuse või organisatsiooni omandusse, kes ei vasta enam maksuvabastuse kohaldamise tingimustele, tuleb tasuda asjakohane impordikäibemaks määra alusel, mis kehtib tingimustele vastamata jäämise kuupäeval, vastavalt kauba liigile ning pädeva asutuse poolt sellel kuupäeval määratud või aktsepteeritud väärtusele.

3.   Kui asutus või organisatsioon, kelle suhtes kohaldatakse maksuvabastust, kasutab esemeid muudel kui artiklis 48 sätestatud eesmärkidel, tuleb tasuda asjakohane impordikäibemaks määra alusel, mis kehtib muul eesmärgil kasutamise kuupäeval, vastavalt kauba liigile ning pädeva asutuse poolt sellel kuupäeval määratud või aktsepteeritud väärtusele.

4.   PEATÜKK

Katastroofiohvrite heaks imporditav kaup

Artikkel 51

Kui artiklitest 52–57 ei tulene teisiti, võib riigiasutus või muu, pädeva asutuse tunnustatud heategevusorganisatsioon maksuvabalt importida kaupa, mis on ette nähtud

a)

tasuta jagamiseks ühe või mitme liikmesriigi territooriumi mõjutava katastroofi ohvritele või

b)

sellise katastroofi ohvritele tasuta kasutada andmiseks nii, et see jääb kõnealuse organisatsiooni omandusse.

Samadel tingimustel kohaldatakse maksuvabastust ka kaupade suhtes, mida päästeüksused impordivad oma vajaduste rahuldamiseks abistamistegevuse ajal.

Artikkel 52

Katastroofipiirkondade ülesehitamiseks ette nähtud materjalide ja seadmete suhtes maksuvabastust ei kohaldata.

Artikkel 53

Maksuvabastuse kohaldamise eelduseks on otsus, mille komisjon teeb ühe või mitme asjaomase liikmesriigi taotluse alusel kiirmenetluse korras, konsulteerides teiste liikmesriikidega. Selle otsusega sätestatakse vajaduse korral maksuvabastuse ulatus ja tingimused.

Oodates komisjoni otsuse teatavakstegemist, võivad katastroofist mõjutatud liikmesriigid anda loa peatada artiklis 51 ette nähtud eesmärkidel imporditavalt kaubalt käibemaksu tasumine, tingimusel et importiv organisatsioon kohustub need maksud tasuma, kui maksuvabastust ei kohaldata.

Artikkel 54

Maksuvabastust kohaldatakse üksnes organisatsioonide suhtes, kelle raamatupidamine võimaldab pädeval asutusel tema tegevust kontrollida ja kes annab kõik vajalikud tagatised.

Artikkel 55

1.   Organisatsioon, kelle suhtes kohaldatakse maksuvabastust, ei tohi artikli 51 esimeses lõigus osutatud kaupa ilma pädevale asutusele ette teatamata tasuta ega tasu eest kasutada anda ega võõrandada muudel kui kõnealuses artiklis ette nähtud tingimustel.

2.   Kui kaup antakse tasuta või tasu eest kasutada või võõrandatakse organisatsioonile, kelle suhtes kohaldatakse maksuvabastust artikli 51 alusel, jätkatakse maksuvabastuse kohaldamist tingimusel, et viimane kasutab kaupa nimetatud maksuvabastuse aluseks oleval eesmärgil.

Muudel juhtudel on tasuta või tasu eest kasutada andmise või võõrandamise eelduseks käibemaksu eelnev tasumine määra alusel, mis kehtib tasuta või tasu eest kasutada andmise või võõrandamise kuupäeval, vastavalt kauba liigile ja pädeva asutuse poolt sellel kuupäeval määratud või aktsepteeritud väärtusele.

Artikkel 56

1.   Artikli 51 esimese lõigu punktis b osutatud kaupa ei tohi ilma pädevale asutusele ette teatamata tasuta ega tasu eest kasutada anda ega võõrandada, kui katastroofiohvrid on selle kasutamise lõpetanud.

2.   Kui kaup antakse tasuta või tasu eest kasutada või võõrandatakse organisatsioonile, kelle suhtes kohaldatakse maksuvabastust artikli 51 alusel või, kui see on asjakohane, organisatsioonile, kelle suhtes kohaldatakse maksuvabastust artikli 43 lõike 1 punkti a alusel, siis jätkatakse maksuvabastuse kohaldamist tingimusel, et selline organisatsioon kasutab kaupa sellise maksuvabastuse aluseks oleval eesmärgil.

Muudel juhtudel on tasuta või tasu eest kasutada andmise või võõrandamise eelduseks käibemaksu eelnev tasumine määra alusel, mis kehtib tasuta või tasu eest kasutada andmise või võõrandamise kuupäeval, vastavalt kauba liigile ja pädeva asutuse poolt sellel kuupäeval määratud või aktsepteeritud väärtusele.

Artikkel 57

1.   Artiklis 51 osutatud organisatsioon, kes ei vasta enam maksuvabastuse kohaldamise tingimustele või kavatseb kasutada maksuvabalt imporditud kaupa muul eesmärgil, kui on ette nähtud kõnealuses artiklis, teatab sellest pädevale asutusele.

2.   Kui kaup jääb selle organisatsiooni omandusse, kes ei vasta enam maksuvabastuse kohaldamise tingimustele, kui kaup loovutatakse organisatsioonile, kelle suhtes kohaldatakse maksuvabastust käesoleva peatüki alusel või, kui see on asjakohane, organisatsioonile, kelle suhtes kohaldatakse maksuvabastust artikli 43 alusel, jätkatakse maksuvabastuse kohaldamist tingimusel, et organisatsioon kasutab kõnealust kaupa sellise maksuvabastuse aluseks oleval eesmärgil. Muudel juhtudel tuleb sellelt kaubalt tasuda asjakohased impordikäibemaksud määra alusel, mis kehtib tingimustele vastamata jäämise kuupäeval, vastavalt kauba liigile ja pädeva asutuse poolt sellel kuupäeval määratud või aktsepteeritud väärtusele.

3.   Kui organisatsioon, kelle suhtes kohaldatakse maksuvabastust, kasutab kaupa muudel kui käesolevas peatükis sätestatud eesmärkidel, tuleb tasuda asjakohane impordikäibemaks määra alusel, mis kehtib muul eesmärgil kasutamise kuupäeval, vastavalt kauba liigile ning pädeva asutuse poolt sellel kuupäeval määratud või aktsepteeritud väärtusele.

