20.5.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 124/21


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2009/39/EÜ,

6. mai 2009,

eritoiduks ettenähtud toiduainete kohta

(uuestisõnastatud versioon)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 3. mai 1989. aasta direktiivi 89/398/EMÜ eritoiduks ettenähtud toiduaineid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (3) on korduvalt oluliselt muudetud (4). Kuna kõnealusesse direktiivi tehakse uusi muudatusi, tuleks see selguse huvides uuesti sõnastada.

(2)

Eritoiduks ettenähtud toiduaineid käsitlevate siseriiklike õigusaktide erinevused takistavad nende toiduainete vaba liikumist, võivad tekitada ebavõrdseid konkurentsitingimusi ja seega on neil otsene mõju siseturu toimimisele.

(3)

Siseriiklike õigusaktide ühtlustamine eeldab ühise määratluse väljatöötamist ja selliste meetmete kindlaksmääramist, mis võimaldavad tarbijat kaitsta kõnealuste toodete omadustega seonduvate pettuste eest, samuti nende toodete märgistamist käsitlevate eeskirjade vastuvõtmist.

(4)

Käesolevas direktiivis käsitletavad tooted on toiduained, mille koostis ja valmistamine peavad olema spetsiaalselt ette nähtud nende isikute eritoitumisvajaduste rahuldamiseks, kellele need on peamiselt mõeldud. Seetõttu võib toitumisalase erieesmärgi saavutamiseks osutuda vajalikuks kehtestada erandeid toiduainete suhtes kohaldatavatest üld- või erisätetest.

(5)

Kuigi eritoiduks ettenähtud toiduaineid, mille suhtes kohaldatakse erisätteid, on võimalik tõhusalt kontrollida igat liiki toiduainete järelevalve üldeeskirjade alusel, ei ole see alati võimalik niisuguste toiduainete puhul, mille kohta erisätted puuduvad.

(6)

Viimaste puhul ei pruugi olemasolevad vahendid teatavatel juhtudel võimaldada järelevalveasutustel kontrollida, kas toiduainel on tegelikult olemas teatavad sellele omistatavad eritoidu omadused. Seetõttu on vaja ette näha, et vajaduse korral peaks isik, kes vastutab kõnealuse toiduaine turuleviimise eest, abistama järelevalveasutust tema toimingutes.

(7)

Teatavatele toiduainerühmadele kohaldatavad erisätted tuleks kehtestada eridirektiividega.

(8)

Tuleks sätestada kord, mis võimaldab kõnealuste tehnoloogiliste uuenduste tulemusena saadud toiduaineid ajutiselt turule viia, et kasutada ära tööstuse uurimistulemusi kuni asjaomase eridirektiivi muutmiseni. Tarbijate tervise kaitse tagamiseks võib müügiloa anda siiski üksnes pärast Euroopa Toiduohutusametiga konsulteerimist.

(9)

Kuna ei ole selge, kas on olemas piisav alus erisätete vastuvõtmiseks toiduainerühma puhul, mis hõlmab süsivesikute metabolismi häirete (diabeedi) all kannatavatele inimestele ettenähtud toiduaineid, tuleks lubada komisjonil asjaomased sätted vastu võtta või esitada asjaomane ettepanek hilisemas staadiumis pärast Euroopa Toiduohutusametiga konsulteerimist.

(10)

Ühenduse tasandil on siiski võimalik ühtlustada muude eritoiduks ettenähtud toiduainerühmade suhtes kohaldatavad eeskirjad tarbijakaitse ja kõnealuste toiduainete vaba liikumise huvides.

(11)

Ühenduse õiguse üldpõhimõtteid rakendavate eridirektiivide koostamine ja nende muutmine on tehnilise iseloomuga rakendusmeetmed. Asja lihtsuse ja kiiruse huvides tuleks nende meetmete vastuvõtmine usaldada komisjonile.

(12)

Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (5).

