1.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 201/36


KOMISJONI DIREKTIIV 2009/90/EÜ,

31. juuli 2009,

millega sätestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2000/60/EÜ vee seisundi keemilise analüüsi ja seire tehnilised näitajad

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Tuleks tagada, et laborid, keda liikmesriikide pädevad asutused on määranud teostama vee keemilise seisundi seiret vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ artiklile 8, saaksid kvaliteetseid ja võrreldavaid analüüsitulemusi. Katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsuse üldnõudeid käsitlev standard EN ISO/IEC-17025 on sobiv rahvusvaheline standard analüüsimeetodite valideerimiseks.

(2)

Valideerimisnõuete täitmiseks peaksid kõik analüüsimeetodid, mida liikmesriigid kasutavad vee seisundi keemilise seire kavade elluviimisel, vastama teatavatele miinimumkriteeriumidele, sealhulgas mõõtemääramatust ja meetodite määramispiiri käsitlevatele eeskirjadele. Keemilise seire tulemuste võrreldavuse tagamiseks tuleks määramispiir kindlaks määrata vastavalt ühiselt kokku lepitud määratlusele.

(3)

Kui miinimumkriteeriumidele vastavad meetodid puuduvad, peaks seire põhinema parimal võimalikul tehnikal, mis ei too kaasa ülemääraseid kulutusi.

(4)

Keskväärtuste arvutamisel tuleks arvestada mõõtmistulemusi, mis on analüüsimeetodite määramispiirist allpool. Selleks tuleks ette näha eeskirjad.

(5)

Tehnilised toimingud, millega tagatakse analüüsitulemuste kvaliteet ja võrreldavus, peaksid järgima rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedijuhtimise süsteemi tavasid. Selleks on sobivad standardis EN ISO/IEC-17025 esitatud meetodid. On asjakohane tagada, et keemilisi analüüse tegevad laborid tõendaksid oma pädevust, osaledes rahvusvaheliselt või riiklikult tunnustatud tasemekontrollikavades ja kasutades kättesaadavaid võrdlusmaterjale. Tavade ühtlustamiseks ühenduse tasemel peaksid tasemekontrollikavad põhinema asjaomastel rahvusvahelistel standarditel. Selleks sobivad juhised on ette nähtud laboritevaheliste võrdluskatsetega labori taseme kontrollimist käsitleva ISO/IEC juhendi 43-1 1. osas „Tasemekontrollikavade väljaarendamine ja rakendamine”. Kõnealuste kavade tulemusi tuleks hinnata rahvusvaheliselt tunnustatud hindamissüsteemide alusel. Asjakohased standardid on ette nähtud katselaborite vaheliste võrdlustestide statistilisi meetodeid käsitlevas standardis ISO-13528.

(6)

Direktiivi 2000/60/EÜ artikli 21 lõikes 1 osutatud komiteega konsulteeriti 15. mail 2008 ning komitee esitas positiivse arvamuse komisjoni direktiivi eelnõu kohta, millega sätestatakse vastavalt direktiivile 2000/60/EÜ vee seisundi keemilise analüüsi ja seire tehnilised näitajad. 6. juunil 2008 esitas komisjon kõnealuse eelnõu arutamiseks Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Euroopa Parlament ei esitanud meetmete eelnõu kohta ettenähtud tähtaja jooksul vastuväiteid. Nõukogu oli vastu sellele, et komisjon eelnõu vastu võtab, märkides, et ettepanekus sisalduvad meetmed ületavad direktiivis 2000/60/EÜ sätestatud rakendusvolitusi. Sellest tulenevalt ei võtnud komisjon meetmete eelnõu vastu ja esitas asjaomase direktiivi muudetud eelnõu direktiivi 2000/60/EÜ artikli 21 lõikes 1 osutatud komiteele. Komiteega konsulteeriti kõnealuse eelnõu küsimuses 28. jaanuaril 2009 algatatud kirjaliku menetluse teel ning komitee esitas positiivse arvamuse.

(7)

Käesolevas direktiivis sätestatud meetmed on kooskõlas direktiivi 2000/60/EÜ artikli 21 lõikes 1 nimetatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Sisu

Käesolevas direktiivis sätestatakse vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ artikli 8 lõikele 3 vee seisundi keemilise analüüsi ja seire tehnilised näitajad. Selles nähakse ette miinimumkriteeriumid analüüsimeetoditele, mida liikmesriigid kohaldavad vee seisundi, sette ja elustiku seireks, ning eeskirjad analüüsitulemuste kvaliteedi tõendamiseks.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)

„avastamispiir” on väljundsignaali või kontsentratsiooni väärtus, millest suuremate väärtuste puhul on kindlaksmääratud usaldusnivool võimalik tõendada, et proov erineb nullproovist, mis ei sisalda määratavat ainet;

2)

„määramispiir” on avastamispiiri kindlaksmääratud kordne määratava aine sellise sisalduse korral, mida on võimalik kindlaks määrata piisava täpsusega. Määramispiiri on võimalik arvutada, kasutades asjakohast standardit või proovi ja selle võib saada kalibreerimiskõvera madalaimast kalibreerimispunktist; nullproovi seejuures ei arvestata;

3)

„mõõtemääramatus” on mittenegatiivne parameeter, mis iseloomustab kasutatud teabe põhjal mõõdetavale suurusele omistatud väärtuste hajuvust.