IX   JAOTIS

IMPORT RAHVUSVAHELISTE SUHETE TEATAVATE ASPEKTIDE KONTEKSTIS

1.   PEATÜKK

Teenetemärgid ja auhinnad

Artikkel 58

Kui asjaomane isik esitab pädevale asutusele piisavad tõendid, ja tingimusel, et asjaomane tegevus ei ole kaubanduslikku laadi, võib maksuvabalt importida järgmisi esemeid:

a)

teenetemärgid, mille kolmanda riigi valitsus annab isikule, kelle alaline elukoht on ühenduses;

b)

karikad, medalid ja muud samalaadsed sümboolse laadiga esemed, mis antakse kolmandas riigis või kolmandal territooriumil isikule, kelle alaline elukoht on ühenduses, et tunnustada tema tegevust sellistes valdkondades nagu kunst, teadus, sport ja avalik teenistus või et tunnustada tema teeneid teatud sündmuse puhul, ja mille see isik ise impordib;

c)

karikad, medalid ja muud samalaadsed sümboolse laadiga esemed, mille kolmandas riigis või kolmandal territooriumil asuv asutus või isik annab tasuta selleks, et kinkida need ühenduse territooriumil punktis b osutatud eesmärkidel;

d)

sümboolse laadi ja piiratud väärtusega auhinnad, trofeed ja suveniirid, mis on ette nähtud ärikonverentsidel või muudel sellistel rahvusvahelistel üritustel tasuta jagamiseks isikutele, kelle alaline elukoht on kolmandas riigis või kolmandal territooriumil; nende laad, ühikuväärtus ega muud omadused ei viita sellele, et need on mõeldud kasutamiseks kaubanduslikul eesmärgil.

2.   PEATÜKK

Rahvusvaheliste suhetega seoses saadud kingitused

Artikkel 59

Ilma et see piiraks, kui see on asjakohane, reisijate rahvusvahelise liikumise suhtes kohaldatavaid sätteid ja kui artiklitest 60 ja 61 ei tulene teisiti, võib maksuvabalt importida kaupa,

a)

mille impordib isik, kes on käinud kolmandas riigis või kolmandal territooriumil, ametlikul visiidil ja seoses selle visiidiga saanud selle võõrustavalt asutuselt kingituseks;

b)

mille impordib isik, kes tuleb ametlikule visiidile ühendusse ja kavatseb seoses selle visiidiga selle võõrustavale asutusele kinkida;

c)

mille saadab kingitusena sõpruse või hea tahte märgiks kolmandas riigis või kolmandal territooriumil asuv asutus, avalik-õiguslik isik või avalikes huvides tegutsev ühing importivas liikmesriigis asuvale asutusele, avalik-õiguslikule isikule või avalikes huvides tegutsevale ühingule, kellel pädev asutus lubab selliseid esemeid maksuvabalt vastu võtta.

Artikkel 60

Maksuvabastust ei kohaldata alkoholitoodete, tubaka ega tubakatoodete suhtes.

Artikkel 61

Maksuvabastust kohaldatakse üksnes siis, kui

a)

kingitavad esemed kingitakse juhuti;

b)

esemed ei viita oma laadilt, väärtuselt ega koguselt kaubanduslikule eesmärgile;

c)

kui neid ei kasutada kaubanduslikel eesmärkidel.

3.   PEATÜKK

Monarhide ja riigipeade kasutatav kaup

Artikkel 62

1.   Pädeva asutuse ette nähtud piiranguid ja tingimusi arvestades võib maksuvabalt importida järgmist kaupa:

a)

kingitus valitsevale monarhile või riigipeale;

b)

kolmanda riigi valitseva monarhi või riigipea või teda ametlikult esindava isiku poolt tema ametliku visiidi ajal ühenduses kasutatav või äratarvitatav kaup.

2.   Impordi liikmesriik võib lõike 1 punktis b nimetatud maksuvabastuse eeldusena nõuda võrdväärset kohtlemist.

3.   Lõikes 1 nimetatud maksuvabastus kehtib ka isiku suhtes, kes kasutab rahvusvahelisel tasemel samasuguseid privileege kui valitsev monarh või riigipea.

X   JAOTIS

KAUBANDUSE EDENDAMISE EESMÄRGIL IMPORDITAV KAUP

1.   PEATÜKK

Väikese väärtusega kaubanäidised

Artikkel 63

1.   Ilma et see piiraks artikli 67 lõike 1 punkti a kohaldamist, võib maksuvabalt importida väikese väärtusega kaubanäidiseid, mida võib kasutada üksnes nende esindatava kaubaliigi tellimuste saamiseks.

2.   Pädev asutus võib nõuda, et teatavad tooted tuleb maksuvabastuse kohaldamiseks muuta lõplikult kasutuskõlbmatuks rebimise, augustamise või selge ja kustutamatu märgistusega või muul viisil, tingimusel et see ei hävita näidise olemust.

3.   Lõike 1 kohaldamisel tähendab „kaubanäidis” kaubaliiki esindavat mis tahes toodet, mille välimus ja kogus sellise kvaliteediga või sellist liiki kauba kohta välistavad selle kasutamise muul eesmärgil kui tellimuse saamine.

2.   PEATÜKK

Reklaamtrükised ja -tooted

Artikkel 64

Kui artiklist 65 ei tulene teisiti, võib maksuvabalt importida reklaamtrükiseid, näiteks katalooge, hinnakirju, kasutusjuhendeid ja brošüüre, tingimusel et need on seotud

a)

kaubaga, mida müüb või annab tasu eest kasutada isik, kelle elu- või asukoht on väljaspool ühendust, või

b)

transpordi-, kommertskindlustustegevuse või pangateenustega, mida pakub isik, kelle elu- või asukoht on väljaspool ühendust.

Artikkel 65

1.   Maksuvabastust kohaldatakse üksnes trükireklaami suhtes, mis vastab järgmistele tingimustele:

a)

trükisele peab olema selgelt märgitud selle ettevõtte nimi, kes kaupa toodab, müüb või annab tasu eest kasutada või pakub reklaamtrükises osutatud teenuseid;

b)

iga saadetis peab sisaldama vaid ühte dokumenti või ühte koopiat igast dokumendist, kui see koosneb mitmest dokumendist;

c)

trükis ei tohi kuuluda samalt kaubasaatjalt samale kaubasaajale saadetavasse segasaadetisse.

2.   Erandina lõike 1 punktist b võidakse maksuvabastust kohaldada mitut sama dokumendi koopiat sisaldava saadetise suhtes tingimusel, et selle brutokaal kokku ei ületa ühte kilogrammi.

Artikkel 66

Maksuvabalt võib importida olulise kaubandusliku väärtuseta reklaamtooteid, mille tarnija saadab oma klientidele tasuta ja mida saab kasutada üksnes reklaamiks.