(13)

Komisjonile tuleks eelkõige anda volitus võtta vastu teatavad eridirektiivid; eritoiduks ettenähtud toiduainetele lisatavate toitumisalase eriotstarbega ainete ja muude ainete loetelu ning neile kohaldatavad puhtuse nõuded ja vajaduse korral nende kasutustingimused; sätted, mis võimaldavad tavatoidu puhul märkida, et see sobib kasutamiseks eritoiduna; süsivesikute metabolismi häirete (diabeedi) all kannatavatele inimestele ettenähtud toidu erisätted; eeskirjad naatriumi või soola (keedusool, lauasool) sisalduse vähendamist või puudumist või gluteeni puudumist tähistavate mõistete kohta, mida võib kasutada toodete kirjelduses; tingimused, mille kohaselt võib märgistamisel, esitlemisel ja reklaamis viidata dieedile või isikute kategooriale. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(14)

Kui tungiva kiireloomulisuse tõttu ei ole võimalik kinni pidada kontrolliga regulatiivmenetluse tavatähtaegadest, peaks komisjon saama kohaldada otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikes 6 sätestatud kiirmenetlust eritoiduks ettenähtud toiduainetele lisatavate toitumisalase eriotstarbega ainete ja muude ainete loetelu ning neile kohaldatavate puhtuse nõuete ja vajaduse korral nende kasutustingimuste vastuvõtmiseks ja muutmiseks, samuti käesoleva direktiivi või eridirektiivide muutmiseks, kui eritoiduks ettenähtud toiduaine on inimeste tervisele ohtlik, kuigi vastab asjaomasele eridirektiivile.

(15)

Direktiivi uued sätted käsitlevad üksnes komiteemenetlust. Seetõttu ei pea liikmesriigid neid üle võtma.

(16)

Käesolev direktiiv ei tohiks mõjutada liikmesriikide kohustusi, mis on seotud II lisa B osas esitatud direktiivide siseriiklikku õigusesse ülevõtmise ja kohaldamise tähtpäevadega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

1.   Käesolev direktiiv käsitleb eritoiduks ettenähtud toiduaineid.

2.   Eritoiduks ettenähtud toiduained on sellised toiduained, mis oma erilise koostise või valmistusviisi tõttu on selgesti eristatavad tavatoidust, on sobilikud kasutamiseks väidetaval toitumisalasel eesmärgil ja mida turustatakse nii, et sellisele sobivusele on viidatud.

3.   Eritoit vastab eritoitumisvajadustele, mis on:

a)

teatavatel isikute kategooriatel, kelle seedeprotsess või ainevahetus on häiritud, või

b)

teatavatel isikute kategooriatel, kes erilise füsioloogilise seisundi tõttu võivad saada teatavat kasu teatavate toiduainetes sisalduvate ainete kontrollitud tarbimisest, või

c)

tervetel imikutel või väikelastel.

Artikkel 2

1.   Artikli 1 lõike 3 punktides a ja b loetletud tooteid võib iseloomustada sõnaga „dieet”.

2.   Tavatoidu märgistamisel, esitlemisel ja reklaamis on keelatud:

a)

kasutada kõnealuste toiduainete tähistamiseks sõna „dieet” nii eraldi kui koos teiste sõnadega;

b)

kasutada muid märgiseid või esitlust, mis võiks tekitada mulje, et tegemist on artiklis 1 osutatud tootega.

Kooskõlas komisjoni vastuvõetavate sätetega võib tavatoidu puhul märkida, et see sobib kasutamiseks eritoiduna.

Selliste sätetega võib kehtestada eritoiduks sobivuse märkimise korra.

Teises lõigus osutatud meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 15 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Artikkel 3

1.   Artiklis 1 osutatud toodete omadused või koostis on sellised, et kõnealused tooted sobiksid kasutamiseks eritoiduna, milleks need on ette nähtud.

2.   Artiklis 1 osutatud tooted vastavad ka kõikidele kohustuslikele sätetele, mida kohaldatakse tavatoidu suhtes, välja arvatud sellised muudatused, mis on tehtud, et tagada nende sätete vastavus artiklis 1 esitatud määratlustele.

Artikkel 4

1.   I lisas esitatud eritoiduks ettenähtud toiduainerühmade suhtes kohaldatavad erisätted kehtestatakse eridirektiividega.

