30.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 198/9


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2009/59/EÜ,

13. juuli 2009,

põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite tahavaatepeeglite kohta

(kodifitseeritud versioon)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. juuni 1974. aasta direktiivi 74/346/EMÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite tahavaatepeegleid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (3) on korduvalt oluliselt muudetud (4). Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks kõnealune direktiiv kodifitseerida.

(2)

Direktiiv 74/346/EMÜ on üks mitmest üksikdirektiivist, mis kuuluvad EÜ tüübikinnituste süsteemi, mis kehtestati nõukogu 4. märtsi 1974. aasta direktiiviga 74/150/EMÜ (põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite tüübikinnitust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta), mis omakorda asendati Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta direktiiviga 2003/37/EÜ (põllu- või metsamajanduslike traktorite, nende haagiste ja pukseeritavate vahetatavate masinate, ja nende masinate jaoks mõeldud süsteemide, nende osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse andmise kohta), (5) ja millega sätestatakse nõuded põllu- ja metsamajanduslike traktorite tahavaatepeeglite kohta. Need tehnilised näitajad on seotud liikmesriikide õigusaktide lähendamisega direktiivis 2003/37/EÜ sätestatud EÜ tüübikinnituse menetlusele, mida tuleb kohaldada igat tüüpi traktoritele. Sellest tulenevalt kohaldatakse käesoleva direktiivi suhtes põllu- või metsamajanduslike traktorite, nende haagiste ja pukseeritavate vahetatavate masinate kohta direktiivi 2003/37/EÜ sätteid, mis kehtivad põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite süsteemide, osade ja eraldi seadmestike puhul.

(3)

Käesolev direktiiv ei tohiks mõjutada liikmesriikide kohustusi, mis on seotud II lisa B osas esitatud direktiivide ülevõtmise ja kohaldamise tähtpäevadega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

1.   „Põllumajandus- või metsatraktor” on rataste või roomikutega varustatud mis tahes mootorsõiduk, millel on vähemalt kaks telge ja mille tähtsaim omadus on veojõud ning mis on mõeldud teatavate põllu- või metsamajanduses kasutatavate tööriistade, masinate või haagiste tõmbamiseks, lükkamiseks, vedamiseks või käitamiseks. See võib olla ette nähtud koormate või kaassõitjate vedamiseks.

2.   Käesolevat direktiivi kohaldatakse üksnes selliste lõikes 1 määratletud traktorite suhtes, mis on varustatud õhkrehvidega ja mille maksimaalne valmistajakiirus on 6–40 km/h.

Artikkel 2

1.   Liikmesriik ei tohi keelduda EÜ tüübikinnituse või direktiivi 2003/37/EÜ artikli 2 punktis u sätestatud dokumendi ega riigi tüübikinnituse andmisest traktorile tahavaatepeeglitega seotud põhjustel, kui need vastavad I lisas sätestatud nõuetele.

2.   Liikmesriik ei tohi väljastada direktiivi 2003/37/EÜ artikli 2 punktis u sätestatud dokumenti traktoritüübile, kui see ei vasta käesolevas direktiivis sätestatud nõuetele.

Liikmesriigid võivad keelduda riigi tüübikinnituse andmisest traktoritüübile, mis ei vasta käesoleva direktiivi nõuetele.

Artikkel 3

Liikmesriik ei tohi keelduda traktori registreerimisest ega keelata traktorite müümist, esimest kasutuselevõttu või kasutamist tahavaatepeeglitega seotud põhjustel, kui need vastavad käesoleva direktiivi I lisas sätestatud nõuetele.

Artikkel 4

Muudatused, mis on vajalikud I lisa nõuete kohandamiseks tehnika arenguga, võetakse vastu vastavalt direktiivi 2003/37/EÜ artikli 20 lõikes 3 osutatud menetlusele.

Artikkel 5

Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetud riigi põhiliste õigusnormide teksti.

Artikkel 6

Direktiiv 74/346/EMÜ, mida on muudetud II lisa A osas loetletud direktiividega, tunnistatakse kehtetuks; see ei mõjuta liikmesriikide kohustusi, mis on seotud II lisa B osas esitatud direktiivide ülevõtmise ja kohaldamise tähtpäevadega.

Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile tõlgendatakse viidetena käesolevale direktiivile ning neid loetakse vastavalt III lisas esitatud vastavustabelile.

Artikkel 7

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2010.

Artikkel 8

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 13. juuli 2009

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel

eesistuja

E. ERLANDSSON


(1)  ELT C 256, 27.10.2007, lk 31.

(2)  Euroopa Parlamendi 25. septembri 2007. aasta arvamus (ELT C 219 E, 28.8.2008, lk 67) ja nõukogu 22. juuni 2009. aasta otsus.

(3)  EÜT L 191, 15.7.1974, lk 1.

(4)  Vt II lisa A osa.

(5)  ELT L 171, 9.7.2003, lk 1.


I LISA

1.   MÕISTED

1.1.

„Tahavaatepeegel” – mis tahes seadis, mis on ette nähtud käesoleva lisa punktis 2.5 geomeetriliselt määratletud nägemisvälja piires tahasuunas hea vaate tagamiseks, mida ettenähtud piirides ei varja traktori osad ega traktoris viibijad. Põllul töötamise ajal seadmete jälgimiseks ette nähtud lisapeeglid ja tahavaatepeeglid ei ole tingimata kohustuslikud komponendi tüübikinnituseks, kuid need peavad asetsema kooskõlas punktides 2.3.3–2.3.5 esitatud reguleerimisnõuetega.

1.2.

„Sisemine tahavaatepeegel” – punktis 1.1 määratletud seadis, mis on paigaldatud traktori kabiini või raamile.

1.3.

„Välimine tahavaatepeegel” – punktis 1.1 määratletud seadis, mis on paigaldatud traktori välispinna mis tahes osale.

1.4.

„Tahavaatepeegli klass” – kõik tahavaatepeeglid, millel on üks või mitu ühist omadust või funktsiooni. Sisemised tahavaatepeeglid on rühmitatud klassi I, välimised tahavaatepeeglid klassi II.

2.   PAIGALDUSNÕUDED

2.1.   Üldist

2.1.1.

Traktoritele võib paigaldada ainult Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. novembri 2003. aasta direktiiviga 2003/97/EÜ (kaudse nähtavuse seadmete ja nendega varustatud sõidukite tüübikinnitust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, millega muudetakse direktiivi 70/156/EMÜ ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 71/127/EMÜ) (1) sätestatud EÜ tüübikinnitusmärgiga I ja II klassi tahavaatepeegleid.

2.1.2.

Tahavaatepeeglid tuleb kinnitada viisil, mis tagaks nende paigalpüsimise tavalistes sõidutingimustes.

2.2.   Arv

Iga traktor peab olema varustatud vähemalt ühe välimise tahavaatepeegliga, mis on paigaldatud traktori vasakule küljele liikmesriikides, kus on parempoolne liiklus ja traktori paremale küljele liikmesriikides, kus on vasakpoolne liiklus.

2.3.   Asend

2.3.1.

Välimine tahavaatepeegel peab olema paigaldatud nii, et istudes tavalises juhtimisasendis on juhil hea vaade punktis 2.5 määratletud teeosale.

2.3.2.

Välimine tahavaatepeegel peab olema nähtav läbi tuuleklaasi osa, mida pühib klaasipuhasti, või läbi külgakende, kui need on traktoril olemas.

2.3.3.

Tahavaatepeegel ei tohi ulatuda traktori või traktori ja sellega ühendatud haagise välimisest gabariidist kaugemale, kui on vajalik punktis 2.5 sätestatud nägemisväljade tagamiseks.

2.3.4.

Kui tahavaatepeegli alumine äär on koormatud traktori korral maapinnast vähem kui 2 m kõrgusel, ei tohi tahavaatepeegel traktori või traktori ja sellega ühendatud haagise üldlaiusest, mis on mõõdetud ilma tahavaatepeegliteta, ulatuda kaugemale kui 0,20 m.

2.3.5.

Tahavaatepeeglid, mille kohta kehtivad punktides 2.3.3 ja 2.3.4 esitatud nõuded, võivad traktori lubatud maksimaalsest laiusest kaugemale ulatuda.

2.4.   Reguleerimine

2.4.1.

Juhil peab olema võimalik reguleerida kõiki sisemisi tahavaatepeegleid juhtimisasendist.

2.4.2.