3.   PEATÜKK

Messil või muul sellisel üritusel kasutatav või tarvitatav kaup

Artikkel 67

1.   Kui artiklitest 68, 69, 70 ja 71 ei tulene teisiti, võib maksuvabalt importida järgmist kaupa:

a)

kauba väikenäidised, mis on ette nähtud messiks või muuks selliseks ürituseks;

b)

kaup, mis on imporditud üksnes esitlemiseks või messil või muul sellisel üritusel välja pandud masinate või aparaatide esitlemiseks;

c)

mitmesugused väikese väärtusega materjalid, nagu näiteks värvid, lakid, tapeedid jm, mida kasutatakse messil või muul sellisel üritusel ajutise esitluspaiga ehitamiseks, varustamiseks ja kaunistamiseks, ning mis pärast kasutamist hävitatakse;

d)

reklaamtrükised, kataloogid, prospektid, hinnakirjad, reklaamplakatid, illustreeritud või illustreerimata kalendrid, raamimata fotod ja muud esemed, mida tarnitakse tasuta messil või muul sellisel üritusel välja pandava kauba reklaamimiseks.

2.   Lõike 1 kohaldamisel tähendab „mess või muu selline üritus”

a)

kaubandus-, tööstus-, põllumajandus- või käsitööndusnäitust, -messi, -esitlust või muud selliste üritust;

b)

peamiselt heategevuslikul eesmärgil korraldatavat näitust või üritust;

c)

peamiselt teaduse, tehnika, käsitöö, kunsti, hariduse, kultuuri, spordi, religiooni, usukombetalituste, ametiühingutegevuse, turismi või rahvustevahelise üksteisemõistmise edendamise eesmärgil korraldatavat näitust või üritust;

d)

rahvusvaheliste organisatsioonide või ühingute esindajate kohtumist;

e)

ametlikku või mälestustseremooniat või -koosviibimist.

Kõnealune määratlus ei hõlma kaubamajades või kaubandusruumides kauba müümiseks korraldatavaid eranäitusi.

Artikkel 68

Artikli 67 lõike 1 punktis a osutatud maksuvabastust kohaldatakse üksnes näidiste suhtes,

a)

mis imporditakse sellisena tasuta või valmistatakse näitusel lahtiselt imporditud kaubast;

b)

mida jagatakse tasuta üksnes näituse publikule kasutamiseks või äratarvitamiseks;

c)

mis on määratletavad väikese üksuseväärtusega reklaamnäidistena;

d)

mis ei ole kergesti turustatavad ja mille esitluspakend sisaldab vajaduse korral väiksema koguse vastavat toodet kui sama toote tegelikult turul müüdav väikseim kogus;

e)

mis tarvitatakse ära näituse ajal kohapeal, kui tegemist on toidu ja jookidega, mis ei ole pakendatud punktis d osutatud viisil;

f)

mis oma koguväärtuse ja koguse poolest vastavad näituse laadi, külastajate arvu ja väljapanija osaluse ulatusele.

Artikkel 69

Artikli 67 lõike 1 punktis b osutatud maksuvabastust kohaldatakse üksnes näidiste suhtes, mis

a)

tarvitatakse ära või hävitatakse näitusel ja

b)

mis oma koguväärtuse ja koguse poolest vastavad näituse laadile, külastajate arvule ja väljapanija osaluse ulatusele.

Artikkel 70

Artikli 67 punkti 1 lõikes d osutatud maksuvabastust kohaldatakse üksnes reklaamtrükiste ja -toodete suhtes, mis

a)

on ette nähtud üksnes näituse toimumise kohal publikule tasuta jagamiseks ja

b)

oma koguväärtuse ja koguse poolest vastavad näituse laadi, külastajate arvu ja väljapanija osaluse ulatusele.

Artikkel 71

Artikli 67 lõike 1 punktides a ja b osutatud maksuvabastust ei kohaldata järgmise kauba suhtes:

a)

alkoholitooted;

b)

tubakas ja tubakatooted;

c)

tahke-, vedel- ja gaasikütus.

XI   JAOTIS

UURINGUTE, ANALÜÜSIDE VÕI KATSETE TEGEMISEKS IMPORDITAV KAUP

Artikkel 72

Kui artiklitest 73–78 ei tulene teisiti, võib maksuvabalt importida kaupa, millega tehakse uuringuid, analüüse või katseid, et määrata kindlaks selle koostis, kvaliteet või muud tehnilised omadused teabe saamise või tööstus- või kaubandusuuringute eesmärgil.

Artikkel 73

Ilma et see piiraks artikli 76 kohaldamist, kohaldatakse maksuvabastust üksnes tingimusel, et kaup, millega tehakse uuringuid, analüüse või katseid, kasutatakse täielikult ära või hävitatakse uuringute, analüüside või katsete ajal.

Artikkel 74

Maksuvabastust ei kohaldata kauba suhtes, mida kasutatakse müügi edendamiseks ette nähtud uuringutes, analüüsides või katsetes.

Artikkel 75

Maksuvabastust kohaldatakse üksnes kaubakoguse suhtes, mis on tingimata vajalik kauba importimise eesmärgi saavutamiseks. Pädev asutus määrab selle koguse iga kord eraldi kõnealust eesmärki arvestades.

Artikkel 76

1.   Maksuvabastust kohaldatakse kauba suhtes, mida uuringute, analüüside või katsete käigus täielikult ära ei kasutata ega hävitata, tingimusel et järelejäävad tooted pädeva asutuse nõusolekul ja järelevalve all

a)

hävitatakse täielikult või muudetakse pärast uuringuid, analüüse või katseid kaubanduslikult väärtusetuks;

b)

loovutatakse tasuta riigile, kui siseriiklik õigus seda võimaldab, või

c)

piisavalt põhjendatud asjaoludel eksporditakse ühendusest välja.

2.   Lõike 1 kohaldamisel tähendavad „järelejäänud tooted” uuringutel, analüüsidel või katsetel saadud tooteid või tegelikult kasutamata jäänud kaupa.

Artikkel 77

Välja arvatud artikli 76 lõike 1 kohaldamisel, tuleb artiklis 72 osutatud uuringutest, analüüsidest või katsetest järele jäänud toodetelt tasuda asjakohased impordikäibemaksud määra alusel, mis kehtib uuringute, analüüside või katsete lõpetamise kuupäeval, vastavalt kauba liigile ja pädeva asutuse poolt sellel kuupäeval määratud või aktsepteeritud väärtusele.