Niisugused eridirektiivid võivad eelkõige sisaldada järgmist:

a)

toodete omadustele või koostisele esitatavad põhinõuded;

b)

tooraine kvaliteeti käsitlevaid sätted;

c)

hügieeninõuded;

d)

artikli 3 lõikes 2 sätestatud lubatud muudatused;

e)

lisaainete loetelu;

f)

märgistamist, esitlemist ja reklaami käsitlevad sätted;

g)

proovivõtu- ja analüüsimeetodid, mis on vajalikud, et kontrollida vastavust eridirektiivide nõuetele.

Kõnealused eridirektiivid võetakse vastu:

asutamislepingu artiklis 95 sätestatud korras, kui on tegemist punktis e nimetatud juhtudega;

komisjoni poolt, kui on tegemist muudes punktides nimetatud juhtudega. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 15 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Sätted, mis võivad mõjutada rahvatervist, võetakse vastu pärast konsulteerimist Euroopa Toiduohutusametiga.

2.   Selleks, et võimaldada teaduse ja tehnika arengu tulemusel väljatöötatud ja eritoiduks ettenähtud toiduaineid kiirelt turule viia, võib komisjon pärast Euroopa Toiduohutusametiga konsulteerimist lubada kahe aasta jooksul turule viia toiduaineid, mis ei vasta koostise osas I lisas osutatud eridirektiividega sätestatud eritoiduks ettenähtud toiduainerühmade eeskirjadele. Kõnealune meede, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 15 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Vajaduse korral võib komisjon loa andmise otsusesse lisada koostise muutmist käsitlevad märgistamiseeskirjad.

3.   Komisjon võtab vastu eritoiduks ettenähtud toiduainetele lisatavate toitumisalase eriotstarbega ainete, nagu vitamiinide, mineraalsoolade, aminohapete ja muude ainete loetelu ning neile kohaldatavad puhtuse nõuded ja vajaduse korral kasutustingimused.

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 15 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Komisjon võib tungiva kiireloomulisuse tõttu kohaldada artikli 15 lõikes 4 osutatud kiirmenetlust.

Artikkel 5

Komisjon võtab vastu eeskirjad naatriumi või soola (keedusool, lauasool) sisalduse vähendamist või puudumist või gluteeni puudumist tähistavate mõistete kohta, mida võib kasutada artiklis 1 osutatud toodete kirjelduses.

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 15 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Artikkel 6

Enne 8. juulit 2002 esitab komisjon pärast Euroopa Toiduohutusametiga konsulteerimist Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande süsivesikute metabolismi häirete (diabeedi) all kannatavatele inimestele ettenähtud toiduaineid käsitlevate erisätete otstarbekuse kohta.

Kõnealuse aruande järelduste põhjal komisjon kas:

a)

valmistab ette asjaomased erisätted või

b)

teeb asutamislepingu artiklis 95 sätestatud korras asjakohase ettepaneku käesoleva direktiivi muutmiseks.

Punktis a nimetatud meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 15 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Artikkel 7

Komisjon võib vastu võtta tingimused, mille kohaselt võib märgistamisel, esitluses ja reklaamis viidata dieedile või isikute kategooriale, kellele artiklis 1 osutatud toode on mõeldud.

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 15 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Artikkel 8

1.   Artiklis 1 osutatud toodete märgistamisel ja kasutatavates märgistamisviisides, esitluses ja reklaamis ei omistata kõnealustele toodetele haigusi ennetavaid või ravivaid omadusi või tervendavat toimet ega vihjata sellistele omadustele.

Esimesest lõigust võib erandlikel ja selgesti määratletud juhtudel ette näha erandeid. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 15 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele. Erandeid võib kohaldada kuni kõnealuse menetluse lõpuni.

2.   Lõige 1 ei välista muu kasuliku teabe või soovituste andmist, mis on mõeldud üksnes meditsiinilise, toitumisalase või farmaatsiaalase ettevalmistusega isikutele.

Artikkel 9

1.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. märtsi 2000. aasta direktiivi 2000/13/EÜ toidu märgistamist, esitlemist ja reklaami käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (6) kohaldatakse käesoleva direktiivi artiklis 1 osutatud toodete suhtes, võttes arvesse käesoleva artikli lõigetes 2, 3 ja 4 sätestatud tingimusi.

2.   Nimetusele, mille all toodet müüakse, lisatakse märge eriliste toiteomaduste kohta. Artikli 1 lõike 3 punktis c osutatud toodete puhul märgitakse kõnealuse märke asemel nende toodete kasutamise eesmärk.