Artikkel 3

Analüüsimeetodid

Liikmesriigid tagavad, et kõik direktiivi 2000/60/EÜ alusel keemilise seire kavade elluviimisel kasutatavad analüüsimeetodid, sealhulgas laboratoorsed, väli- ja on-line-meetodid, valideeritakse ja dokumenteeritakse kooskõlas EN ISO/IEC-17025 või muu samaväärse rahvusvaheliselt tunnustatud standardiga.

Artikkel 4

Analüüsimeetodite miinimumkriteeriumid

1.   Liikmesriigid tagavad, et kõikide kohaldatavate analüüsimeetodite miinimumkriteeriumid põhinevad nõudel, mille kohaselt mõõtemääramatus on kuni 50 % (k = 2), ning määramispiir kuni 30 % asjaomastest keskkonnakvaliteedi normidest.

2.   Kui näitaja jaoks ei ole asjaomast keskkonnakvaliteedi normi või kui ei ole analüüsimeetodit, mis vastab lõikes 1 sätestatud nõuetele, tagab liikmesriik, et seireks kasutatakse parimat võimalikku tehnikat, mis ei too kaasa ülemääraseid kulutusi.

Artikkel 5

Keskväärtuste arvutamine

1.   Kui füüsikalis-keemilised või keemilised mõõdetavad suurused vaadeldavas proovis on määramispiirist allpool, võetakse keskväärtuste arvutamise aluseks mõõtmistulemus, mis on asjaomase määramispiiri väärtusest poole väiksem.

2.   Kui lõikes 1 osutatud mõõtmistulemuse keskväärtus on määramispiirist allpool, nimetatakse seda tulemuseks allpool määramispiiri.

3.   Lõiget 1 ei kohaldata mõõdetavate suuruste suhtes, mis väljendavad vaadeldavate füüsikalis-keemiliste näitajate või keemiliste mõõdetavate suuruste, sealhulgas nende asjakohaste metaboliitide, lagunemis- ja reaktsioonisaaduste koguhulka. Sellisel juhul on üksiku aine määramispiirist allapoole jääva tulemuse väärtuseks null.

Artikkel 6

Kvaliteedi tagamine ja kontroll

1.   Liikmesriigid tagavad, et laborid ja nende alltöövõtjad kohaldavad kvaliteedijuhtimise süsteemi tavasid kooskõlas EN ISO/IEC-17025 või muu samaväärse rahvusvaheliselt tunnustatud standardiga.

2.   Liikmesriigid tagavad, et laborid ja alltöövõtjad tõendavad oma pädevust asjaomaste füüsikalis-keemiliste või keemiliste mõõdetavate suuruste määramisel järgmiselt:

a)

osalemine tasemekontrollikavades, mis hõlmavad käesoleva direktiivi artiklis 3 nimetatud analüüsimeetodeid mõõdetavate ainete sellise kontsentratsiooni määramiseks, mis on esinduslik direktiivi 2000/60/EÜ alusel elluviidavate keemilise seire kavade suhtes;

b)

artikli 4 lõikes 1 osutatud asjaomastele keskkonnakvaliteedi normidele vastavas kontsentratsioonis uuritavaid aineid sisaldavate proovide suhtes esindavate kättesaadavate võrdlusmaterjalide analüüsimine.

3.   Lõike 2 punktis a viidatud tasemekontrollikavasid korraldavad akrediteeritud või rahvusvaheliselt või riiklikult tunnustatud asutused, kes vastavad ISO/IEC juhendi 43-1 või muu samaväärse rahvusvaheliselt tunnustatud standardi nõuetele.

Kõnealustes kavades osalemise tulemusi hinnatakse ISO/IEC juhendis 43-1 või ISO-13528 standardis või muus samaväärses rahvusvaheliselt tunnustatud standardis ette nähtud hindamissüsteemide alusel.

Artikkel 7

Ülevõtmine

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt kahe aasta jooksul pärast selle jõustumist. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid võtavad kõnealused normid vastu, lisavad nad nendesse normidesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastu võetud põhiliste õigusnormide teksti.

Artikkel 8

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 9

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 31. juuli 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stavros DIMAS


(1)  EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1.