Huvitatud isik võib siiski pädeva asutuse nõusolekul ja järelevalve all muuta järelejäänud tooted jäätmeteks või jääkideks. Sel juhul kohaldatakse jäätmeteks või jääkideks muutmise ajal kehtivat selliste jäätmete ja jääkide imporditollimaksu.

Artikkel 78

Pädev asutus määrab kindlaks tähtaja, mille jooksul tuleb uuringud, analüüsid või katsed lõpetada, ning haldusformaalsused, mis tuleb täita tagamaks, et kaupa kasutatakse ettenähtud eesmärgil.

XII   JAOTIS

MITMESUGUNE IMPORT

1.   PEATÜKK

Kaubasaadetised autoriõigusi või tööstus- ja kaubandusomandit kaitsvatele ühingutele

Artikkel 79

Maksuvabalt võib importida kaubamärke, mudeleid või jooniseid ning nende juurde kuuluvaid dokumente, samuti leiutiste patenditaotlusi või muid samalaadseid dokumente, mis on ette nähtud esitamiseks autoriõigusi või tööstus- ja kaubandusomandit kaitsvatele ühingutele.

2.   PEATÜKK

Turismialane kirjandus

Artikkel 80

Maksuvabalt võib importida järgmist:

a)

dokumendid (reklaamlehed, brošüürid, raamatud, ajakirjad, reisijuhid, raamitud või raamimata plakatid, raamimata fotod ja fotosuurendused, illustreeritud või illustreerimata kaardid, aknatransparendid ja illustreeritud kalendrid), mis on ette nähtud tasuta jagamiseks ja mille peamine eesmärk on suunata üldsust külastama välisriike, eriti selleks, et osaleda kultuuri-, turismi-, spordi-, religiooni-, kaubandus- või ametialastel kohtumistel või üritustel, tingimusel et selline kirjandus sisaldab kõige rohkem 25 % erafirmade kaubanduslikku reklaami ja et selle turismi edendamise eesmärk on ilmne;

b)

ametlike turismibüroode poolt või järelevalve all avaldatavad välisriikide hotellide nimekirjad ja aastaraamatud ning välisriikides kasutatavad transporditeenuste sõiduplaanid, kui sellised trükised on ette nähtud tasuta jagamiseks ja sisaldavad kõige rohkem 25 % erafirmade kaubanduslikku reklaami;

c)

riikide ametlike turismiesinduste volitatud esindajatele või agentidele saadetav teabematerjal, mis ei ole ette nähtud levitamiseks, nimelt aastaraamatud, telefoni- ja telefaksiteatmikud, hotellinimekirjad, messikataloogid, väikese väärtusega näidised käsitöökaupadest ning trükised muuseumide, ülikoolide, kuurortide ja muude samalaadsete asutuste kohta.

3.   PEATÜKK

Mitmesugused dokumendid ja esemed

Artikkel 81

1.   Maksuvabalt võib importida järgmist kaupa:

a)

liikmesriikide avalike teenuste osutajatele tasuta saadetavad dokumendid;

b)

välisriikide valitsuste ja ametlike rahvusvaheliste organite trükised, mis on ette nähtud tasuta levitamiseks;

c)

väljaspool ühendust asuva organi korraldatavateks valimisteks vajalikud hääletussedelid;

d)

liikmesriikide kohtutele või teistele ametiasutustele tõendina või muul samalaadsel eesmärgil esitatavad esemed;

e)

avalike teenuste osutajate või pangandusasutuste tavalise teabevahetuse käigus saadetavad allkirjanäidised ja allkirju käsitlevad trükitud ringkirjad;

f)

liikmesriikide keskpankadele saadetavad ametlikud trükitooted;

g)

väljaspool ühendust asuva peakorteriga äriühingu koostatavad aruanded, tegevusaruanded, teated, prospektid, märkimisteated ja muud dokumendid, mis saadetakse selliste äriühingute väärtpaberite esitajatele või märkijatele;

h)

adressaadile tasuta saadetavad teabe edastamiseks kasutatavad salvestisekandjad (perfokaardid, helisalvestised, mikrofilmid jne), niivõrd kui maksuvabastus ei põhjusta kuritarvitamist või konkurentsi olulist moonutamist;

i)

rahvusvahelistel kohtumistel, konverentsidel või kongressidel kasutatavad toimikud, arhiividokumendid, vormid ja muud dokumendid ning selliste kokkusaamiste aruanded;

j)

plaanid, tehnilised joonised, kopeerjoonised, kirjeldused ja muud samalaadsed dokumendid, mis imporditakse tellimuse saamiseks väljastpoolt ühendust või selle täitmiseks seal või osalemiseks ühenduses peetaval võistlusel;

k)

väljaspool ühendust asutatud institutsiooni poolt ühenduses korraldataval uuringul kasutatavad dokumendid;

l)

sõidukite või kauba rahvusvahelises liikumises rahvusvaheliste konventsioonide raames ametliku dokumendina kasutatavad vormid;

m)

ühenduses asutatud reisibüroole väljaspool ühendust asuva veo- või hotellindusettevõtte poolt saadetavad vormid, sildid, piletid ja muud samalaadsed dokumendid;

n)

vormid ja piletid, lastikirjad, teekonnalehed ja muud kasutatud kaubandus- või ametlikud dokumendid;

o)

kolmanda riigi või rahvusvahelise asutuse ametlikud vormid ja rahvusvahelistele standarditele vastavad trükitooted, mille väljaspool ühendust asuv ühing saadab levitamiseks vastavale ühenduses asuvale ühingule;

p)

pressiagentuuridele ja ajalehtede või ajakirjade kirjastajatele saadetavad fotod, diapositiivid ja fotode klišeed, tiitritega või ilma;

q)

I lisas loetletud esemed, mille on kavandatud eesmärgil mis tahes kasutamiseks valmistanud ÜRO või mõni ÜRO spetsialiseeritud asutus;

r)

haridusliku, teadusliku või kultuurilise laadiga kollektsiooniobjektid ja kunstiteosed, mis ei ole ette nähtud müügiks ja mida impordivad muuseumid, galeriid jm asutused, kellele liikmesriikide pädevad asutused on andnud loa seda kaupa maksuvabalt vastu võtta;

s)

imporditud ametlikud väljaanded, mille on välja andnud eksportiva riigi või territooriumi ametiasutus, rahvusvaheline institutsioon, piirkondlik või kohalik omavalitsus või seal asuv avalik-õiguslik asutus, ning trükised, mida jaotatakse seoses Euroopa Parlamendi valimistega või mida jaotavad liikmesriikides ametlikult tunnustatud välismaised poliitilised organisatsioonid seoses siseriiklike valimistega riigis, kust trükised pärinevad, kui nende väljaannete ja trükiste suhtes on eksportivas riigis või territooriumil kohaldatud makse ning need ei ole saanud ekspordimaksusoodustusi.