3.   Selliste toodete märgistamine, mille kohta ei ole vastu võetud eridirektiive vastavalt artiklile 4, sisaldab ka:

a)

kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise või erilise valmistusviisi põhielemente, mis annavad tootele erilised toiteomadused;

b)

energiasisaldust väljendatuna kilodžaulides ja kilokalorites ning süsivesikute, valgu ja rasva kogust 100 grammi või 100 milliliitri turustatava toote kohta ja vajaduse korral tarvitamiseks ettenähtud tootekoguse kohta.

Kui energiasisaldus on alla 50 kilodžauli (12 kilokalori) 100 grammi või 100 milliliitri turustatava toote kohta, võib kõnealused andmed asendada sõnadega „energiasisaldus alla 50 kilodžauli (12 kilokalori) 100 grammi toote kohta” või „energiasisaldus alla 50 kilodžauli (12 kilokalori) 100 milliliitri toote kohta”.

4.   Nende toodete märgistamise erinõuded, mille kohta on välja antud eridirektiiv, kehtestatakse kõnealuse direktiiviga.

Artikkel 10

1.   Artiklis 1 nimetatud tooteid lubatakse jaemüügiturule üksnes pakendatult ja pakend peab tooteid üleni katma.

2.   Liikmesriigid võivad jaemüügi puhul lubada erandeid lõikest 1, tingimusel et müügilepaneku ajal on tootele lisatud artiklis 9 sätestatud üksikasjad.

Artikkel 11

1.   Nende eritoiduks ettenähtud toiduainete tõhusa järelevalve tagamiseks, mis ei kuulu I lisas loetletud rühmadesse, kohaldatakse järgmisi erisätteid:

a)

eespool nimetatud toote esmakordsel turuleviimisel teavitab valmistaja, või kui toode on valmistatud kolmandas riigis, importija, selle liikmesriigi pädevat asutust, kus toodet turustatakse, esitades toote märgistuse näidise;

b)

kui sama toode viiakse seejärel turule teises liikmesriigis, esitab valmistaja või vajaduse korral importija selle liikmesriigi pädevale asutusele sama teabe koos märkega esimese teate saaja kohta;

c)

vajaduse korral antakse pädevale asutusele õigus valmistajalt või vajaduse korral importijalt nõuda, et koos artikli 9 lõike 3 punktis a ettenähtud teabega esitataks teadustööd ja andmed, mis kinnitavad toote vastavust artikli 1 lõigetele 2 ja 3. Kui kõnealused teadustööd on avaldatud üldkättesaadavas trükises, piisab viitest sellele trükisele.

2.   Liikmesriigid teatavad komisjonile lõikes 1 nimetatud pädevate asutuste nimed ja muud vajalikud andmed nende kohta.

Komisjon avaldab selle teabe Euroopa Liidu Teatajas.

3.   Lõike 2 üksikasjalikud rakenduseeskirjad võib vastu võtta vastavalt artikli 15 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele.

4.   Komisjon saadab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva artikli rakendamise kohta enne 8. juulit 2002 ja seejärel iga kolme aasta tagant.

Artikkel 12

1.   Liikmesriigid ei või koostise, valmistamisandmete, esitluse või märgistamise tõttu keelata ega piirata kauplemist artiklis 1 nimetatud toodetega, mis vastavad käesolevale direktiivile ja vajaduse korral käesoleva direktiivi rakendamiseks vastuvõetud direktiividele.

2.   Lõige 1 ei mõjuta siseriiklikke sätteid, mida kohaldatakse siis, kui ei ole vastu võetud direktiive käesoleva direktiivi rakendamiseks.

Artikkel 13

1.   Kui liikmeriigil on üksikasjalikud põhjendused selle kohta, et eritoiduks ettenähtud toiduaine, mis ei kuulu I lisas loetletud rühmadesse, ei vasta artikli 1 lõigetele 2 ja 3 või on inimeste tervisele ohtlik, ehkki see on vabas ringluses ühes või mitmes liikmesriigis, võib see liikmesriik kõnealuse tootega kauplemise oma territooriumil ajutiselt peatada või seda piirata. Ta teatab sellest viivitamata komisjonile ja teistele liikmesriikidele ning põhjendab oma otsust.