Juhil peab olema võimalik välimist tahavaatepeeglit reguleerida juhtimiskohalt lahkumata. Peegli asendi võib fikseerida ka traktorist väljaspool olles.

2.4.3.

Punkti 2.4.2 nõuded ei kehti välimistele tahavaatepeeglitele, mis pärast asendi muutmist liigutatakse automaatselt tagasi algasendisse või on liigutatavad tagasi algasendisse ilma tööriistade abita.

2.5.   Vaateväli

2.5.1.   Parempoolse liiklusega liikmesriigid

Vasakpoolse välimise tahavaatepeegli vaateväli peab olema selline, et juht näeb taha vaadates vähemalt seda horisondini ulatuvat teetasandi osa, mis jääb vertikaalse keskpikitasandiga paralleelsest tasapinnast vasakule ja mis läbib traktori või traktori ja sellega ühendatud haagise üldlaiuse vasakpoolseimat punkti.

2.5.2.   Vasakpoolse liiklusega liikmesriigid

Parempoolse välimise tahavaatepeegli vaateväli peab olema selline, et juht näeb taha vaadates vähemalt seda horisondini ulatuvat teetasandi osa, mis jääb vertikaalse keskpikitasandiga paralleelsest tasapinnast paremale ja mis läbib traktori või traktori ja sellega ühendatud haagise üldlaiuse parempoolseimat punkti.


(1)  ELT L 25, 29.1.2004, lk 1.


II LISA

A   OSA

Kehtetuks tunnistatud direktiiv koos muudatustega

(osutatud artiklis 6)

Nõukogu direktiiv 74/346/EMÜ

(EÜT L 191, 15.7.1974, lk 1)

 

Nõukogu direktiiv 82/890/EMÜ

(EÜT L 378, 31.12.1982, lk 45)

Ainult artikli 1 lõike 1 see osa, mis viitab direktiivile 74/346/EMÜ

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/54/EÜ

(EÜT L 277, 10.10.1997, lk 24)

Ainult artikli 1 esimese taande see osa, mis viitab direktiivile 74/346/EMÜ

Komisjoni direktiiv 98/40/EÜ

(EÜT L 171, 17.6.1998, lk 28)

 

B   OSA

Riigi õigusesse ülevõtmise ja kohaldamise tähtpäevad

(osutatud artiklis 6)

Direktiiv

Ülevõtmise tähtpäev

Kohaldamise tähtpäev

74/346/EMÜ

2. jaanuar 1976

82/890/EMÜ

22. juuni 1984

97/54/EÜ

22. september 1998

23. september 1998

98/40/EÜ

30. aprill 1999 (1)


(1)  Kooskõlas direktiivi 98/40/EÜ artikliga 2:

„1.   Alates 1. maist 1999 ei või ükski liikmesriik

keelduda traktoritüübile EÜ tüübikinnituse andmisest, direktiivi 74/150/EMÜ artikli 10 lõike 1 kolmandas taandes nimetatud dokumendi väljastamisest ega riigi tüübikinnituse andmisest ega

keelata traktorite kasutuselevõttu, kui need vastavad käesoleva direktiiviga muudetud direktiivi 74/346/EMÜ nõuetele.

2.   Alates 1. oktoobrist 1999 liikmesriigid

ei tohi enam välja anda direktiivi 74/150/EMÜ artikli 10 lõike 1 kolmandas taandes nimetatud dokumenti traktoritüübile, mis ei vasta käesoleva direktiiviga muudetud direktiivi 74/346/EMÜ nõuetele;

võivad keelduda riigi tüübikinnituse andmisest traktoritüübile, mis ei vasta käesoleva direktiiviga muudetud direktiivi 74/346/EMÜ nõuetele.”


III LISA

Vastavustabel

Direktiiv 74/346/EMÜ

Direktiiv 98/40/EÜ

Käesolev direktiiv

Artikkel 1

 

Artikkel 1

 

Artikkel 2

Artikkel 2

Artiklid 3 ja 4

 

Artiklid 3 ja 4

Artikli 5 lõige 1

 

Artikli 5 lõige 2

 

Artikkel 5

 

Artikkel 6

 

Artikkel 7

Artikkel 6

 

Artikkel 8

Lisa

 

I lisa

 

II lisa

 

III lisa