2.   Lõike 1 punktis r ette nähtud vabastus tehakse ainult sel tingimusel, et kõnealused esemed imporditakse tasuta või kui need imporditakse tasu eest, ei ole nende tarnija maksukohustuslane.

4.   PEATÜKK

Abivahendid kauba laadimiseks ja kaitseks transportimise ajal

Artikkel 82

Erinevatele materjalidele, nagu köis, õled, riie, paber ja papp, puit ja plastmass, mida kasutatakse kauba laadimiseks ja kaitseks, sealhulgas kuumakaitseks, kauba transportimise ajal liikmesriigi territooriumile, kohaldatakse maksuvabastust tingimusel, et

a)

see on tavaliselt ühekordselt kasutatav ja

b)

nende eest makstud tasu kuulub impordil maksustatava väärtuse alla direktiivi 2006/112/EÜ VII jaotise 4. peatüki määratluse kohaselt.

5.   PEATÜKK

Loomadele nende veo ajaks ette nähtud aluspõhk ja sööt

Artikkel 83

Maksuvabalt võib importida aluspõhku ja sööta, mis pannakse loomade ühenduse territooriumile vedamiseks kasutatavale veovahendile ja mis on ette nähtud veo ajal loomadele jagamiseks.

6.   PEATÜKK

Maamootorsõidukis või erikonteineris olev kütus ja määrdeained

Artikkel 84

1.   Kui artiklitest 85, 86 ja 87 ei tulene teisiti, võib maksuvabalt importida järgmist:

a)

kütus, mis on

i)

era- või kommertsmootorsõiduki või mootorratta standardpaagis;

ii)

erikonteinerites;

b)

eramootorsõiduki või mootorratta kaasaskantavas paagis olev kütus kõige rohkem 10 liitrit ühe sõiduki kohta, ilma et see piiraks kütuse omamist ja vedu käsitlevate siseriiklike õigusaktide kohaldamist.

2.   Lõike 1 kohaldamisel kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „kommertsmootorsõiduk”– maantee mootorsõiduk (sealhulgas haagisega traktor), mis oma konstruktsioonilt ja varustuselt on ette nähtud ja kasutatav selleks, et tasu eest või tasuta vedada juhiga koos rohkem kui üheksat inimest või kaupa, samuti eriotstarbeks, välja arvatud vedu, ette nähtud maanteesõiduk;

b)   „eramootorsõiduk”– punktis a ette nähtud määratlusega hõlmamata mootorsõiduk;

c)   „standardpaak”–

i)

tootja poolt igale kõnealuse sõidukiga sama liiki mootorsõidukile püsivalt paigaldatud paak, mille püsiv paigaldus võimaldab kasutada kütust vahetult nii edasiliikumiseks kui ka vajaduse korral jahutussüsteemi või muu süsteemi kasutamiseks veo ajal;

ii)

tootja poolt iga kõnealuse konteineriga sama liiki konteineriga püsivalt ühendatud paak, mille püsiv paigaldus võimaldab kasutada kütust vahetult jahutussüsteemi või erikonteineri varustusse kuuluva muu süsteemi tööks veo ajal;

d)   „erikonteiner”– konteiner, millesse on paigaldatud jahutus-, hapnikuga varustamise, soojusisolatsiooni- või muu süsteemi eriaparatuur.

Lisaks esimese lõigu punkti c alapunktis i osutatud paagile käsitatakse standardpaagina ka mootorsõidukile paigaldatud gaasipaaki, mis on ette nähtud gaasi vahetuks kasutamiseks kütusena, ja paaki, mis on paigaldatud sõiduki varustusse kuuluva lisasüsteemi jaoks.

Artikkel 85

Liikmesriigid võivad piirata maksuvabastuse kohaldamist kommertsmootorsõidukite standardpaakides ja erikonteinerites oleva kütuse suhtes

a)

200 liitrini sõiduki ja reisi kohta, kui sõiduk saabub kolmandast riigist või kolmandalt territooriumilt;

b)

kuni 200 liitrit erikonteineri ja reisi kohta.

Artikkel 86

Liikmesriigid võivad piirata maksuvaba kütuse kogust

a)

rahvusvahelisi vedusid tegevate kommertsmootorsõidukite puhul, mis saabuvad kolmandatest riikidest või kolmandatelt territooriumidelt nende piirialale linnulennul maksimaalselt kuni 25 km kaugusele, kui vedu koosneb reisidest, mida teevad piirialal elukohta omavad isikud;

b)

eramootorsõiduki puhul, mis kuulub isikule, kelle elukoht on kolmanda riigiga või kolmanda territooriumiga piirneval piirialal linnulennult kõige rohkem 15 kilomeetri kaugusel piirist.

Artikkel 87

1.   Maksuvabalt imporditud kütust ei tohi kasutada muus sõidukis kui see, millega kütus imporditi, kütust ei tohi sellest sõidukist välja võtta ega ladustada, välja arvatud kõnealusele sõidukile vajaliku remondi ajal, ning isik, kelle suhtes maksuvabastust kohaldatakse, ei tohi seda tasu eest ega tasuta üle anda.

2.   Kui lõikes 1 sätestatut ei järgita, tuleb kõnealustelt toodetelt tasuda impordikäibemaks määra alusel, mis kehtib järgimata jätmise kuupäeval, vastavalt kauba liigile ja pädeva asutuse poolt sellel kuupäeval määratud või aktsepteeritud väärtusele.

Artikkel 88

Maksuvabastust kohaldatakse ka mootorsõidukis olevate ja kõnealuse veo ajal selle normaalseks tööks vajalike määrdeainete suhtes.

7.   PEATÜKK

Sõjaohvrite mälestusmärkide ja surnuaedade rajamiseks, hooldamiseks ja kaunistamiseks ette nähtud materjalid

Artikkel 89

Pädevalt asutuselt selleks loa saanud organisatsioonid võivad maksuvabalt importida kaupa, mida kasutatakse ühendusse maetud kolmanda riigi sõjaohvrite surnuaedade ja haudade ning mälestusmärkide rajamiseks, hooldamiseks või kaunistamiseks.

8.   PEATÜKK

Kirstud, urnid ja matusekaunistused

Artikkel 90

Maksuvabalt võib importida järgmist:

a)

surnukeha sisaldavad kirstud ja surnu tuhka sisaldavad urnid, samuti nendega tavaliselt kaasas olevad lilled, pärjad ja muud kaunistused;

b)

väljaspool ühendust elavate, ühenduse territooriumil toimuvatel matustel osalevate või ühenduse territooriumil asuvate haudade kaunistamiseks saabunud isikute toodud lilled, pärjad ja muud kaunistused, tingimusel et nende laad ega kogus ei viita kaubanduslikule eesmärgile.