2.   Komisjon uurib niipea kui võimalik asjaomase liikmeriigi esitatud põhjendusi, konsulteerib liikmesriikidega artikli 15 lõikes 1 osutatud komitee raames ning esitab seejärel viivitamata oma arvamuse ja võtab asjakohased meetmed.

3.   Kui komisjon leiab, et siseriiklikku meedet tuleb muuta või mitte kasutada, võtab ta vastu asjakohased meetmed vastavalt artikli 15 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele.

Artikkel 14

1.   Kui liikmesriigil on uue teabe saamise või eridirektiivi vastuvõtmise tõttu olemasoleva teabe ümberhindamise tulemusena üksikasjalikud põhjendused selle kohta, et eritoiduks ettenähtud toiduaine on inimeste tervisele ohtlik, kuigi vastab asjaomase eridirektiivi sätetele, võib see liikmesriik kõnealuste sätete kohaldamise oma territooriumil ajutiselt peatada või seda piirata. Ta teatab sellest viivitamata teistele liikmesriikidele ja komisjonile ning põhjendab oma otsust.

2.   Komisjon uurib niipea kui võimalik asjaomase liikmeriigi esitatud põhjendusi, konsulteerib liikmesriikidega artikli 15 lõikes 1 osutatud komitee raames ning esitab seejärel viivitamata oma arvamuse ja võtab asjakohased meetmed.

3.   Kui komisjon leiab, et lõikes 1 nimetatud raskuste lahendamiseks ja inimeste tervise kaitse tagamiseks on vaja käesolevat direktiivi või eridirektiivi muuta, võtab ta need muudatused vastu.

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 15 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele. Komisjon võib tungiva kiireloomulisuse tõttu kohaldada artikli 15 lõikes 4 osutatud kiirmenetlust.

Kaitsemeetmed vastu võtnud liikmesriik võib sel juhul nende kohaldamist jätkata kuni muudatuste vastuvõtmiseni.

Artikkel 15

1.   Komisjoni abistab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 (7) artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse kolm kuud.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

4.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1, 2, 4 ja 6 ning artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Artikkel 16

Direktiiv 89/398/EMÜ, mida on muudetud II lisa A osas loetletud õigusaktidega, tunnistatakse kehtetuks; see ei mõjuta liikmesriikide kohustusi, mis on seotud II lisa B osas esitatud direktiivide ülevõtmise ja kohaldamise tähtpäevadega.

Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile käsitatakse viidetena käesolevale direktiivile ning neid loetakse vastavalt III lisas esitatud vastavustabelile.

Artikkel 17

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 18

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Strasbourg, 6. mai 2009

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel

eesistuja

J. KOHOUT


(1)  ELT C 211, 19.8.2008, lk 44.

(2)  Euroopa Parlamendi 23. septembri 2008. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 30. märtsi 2009. aasta otsus.

(3)  EÜT L 186, 30.6.1989, lk 27.

(4)  Vt II lisa A osa.

(5)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

(6)  EÜT L 109, 6.5.2000, lk 29.

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1).


I LISA

A.

Eritoiduks ettenähtud toiduainerühmad, mille suhtes kohaldatavad erisätted kehtestatakse eridirektiividega (1):

1.

imiku piimasegud ja jätkupiimasegud;

2.

imikutele ja väikelastele ettenähtud teraviljapõhised töödeldud toidud ja muud imikutoidud;

3.

kehakaalu alandamiseks ettenähtud madala energiasisaldusega dieetides kasutatavad toiduained;

4.

meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud dieettoidud;

5.

toit, mis on ettenähtud eelkõige sportlastele suurest lihaspingest tingitud energiakao korvamiseks.

B.

Eritoiduks ettenähtud toiduainerühmad, mille suhtes kohaldatavad erisätted kehtestatakse eridirektiiviga, sõltuvalt artiklis 6 kirjeldatud menetluse tulemustest (1):

toit, mis on ettenähtud süsivesikute metabolismi häirete (diabeedi) all kannatavatele inimestele.


(1)  Arvestatakse, et eridirektiiv ei mõjuta neid tooteid, mis on selle vastuvõtmise ajal juba turul.


II LISA

A   OSA

Kehtetuks tunnistatud direktiiv koos muudatustega

(märgitud artiklis 16)

Nõukogu direktiiv 89/398/EMÜ

(EÜT L 186, 30.6.1989, lk 27)

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 96/84/EÜ

(EÜT L 48, 19.2.1997, lk 20)

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/41/EÜ

(EÜT L 172, 8.7.1999, lk 38)

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1882/2003

(ELT L 284, 31.10.2003, lk 1)

Ainult III lisa punkt 15

B   OSA

Siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtpäevad

(märgitud artiklis 16)

Direktiiv

Ülevõtmise tähtpäev

Käesolevale direktiivile vastavate toodetega kauplemise luba

Käesolevale direktiivile mittevastavate toodetega kauplemise keeld

89/398/EMÜ

16. mai 1990 (1)

16. mai 1991 (1)

96/84/EÜ

30. september 1997

1999/41/EÜ

8. juuli 2000

8. juuli 2000 (2)

8. jaanuar 2001 (2)


(1)  Vastavalt direktiivi 89/398/EMÜ artiklile 15:

„1.   Liikmesriigid muudavad oma õigus- ja haldusnorme nii, et need:

lubavad käesolevale direktiivile vastavate toodetega kauplemist alates 16. maist 1990,

keelavad käesolevale direktiivile mittevastavate toodetega kauplemise alates 16. maist 1991.

Nad teatavad sellest viivitamata komisjonile.

2.   Lõige 1 ei mõjuta neid siseriiklikke sätteid, mida kohaldatakse eritoiduks ettenähtud teatavate toiduainerühmade suhtes artiklis 4 nimetatud direktiivide puudumise korral.”

(2)  Vastavalt direktiivi 1999/41/EÜ artiklile 2:

„Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 8. juulil 2000. Liikmesriigid teatavad neist viivitamata komisjonile.

Kõnealuseid meetmeid kohaldatakse nii, et oleks võimalik:

lubada käesolevale direktiivile vastavate toodetega kauplemist alates 8. juulist 2000,

keelata käesolevale direktiivile mittevastavate toodetega kauplemine alates 8. jaanuarist 2001.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.”


III LISA

VASTAVUSTABEL

Direktiiv 89/398/EMÜ

Käesolev direktiiv

Artikli 1 lõige 1

Artikli 1 lõige 1

Artikli 1 lõike 2 punkt a

Artikli 1 lõige 2

Artikli 1 lõike 2 punkt b

Artikli 1 lõige 3

Artikli 1 lõike 2 punkti b alapunktid i, ii ja iii

Artikli 1 lõike 3 punktid a, b ja c

Artikli 2 lõige 1

Artikli 2 lõige 1

Artikli 2 lõige 2

Artikli 2 lõike 2 esimene lõik

Artikli 2 lõige 3

Artikli 2 lõike 2 teine ja kolmas lõik

Artikli 2 lõike 2 neljas lõik

Artikkel 3

Artikkel 3

Artikli 4 lõige 1

Artikli 4 lõige 1

Artikli 4 lõige 1a

Artikli 4 lõige 2

Artikli 4 lõige 2

Artikli 4 lõige 3

Artikkel 4a

Artikkel 5

Artikkel 4b

Artikkel 6

Artikkel 5

Artikkel 7

Artikkel 6

Artikkel 8

Artikkel 7

Artikkel 9

Artikkel 8

Artikkel 10

Artikli 9 sissejuhatus

Artikli 11 lõike 1 sissejuhatus

Artikli 9 punktid 1, 2 ja 3

Artikli 11 lõike 1 punktid a, b ja c

Artikli 9 punkti 4 esimene ja teine lause

Artikli 11 lõige 2

Artikli 9 punkti 4 kolmas lause

Artikli 11 lõige 3

Artikli 9 punkt 5

Artikli 11 lõige 4

Artikkel 10

Artikkel 12

Artikkel 11

Artikkel 13

Artikkel 12

Artikkel 14

Artikli 13 lõiked 1 ja 2

Artikli 15 lõiked 1 ja 2

Artikli 13 lõige 3

Artikli 15 lõiked 3 ja 4

Artiklid 14 ja 15

Artiklid 16 ja 17

Artikkel 16

Artikkel 18

I lisa

I lisa

II lisa

II ja III lisa