XIII   JAOTIS

ÜLD- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 91

Kui käesoleva direktiiviga nähakse ette, et maksuvabastuse kohaldamise eelduseks on teatavate tingimuste täitmine, esitab asjaomane isik pädevale asutusele tõendid tingimuste täitmise kohta.

Artikkel 92

1.   Euro ümberarvestuskurss, mida võetakse arvesse käesoleva direktiivi kohaldamisel, määratakse kindlaks kord aastas. Selleks kasutatakse oktoobri esimese tööpäeva kursse ja fikseeritud väärtus jõustub järgmise kalendriaasta 1. jaanuaril.

2.   Liikmesriigid võivad eurode omavääringusse konverteerimisel saadud summa ümardada.

3.   Liikmesriigid võivad jätta lõikes 1 sätestatud iga-aastase kohandamise ajal kehtivad vabastusmäärad muutmata, kui eurodes väljendatud vabastussummade ümberarvutamised enne lõikes 2 sätestatud ümardamist tooksid kaasa riigi vääringus väljendatud maksuvabastuse muutuse alla 5 % või kõnealuse maksuvabastuse vähenemise.

Artikkel 93

Käesolev direktiiv ei takista liikmesriikidel

a)

kohaldada maksuvabastust liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel sõlmitud kultuuri-, teadus- või tehnikaalase koostöö kokkulepete raames antud privileegide ja immuniteetide alusel;

b)

kohaldada erijuhul maksuvabastust liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel sõlmitud piirilepete alusel, mida õigustab piirialade kaubanduse laad;

c)

kohaldada maksuvabastust vastastikkusel põhinevate kokkulepete alusel, mis on sõlmitud selliste kolmandate riikidega, kes on Chicagos 7. detsembril 1944. aastal allkirjastatud rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni lepinguosalised, et rakendada kõnealuse konventsiooni 9. lisa soovituslikke tavasid 4.42 ja 4.44.

Artikkel 94

Kuni ühenduse sätete kehtestamiseni käsitletavas valdkonnas võivad liikmesriigid säilitada impordile maksuvabastuse, mida kohaldatakse

a)

kaubalaevastiku meremeeste suhtes;

b)

tööliste suhtes, kes naasevad kodumaale pärast seda, kui nad on oma ameti tõttu elanud vähemalt kuus kuud väljaspool ühendust.

Artikkel 95

Liikmesriigid teatavad komisjonile meetmetest, mida nad võtavad käesoleva direktiivi kohaldamiseks, märkides ära, kui see on asjakohane, need meetmed, mida nad võtavad, viidates vaid määruse (EMÜ) nr 918/83 identsetele sätetele.

Artikkel 96

Direktiiv 83/181/EMÜ, mida on muudetud II lisa A osas loetletud direktiividega, tunnistatakse kehtetuks; see ei mõjuta liikmesriikide kohustusi, mis on seotud II lisa B osas esitatud direktiivide ülevõtmise tähtpäevadega.

Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile käsitatakse viidetena käesolevale direktiivile ning neid loetakse vastavalt III lisas esitatud vastavustabelile.

Artikkel 97

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 98

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Luxembourg, 19. oktoober 2009

Nõukogu nimel

eesistuja

E. ERLANDSSON


(1)  11. märtsi 2009. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  ELT C 175, 28.7.2009, lk 123.

(3)  EÜT L 105, 23.4.1983, lk 38.

(4)  Vt II lisa A osa.

(5)  ELT L 347, 11.12.2006, lk 1.

(6)  EÜT L 105, 23.4.1983, lk 1.


I LISA

HARIDUSLIKU, TEADUSLIKU VÕI KULTUURILISE LAADIGA AUDIOVISUAALNE MATERJAL

CN-kood

Kirjeldus

3704 00

Fotoplaadid, -filmid, -paber, -papp ja -tekstiil, valgustatud, ent ilmutamata:

ex 3704 00 10

– plaadid ja filmid:

haridusliku, teadusliku või kultuurilise laadiga kinofilmid, positiivid

ex 3705

Valgustatud ja ilmutatud fotoplaadid ja filmid, v.a kinofilmid:

haridusliku, teadusliku või kultuurilise laadiga

3706

Valgustatud ja ilmutatud kinofilmid, helirajaga või ilma või ainult helirajaga:

3706 10

– laiusega vähemalt 35 mm:

– – muud:

ex 3706 10 99

– – – muud positiivid:

kinokroonikad (helirajaga või ilma), mis kirjeldavad importimise ajal uudise väärtusega sündmusi ja mida imporditakse kopeerimise eesmärgil iga teema kohta kuni kaks eksemplari

arhiivifilmid (helirajaga või ilma), mis on ette nähtud kasutamiseks koos kinokroonikaga

eriti lastele ja noortele sobivad meelelahutusfilmid

muud haridusliku, teadusliku või kultuurilise laadiga filmid

3706 90

– muud:

– – muud:

– – – muud positiivid:

ex 3706 90 51

kinokroonikad (helirajaga või ilma), mis kirjeldavad importimise ajal uudise väärtusega sündmusi ja mida imporditakse kopeerimise eesmärgil iga teema kohta kuni kaks eksemplari

ex 3706 90 91

arhiivifilmid (helirajaga või ilma), mis on ette nähtud kasutamiseks koos kinokroonikaga

ex 3706 90 99

eriti lastele ja noortele sobivad meelelahutusfilmid

muud haridusliku, teadusliku või kultuurilise laadiga filmid

4911

Muu trükitud materjal, sh trükitud reproduktsioonid ning fotod:

– muud:

4911 99

– – muud:

ex 4911 99 00

– – – muud:

mikrokaardid jm elektroonilise teabe hankimise ja dokumenteerimise teenistustes vajalikud haridusliku, teadusliku või kultuurilise laadiga teabekandjad

üksnes demonstreerimiseks ja õpetamiseks ette nähtud seinakaardid

ex 8523

Plaadid, lindid jm helisalvestusega vm samalaadselt salvestatud infoga kandjad, sh matriitsid ja vormid plaatide valmistamiseks, v.a gruppi 37 kuuluvad tooted:

haridusliku, teadusliku või kultuurilise laadiga

ex 9023 00

Instrumendid, aparaadid ja mudelid, mida kasutatakse üksnes demonstratsiooni otstarbel (näiteks koolitundides ja näitustel), muuks kasutuseks sobimatud:

haridusliku, teadusliku või kultuurilise laadiga maketid, mudelid ja seinakaardid, mis on ette nähtud üksnes demonstreerimiseks ja õpetamiseks

abstraktsete mõistete, näiteks molekuli ehituse või matemaatilise valemi maketid või mudelid

Muud

Hologrammid laserprojektsiooniks

Multimeediakomplektid

Programmeeritud õppematerjal, sh õppekomplektid koos vastava trükitud materjaliga


II LISA

A   OSA

Kehtetuks tunnistatud direktiiv koos muudatustega

(märgitud artiklis 96)

Nõukogu direktiiv 83/181/EMÜ

(EÜT L 105, 23.4.1983, lk 38)

 

Nõukogu direktiiv 85/346/EMÜ

(EÜT L 183, 16.7.1985, lk 21)

 

Nõukogu direktiiv 88/331/EMÜ

(EÜT L 151, 17.6.1988, lk 79)

 

Komisjoni direktiiv 89/219/EMÜ

(EÜT L 92, 5.4.1989, lk 13)

 

Nõukogu direktiiv 91/680/EMÜ

(EÜT L 376, 31.12.1991, lk 1)

Ainult artikli 2 lõike 1 esimene taane

1994. aasta ühinemisakti I lisa punkti XIII alapunkti B alapunkt 4

(EÜT C 241, 29.8.1994, lk 276)

 

B   OSA

Siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtpäevad

(märgitud artiklis 96)

Direktiiv

Ülevõtmise tähtpäev

83/181/EMÜ

30. juuni 1984

85/346/EMÜ

1. oktoober 1985

88/331/EMÜ

1. jaanuar 1989

89/219/EMÜ

1. juuli 1989

91/680/EMÜ

31. detsember 1992


III LISA

VASTAVUSTABEL

Direktiiv 83/181/EMÜ

Käesolev direktiiv

I jaotis

Artikli 1 lõige 1

Artikli 1 esimene ja teine lõik

Artikli 1 lõike 2 sissejuhatav lause

Artikli 2 lõike 1 sissejuhatav lause

Artikli 1 lõike 2 punkt a

Artikli 2 lõike 1 punkt a

Artikli 1 lõike 2 punkti b esimene lõik

Artikli 2 lõike 1 punkt b

Artikli 1 lõike 2 punkti b teise lõigu esimene ja teine taane

Artikli 2 lõike 1 punkt b

Artikli 1 lõike 2 punkti b kolmas lõik

Artikli 2 lõike 1 punkt b

Artikli 1 lõike 2 punkti b neljas lõik

Artikli 2 lõige 2

Artikli 1 lõike 2 punktid c, d ja e

Artikli 2 lõike 1 punktid c, d ja e

I jaotis

II jaotis

I peatükk

1. peatükk

Artiklid 2–5

Artiklid 3–6

Artikli 6 esimene ja teine lõik

Artikli 7 lõiked 1 ja 2

Artiklid 7–10

Artiklid 8–11

II peatükk

2. peatükk

Artikli 11 lõiked 1 ja 2

Artikli 12 lõike 1 esimene ja teine lõik

Artikli 11 lõige 3

Artikli 12 lõige 2

Artikli 12 sissejuhatav lause

Artikli 13 esimese lõigu sissejuhatav lause

Artikli 12 punkti a esimene lause

Artikli 13 esimese lõigu punkt a

Artikli 12 punkti a teine lause

Artikli 13 teine lõik

Artikli 12 punkt b

Artikli 13 esimese lõigu punkt b

Artikkel 13

Artikkel 14

Artikli 14 lõike 1 sissejuhatav lause

Artikli 15 lõike 1 esimese lõigu sissejuhatav lause

Artikli 14 lõike 1 esimese taande esimene lause

Artikli 15 lõike 1 esimese lõigu punkt a

Artikli 14 lõike 1 esimese taande teine lause

Artikli 15 lõike 1 teine lõik

Artikli 14 lõike 1 teine taane

Artikli 15 lõike 1 esimese lõigu punkt b

Artikli 14 lõige 2

Artikli 15 lõige 2

Artikkel 15

Artikkel 16

III peatükk

3. peatükk

Artiklid 16–19

Artiklid 17 kuni 20

II jaotis

III jaotis

Artiklid 20 ja 21

Artiklid 21 ja 22

III jaotis

IV jaotis

Artiklid 22 ja 23

Artiklid 23 ja 24

IV jaotis

V jaotis

Artikli 24 lõige 1

Artikli 25 lõige 1

Artikli 24 lõike 2 sissejuhatav lause

Artikli 25 lõike 2 sissejuhatav lause

Artikli 24 lõike 2 esimene ja teine taane

Artikli 25 lõike 2 punktid a ja b

Artikli 25 lõige 1

Artikli 26 lõige 1

Artikli 25 lõige 2

Artikli 25 lõige 3

Artikli 26 lõige 2

Artiklid 26, 27 ja 28

Artiklid 27, 28 ja 29

V jaotis

VI jaotis

I peatükk

1. peatükk

Artikli 29 lõige 1

Artikli 30 lõike 1 esimene lõik

Artikli 29 lõige 2

Artikli 30 lõige 2

Artikli 29 lõige 3

Artikli 30 lõike 1 teine lõik

Artiklid 30, 31 ja 32

Artiklid 31, 32 ja 33

II peatükk

2. peatükk

Artikkel 33

Artikkel 34

Artikli 34 lõiked 1 ja 2

Artikli 35 lõike 1 esimene ja teine lõik

Artikli 34 lõige 3

Artikli 35 lõige 2

VI jaotis

VII jaotis

I peatükk

1. peatükk

Artikli 35 lõike 1 sissejuhatav lause

Artikli 36 lõike 1 sissejuhatav lause

Artikli 35 lõike 1 punkt a

Artikli 36 lõike 1 punkt a

Artikli 35 lõike 1 punkti b sissejuhatav lause

Artikli 36 lõike 1 punkt b

Artikli 35 lõike 1 punkti b esimene taane

Artikli 35 lõike 1 punkti b teine taane

Artikli 36 lõike 1 punkt b

Artikli 35 lõike 2 sissejuhatav lause

Artikli 36 lõike 2 sissejuhatav lause

Artikli 35 lõike 2 esimene ja teine taane

Artikli 36 lõike 2 punktid a ja b

II peatükk

2. peatükk

Artikli 36 lõige 1

Artikli 37 lõige 1

Artikli 36 lõike 2 sissejuhatav lause

Artikli 37 lõike 2 sissejuhatav lause

Artikli 36 lõike 2 esimene, teine ja kolmas taane

Artikli 37 lõike 2 punktid a, b ja c

Artiklid 37 ja 38

Artiklid 38 ja 39

IIa peatükk

3. peatükk

Artikkel 38a

Artikkel 40

III peatükk

4. peatükk

Artikkel 39

Artikkel 41

VII jaotis

VIII jaotis

1. peatükk

Artikkel 40

Artikkel 42

I peatükk

2. peatükk

Artiklid 41–45

Artiklid 43–47

II peatükk

3. peatükk

Artiklid 46, 47 ja 48

Artiklid 48, 49 ja 50

III peatükk

4. peatükk

Artikli 49 lõiked 1 ja 2

Artikli 51 esimene ja teine lõik

Artiklid 50–55

Artiklid 52–57

VIII jaotis

IX jaotis

I peatükk

1. peatükk

Artikkel 56

Artikkel 58

II peatükk

2. peatükk

Artiklid 57 ja 58

Artiklid 59 ja 60

Artikli 59 sissejuhatav lause

Artikli 61 sissejuhatav lause

Artikli 59 esimene, teine ja kolmas taane

Artikli 61 punktid a, b ja c

III peatükk

3. peatükk

Artikli 60 esimese lõigu sissejuhatav lause

Artikli 62 lõike 1 sissejuhatav lause

Artikli 60 esimese lõigu punkt a

Artikli 62 lõike 1 punkt a

Artikli 60 esimese lõigu punkti b esimene lause

Artikli 62 lõike 1 punkt b

Artikli 60 esimese lõigu punkti b teine lause

Artikli 62 lõige 2

Artikli 60 teine lõik

Artikli 62 lõige 3

IX jaotis

X jaotis

I peatükk

1. peatükk

Artikkel 61

Artikkel 63

II peatükk

2. peatükk

Artikli 62 sissejuhatav lause

Artikli 64 sissejuhatav lause

Artikli 62 punkt a

Artikli 64 punkt a

Artikli 62 punkt b

Artikli 62 punkt c

Artikli 64 punkt b

Artikli 63 esimese lõigu sissejuhatav lause

Artikli 65 lõike 1 sissejuhatav lause

Artikli 63 esimese lõigu punkt a

Artikli 65 lõike 1 punkt a

Artikli 63 esimese lõigu punkti b esimene lause

Artikli 65 lõike 1 punkt b

Artikli 63 esimese lõigu punkti b teine lause

Artikli 65 lõige 2

Artikli 63 esimese lõigu punkt c

Artikli 65 lõike 1 punkt c

Artikli 63 teine lõik

Artikkel 64

Artikkel 66

III peatükk

3. peatükk

Artikli 65 lõige 1

Artikli 67 lõige 1

Artikli 65 lõike 2 sissejuhatav lause

Artikli 67 lõike 2 esimese lõigu sissejuhatav lause

Artikli 65 lõike 2 punktid a–e

Artikli 67 lõike 2 esimese lõigu punktid a–e

Artikli 65 lõike 2 viimane lause

Artikli 67 lõike 2 teine lõik

Artiklid 66–69

Artiklid 68–71

X jaotis

XI jaotis

Artiklid 70–73

Artiklid 72–75

Artikli 74 lõike 1 sissejuhatav lause

Artikli 76 lõike 1 sissejuhatav lause

Artikli 74 lõike 1 esimene, teine ja kolmas taane

Artikli 76 lõike 1 punktid a, b ja c

Artikli 74 lõige 2

Artikli 76 lõige 2

Artiklid 75 ja 76

Artiklid 77 ja 78

XI jaotis

XII jaotis

I peatükk

1. peatükk

Artikkel 77

Artikkel 79

II peatükk

2. peatükk

Artikkel 78

Artikkel 80

III peatükk

3. peatükk

Artikli 79 punktid a–q

Artikli 81 lõike 1 punktid a–q

Artikli 79 punkti r esimene lause

Artikli 81 lõike 1 punkt r

Artikli 79 punkti r teine lause

Artikli 81 lõige 2

Artikli 79 punkt s

Artikli 81 lõike 1 punkt s

IV peatükk

4. peatükk

Artikkel 80

Artikkel 82

V peatükk

5. peatükk

Artikkel 81

Artikkel 83

VI peatükk

6. peatükk

Artikli 82 lõike 1 sissejuhatav lause

Artikli 84 lõike 1 sissejuhatav lause

Artikli 82 lõike 1 punkti a esimene ja teine taane

Artikli 84 lõike 1 punkti a alapunktid i ja ii

Artikli 82 lõike 1 punkt b

Artikli 84 lõike 1 punkt b

Artikli 82 lõike 2 sissejuhatav lause

Artikli 84 lõike 2 esimese lõigu sissejuhatav lause

Artikli 82 lõike 2 punkti a esimese lõigu esimene ja teine taane ning teine lõik

Artikli 84 lõike 2 esimese lõigu punkt a

Artikli 82 lõike 2 punkt b

Artikli 84 lõike 2 esimese lõigu punkt b

Artikli 82 lõike 2 punkti c sissejuhatav lause

Artikli 84 lõike 2 esimese lõigu punkti c sissejuhatav lause

Artikli 82 lõike 2 punkti c esimese taande esimene lõik

Artikli 84 lõike 2 esimese lõigu punkti c alapunkt i

Artikli 82 lõike 2 punkti c esimese taande teine lõik

Artikli 84 lõike 2 teine lõik

Artikli 82 lõike 2 punkti c teine taane

Artikli 84 lõike 2 esimese lõigu punkti c alapunkt ii

Artikli 82 lõike 2 punkt d

Artikli 84 lõike 2 esimese lõigu punkt d

Artikli 83 esimese lõigu sissejuhatav lause

Artikli 85 sissejuhatav lause

Artikli 83 punkt a

Artikli 85 punkt a

Artikli 83 punkt b

Artikli 83 punkt c

Artikli 85 punkt b

Artikli 83 teine lõik

Artikkel 84

Artikkel 86

Artikli 85 esimene ja teine lõik

Artikli 87 lõiked 1 ja 2

Artikkel 86

Artikkel 88

VII peatükk

7. peatükk

Artikkel 87

Artikkel 89

VIII peatükk

8. peatükk

Artikkel 88

Artikkel 90

XII jaotis

XIII jaotis

Artiklid 89, 90 ja 91

Artiklid 91, 92 ja 93

Artikkel 92

Artikkel 94

Artikli 93 lõige 1

Artikli 93 lõige 2

Artikkel 95

Artikkel 96

Artikkel 97

Artikkel 94

Artikkel 98

Lisa

I lisa

II lisa

III lisa